Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN 68/2015 (18.6.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore

68 18.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1314

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 79. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, broj 11/94. – pročišćeni tekst 108/95, 19/96, 64/01, 142/11 i 9/14), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 11. sjednici od 11. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

U Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, klasa: 023-02/14-01/10, urbroj: 311-02-14-06 od 22. prosinca 2014. godine vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

Članak 1.

U članku 3., točka 4., mijenja se i sada glasi:

»Iznimno članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću oslobođene su plaćanja članarine od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.«

Članak 2.

U članku 4., točka 4., briše se.

Članak 3.

U članku 8., točka 2., mijenja se i sada glasi:

»Članice Hrvatske gospodarske komore nad kojima je pokrenut stečajni postupak bit će oslobođene plaćanja članarine u 2015. godini, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) Podnošenje zahtjeva Hrvatskoj gospodarskoj komori za oslobođenje od plaćanja članarine zbog stečaja trgovačkog društva, potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).

b) Dostava preslike Rješenja trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka trgovačkog društva/članice HGK.

Članice Hrvatske gospodarske komore nad kojima je postupak likvidacije pokrenut bit će oslobođene plaćanja članarine u 2015. godini, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) Podnošenje zahtjeva Hrvatskoj gospodarskoj komori za oslobođenje od plaćanja članarine zbog likvidacije trgovačkog društva, potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

b) Dostava preslike Rješenja trgovačkog suda o otvaranju postupka likvidacije trgovačkog društva/članice HGK.

Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku i u postupku likvidacije trgovačkog društva dužne su podmiriti sva dospjela dugovanja na ime članarine do otvaranja navedenih postupaka i o tome dostaviti potvrdu Porezne uprave.»

Članak 4.

U članku 8., točka 4. briše se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u » Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. srpnja 2015. godine.

Klasa: 023-02/15-01/02

Urbroj: 311-02-15-12

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.