Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave

NN 70/2015 (24.6.2015.), Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave

70 24.06.2015 Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1345

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/2014) uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODA POVEZANIH S ENERGIJOM U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi energetske učinkovitosti za proizvode i usluge koje je središnja vlast dužna primjenjivati u postupcima javne nabave u mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti kojom se dopunjuju direktive 2009/125/EZ i 2010/30/EU i ukidaju direktive 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14. 11. 2012.) (u daljnjem tekstu: Direktiva).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na središnju vlast.

(2) Središnja vlast iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na Republiku Hrvatsku, odnosno državna tijela Republike Hrvatske sukladno propisu kojim se uređuje provođenje postupaka javne nabave.

Članak 4.

Zahtjevi energetske učinkovitosti iz članka 1. primjenjuju se na ugovore oružanih snaga samo u mjeri u kojoj njezina primjena nije u suprotnosti s prirodom i primarnim ciljem aktivnosti oružanih snaga. Obveza se ne odnosi na ugovore za nabavu vojne opreme kako je propisano Direktivom 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ tekst značajan za EGP.

Članak 5.

(1) U mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja, državna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika su prilikom kupnje proizvoda koji su obuhvaćeni delegiranim aktom donesenim na temelju Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, ili povezane provedbene direktive Europske komisije, dužna uskladiti tehničku specifikaciju s kriterijem pripadnosti najvišem mogućem razredu energetske učinkovitosti.

(2) Ako proizvod koji nije obuhvaćen stavkom 1. ovoga članka, obuhvaćen provedbenom mjerom u okviru Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, kupuje samo proizvode usklađene s referentnim vrijednostima za energetsku učinkovitost koje su određene u toj provedbenoj mjeri.

Članak 6.

U mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja, državna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika su prilikom kupnje uredske opreme koja je obuhvaćena Odlukom Vijeća 2006/1005/EZ od 18. prosinca 2006. o sklapanju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o usklađivanju programa za označivanje energetske učinkovitosti za uredsku opremu, dužna uskladiti tehničku specifikaciju sa zahtjevima energetske učinkovitosti koji nisu manje stroži od zahtjeva navedenih u Prilogu C spomenutog Sporazuma.

Članak 7.

(1) U mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja, državna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika su prilikom kupnje guma, dužna uskladiti tehničku specifikaciju s kriterijem pripadnosti najvišem razredu energetske učinkovitosti s obzirom na potrošnju goriva, kako je propisano Uredbom (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka državna tijela ne sprečava u kupnji guma najvišeg razreda s obzirom na prianjanje na mokroj podlozi i druge sigurnosno tehničke uvjete ili vanjsku buku kotrljanja ako je to opravdano sigurnosnim razlozima ili razlozima javnog zdravlja.

Članak 8.

(1) Državna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika u svojim pozivima za podnošenje ponuda za ugovore o uslugama dužna su zahtijevati da za pružanje predmetnih usluga pružatelj usluga upotrebljava samo proizvode u skladu sa zahtjevima iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika prilikom pružanja predmetnih usluga u mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se samo na nove proizvode koje pružatelj usluga kupuje djelomično ili u cijelosti za potrebe pružanja predmetnih usluga.

Članak 9.

(1) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika na koje se primjenjuju postupci javne nabave, državna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika, sklapaju sporazum o kupnji ili zakupu za zgrade koje ispunjavaju minimalne zahtjeve definirane propisom kojim se propisuju tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama, i to u mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na ugovore za kupnju zgrada od strane državnih tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika u mjeri u kojoj je vrijednost takvih ugovora jednaka pragovima ili veća od pragova iz članka 7. Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30. 4. 2004.).

(3) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako je namjena kupnje:

1. provedba velike obnove ili rušenja zgrada,

2. ponovna prodaja zgrade, a ne njezina uporaba za potrebe državnog tijela,

3. očuvanje zgrade kao službeno zaštićene zgrade jer pripada posebno zaštićenom području ili zbog njezine posebne arhitektonske ili povijesne vrijednosti.

(4) Usklađenost sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se putem energetskih certifikata izdanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje gradnje.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/72
Urbroj: 526-04-01-02/1-15-1
Zagreb, 18. lipnja 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.