Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine

NN 70/2015 (24.6.2015.), Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1347

Na temelju članka 90. stavka 8. i članka 109.a stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O NAČINU BESPLATNE DODJELE EMISIJSKIH JEDINICA POSTROJENJIMA I O PRAĆENJU, IZVJEŠĆIVANJU I VERIFIKACIJI IZVJEŠĆA O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA U RAZDOBLJU KOJE ZAPOČINJE 1. SIJEČNJA 2013. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 130, 17. 5. 2011.) (dalje u tekstu: Odluka Komisije 2011/278/EU) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2014/9/EU od 18. prosinca 2013. o izmjeni odluka 2010/2/EU i 2011/278/EU u odnosu na sektore i podsektore koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika (Tekst značajan za EGP) (SL L 9, 14. 1. 2014.) i važećih uputa Europske komisije.

(2) Pravilnikom se uređuje i način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima te ispunjavanje zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 600/2012), Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 601/2012) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 743/2014 od 9. srpnja 2014. o zamjeni Priloga VII. Uredbi (EU) br. 601/2012 u pogledu minimalne učestalosti analiza (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 10. 7. 2014.) i važećih uputa Europske komisije te poslove koje obavlja Stručno povjerenstvo za tehnička pitanja u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (dalje u tekstu: Povjerenstvo) iz članka 109.b stavka 1. Zakona o zaštiti zraka (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. postrojenje za proizvodnju električne energije: postrojenje koje je na dan 1. siječnja 2005. ili nakon tog dana proizvodilo električnu energiju za prodaju trećim osobama i u kojem se ne odvijaju druge djelatnosti iz Priloga I. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, br. 69/2012, 154/2014) (dalje u tekstu: Uredba) osim »izgaranja goriva«;

2. postrojenje za proizvodnju električne energije koje proizvodi toplinu: postrojenje za centralno grijanje (toplane) i postrojenje visokoučinkovite kogeneracije;

(2) Osim definicija iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i definicije iz Uredbe (EU) br. 600/2012 i Uredbe (EU) br. 601/2012, Odluke Komisije 2011/278/EU, Zakona i Uredbe.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. BESPLATNA DODJELA EMISIJSKIH JEDINICA

Članak 3.

U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU u dijelu koji se odnosi na obveze, zaduženja i odgovornosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) kao nadležnog tijela sukladno članku 90. stavku 1. Zakona, Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. putem Povjerenstva utvrđuje sva postrojenja za besplatnu dodjelu sukladno članku 5. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

2. putem Povjerenstva utvrđuje sve proizvođače električne energije koji proizvode toplinu i mala postrojenja koja se mogu isključiti iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama sukladno članku 5. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

3. putem Povjerenstva provodi podjelu postrojenja na podpostrojenja za besplatnu dodjelu sukladno članku 6. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

4. zaprima zahtjev operatera postrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica s podacima o djelatnostima sukladno članku 7. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU, koji sadrži:

– zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca,

– podatke o djelatnostima,

– metodološko izvješće i

– verificirano izvješće.

5. objavljuje Obrazac zahtjeva za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca, Obrazac o podacima o djelatnostima, Obrazac o metodološkom izvješću i Obrazac za verificirano izvješće na svojim internetskim stranicama sukladno članku 7. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU;

6. putem Povjerenstva, prema potrebi, zahtjeva od operatera i dodatne podatke sukladno članku 5. i članku 7. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

7. zahtijeva da operater dostavi odgovarajuće obrazloženje ukoliko nedostaju podaci te da nadomjesti sve nedostajuće podatke konzervativnim procjenama sukladno članku 7. stavku 8. Odluke Komisije 2011/278/EU;

8. dostavlja prikupljene podatke Komisiji na raspolaganje sukladno članku 7. stavku 9. Odluke Komisije 2011/278/EU;

9. prihvaća samo one podatke koji su ocjenjeni zadovoljavajućim i koje je provjerio verifikator sukladno članku 8. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

10. osigurava da verifikator bude neovisan o operateru postrojenja, te da poznaje odredbe iz članka 8. stavka 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

11. traži da verifikator uz zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) br. 600/2012 ispuni i minimalne zahtjeve sukladno članku 8. stavku 3. Odluke Komisije 2011/278/EU;

12. ne dodjeljuje besplatne emisijske jedinice postrojenju čiji podaci, temeljem mišljenja Povjerenstva, nisu ocijenjeni kao zadovoljavajući sukladno članku 8. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU;

13. iznimno donosi odluku o besplatnoj dodjeli emisijskih kvota postrojenju čiji podaci nisu ocijenjeni kao zadovoljavajući, ako se putem Povjerenstva utvrdi da je verifikator utvrdio da su nedostajući podaci posljedica iznimnih i nepredvidivih okolnosti sukladno članku 8. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU;

14. putem Povjerenstva vodi računa da se pri verifikaciji pravilno postupa sukladno članku 8. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU;

15. putem Povjerenstva određuje za sva postojeća postrojenja povijesne razine aktivnosti za bazno razdoblje od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine, odnosno, ako su te vrijednosti više, za bazno razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2010. godine sukladno članku 9. Odluke Komisije 2011/278/EU, a na temelju podataka prikupljenih u skladu sa člankom 7.;

16. putem rada Povjerenstva izračunava preliminarni broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno svakom postojećem postrojenju za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2013. do 2020. godine sukladno odredbama članka 10. Odluke Komisije 2011/278/EU;

17. putem Povjerenstva izračunava broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno svakom postojećem postrojenju za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2013. do 2020. godine sukladno odredbama članka 10. Odluke Komisije 2011/278/EU;

18. kod izračuna broja emisijskih jedinica, putem Povjerenstva, utvrđuje ispravnost primjene odredbi Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Komisije vezano za unos podataka u Obrazac o podacima o djelatnostima i Obrazac o metodološkom izvješću, a osobito u odnosu na podjelu postrojenja na podpostrojenja i pripisivanje proizvodnih ulaza i izlaza, pripadajućih emisija odgovarajućim podpostrojenjima te uspoređuje podatke o djelatnostima s podacima o emisijama iz verificiranih Godišnjih izvješća o emisijama iz postrojenja za odgovarajuće referentno razdoblje, uključujući i Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja, radi sprečavanja dvostrukog brojenja emisija i negativne dodjele sukladno članku 10. Odluke Komisije 2011/278/EU;

19. putem Povjerenstva izračunava konačan broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno svakom postojećem postrojenju za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2013. do 2020. godine te o tome obavještava Komisiju sukladno članku 10. stavku 9. i članku 15. Odluke Komisije 2011/278/EU;

20. izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji popis operatera postojećih postrojenja sukladno članku 15. Odluke Komisije 2011/278/EU;

21. ažurira po potrebi popis operatera postojećih postrojenja i operatora zrakoplova s obzirom na odgovarajuću preliminarnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica te popis dostavlja Europskoj komisiji sukladno članku 16. Odluke Komisije 2011/278/EU;

22. za nove sudionike objavljuje na svojim internetskim stranicama Obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja.

23. zaprima zahtjev operatera novog postrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica sukladno članku 17. stavcima 1. i 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

24. putem Povjerenstva provodi podjelu novih postrojenja na podpostrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica i prema potrebi zahtijeva da operater postrojenja postupi sukladno članku 17. stavku 3. Odluke Komisije 2011/278/EU;

25. zahtijeva da operater utvrdi početni instalirani kapacitet i ishodi odobrenje o istome za svako podpostrojenje sukladno članku 17. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU;

26. prihvaća podatke koji se dostavljaju sukladno članku 17. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU;

27. putem Povjerenstva određuje razinu aktivnosti postrojenja sukladno članku 18. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

28. putem Povjerenstva određuje relevantni faktor iskorištenja kapaciteta iz članka 18. stavka 1. točaka (b) do (d) sukladno članku 18. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

29. putem Povjerenstva određuje razinu aktivnosti postrojenja za značajno proširenje kapaciteta nakon 30. lipnja 2011. godine, sukladno članku 18. stavcima 1. i 3. Odluke Komisije 2011/278/EU;

30. putem Povjerenstva izračunava preliminarni godišnji broj emisijskih jedinica koje se besplatno dodjeljuju novim postrojenjima sukladno članku 19. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU,

31. dostavlja Europskoj komisiji preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica za novo postrojenje sukladno članku 19. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU;

32. putem Povjerenstva nastavlja s određivanjem konačne godišnje količine besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica, ako Europska komisija ne odbije preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za pojedino postrojenje sukladno članku 19. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU;

33. zaprima zahtjev operatera o značajnom proširenju kapaciteta sukladno članku 20. stavku 1. i 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

