Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu

NN 69/2015 (19.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu

69 19.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1325

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05, 154/11 i 12/12) i članka 554.a. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 18/15), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 151/14), u članku 7. stavci 1., 5., 12. i 14. mijenjaju se i glase:

»1) Kreditne institucije iz članka 6. stavka 2. točke 1. ZTK-a, dužne su Agenciji platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od prihoda od trgovanja za vlastiti račun do iznosa od 100 milijuna kuna; naknadu od 0,4‰ (tisućinki) računano od prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 100.000.000,01 kune do 500 milijuna kuna; naknadu od 0,01‰ (tisućinki) računano od prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 500.000.000,01 kune do 1 milijarde kuna, a na iznos koji je veći od 1 milijarde kuna, obračunava se naknada od 0,005‰ (tisućinki) te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

5) Investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK-a dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od prihoda od trgovanja za vlastiti račun do iznosa od 100 milijuna kuna; naknadu od 0,4‰ (tisućinki) računano od prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 100.000.000,01 kune do 500 milijuna kuna; naknadu od 0,01‰ (tisućinki) računano od prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 500.000.000,01 kune do 1 milijarde kuna, a na iznos koji je veći od 1 milijarde kuna, obračunava se naknada od 0,005‰ (tisućinki) te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

12) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun klijenta pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun do iznosa od 100 milijuna kuna pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 100.000.000,01 kune do 500 milijuna kuna pomnožen sa 0,4‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 500.000.000,01 kune do 1 milijarde kuna pomnožen sa 0,01‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun koji je veći od 1 milijarde kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

14) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰; dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun do iznosa od 100 milijuna kuna pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 100.000.000,01 kune do 500 milijuna kuna pomnožen sa 0,4‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun u rasponu od 500.000.000,01 kune do 1 milijarde kuna pomnožen sa 0,01‰ (tisućinki); dodati iznos prihoda od trgovanja za vlastiti račun koji je veći od 1 milijarde kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. iza riječi »Društvo za upravljanje« dodaju se riječi »iz Republike Hrvatske ili druge države članice«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dane objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/103

Urbroj: 326-01-220-15-2

Zagreb, 16. lipnja 2015.

Član Upravnog vijeća
p.o. predsjednika Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.