Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 68/2015 (18.6.2015.), Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1308

Na temelju članka 47. stavka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013 i 48/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA TE KRITERIJIMA ZA DODJELU U ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva (u daljnjem tekstu: zahtjev) te kriteriji za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zajednički pašnjak).

(2) Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi, a može se nalaziti unutar ili izvan područja ekološke mreže.

Članak 2.

(1) Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici stoke i peradi i upisane su u Upisnik poljoprivrednika, te zadruge organizirane u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima, čiji su članovi vlasnici stoke i peradi i upisani su u Upisnik poljoprivrednika.

(2) Zahtjev se podnosi Agenciji za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 3.

Zahtjev sadrži sljedeće:

1. Ime i prezime odnosno naziv podnositelja, OIB za fizičke osobe, odnosno MB i OIB za pravne osobe (prilaže se preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe),

2. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika,

3. Dokaz o stočnom fondu – Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), koji izdaje Hrvatska poljoprivredna agencija, prema obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1),

4. Naznaku zajedničkog pašnjaka,

5. Izjava podnositelja o broju grla stoke i peradi za koju podnosi zahtjev, prema obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 2),

6. Potvrda o prebivalištu za fizičke osobe.

Članak 4.

(1) Zajednički pašnjak daje se u zakup osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika putem javnog poziva na rok od pet godina.

(2) Kada Agencija prethodno utvrdi da se zajednički pašnjak nalazi unutar područja ekološke mreže, javni poziv sadrži i posebne uvjete zaštite prirode koje na zahtjev Agencije utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode.

Članak 5.

(1) U javnom pozivu Agencija objavljuje utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi na zajedničkom pašnjaku koji se daje u zakup.

(2) Maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi iz stavka 1. ovoga članka Agencija utvrđuje temeljem procjene kvalitete zajedničkog pašnjaka koju provodi Savjetodavna služba.

(3) Ako se zajednički pašnjak nalazi unutar područja ekološke mreže, Agencija će procjenu kvalitete zajedničkog pašnjaka iz stavka 2. ovoga članka zatražiti od Savjetodavne službe nakon pribavljanja posebnih uvjeta zaštite prirode iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Zajednički pašnjak daje se u zakup zainteresiranim ponuditeljima na temelju sljedećih kriterija:

a) fizičkim i pravnim osobama:

– da su vlasnici stoke i peradi koja se dovodi na ispašu i

– da su upisane u Upisnik poljoprivrednika, ili

b) zadrugama organiziranim u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima:

– da su članovi zadruge vlasnici stoke i peradi koja se dovodi na ispašu i

– da su upisani u Upisnik poljoprivrednika.

(2) Prednost pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu imaju ponuditelji iz stavka 1. ovoga članka s prebivalištem, odnosno sjedištem na području jedinice lokalne samouprave gdje se zajednički pašnjak nalazi ili s prebivalištem, odnosno sjedištem na području susjedne jedinice lokalne samouprave, najmanje dvije godine do objave javnog poziva.

(3) Svaki odabrani ponuditelj dobiva u zakup fizički neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke i peradi kojih je vlasnik, odnosno proporcionalno broju uvjetnih grla stoke čiji su vlasnici članovi zadruge a za koju je podnesen zahtjev, ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi ponuditelja iz stavka 2. ovoga članka ne prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog poziva.

(4) Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi iz zahtjeva ponuditelja iz stavka 2. ovoga članka prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog poziva, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do tog utvrđenog maksimalnog broja svim ponuditeljima osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi.

(5) Obračun broja uvjetnih grla stoke i peradi obavlja se sukladno tablici koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 3).

Članak 7.

Zakupnina za korištenje zajedničkog pašnjaka određuje se u visini početne zakupnine sukladno Pravilniku o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake (»Narodne novine«, broj 107/13).

Članak 8.

(1) Agencija donosi odluku o dodjeli u zakup zajedničkog pašnjaka.

(2) Na osnovi odluke iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj Agencije i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu zajedničkog pašnjaka (u daljnjem tekstu: ugovor) u pisanom obliku.

(3) Promjena broja uvjetnih grla nakon sklapanja ugovora dopuštena je ukoliko je uvjetovana prirodnim prirastom teladi, ždrebadi, janjadi, jaradi i odojaka.

(4) Zakupnici zajedničkog pašnjaka obvezni su sklopiti sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka (u daljnjem tekstu: sporazum) koji im je dan u zakup, u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora, radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza zakupnika koja proizlaze s osnova korištenja zajedničkog pašnjaka.

(5) Obvezni sadržaj sporazuma Agencija objavljuje u javnom pozivu, prema tekstu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 4.).

(6) Ugovor se raskida ukoliko zakupnici zajedničkog pašnjaka ne sklope sporazum u roku iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Sklopljeni sporazum te godišnje izvješće o njegovoj provedbi dostavljaju se Agenciji.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva i kriterijima za dodjelu zajedničkih pašnjaka (»Narodne novine«, broj 135/2011).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/69

Urbroj: 525-07/0363-15-1

Zagreb, 10. lipnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac izvoda iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ)

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

48260 Križevci, Poljana Križevačka 185

PODRUČNI URED__________

IZVOD IZ JEDINSTVENOG REGISTRA DOMAĆIH ŽIVOTNJA

Na zahtjev

Ime i prezime/Naziv

____________________
IKG

____________________

MIBPG

____________________
Mjesto stanovanja/Sjedište

____________________
Ulica i kućni broj

____________________
Broj pošte i poštanski ured

____________________
JIBG

____________________
Adresa gospodarstva mjesto i općina/grad

____________________


STANJE JRDŽ NA DAN:

ili

PROSJEČAN BROJ GRLA NA GOSPODARSTVU TIJEKOM PROTEKLE GODINE

Vrste i kategorije domaćih životinja

Pripadajući iznos uvjetnih grla po domaćoj životinji

Brojno stanje grla stoke u Registru

Broj uvjetnih grla po kategorijama domaćih životinja

1

2

3

4 (2x3)

Goveda:
Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1

 

 

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

 

 

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

 

 

Rasplodni bikovi

1,4

 

 

Telad

0,15

 

 

Konji:
Konji

1,2

 

 

Ždrebad

0,5

 

 

Magarci:

1,0Ovce i koze:


 

 

Ovce

0,1Koze

0,1Janjad

0,05Jarad

0,05

 

 

Svinje:
Krmače

0,3

 

 

Nerasti

0,4

 

 

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

 

 

Odojci

0,02

 

 

Perad izvornih i zaštićenih pasmina:
Kokoš Hrvatica

0,004

 

 

Zagorski Puran

0,02

 

 

Ukupan broj uvjetnih grla


Izvod iz JRDŽ izdaje se u svrhu ostvarivanja prava za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

U   

       ____________           

     dana   

      _____________     

______________________________________
Potpis i pečat predstojnika/ce područnog ureda


PRILOG 2.

Obrazac izjave podnositelja o broju grla stoke i peradi za koju podnosi zahtjev

Ime i prezime/naziv

____________________
OIB/MB

____________________
Brojevi JIBG-a

____________________
MIBPG

____________________
Mjesto stanovanja/Sjedište

____________________
Ulica i kućni broj

____________________
Broj pošte i poštanski ured

____________________

Izjavljujem podatke o broju grla stoke i peradi prema stanju iz JRDŽ-a za koju podnosim zahtjev za raspisivanje javnog poziva za dodjelu u zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (naznaka zajedničkog pašnjaka)_____________:

Domaća životinja

Pripadajući iznos uvjetnih grla po domaćoj životinji

Ukupan broj grla stoke po izvodu iz JRDŽ

Broj grla stoke za koju se podnosi zahtjev

Broj uvjetnih grla po zahtjevu

1

2

3

4

5 (2x4)

Goveda:

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1


 

 

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6


 

 

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3


 

 

Rasplodni bikovi

1,4


 

 

Telad

0,15


 

 

Konji:

Konji

1,2


 

 

Ždrebad

0,5


 

 

Magarci:

1,0
Ovce i koze: 

 

Ovce

0,1
Koze

0,1
Janjad

0,05
Jarad

0,05


 

 

Svinje:

Krmače

0,3


 

 

Nerasti

0,4


 

 

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15


 

 

Odojci

0,02


 

 

Perad izvornih i zaštićenih pasmina:

Kokoš Hrvatica

0,004


 

 

Zagorski puran

0,02


 

 

Ukupan broj uvjetnih grla


     U    ____________                dana   _____________    

______________________________________
Potpis


PRILOG 3.

Tablica obračuna broja uvjetnih grla stoke i peradi

DOMAĆA ŽIVOTINJA

PRIPADAJUĆI IZNOS UVJETNIH GRLA PO DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Ovce i koze

0,1

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002


PRILOG 4.

Sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka

Sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka mora sadržavati sljedeće odredbe:

1. Popis potpisnika sporazuma i njihove podatke:

a. Ime i prezime/naziv, OIB/MB, adresa prebivališta/sjedišta, MIPBG,

b. Klasa i urudžbeni broj sklopljenog ugovora o zakupu zajedničkog pašnjaka, datum sklapanja ugovora,

c. Površina zemljišta iz ugovora i vrsta te broj stoke po ugovoru.

2. Podaci o zajedničkom pašnjaku

a. Osnovni podaci o zajedničkom pašnjaku: županija, općina/grad, katastarska općina, ukupna površina zajedničkog pašnjaka, položaj i opis granica zajedničkog pašnjaka,

b. Opis prirodnih značajki zajedničkog pašnjaka kao staništa.

3. Prava i obveze potpisnika u korištenju zajedničkog pašnjaka, u odnosu na:

a. održavanje zajedničkog pašnjaka,

b. napasanje stoke na zajedničkom pašnjaku,

c. planirana ulaganja u zajednički pašnjak,

d. dinamika i način revitalizacije zaraštenih površina zajedničkog pašnjaka,

e. čuvanje i zbrinjavanje stoke na zajedničkom pašnjaku, a posebice:

    – mjere za sprečavanja šteta od stoke i peradi koja se nalazi na pašnjaku,

    – mjere zbrinjavanje uginule stoke,

    – druge obveze propisane posebnim propisima.

4. Imenovanje predstavnika potpisnika sklopljenog sporazuma.

68 18.06.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 68 18.06.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 68 18.06.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 68 18.06.2015 Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske