Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

NN 69/2015 (19.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1318

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/2015 i 53/2015) u članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poljoprivredne površine registrirane u ARKOD-u kao krški pašnjaci korisnik mora održavati napasivanjem s minimalno 0,1 uvjetnim grlom po hektaru, za kategorije životinja navedenih u točkama 1. do 4. Tablice 6. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, ili košnjom.«

Članak 2.

U članku 17. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Sukladno članku 4. stavku 1. točki k. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prihvatljive površine jesu i površine pod kulturama kratkih ophodnji iz članka 4. stavka 1. točke (k) Uredbe /EU) br. 1307/2103 s maksimalnim ciklusom žetve od 8 godina. To su: crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), kesten (Castanea sp), jasen (Fraxinus sp.), topola (Populus sp), bagrem (Robinia pseudoacacia) i vrba (Salix sp.).

Članak 3.

U članku 18. stavak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 19. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Razredi prihvatljivosti kontinentalnih travnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 4. u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Prije dodjele koeficijenta prihvatljivosti za kontinentalne travnjake i krške pašnjake sve neprihvatljive površine veće od 500 m² koje se nalaze unutar parcele i homogene su cjeline izlučuju se iz ARKOD parcele.«

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Krški pašnjak je ekstenzivni pašnjak na obalnom, priobalnom i planinsko-priobalnom području na kojem se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i neprihvatljiva obilježja krajobraza i elementi krša. Prihvatljiva površina određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti.

(2) Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 5. u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 23. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Početni prijenos prava u 2015. godini moguć je i kod posrednog prijenosa poljoprivrednog zemljišta između dva aktivna poljoprivrednika, pri čemu se novom korisniku zemljišta koji je zakupac ili kupac zemljišta u 2015. godini prenose prava aktivnog poljoprivrednika koji je bio korisnik zemljišta kao zakupac u 2014. godini.«

Članak 7.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve sukladno navedenom redoslijedu imaju:

– mladi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013,

– novi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost,

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva ukoliko je posebna nacionalna omotnica za razminirano zemljište iz članka 28. ovoga Pravilnika iskorištena,

– sukladno članku 30. stavku 7. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješac, brdsko-planinskim područjima te područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, koja su propisana posebnim propisima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu sa člankom 32. Uredbe (EU) 1305/2013,

– sukladno članku 30. stavku 7. točki c. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja, te

– sukladno članku 30. stavku 7. točki e. Uredbe (EU) br. 1307/2013, za linearno povećanje vrijednosti svih prava na plaćanje u okviru programa osnovnih plaćanja.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka mogu prava na plaćanja iz nacionale rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike ostvariti samo jednom. Mladi i novi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za osnovno plaćanje u 2015. godini, ali ne žele zatražili dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve u 2015. godini, trebaju nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2015. godine dostaviti Izjavu o odustajanju od zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve u 2015. godini na Obrascu 6. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 8.

U članku 26. stavak 5. briše se.

Članak 9.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici osnovnih plaćanja dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima u smislu članka 32. stavka 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 provoditi zelene prakse prema članku 39. Zakona i članku 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Prihvatljive površine koje se koriste za ekološku proizvodnju iz stavka 2. ovoga članka jesu površine pod ekološkom proizvodnjom i površine u prijelaznom razdoblju u ekološkoj proizvodnji.«

Članak 10.

U članku 31. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, korisnici mogu prenamijeniti travnjake do dovršenja detaljne karte staništa s okolišno-osjetljivim trajnim travnjacima, ukoliko prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu pokaže da takva prenamjena nema značajnih negativnih utjecaja. Korisnik podnosi zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata nadležnom tijelu.«

Članak 11.

U članku 32. iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

»(14) Iznimno od stavka 13. ovog članka, korisnici za 2015. godinu dostavljaju regionalnom uredu Agencije za plaćanja do 31. prosinca 2015. godine sljedeće dokaze:

– kopija računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine i

– certifikat s vreće ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.«

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 15.

Članak 12.

U članku 34. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja, ili

2. završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine, ili

3. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ili

4. završen program edukacije u okviru Mjere 1 Programa ruralnog razvoja.«

U stavku 10. riječi: »točke 2. ili 3. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »točke 3. ili 4. ovoga članka«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Dokaz o završenom programu iz stavka 10. ovoga članka ne koristi se kao kriterij prihvatljivosti u 2015. godini.«

Članak 13.

U članku 35. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Jedno prihvatljivo grlo može ostvariti samo jednu vrstu proizvodno vezane potpore.«

Članak 14.

U članku 36. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju izravne prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda s poljoprivrednog gospodarstva korisnik treba biti registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla radi isporuke mlijeka i mliječnih proizvoda s gospodarstva najkasnije do prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve u godini u kojoj podnosi jedinstveni zahtjev.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka u 2015. godini korisnik treba biti registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do 1. rujna 2015. godine.«

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 15.

U članku 38. u stavku 2. briše se zarez i riječi »a ne ostvaruju proizvodno vezanu potporu za mliječne krave«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uzastopno dvomjesečno razdoblje držanja teladi iz stavka 3. ovoga članka odnosi se na svu telad oteljenu u godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Grlo za koje se ostvaruje proizvodno vezana potpora za krave dojilje nije prihvatljivo za plaćanje za mliječne krave iz članka 48. ovoga Pravilnika u okviru plaćanja za mjere državne potpore.«

Članak 16.

U članku 61. točki 8. riječ: »kojem« zamjenjuje se u riječju: »kojim«.

Članak 17.

U članku 62. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Sredstva potpore za mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«, mjeru 11 »Ekološki uzgoj« i mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima« iz ovoga Pravilnika nije moguće sufinancirati iz drugih javnih izvora.«

Članak 18.

U članku 64. stavku 3. riječi: »(4) Članak 17. stavak 2. i stavak 3. iz ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje i na mjere iz članka 60. ovoga Pravilnika.« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4 i 5. koji glase:

»(4) Obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti, iz članaka 69., 72., 75., 78., 81., 84., 87., 90., 96., 104., i 109. ovoga Pravilnika, dužan je ispuniti nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.«

(5) Članak 17. stavak 2., 3. i 8. iz ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 60. ovoga Pravilnika.«

Članak 19.

U članku 94. stavku 2. riječi: »korisniku se ne isplaćuje potpora za predmetnu godinu« zamjenjuju se riječima »primjenjuju se odredbe iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014«.

Članak 20.

U članku 95. stavku 2. riječ »vrstom« zamjenjuje se riječju »pasminom«.

Članak 21.

U članku 96. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Svi kopitari ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina trebaju posjedovati Identifikacijski dokument – putovnicu i biti označeni sukladno posebnom propisu o identifikaciji i registraciji kopitara.«

Članak 22.

U članku 98. iza riječi: »odredbe« dodaju se riječi: »iz članka 35.«

Članak 23.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) 889/2008.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje sukladno Uredbi Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) 889/2008.«

Članak 24.

U članku 101. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. EKOP korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do roka za zakašnjele zahtjeve sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.«

Članak 25.

U članku 104. točki 6. riječi: »ili nastaviti s održavanjem« zamjenjuju se riječima: »i nastaviti s održavanjem«.

Članak 26.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te održavaju ekološku poljoprivrednu proizvodnju sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) 889/2008.«

Članak 27.

U članku 106. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. EKO korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do roka za zakašnjele zahtjeve sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.«

Članak 28.

U članku 132. stavku 1. riječi: »iz članka 127.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 131«.

Članak 29.

U članku 137. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) sukladno članku 24. Zakona.«

Članak 30.

U članku 139. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Prigovor na Odluku o povratu sredstava iz članka 142. stavka 3. Zakona ne odgađa rok za podnošenje Zahtjeva za plaćanje duga na rate propisan člankom 144. stavkom 1. Zakona.«

Članak 31.

U članku 141. stavku 2. točka a) mijenja se i glasi:

»a) ime i prezime/naziv, općina/naselje;«.

Članak 32.

U Prilogu 1., Tablici 1. Šifre i nazivi kultura u retku za kulturu bagrem (Robinia pseudoacacia) briše se oznaka »K« u koloni Plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš/EFA.

Članak 33.

(1) U Prilogu 1. Tablici 6. naziv tablice mijenja se i glasi: »Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla iz članaka 15. i 43. Pravilnika«.

(2) U Prilogu 1. Tablici 11. tekst tablice iza broja 71. briše se.

(3) U Prilogu 3. iza Obrasca 5. dodaje se Obrazac 6. koji je prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) U Prilogu 4. Tablici 6. iza operacije M11.1.2 dodaje se:

M13.1.1.

Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP

226,00

M13.1.2.

Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

119,85

M13.1.3.

Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

82,00

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 525-07/0208-15-6

Zagreb, 16. lipnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Obrazac 6.


69 19.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 69 19.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 69 19.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 69 19.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja