Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

NN 69/2015 (19.6.2015.), Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1316

Na temelju članka 92. podstavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede

donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKIM OZNAKAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla u svrhu stavljanja na tržište te postupak i način naručivanja i izrade oznaka zdravstvene ispravnosti.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., sa svim izmjenama i dopunama) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004 i Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30. 4. 2004., sa svim izmjenama i dopunama)– u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 854/2004 te sljedeći pojmovi:

1. uvjetno prikladno meso – meso koje se proglašava prikladnim za prehranu ljudi nakon odgovarajućeg tretmana opisanog u Poglavlju IX. Odjeljku IV. Prilogu I. Uredba (EZ) br. 854/2004.

2. žig – alat za otiskivanje oznake zdravstvene ispravnosti na trupove zaklanih životinja.

Članak 3.

(1) Hrana životinjskog podrijetla označava se oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom, kako je primjenjivo, u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima o hrani.

(2) Oznake iz stavka 1. ovoga članka odnose se na:

– hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata;

– hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata odobrenih pod posebnim uvjetima u skladu s posebnim propisom koji propisuje oblik, sadržaj i način vođenja upisnika te posebnim propisom koji propisuje pravila za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrene pod posebnim uvjetima.

– hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad u skladu s člankom 89. stavkom 5. Zakona o veterinarstvu;

– uvjetno prikladno meso.

II. HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ODOBRENIH OBJEKATA

Članak 4.

(1) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata označava se, kako je primjenjivo, oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004 i Uredbe (EZ) br. 854/2004.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta.

(3) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovalnog oblika.

(4) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora biti veličine 4,5 × 6,5 cm, slova unutar oznake moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(5) Hrana životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na tržište:

– zemalja članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU)

– trećih zemalja, u skladu s odobrenjem izdanim od nadležnog tijela.

(6) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti i identifikacijske oznake iz stavka 1. i 3. ovoga članka prikazan je u točki 1. Priloga I ovoga Pravilnika.

III. HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ODOBRENIH POD POSEBNIM UVJETIMA

Članak 5.

(1) Hrana životinjskog podrijetla iz objekata odobrenih pod posebnim uvjetima u skladu s odredbama posebnog propisa koji propisuje pravila za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrene pod posebnim uvjetima koja podliježe označavanju, označava se identifikacijskom oznakom okruglog oblika, dimenzija koje omogućavaju da oznaka bude čitljiva.

(2) Identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta koji sadrži oznaku »P-« ispred brojčane oznake.

(3) Označavanje hrane identifikacijskom oznakom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Priloga II. Odjeljka I. Dijela A točkama 1., 2. i 4., Dijela B točkama 5. i 7. te Dijela C Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(4) Hrana životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka stavlja se samo na tržište Republike Hrvatske, u skladu s posebnim propisima.

(5) Izgled identifikacijske oznake iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 2. Priloga I. ovoga Pravilnika.

IV. HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA KOJIMA JE NADLEŽNO TIJELO IZDALO PRIVREMENO ODOBRENJE ZA RAD

Članak 6.

(1) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad označava se, kako je primjenjivo, oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom oblika kvadrata.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj objekta.

(3) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora biti dimenzije 5 × 5 cm, slova unutar oznake moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Označavanje hrane identifikacijskom oznakom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Priloga II. Odjeljka I. Uredbe (EZ) br. 853/2004, osim Dijela B točke 8. tog Odjeljka.

(5) Označavanje hrane oznakom zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Priloga I. Odjeljka I. Poglavlja III. točkama 1., 2., i 4. do 9. Uredba (EZ) br. 854/2004.

(6) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata iz stavka 1. ovoga članka prerađuje se jedino u objektima u Republici Hrvatskoj kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad te se stavlja na tržište Republike Hrvatske ili trećih zemalja u skladu s odobrenjem izdanim od nadležnog tijela.

(7) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti i identifikacijske oznake iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 3. Priloga I ovoga Pravilnika.

V. UVJETNO PRIKLADNO MESO

Članak 7.

(1) Meso životinja proglašeno uvjetno prikladnim za prehranu ljudi označava se oznakom zdravstvene ispravnosti oblika pravokutnika, dimenzija 6 × 4 cm.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(3) Slova unutar oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Meso iz stavka 1. ovoga članka osposobljava se za javnu potrošnju u skladu s odredbama posebnih propisa.

(5) Uz propisane podatke o sljedivosti, pošiljku mesa iz stavka 1. ovoga članka, iz odobrenog objekta mora pratiti dokument u kojem se navodi:

a) razlog proglašenja mesa uvjetno prikladnim;

b) da li je i na koji način meso osposobljeno u objektu iz kojega potječe.

(6) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 4. Priloga I. ovog Pravilnika.

VI. MESO PROGLAŠENO NEPRIKLADNIM ZA PREHRANU LJUDI

Članak 8.

(1) Meso proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi označava se oznakom oblika istostraničnog trokuta veličine stranica 5 cm.

(2) U gornjem dijelu trokuta iz stavka 1. ovoga članka mora stajati dvoslovna šifra države »HR«, a ispod dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(3) Slova unutar oznake iz stavka 1. ove točke moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Meso iz stavka 1. ovoga članka zbrinjava se kao nusproizvod životinjskog podrijetla koji nije za prehranu ljudi u skladu s odredbama posebnih propisa.

(5) Izgled oznake iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 5. Priloga I. ovog Pravilnika.

VII. POSTUPANJE SA ŽIGOM

Članak 9.

(1) Žigom za označavanje trupova zaklanih životinja mogu rukovati ovlašteni veterinari kontrolnog tijela ili veterinarski inspektori nadležni za određeni objekt.

(2) Ovlašteni veterinari kontrolnog tijela ili veterinarski inspektori nadležni za određeni objekt odgovorni su za postupanje sa žigom.

(3) Nadzor nad rukovanjem žigom obavlja nadležna veterinarska inspekcija, a njime raspolaže Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Žigovi se po završenom veterinarskom pregledu na liniji klanja moraju čuvati na način da se onemogući njihovo neovlašteno korištenje.

(5) Postupak i način naručivanja i izrade žiga opisan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i odgovarajuće se primjenjuje i na članak 6. ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 92/2012 i 80/2013).

Članak 12.

Članak 6. ovoga Pravilnika prestaje važiti dana 1. siječnja 2016. godine.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/09

Urbroj: 322-03/0260-15-2

Zagreb, 9. lipnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I

Ogledni primjerci oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka za hranu životinjskog podrijetla*

1. Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka za hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenog objekta

2. Identifikacijska oznaka za hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekta odobrenog pod posebnim uvjetima

3. Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka za hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad u skladu s člankom 89. stavkom 7. Zakona o veterinarstvu

4. Oznaka zdravstvene ispravnosti za meso proglašeno uvjetno prikladnim za prehranu ljudi

5. Oznaka za meso proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi

______

* Broj 2013 unutar prikazanih oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka naveden je kao primjer, umjesto ovoga broja unutar oznake potrebno je navesti broj odobrenog objekta.

** Navedene dimenzije odnose se na oznake zdravstvene ispravnosti.

PRILOG II

Postupak naručivanja i izrade žiga

Žigovi za označavanje trupova zaklanih životinja naručuju se u Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane temeljem narudžbenice koja se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva. Žigove naručuju kontrolna tijela ili nadležni veterinarski inspektor za određeni objekt.

Naručene žigove plaća subjekt u poslovanju s hranom temeljem ispostavljenog predračuna (ponude). Gotovi žigovi isporučuju se izravno kontrolnom tijelu ili veterinarskoj ispostavi.

Brisanjem iz Upisnika odobrenih objekata ili oštećenjem žiga kontrolno tijelo dužno je isti zapisnički razdužiti mjesno nadležnom veterinarskom inspektoru u ispostavi veterinarskog ureda.

69 19.06.2015 Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla 69 19.06.2015 Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla 69 19.06.2015 Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla 69 19.06.2015 Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla 69 19.06.2015 Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla