Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN 70/2015 (24.6.2015.), Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

70 24.06.2015 Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1346

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 126. stavaka 2., 3. i 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti provedbe Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – Farm Accountancy Data Network (u daljnjem tekstu: FADN), koji obuhvaća provedbu godišnjeg istraživanja o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: FADN istraživanje), institucije koje sudjeluju u organizaciji i provedbi FADN istraživanja te uvjeti za davanje anonimiziranih individualnih rezultata FADN istraživanja.

(2) Za potrebe provedbe FADN-a iz stavka 1. ovoga članka, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu uredbi Europske unije, i to:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 328, 15. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 340, 17. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19. 2. 2015.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/220).

Članak 2.

U organizaciji i provedbi FADN istraživanja sudjeluju:

– Savjetodavna služba

– Državni zavod za statistiku.

Članak 3.

(1) Savjetodavna služba obavlja poslove agencije za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (engl. Liaison Agency) sukladno odredbama članka 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009.

(2) Osim poslova navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 i članku 3. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220 poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

– izradu plana organizacije i provedbe FADN istraživanja

– izradu obrazaca i uputa za prikupljanje podataka u FADN istraživanju

– prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku poljoprivrednika

– obradu i kontrolu podataka FADN istraživanja

– ustroj i vođenje baze podataka FADN-a

– izradu individualnih izvještaja za poljoprivrednike u FADN-u

– izračun standardnih rezultata FADN istraživanja

– izradu izvještaja o provedbi FADN istraživanja

– komunikaciju s Europskom komisijom.

Članak 4.

(1) Državni zavod za statistiku utvrđuje okvir za klasifikaciju poljoprivrednika, područje FADN istraživanja i veličinu reprezentativnog uzorka poljoprivrednika.

(2) Klasifikacija poljoprivrednika određuje se pomoću kriterija: ekonomske veličine, tipa poljoprivredne proizvodnje i pripadnosti područnoj FADN jedinici.

(3) Područje FADN istraživanja uključuje poljoprivrednike čija je ekonomska veličina jednaka ili veća od praga propisanog u Prilogu I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

(4) Reprezentativni uzorak poljoprivrednika je broj poljoprivrednika u FADN istraživanju koji se utvrđuje statističkim metodama sukladno odredbama članaka 4., 5., 6. i 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

Članak 5.

(1) Sukladno odredbama članka 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 Nacionalni FADN odbor (u daljnjem tekstu: FADN odbor) čine predstavnici:

– ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), pet članova

– Savjetodavne službe, tri člana

– Državnog zavoda za statistiku, dva člana

– poljoprivrednika u FADN-u, jedan član

– Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedan član

– Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, jedan član.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi rješenje kojim se imenuju predsjednik i članovi FADN odbora.

(3) Uz dužnosti propisane člankom 6. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009, FADN odbor izvještava Ministarstvo o nepravilnostima i razmatra druga pitanja vezana uz provedbu FADN-a.

(4) FADN odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 6.

(1) FADN istraživanje provodi se svake godine na reprezentativnom uzorku poljoprivrednika sukladno planu organizacije i provedbe FADN istraživanja.

(2) Poljoprivrednik u FADN-u je fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, ostvaruje dohodak od poljoprivrednih i ostalih dohodovnih aktivnosti, dobrovoljno sudjeluje i daje podatke koji se prikupljaju FADN istraživanjem.

(3) FADN istraživanjem prikupljaju se strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci poljoprivrednika. Sadržaj FADN istraživanja definiran je člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka odnose se na računovodstvenu godinu koja obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine za koju se provodi FADN istraživanje.

(5) FADN istraživanje provodi se na dvije područne FADN jedinice koje odgovaraju statističkim regijama: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.

Članak 7.

(1) Poljoprivrednik u FADN-u potpisuje izjavu o sudjelovanju u FADN istraživanju, kojom se obvezuje na davanje točnih podataka i poštivanje rokova dostave podataka.

(2) Za ispunjavanje obveza iz stavka 1. ovog članka Savjetodavna služba može poljoprivrednicima u FADN-u dodijeliti naknadu za sudjelovanje u FADN istraživanju sukladno sredstvima osiguranim u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Javni znanstveni instituti, visoka učilišta i njihove sastavnice mogu zatražiti anonimizirane individualne rezultate FADN istraživanja.

(2) Anonimizirani individualni rezultati FADN istraživanja ustupaju se isključivo u svrhe izrade znanstvenih i statističkih studija koje moraju osigurati statističku povjerljivost podataka.

(3) Anonimizirani individualni rezultati FADN istraživanja ne smiju se ustupiti za potrebe oporezivanja i zabranjeno je širenje bilo kojeg pojedinačnoga anonimiziranoga individualnog rezultata FADN istraživanja.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/13.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/41
Urbroj: 525-07/0703-15-3
Zagreb, 17. lipnja 2015.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.