34. putem Povjerenstva na zahtjev operatera postrojenja određuje broj besplatnih emisijskih jedinica koje treba dodijeliti s obzirom na značajno proširenje kapaciteta sukladno članku 20. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

35. zahtjeva da operater postrojenja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjenju kriterija za značajno proširenje kapaciteta te prošireni kapacitet i instalirani kapacitet dijela postrojenja nakon značajnog proširenja kapaciteta sukladno članku 20. stavku 2. Odluke Komisije (EU) br. 2011/278/EU;

36. putem Povjerenstva kod procjene bilo kakve naknadne značajne promjene kapaciteta uzima instalirani kapacitet dijela postrojenja nakon značajnog proširenja ili smanjenja kao početni instalirani kapacitet postrojenja sukladno članku 20. stavku 2. i članku 21. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

37. zaprima obavijest operatera o umanjenom kapacitetu i instaliranom kapacitetu dijela postrojenja nakon značajnog smanjenja kapaciteta sukladno članku 21. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

38. putem Povjerenstva određuje količinu za koju treba umanjiti broj besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica i umanjuje preliminarni godišnji broj emisijskih jedinica besplatno dodijeljenih s obzirom na značajno smanjenje kapaciteta sukladno članku 21. Odluke Komisije 2011/278/EU;

39. zahtjeva od operatera postrojenja da dostavi podatke sukladno članku 21. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU;

40. putem Povjerenstva umanjuje preliminarni godišnji broj emisijskih jedinica besplatno dodijeljenih pojedinom dijelu postrojenja za umanjenu godišnju količinu emisijskih jedinica nakon značajnog smanjenja kapaciteta sukladno članku 21. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU;

41. izdaje nalog Agenciji za privremenu obustavu izdavanja besplatnih emisijskih jedinica za operatera postrojenja sukladno članku 22. Odluke Komisije 2011/278/EU;

42. putem Povjerenstva utvrđuje da je postrojenje djelomično prestalo s radom na temelju obavijesti operatera postrojenja o planiranom smanjenju razine djelatnosti, na temelju godišnjeg izvješća o emisijama, obavijesti inspekcije ili ako na drugi način sazna da je postrojenje djelomično prestalo s radom sukladno članku 23. Odluke Komisije 2011/278/EU;

43. zaprima od operatera postrojenja sve relevantne informacije sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU svake godine do 31. prosinca.

44. putem Povjerenstva određuje umanjenu preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU;

45. dostavlja Europskoj komisiji obavijest o izračunu revidirane preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU.

Članak 4.

U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU u dijelu koji se odnosi na obveze, zaduženja i odgovornosti Agencije kao nadležnog tijela sukladno članku 90. stavku 8. Zakona, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima i provodi nalog Ministarstva za obustavu izdavanja besplatnih emisijskih jedinica za operatera postrojenja koje je prestalo obavljati djelatnost i po istom postupa sukladno članku 22. stavku 3. Odluke Komisije 2011/278/EU;

2. zaprima i provodi nalog Ministarstva o privremenoj obustavi izdavanja besplatnih emisijskih jedinica za operatera postrojenja iz članka 22. stavka 1. točke (e), sukladno članku 22. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/ EU.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja poslove iz članaka 5., 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18., 19., 20., 21., 23. i 24. Odluke Komisije 2011/278/EU.

Članak 6.

Operater postrojenja i operator zrakoplova za dostavljanje podataka za potrebe primjene Odluke Komisije 2011/278/ EU i važećih uputa Europske komisije dužan je koristiti elektroničke obrasce ili specifične oblike datoteka za dostavljanje podataka koje na svojim internetskim stranicama objavljuju Ministarstvo i Agencija.

III. PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE I VERIFIKACIJA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA U SUSTAVU TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 7.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 600/2012 i Uredbe (EU) br. 601/2012 u dijelu koji se odnosi na obveze, zaduženja i odgovornosti Ministarstva kao nadležnog tijela sukladno članku 109.a stavku 5. Zakona, Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. odobrava temeljem stručnog mišljenja Agencije promjene i odstupanja pri praćenju i izvješćivanju sukladno članku 6., 15. i 69. Uredbe (EU) br. 601/2012;

2. zahtijeva od operatera postrojenja ili operatora zrakoplova da stavi na raspolaganje svu pisanu dokumentaciju sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

3. zahtijeva da operater postrojenja ili operator zrakoplova u Plan praćenja postrojenja uključi dodatne elemente sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012;

4. temeljem zahtjeva operatera postrojenja i operatora zrakoplova dozvoljava sukladno članku 13. stavku 1., članku 47. i članku 54. Uredbe (EU) br. 601/2012 korištenje standardiziranih ili pojednostavljenih planova praćenja te objavljuje predloške istih na internetskim stranicama Ministarstva;

5. putem Povjerenstva procjenjuje tehničku izvedivost pri primjeni određene metodologije sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 601/2012;

6. putem Povjerenstva procjenjuje neopravdano visoke troškove pri primjeni određene metodologije praćenja sukladno članku 18. Uredbe (EU) br. 601/2012;

7. putem Povjerenstva dozvoljava da se izvor emisije u obliku propuštanja isključi iz postupka praćenja i izvješćivanja nakon što se poduzmu korektivne mjere sukladno članku 20. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012

8. odobrava operateru postrojenja kombiniranje metodologija sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012, temeljem mišljenja Povjerenstva;

9. zaprima te razmatra putem Povjerenstva dokaz operatera da je korištenje tražene metodologije tehnički neizvedivo sukladno članku 21. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012;

10. zaprima te razmatra putem Povjerenstva dokaz operatera o pragovima nesigurnosti za godišnju razinu emisija stakleničkih plinova pri primjeni nadomjesne metodologije praćenja sukladno članku 22. Uredbe (EU) br. 601/2012;

11. zaprima i dostavlja na znanje Agenciji obavijest operatera o privremenoj izmjeni metodologije praćenja sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

12. odobrava operateru primjenu niže razine za utvrđivanje podataka o djelatnosti i svakog pojedinog faktora izračuna sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 601/2012, temeljem mišljenja Povjerenstva;

13. zaprima obavijest operatera o poduzimanju korektivnih radnji te obavijesti o uspostavljanju redovnog stanja rada mjerne opreme sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 601/2012;

14. putem Povjerenstva dozvoljava korištenje rezultata mjerenja pomoću mjernih sustava pod vlastitim nadzorom u postrojenju sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012, za što je operater dužan dostaviti kopiju najnovije Ovjernice zajedno s Izvještajem o ispitivanju za svako pojedino mjerilo koje je uključeno u praćenje podataka o aktivnosti potrebnih za izračun emisija CO2 prilikom podnošenja nove verzije Plana praćenja;

15. objavljuje zadane vrijednosti za faktore izračuna na internetskim stranicama sukladno članku 31. stavku 1. točki (b) i (c) Uredbe (EU) br. 601/2012;

16. putem Povjerenstva odobrava promjenu zadanih vrijednosti za faktor proračuna u planu praćenja sukladno članku 31. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012;

17. putem Povjerenstva, a na zahtjev operatera, dozvoljava utvrđivanje neto kalorične vrijednosti i emisijskih faktora goriva sukladno članku 31. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012;

18. odobrava uporabu opreme sukladno članku 32. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012, temeljem mišljenja Agencije u okviru davanja mišljenja na Plan praćenja;

19. odobrava plan uzorkovanja dostavljen na službenom obrascu, sukladno članku 33. Uredbe (EU) br. 601/2012, temeljem mišljenja Agencije u okviru davanja mišljenja na Plan praćenja;

20. putem Povjerenstva odobrava korištenje neakreditiranih laboratorija sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 601/2012;

21. putem Povjerenstva dozvoljava operateru primjenu učestalosti analiza sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

22. putem Povjerenstva dozvoljava operateru korištenje oksidacijskog faktora za sva goriva sukladno članku 37. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

23. putem Povjerenstva dozvoljava operateru da u miješanim gorivima ili materijalima za utvrđivanje podataka o djelatnosti i odgovarajućih faktora izračuna koristi metodologije sukladno članku 38. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012;

24. odobrava primjenu odgovarajuće norme sukladno članku 39. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012, temeljem mišljenja Agencije u okviru davanja mišljenja na Plan praćenja;

25. putem Povjerenstva odobrava metodu procjene za utvrđivanje udjela biomase sukladno članku 39. stavku 2. i članka 53.Uredbe (EU) br. 601/2012;

26. putem Povjerenstva odobrava nižu razinu, sukladno članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

27. putem Povjerenstva razmatra obavijest operatera i odobrava odgovarajuće radnje sukladno članku 45. Uredbe (EU) br. 601/2012;

28. putem Povjerenstva odobrava primjenu konzervativnih korekcija pri odstupanjima vezano za preneseni i primljeni inherentni CO2 sukladno članku 48. Uredbe (EU) br. 601/2012;

29. utvrđuje operatora zrakoplova sukladno članku 50. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012;

30. zaprima opravdanje operatora zrakoplova, sukladno članku 51. Uredbe (EU) br. 601/2012;

31. zaprima Plan praćenja operatora zrakoplova na odobrenje temeljem članka 51. Uredbe (EU) br. 601/2012 i dostavlja Agenciji na stručno mišljenje sukladno članku 93. Zakona;

32. putem Povjerenstva odobrava korištenje standardnog faktora gustoće i izvođenje emisijskog faktora ili sadržaja ugljika sukladno članku 52. Uredbe (EU) br. 601/2012;

33. na zahtjev operatora zrakoplova zaprima obavijest o korištenju alata iz članka 54. stavka 2. i prelaženju pragova iz članka 54. stavka 1. te putem Povjerenstva odobrava bitnu izmjenu plana praćenja u smislu članka 15. stavka 4. podstavka (a) točke (vi), a sukladno članku 54. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012;

34. temeljem zaprimljene obavijesti, putem Povjerenstva, dozvoljava operatoru zrakoplova nastavak korištenja alata sukladno članku 54. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012;

35. putem Povjerenstva odobrava metodu procjene nedostajućih podataka i primjerenu izmjenu Plana praćenja sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012;

36. zaprima od operatora zrakoplova podatke o tonskim kilometrima sukladno članku 68. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012;

37. dostavlja Komisiji podatke sukladno članku 68. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

38. prema potrebi, putem Povjerenstva, smanjuje i objavljuje izmijenjenu dodjelu besplatnih emisijskih jedinica za operatora zrakoplova sukladno članku 68. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012;

39. uspostavlja mjere sukladno članku 68. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012;

40. zaprima i odobrava dostavljeno Izvješće o poboljšanjima metodologije praćenja temeljem stručnog mišljenja Agencije sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 601/2012;

41. dostavlja Agenciji na stručno mišljenje Izvješće o poboljšanjima metodologije praćenja iz članka 69. Uredbe (EU) br. 601/2012;

42. može odrediti alternativni rok sukladno članku 69. stavku 1 Uredbe (EU) br. 601/2012, o čemu obavještava operatere postrojenja i operatore zrakoplova putem elektroničke pošte;

43. putem Povjerenstva provodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012;

44. putem Povjerenstva procjenjuje pogrešno prikazane podatke i prema potrebi izvodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova sukladno članku 70. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

45. stavlja na raspolaganje javnosti izvješća o emisijama sukladno članku 71. Uredbe (EU) br. 601/2012 i članku 18. Uredbe;

46. donosi odluku za korištenje automatiziranih sustava za razmjenu podataka elektroničkim putem sukladno članku 70. i članku 74. stavci 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 601/2012;

47. može zahtijevati od verifikatora da osigura pristup internoj verifikacijskoj dokumentaciji kako bi Agenciji olakšao ocjenjivanje verifikacije sukladno članku 26. stavku 3. Uredbe (EU) br. 600/2012;

48. može zahtijevati da verifikator dostavi informacije o postupku verifikacije sukladno članku 27. stavku 5. Uredbe (EU) br. 600/2012;

49. na zahtjev operatera postrojenja ili operatora zrakoplova putem Povjerenstva, odobrava verifikatorovu odluku o neprovođenju obilaska lokacije, sukladno članku 31. Uredbe (EU) br. 600/2012.

50. obavještava operatere postrojenja i operatore zrakoplova o pregledu verificiranih izvješća.

Članak 8.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 600/2012 i Uredbe (EU) br. 601/2012 u dijelu koji se odnosi na obveze, zaduženja i odgovornosti Agencije kao nadležnog tijela sukladno članku 109.a stavku 5. Zakona, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. zahtijeva od operatera postrojenja ili operatora zrakoplova da stavi na raspolaganje svu pisanu dokumentaciju sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

2. u direktnoj komunikaciji putem elektroničke pošte s operaterom postrojenja i operatorom zrakoplova zahtjeva dopunu Plana praćenja i Izvješća o poboljšanjima metodologije praćenja te svu popratnu dokumentaciju vezanu uz provođenje plana e-mailom direktno od operatera;

3. po potrebi poziva operatera postrojenja ili operatora zrakoplova na konzultativni sastanak sa ciljem usuglašavanja metodologije praćenja, na kojima su prisutni predstavnici Ministarstva;

4. objavljuje obrasce standardiziranih ili pojednostavljenih planova praćenja na internetskim stranicama Agencije sukladno članku 13. Uredbe (EU) br. 601/2012 i sve druge obrasce koji su propisani ovim Pravilnikom i koje je izradila Komisija za potrebe praćenja i izvješćivanja;

5. uspostavlja sustav za elektroničko izvješćivanje i upravljanje podacima te traži da se podaci i dokumenti stave na raspolaganje sukladno članku 66. Uredbe (EU) br. 601/2012;

6. zaprima od Ministarstva Izvješća o poboljšanjima metodologije praćenja i daje stručno mišljenje na dostavljeno sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 601/2012 te po potrebi ukazuje na nužnost dopune Plana praćenja;

7. daje stručno mišljenje Ministarstvu o primjerenoj izmjeni plana praćenja temeljem utvrđenog pisanog postupka operatera o utvrđenoj metodi procjene sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012;

8. zahtjeva od verifikatora da osigura pristup internoj verifikacijskoj dokumentaciji sukladno članku 26. stavku 3. Uredbe (EU) br. 600/2012;

9. na svojim internetskim stranicama objavljuje standardne faktore koje država koristi za dostavu nacionalnog inventara Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Članak 9.

Povjerenstvo obavlja poslove iz članaka, 17., 18., 20., 21., 22., 26., 28., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 38., 39., 41., 45., 47., 48., 52., 53., 54., 65., 68., i 70. Uredbe (EU) br. 601/2012, poslove sukladno Uredbi (EU) br. 600/2012 i ovom Pravilniku.

Članak 10.

(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova dužan je Agenciji dostaviti dopune Plana praćenja i Izvješća o poboljšanjima metodologije praćenja u roku od 8 dana, na adresu elektronske pošte: KLIMA@azo.hr i na znanje Ministarstvu na elektroničku poštu: ets-postrojenja@mzoip.hr ;

(2) U iznimnim slučajevima, koji se trebaju dobro obrazložiti, rok iz stavka 1. ovoga članka se može produžiti do maksimalno mjesec dana;

(3) U slučaju da operater postrojenja i operator zrakoplova ne dostavi tražene dopune sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, Agencija će dati negativno mišljenje na Plan praćenja i Izvješća o poboljšanjima metodologije praćenja;

(4) Uz obavijest o promjenama u postrojenju, gdje je primjenjivo, operater postrojenja mora detaljno obrazložiti utjecaj prijavljene promjene na proces proizvodnje i na praćenje i izvješćivanje o emisijama;

(5) Operater postrojenja kojem je odobreno korištenje pojednostavljenog plana praćenja sukladno članku 47. st. 2. Uredbe (EU) br. 601/2012. mora izvršiti procjenu rizika sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

(6) Dozvoljava se korištenje emisijskih faktora za goriva izraženih u t CO2/t ili t CO2/Nm3 sukladno članku 24. i 36. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

(7) Dozvoljava se korištenje emisijskih faktora izraženih za goriva i za goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa ili u masenoj bilanci te praćenje donje ogrjevne vrijednosti sukladno članku 26. stavku 5. Uredbe (EU) br. 601/2012;

(8) Dozvoljava se postrojenju koje kao jedinu djelatnost ima izgaranje goriva i ne emitira godišnje više od 25.000 t CO2 korištenje pojednostavljenog plana praćenja sukladno članku 47. st. 2. Uredbe (EU) br. 601/2012.

(9) Operater postrojenja i operator zrakoplova za dostavljanje podataka sukladno Uredbi (EU) br. 601/2012 EU i važećim uputama Europske komisije je dužan koristiti elektroničke obrasce ili specifične oblike datoteka za dostavljanje podataka, koje na svojim internetskim stranicama objavljuju Ministarstvo i Agencija.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (»Narodne novine«, broj 43/2012) i Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. (»Narodne novine«, broj 77/2013).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/50
Urbroj: 517-06-1-2-1-15-20
Zagreb, 19. lipnja 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

70 24.06.2015 Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine 70 24.06.2015 Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine