Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 69/2015 (19.6.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

69 19.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1324

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 85. sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine» 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15. i 36/15.) iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici koji provode dentalnu zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) na primarnoj razini zdravstvene zaštite obvezni su u slučaju provođenja zdravstvene zaštite u okviru prava iz utvrđenog standarda na dentalnu zdravstvenu zaštitu, nakon utvrđivanja dijagnoze, izraditi cjelokupan plan terapije koji uključuje i zdravstvenu zaštitu izvan zdravstvenog standarda te osiguranoj osobi uručiti predračun za planirane zdravstvene usluge kako bi osigurana osoba potpisom potvrdila suglasnost za osobno snošenje troškova izvan standarda prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Jedan primjerak plana i predračuna iz stavka 1. ovog članka obvezno zadržava osigurana osoba.

Za navedne zdravstvene usluge iz stavka 1. ovog članka osiguranu osobu se može naručiti, najranije drugi dan.

Provedene zdrastvene usluge iz stavka 1. ovog članka ne evidentiraju se kroz centralni informatički sustav niti se dostavljaju Zavodu na naplatu već se evidentiraju u zdravstvenom kartonu uz potpis osigurane osobe.

Za tako pružene zdravstvene usluge ne naplaćuje se sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite već se osiguranoj osobi ispostavlja račun za izvšene zdravstvene usluge.«

Članak 2.

Tablica iz članka 65. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Redni broj

QI

opis

Obuhvat

Vrednovanje novčanog iznosa u %

1

Vođenje panela kroničnih bolesnika

Prati se
mjesečno

Prosječno jedan panel dnevno

75%

2

DTP OM046

Sudjelovanje u radu peer grupe*

Jednom mjesečno/10 godišnje

15%

3.

Racionalno propisivanje antibiotika

Racionalno propisivanje antibiotika po broju pakiranja

Isključuju se antibiotici koji se daju radi profilakse Dg: Z 29.8 Z 29.2 i antibiotici sa RS klauzulom

5%

Racionalno propisivanje antibiotika po novčanoj potrošnji

5%

«.

Članak 3.

U članku 77. stavku 1. u Tablici »I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema« podaci pod šifrom GI054 mijenjaju se i glase:

»

GI054                

Vođenje panela trudnice*                  

P     

0,20          

«.

Članak 4.

U članku 81. stavku 1. ispod Tablice 1.4. »Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)« pod oznakom »*« dodaje se tekst:

»Sredstva za svakog pojedinog člana skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine utvrđuju se ovisno o sklopljenom ugovoru o radu s doktorom dentalne medicine, međusobno sklopljenim ugovorima članova skupne prakse kao i brojem članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine (iznos se umanjuje proporcionalno broju članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine).«

Članak 5.

Tablica 2.2. iz članka 99. stavka 3. mijenja se i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

U Tablica 3.1. iz članka 102. stavka 1. podaci pod šifrom E01B mijenjaju se i glase:

»

E01B   

Veliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK    

2,61   

48.937,50    

«.

Ispod Tablice 3.1. tekst pod oznakom »**« mijenja se i glasi:

»** Ako je način otpusta iz bolnice premještaj u drugu akutnu bolnicu više kategorije, koeficijent se umanjuje za 50%.«

Članak 7.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 10. stavka 1. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse, obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđenih ovom Odlukom, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu s propisima EU i sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

(2) Za strance iz članka 10. stavka 1. ove Odluke osigurane u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini plaća se primjenom iznosa po osiguranoj osobi.

(3) »Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 2. ove Odluke koje zdravstvenu zaštitu koriste na osnovi propisa EU kao i ugovora o socijalnom osiguranju, plaća se stvarni trošak zdravstvene zaštite pružene na primarnoj razini osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa.«

(4) Za zdravstvene usluge pružene osnovom specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite osiguranim osobama iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ispostavljaju se i plaćaju pojedinačni računi prema odredbama ove Odluke.

(5) Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu koriste osnovom propisa EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zdravstvena zaštita pružena na svim razinama, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa u skladu s odredbama ove Odluke i općim aktima Zavoda.

(6) Pojedinačni računi iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka ne uračunavaju se u maksimalno ugovoreni iznos novčanih sredstava na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/136

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 27. svibnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

69 19.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 69 19.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 69 19.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 69 19.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja