Pravilnik o radu u sustavu JCMS

NN 71/2015 (29.6.2015.), Pravilnik o radu u sustavu JCMS

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1367

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13 i 33/15) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O RADU U SUSTAVU JCMS

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju pravila o načinu rada i korištenju Jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (u daljnjem tekstu: sustav JCMS).

(2) Svrha Pravilnika je osigurati jedinstven i pravilan način postupanja u sustavu JCMS od strane korisnika.

(3) Za svaki pojedini sud početak korištenja sustava JCMS određuje odlukom ministar nadležan za poslove pravosuđa nakon što za to budu ispunjeni tehnički i organizacijski uvjeti.

Članak 2.

(1) Sustav JCMS je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na prekršajnim sudovima i Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

(2) Sustav JCMS je povezan sa sljedećim sustavima:

1. sustavom Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima

2. sustavom Sudskog registra,

3. sustavom Obrtnog registra,

4. sustavom Jedinstvenog registra osoba,

5. prekršajnom evidencijom,

6. e-Oglasnom pločom sudova.

(3) Sustav JCMS može se povezati i s ostalim sustavima za koje se to ocijeni potrebnim.

Značenje pojedinih izraza

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

Algoritam za dodjelu predmeta sustava JCMS je skup definiranih pravila za automatsku dodjelu predmeta.

Vrsta predmeta odnosi se na podjelu predmeta koji se rješavaju u prekršajnim postupcima, a obuhvaća prekršaje iz područja sigurnosti prometa na cestama, prekršaje iz područja gospodarstvenih i ostalih prekršaja, prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti, pravnu pomoć, procesne predmete i predmete izvršenja.

Podvrsta predmeta odnosi se na podjelu predmeta unutar određene vrste predmeta prema propisu kojim je prekršaj određen.

Šifrarnik vrste predmeta sustava JCMS je popis vrsta predmeta s dodijeljenom težinom predmeta koji se rješavaju na sudovima, raščlanjenih na podvrste predmeta.

Dodijeljena težina predmeta u sustavu JCMS je definirana u skladu s važećim Okvirnim mjerilima za rad sudaca prekršajnih sudova koja se iskazuje brojčano, te faktorom udjela u težini podvrste predmeta koji se primjenjuje prilikom automatske dodjele u predmetima koji obuhvaćaju prekršaje iz Zakona o radu, Zakona o bankama, Zakona o industrijskom vlasništvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o kreditnim institucijama, Općeg poreznog zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o provedbi carinskih propisa EU, i drugih zakona koje će Stalno verifikacijsko tijelo po potrebi nadopunjavati, mijenjati i verificirati.

Naselje predmeta unutar mjesne nadležnosti suda je naselje kojem predmet teritorijalno pripada a određuje se prema mjestu počinjenja prekršaja. Ako se mjesto počinjenja prekršaja ne može utvrditi, naselje predmeta određuje se prema mjestu prebivališta ili sjedišta osobe protiv koje se vodi postupak, odnosno njegovom boravištu ili poslovnom nastanu (podružnica, predstavništvo). Ako je počinitelj prekršaja maloljetnik, naselje predmeta određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu maloljetnika. U predmetima izvršenja prekršajnopravnih sankcija u kojima se izvršava rad za opće dobro ili kazna zatvora, naselje predmeta određuje se prema prebivalištu osuđenika. U predmetima pružanja pravne pomoći, naselje premeta određuje se prema prebivalištu, sjedištu odnosno boravištu sudionika postupka. U postupcima prekršajnih sudova, kada se predmeti rješavaju u vijeću, primjenom žalbenog postupka, naselje predmeta, određuje se prema članku 94. stavku 2. Prekršajnog zakona. Ako nije moguće utvrditi naselje predmeta, kao naselje se upisuje sjedište suda.

Lokacija predmeta je sjedište suda ili stalna služba u kojoj se predmet rješava.

Zona rješavanja pojedine vrste predmeta je skup naselja dostupnih jednoj ili više lokacija mjesno nadležnog suda na kojima se može rješavati određena vrsta predmeta. Svrha određivanja zone je osiguranje ravnomjerne opterećenosti rješavatelja određenoga prekršajnog suda i dostupnosti suda strankama.

Normirano opterećenje rješavatelja je zbroj ukupnog broja vrste predmeta i podvrste predmeta pomnožen s težinskim faktorom koji je u skladu sa Okvirnim mjerilima za rad sudaca prekršajnih sudova, faktorom oslobođenja, te faktorom udjela u težini.

Automatska dodjela je dodjela predmeta u rad rješavateljima u skladu s godišnjim rasporedom poslova, prema kojoj svaki rješavatelj, koji ulazi u izbor za takvu dodjelu unutar pojedine vrste predmeta ovisno o normiranom opterećenju, dobiva po jedan predmet u rad. Ravnomjernost se ostvaruje u okviru pojedine vrste predmeta uzimajući u obzir podvrste predmeta i broja primljenih predmeta rješavatelja u tekućoj godini. Automatska dodjela primjenjuje se za dodjelu predmeta koji obuhvaćaju prekršaje iz područja sigurnosti prometa na cestama, prekršaje iz područja gospodarstvenih i ostalih prekršaja, prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti i pravnu pomoć. U predmetima u kojima je izjavljen prigovor na obavezni prekršajni nalog u odnosu na prekršajnopravnu sankciju, troškove postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta automatska dodjela predmeta vrši se na cijelom području suda, bez obzira na zonu rješavanja predmeta.

Automatska kružna dodjela je dodjela predmeta u rad rješavateljima prema kojoj svaki rješavatelj, koji ulazi u izbor za takvu dodjelu unutar pojedine vrste predmeta, dobiva po jedan predmet u rad, a nakon što svi rješavatelji, koji sudjeluju u dodjeli za pojedinu vrstu predmeta, dobiju po jedan predmet u rad, postupak dodjele se ponavlja. Automatska kružna dodjela ovisi o ukupnom broju zaprimljenih predmeta u tekućoj godini i korektivnim faktorima (oslobođenje i/ili broj radnih dana). Ravnomjernost se ostvaruje u okviru pojedine vrste predmeta i broja predmeta u radu. Automatska kružna dodjela primjenjuje se za predmete u kojima je nužna potpuna ravnomjernost dodjele ili hitnost postupanja, a primjenjuje se isključivo u dodjeli procesnih predmeta i predmeta izvršenja.

Jedinstveni crtični kod (bar kod) je niz paralelnih crta različite debljine koje nose osnovnu informaciju o predmetu. U sustavu JCMS postoji crtični kod na omotu spisa i otpravcima.

Matrica ovlaštenja je skup podataka kojim se korisniku sustava JCMS definiraju ovlaštenja (funkcija, organizacijska jedinica, vrste predmeta, upisnici), a unosi se u sustav JCMS temeljem utvrđenoga godišnjeg rasporeda poslova.

Administracijski modul je cjelina u administratorskoj aplikaciji koja služi za izvođenje određenih zadaća.

Rješavatelj je sudac ili sudski službenik zadužen za rad na spisu.

Učilica sustava JCMS je tečaj na daljinu za obučavanje korisnika sustava JCMS.

Radna opterećenost rješavatelja je zbroj težina predmeta dodijeljenih tijekom kalendarske godine pojedinom rješavatelju, uvećana za oslobođenje rješavatelja.

II. OVLASTI I DUŽNOSTI OSOBA OVLAŠTENIH ZA PRISTUP SUSTAVU JCMS

Osobe ovlaštene za pristup sustavu JCMS

Članak 4.

Osobe ovlaštene za pristup sustavu JCMS su:

1. administrator središnjeg sustava JCMS,

2. ovlašteni stručnjak,

3. administrator sustava JCMS u sudu,

4. korisnik sustava JCMS,

5. službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava JCMS određenog suda,

6. službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava JCMS,

7. vanjski korisnik sustava JCMS.

Administrator središnjeg sustava JCMS

Članak 5.

(1) Administrator središnjeg sustava JCMS je osoba zadužena, ovlaštena i odgovorna za ažuriranje šifrarnika, dodjeljivanje i ukidanje korisničkih imena, lozinki, osiguravanje uvjeta za nesmetani rad sustava kao i za tumačenje uputa o načinu rada u sustavu JCMS.

(2) Administrator središnjeg sustava JCMS ovlašten je unositi u sustav JCMS sve podatke o sudovima, korisnicima i promjenama koje je potrebno unijeti u sustav.

(3) Administrator središnjeg sustava JCMS dužan je sudjelovati pri izradi uputa o korištenju novih funkcionalnosti, pravovremeno obavještavati korisnike o promjenama u sustavu te objavljivati informacije potrebne za rad u sustavu JCMS na internom korisničkom portalu » jcms.pravosudje.hr«.

Ovlašteni stručnjak

Članak 6.

(1) Ovlašteni stručnjak je osoba zadužena za razvoj i održavanje sustava JCMS, koju odredi i ovlasti ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Ovlašteni stručnjak, u okviru dodijeljenih ovlasti, brine o razvoju i održavanju sustava JCMS (strojna oprema, programska oprema, baza podataka, komunikacija, edukacija i drugo), a njegovo ovlaštenje određuje djelokrug rada, obveze i odgovornosti.

(3) Ovlašteni stručnjak dužan je održavati sustav JCMS, analizirati te predlagati modele poslovnih procesa, implementirati ih i izrađivati tehničku dokumentaciju vezanu za razvoj.

Administrator sustava JCMS u sudu

Članak 7.

(1) Administrator sustava JCMS u sudu je osoba određena godišnjim rasporedom poslova, uloga i ovlaštenja za pristup sustavu na sudu te unos podataka iz godišnjeg rasporeda poslova suda u administratorsku aplikaciju sustava JCMS.

(2) Administrator sustava JCMS u sudu dužan je:

1. obavijestiti administratora sustava JCMS o svim promjenama za svakoga suca i sudskog službenika vezano uz korisničko ime i lozinku i svojstvo (ulogu) za korištenje aplikacije sustava JCMS i učilice JCMS sustava,

2. unijeti u sustav godišnji raspored poslova za sljedeću godinu, te svaku izmjenu godišnjeg rasporeda poslova odmah po njegovom primitku, a najkasnije u roku jednog radnog dana,

3. pridružiti naselja predmeta zoni rješavanja predmeta,

4. obavijestiti predsjednika suda o potrebi poduzimanja mjera vezanih uz gašenje referade ili preraspodjelu spisa u referadi,

5. ažurno postupati po nalogu predsjednika suda posebno prilikom razrješenja ovlasti određene osobe za rad u sustavu JCMS,

6. ažurno unijeti u sustav JCMS postotak oslobođenja i osnovu oslobođenja iz godišnjeg rasporeda poslova te svaku opravdanu odsutnost suca,

7. obavljati i ostale poslove u sustavu JCMS po nalogu predsjednika suda te sukladno uputama ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa u čiji djelokrug rada ulaze poslovi vezani uz sustav JCMS.

Korisnik sustava JCMS

Članak 8.

(1) Korisnik sustava JCMS je osoba ovlaštena za unos podataka i upravljanje predmetima u okviru dodijeljenog svojstva (uloge) i ovlaštenja.

(2) Korisniku sustava JCMS moraju biti osigurani uvjeti za neometan rad u sustavu JCMS.

(3) U okviru svojih nadležnosti i radnji koje obavljaju pomoću sustava JCMS, korisnici sustava JCMS su:

1. predsjednik suda i sudski službenik u uredu predsjednika,

2. sudac i sudski savjetnik (rješavatelj) i sudski službenik u referadi,

3. službenik sudske pisarnice,

4. ključni korisnik,

5. službenik sudskog arhiva,

6. druga osoba koju godišnjim rasporedom poslova određuje predsjednik suda.

Zajedničke dužnosti svih korisnika sustava JCMS

Članak 9.

Korisnik sustava JCMS dužan je:

1. prilikom unosa podataka u sustav JCMS koristiti isključivo korisničko ime i lozinku koji su mu dodijeljeni te čuvati njihovu tajnost,

2. ažurno, točno i potpuno unositi podatke u sustav JCMS,

3. pravovremeno obavijestiti nadležnu osobu u sudu o svakoj odsutnosti koja ima utjecaja na rad u sustavu JCMS.

Dužnosti predsjednika suda kao korisnika sustava JCMS

Članak 10.

(1) Predsjednik suda skrbi za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za funkcioniranje sustava JCMS, za točan i ažuran unos podataka u sustav JCMS u sudu te za urednu provedbu mjera sigurnosti i zaštite podataka, vezano uz korištenje sustava JCMS u sudu.

(2) Osposobljavanje za korištenje sustava JCMS u određenom sudu organizira predsjednik suda.

(3) Predsjednik suda obavlja najmanje jedanput mjesečno nadzor sustava JCMS uvidom u upravljačka i druga izvješća. O obavljenom nadzoru i rezultatima nadzora te poduzetim mjerama, predsjednik suda dužan je sastaviti izvješće koje će uložiti u za to otvoren spis sudske uprave.

(4) Ako pri obavljanju nadzora iz stavka 3. ovoga članka predsjednik suda utvrdi da se na upravljačkim izvješćima suda neopravdano nalaze pojedini predmeti, poduzet će mjere da se upravljačka izvješća ažuriraju, a ako to nije moguće, o tome će obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 11.

(1) Predsjednik višeg suda i od njega ovlaštena osoba imaju pravo i obvezu uvida u sve podatke sustava JCMS za niže sudove iz područja svoje nadležnosti.

(2) U obavljanju nadzora viši sud pribavlja izvješća i druge podatke o radu nižih sudova koristeći se sustavom JCMS.

Dužnosti rješavatelja kao korisnika sustava JCMS

Članak 12.

(1) Rješavatelj zadužen za predmet dužan je nadzirati točnost unesenih podataka u sustav JCMS te poduzimati mjere potrebne za osiguranje točnosti i ažurnosti unesenih podataka.

(2) Rješavatelj je dužan obavljati uvid u upravljačka i druga izvješća koja se odnose na njegovu referadu te ako se utvrde nepodudarnosti obavijestiti administratora sustava JCMS u sudu koji će poduzeti potrebne mjere za ispravak greške.

(3) Rješavatelj je dužan redovito pratiti upozorenja koja se odnose na predmete kojima je zadužen.

(4) Rješavatelj je dužan ažurno i točno iskazivati predmet dovršenim u sustavu JCMS.

Dužnosti sudskog službenika u referadi kao korisnika sustava JCMS

Članak 13.

(1) Sudski službenik u referadi dužan je ažurno, točno i na za to predviđeno mjesto upisivati podatke o događajima u pojedinom predmetu.

(2) Sudski službenik u referadi dužan je pravovremeno postupati po dostavnoj ili drugoj naredbi rješavatelja predmeta.

(3) Sudski službenik u referadi koji privremeno ili povremeno obavlja poslove u drugoj referadi dužan je prilikom unosa podataka u sustav JCMS koristiti vlastito korisničko ime i lozinku.

Dužnosti službenika sudske pisarnice kao korisnika sustava JCMS

Članak 14.

(1) Službenik sudske pisarnice dužan je prilikom osnivanja spisa u sustav JCMS ažurno i na pravilan način unositi točne i potpune podatke te odgovorno postupati sa spisom.

(2) Službenik sudske pisarnice dužan je prilikom rada na spisu u sustavu JCMS postupati u skladu s dostavnom i drugom naredbom koja je unesena u sustav JCMS.

Dužnosti službenika pisarnice sudske uprave kao korisnika sustava JCMS

Članak 15.

(1) Službenik pisarnice sudske uprave dužan je prilikom osnivanja spisa u sustav JCMS ažurno i na pravilan način unositi točne i potpune podatke te odgovorno postupati sa spisom.

(2) Službenik pisarnice sudske uprave dužan je prilikom rada na spisu u sustavu JCMS postupati u skladu s dostavnom i drugom naredbom koja je unesena u sustav JCMS.

Dužnosti i ovlasti ključnog korisnika

Članak 16.

(1) Ključni korisnik je sudac ili sudski službenik određenog suda koji je godišnjim rasporedom poslova raspoređen za obavljanje poslova ključnog korisnika na tom sudu.

(2) Dužnosti i ovlasti ključnog korisnika:

1. sudjeluje u analizi poslovnih procesa te razvoju internih edukacijskih sadržaja,

2. prikuplja detaljna znanja o funkcionalnostima i mogućnostima JCMS,

3. pomaže u razjašnjenju utjecaja JCMS na promjene postupanja i surađuje s projektnim timom u nadziranju utjecaja,

4. redovito educira korisnike vezano za korištenje novih funkcionalnosti u sustavu JCMS,

5. pohađa edukacije za edukatore,

6. aktivno sudjeluje u edukaciji krajnjih korisnika,

7. predstavlja prvu razinu JCMS podrške u svojoj okolini te kontaktira korisničku službu u slučaju potrebe.

Dužnosti službenika sudskog arhiva kao korisnika sustava JCMS

Članak 17.

Službenik sudskog arhiva dužan je pravovremeno i ažurno arhivirati spise u sustavu JCMS, pratiti rokove čuvanja tih spisa te evidentirati svaku radnju koja je u arhiviranom spisu poduzeta nakon arhiviranja.

Dužnosti druge osobe ovlaštene od predsjednika suda za rad u sustavu JCMS

Članak 18.

Druga osoba koju godišnjim rasporedom poslova određuje predsjednik suda dužna je i odgovorna u sustavu JCMS postupati na način propisan za obavljanje poslova na koji je raspoređena, koristeći pri tomu isključivo svoje dodijeljeno korisničko ime i lozinku.

Službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava JCMS određenog suda

Članak 19.

(1) Službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava JCMS određenog suda je zaposlenik tog ili drugog suda, koji nije ovlašten za unos i promjene podataka o predmetima, ali ima ovlaštenje za uvid u podatke na temelju ovlaštenja predsjednika suda te dodijeljene uloge i ovlaštenja u sustavu JCMS.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ovlaštena je za uvid u podatke sustava JCMS bez mogućnosti promjene podataka.

Službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava JCMS

Članak 20.

(1) Službena osoba ovlaštena za uvid u podatke sustava JCMS je ovlašteni službenik ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koji u okviru djelokruga svojih poslova ima obvezu obavljati nadzor i pratiti rad sudova koji rade u sustavu JCMS.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ovlaštena je za uvid u podatke sustava JCMS bez mogućnosti promjene podataka.

Vanjski korisnik sustava JCMS

Članak 21.

(1) Vanjski korisnik sustava JCMS je osoba koja ima pravo na ograničen uvid u podatke sustava JCMS u spisu u kojem učini vjerojatnim postojanje opravdanog interesa.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ovlaštena je za uvid u podatke sustava JCMS bez mogućnosti promjene podataka.

III. NADLEŽNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA ZA SUSTAV JCMS

Članak 22.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ovlašteno je provoditi nadzor nad primjenom i korištenjem sustava JCMS na sudovima.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa osigurava potrebne tehničke preduvjete za:

1. provedbu mjera osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka cjelokupnog sustava JCMS,

2. funkcioniranje sustava,

3. razvijanje i održavanje sustava JCMS,

4. sigurnost i pohranu podataka u skladu s propisanim procedurama i standardima struke,

5. izdavanje skupova podataka iz središnjeg sustava vanjskim korisnicima putem elektroničkih komunikacija ili prenosivih magnetskih i optičkih medija,

6. izradu redovnih statističkih izvješća,

7. objavu uputa o korištenju novih funkcionalnosti u sustavu JCMS na internom korisničkom portalu »jcms.pravosudje.hr«.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa određuje program, metode i organizaciju osposobljavanja sudaca i sudskih službenika za korištenje sustava JCMS.

IV. STALNO VERIFIKACIJSKO TIJELO

Članak 23.

(1) Stalno verifikacijsko tijelo daje mišljenja o prijedlozima korisnika koji se odnose na bitne promjene u sustavu JCMS, predlaže promjene sustava JCMS uzrokovane izmjenama propisa, verificira šifrarnike i predloške, predlaže izmjene i dopune šifrarnika te kao savjetodavno tijelo sudjeluje u razvoju predloženih rješenja.

(2) Članove Stalnog verifikacijskog tijela imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na vrijeme od četiri godine.

(3) Stalno verifikacijsko tijelo ima pet članova od kojih je jedan sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, dva suca prekršajnih sudova i dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(4) Predsjednik Stalnog verifikacijskog tijela je sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske koji je imenovan za člana Stalnog verifikacijskog tijela.

(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa imenovat će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika članove Stalnog verifikacijskog tijela i donijeti Poslovnik o njegovom radu u roku od 30 dana od imenovanja članova.

V. GODIŠNJI RASPORED POSLOVA

Članak 24.

(1) Godišnji raspored poslova mora sadržavati:

1. matricu ovlaštenja,

2. osobe određene za admistratore sustava JCMS u sudu,

3. osobe određene za ključne korisnike sustava JCMS u sudu.

(2) Godišnji raspored poslova može sadržavati i specijalizacije rješavatelja po vrstama sudskih predmeta.

(3) Godišnji raspored poslova i svaka izmjena godišnjeg rasporeda poslova unosi se u sustav JCMS i u za to osnovan predmet sudske uprave.

(4) U slučaju opravdane spriječenosti rješavatelja koji sudjeluje u radu vijeća predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti drugog rješavatelja koji će toga dana sudjelovati u radu vijeća te će se taj podatak odmah evidentirati u sustavu JCMS u predmet u kojem je odlučivalo vijeće u promijenjenom sastavu.

(5) Pisana naredba iz stavka 4. ovog članka ulaže se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave i u papirnati spis na koji se naredba odnosi.

Članak 25.

(1) Predsjednik suda dostavlja administratoru sustava JCMS u sudu pravomoćan godišnji raspored poslova najkasnije do 24. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(2) Administrator sustava JCMS u sudu unosi u sustav JCMS podatke iz godišnjeg rasporeda poslova za iduću godinu u algoritam za dodjelu predmeta sustava JCMS najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. U administracijski modul sustava JCMS upisuju se podaci o vrstama predmeta koje rješava pojedini rješavatelj (specijalizacija prema šifrarniku), postotak oslobođenja pojedinog rješavatelja te osnova oslobođenja.

Članak 26.

Izmjenu godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda dužan je odmah nakon pravomoćnosti dostaviti administratoru sustava JCMS u sudu, koji će tu izmjenu bez odgode unijeti u sustav JCMS.

VI. OSNIVANJE SPISA NA PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Opće odredbe

Članak 27.

(1) Svaki podnesak može se predati u sudskoj pisarnici u sjedištu suda i u posebnim pisarnicama stalnih službi.

(2) Spis se u sustavu JCMS osniva unosom podataka o:

1. strankama,

2. zastupnicima stranaka,

3. vrsti optužnog akta,

4. broju optužnog akta,

5. zakonskoj oznaci prekršaja,

6. naselju predmeta za predmete osnovane na prekršajnom sudu,

7. datumu počinjenja prekršaja,

8. datumu osnivanja predmeta na sudu,

9. podnescima i drugim prilozima.

(3) Osoba ovlaštena za upis dužna je odmah, a najkasnije sljedećeg radnog dana upisati u odgovarajući upisnik sustava JCMS podatke iz stavka 2. ovog članka.

(4) U sustav JCMS podaci o strankama preuzimaju se iz sustava evidencije o osobnom identifikacijskom broju, sustava Sudskog registra ili sustava Obrtnog registra ako su isti istovjetni s podacima navedenim u aktu kojim se pokreće postupak.

(5) Ako su podaci o strankama, navedeni u aktu kojim se pokreće postupak, različiti od onih koji su upisani u sustav evidencije o osobnom identifikacijskom broju, sustav Sudskog registra ili sustava Obrtnog registra, osoba ovlaštena za upis podataka upisat će podatke o stranci navedene u aktu kojim se pokreće postupak te će u sustav JCMS, na karticu »Osnovni podaci« u polje »Primjedba«, upisati primjedbu da su podaci različiti.

(6) Ako se podaci o strankama u sustavu JCMS ne unose na način iz stavka 5. ovog članka, osoba koja upisuje podatke u sustav JCMS dužna ih je upisati u skladu s pravilima pravopisa hrvatskoga standardnog jezika.

(7) Prilikom upisivanja podataka o zastupniku stranke, u sustav JCMS unijet će se i adresa zastupnika.

Članak 28.

(1) S podneskom na temelju kojega se osniva spis postupa se na sljedeći način:

1. pisarnica zaprima podnesak i osniva spis, nakon čega se automatski pokreće algoritam za dodjelu predmeta sustava JCMS,

2. spis se fizički dostavlja na lokaciju predmeta na kojoj se nalazi rješavatelj kojem je predmet dodijeljen u rad.

(2) Podnositelju podneska na njegov zahtjev uručit će se na ispisanom obrascu podaci o broju predmeta, rješavatelju i mjestu rješavanja predmeta.

Članak 29.

Popis podnesaka i drugih pismena vodi se u sustavu JCMS i po potrebi ulaže u spis u papirnatom obliku.

Članak 30.

(1) Oznaka spisa iz sustava JCMS na omot spisa ispisuje se na naslovnoj strani u gornjem desnom i donjem lijevom kutu.

(2) Ispis omota spisa iz sustava JCMS, pored oznake spisa iz stavka 1. ovog članka, sadržava i jedinstveni crtični kod (bar kod).

(3) Prilozi podnesaka unose se u sustav JCMS te se pritom unosi broj stranica svakoga pojedinog priloga i broj priloga.

(4) Prilozi koji se zbog oblika ili vrste ne mogu ulagati u spis pohranit će se odvojeno, a u polje za napomene o podnesku u sustavu JCMS unijet će se bilješka o tome gdje se takvi prilozi nalaze na čuvanju.

(5) Sustav JCMS automatski određuje podbroj podneska i priloga uz podnesak.

Članak 31.

U sustavu JCMS poslovni broj predmeta i broj vijeća odnosno rješavatelja kojem je predmet dodijeljen u rad automatski se određuje prilikom osnivanja spisa.

Članak 32.

Podbroj podneska automatski se određuje kod unosa podneska u sustav JCMS prema redoslijedu kojim je upisan.

Članak 33.

Podnesci i sva druga pismena unose se u sustav JCMS i ulažu u odgovarajući spis vremenskim redoslijedom kojim su primljeni ili nastali u sudu, o čemu su dužni brinuti svi sudski službenici koji rukuju spisima, a posebno oni koji su zaduženi za unos podataka.

Članak 34.

Početni i završni broj stranice svakog pismena unutar spisa prikazuje se automatski na popisu pismena.

Početak procesa u sustavu JCMS

Članak 35.

Datum osnivanja spisa u sustavu JCMS je dan kada je prvi put primljen podnesak kojim se osniva spis na bilo kojem sudu.

Zaprimanje podnesaka

Članak 36.

Ako je podnesak dostavljen na lokaciju različitu od lokacije predmeta, pisarnica će ga zaprimiti, evidentirati u sustavu JCMS i fizički dostaviti na lokaciju predmeta.

Članak 37.

Ako je stranka pogrešno podnijela podnesak sudu, isti se upisuje u odgovarajući upisnik za razne predmete sustava JCMS i nakon toga dostavlja nadležnom tijelu.

VII. DODJELA SPISA NA PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Opće odredbe

Članak 38.

Preduvjeti za dodjelu spisa su:

1. u sustav JCMS unesen pravomoćan godišnji raspored poslova i matrica ovlaštenja sa zonom rješavanja predmeta,

2. normirana opterećenja i broj dodijeljenih predmeta po vrsti predmeta 1. siječnja svake godine svim rješavateljima postavljena na nulu,

3. određen upisnik i vrsta predmeta,

4. za prekršajne sudove, naselja predmeta unutar zone rješavanja predmeta,

5. poslovni broj predmeta i datum osnivanja.

Članak 39.

(1) Nakon što u sustavu JCMS budu upisani osnovni podaci o spisu, dodjela novih predmeta u rad rješavateljima obavlja se primjenom algoritma za dodjelu predmeta sustava JCMS. Pojedine vrste predmeta dodjeljuju se rješavateljima prema šifrarnicima vrsta sudskih predmeta iz godišnjeg rasporeda poslova.

(2) Predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu predmeta samo u iznimnim slučajevima.

Dodjela spisa u prekršajnim sudovima

Članak 40.

Prilikom automatskog određivanja rješavatelja, algoritam automatski odabire sve rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta, koji ovisno o normiranom opterećenju i broju primljenih predmeta rješavatelja unutar tekuće godine, dobiva po jedan predmet u rad.

Članak 41.

(1) U sustavu JCMS automatska dodjela spisa u prekršajnim predmetima određuje se prema mjestu počinjenja prekršaja, a ako se mjesto počinjenja prekršaja ne može utvrditi, prema mjestu prebivališta odnosno boravišta počinitelja ili njegovog sjedišta.

(2) Ako je počinitelj prekršaja maloljetnik, automatska dodjela predmeta određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu maloljetnika unutar zone rješavanja predmeta.

(3) U predmetima izvršenja prekršajnopravnih sankcija u kojima se izvršava rad za opće dobro ili kazna zatvora, automatska dodjela predmeta određuje se prema prebivalištu osuđenika.

(4) U predmetima pružanja pravne pomoći, naselje premeta određuje se prema prebivalištu sjedištu odnosno boravištu, sudionika postupka.

Članak 42.

(1) Prilikom automatske dodjele spisa vodi se računa o ravnomjernoj opterećenosti svih rješavatelja unutar suda, pri čemu se uzima u obzir prometna povezanost sjedišta suda i stalnih službi unutar zone rješavanja predmeta.

(2) Ukoliko rješavatelj rješava samo određenu vrstu predmeta, a tijekom automatske dodjele spisa se utvrdi neravnomjerna opterećenost rješavatelja pojedinom vrstom predmeta, dodjela se može korigirati i dodjelom predmeta iz drugih vrsta predmeta izmjenom godišnjeg rasporeda poslova.

Članak 43.

(1) Zona rješavanja predmeta obuhvaća predmete koji se rješavaju ili u sjedištu suda ili u stalnim službama ovisno o dostupnosti naselja predmeta, lokaciji rješavanja i opterećenju rješavatelja.

(2) Popis naselja koja pripadaju zoni rješavanja predmeta za svaki prekršajni sud utvrđuje odlukom ministar nadležan za poslove pravosuđa, pri čemu uzima u obzir prometnu povezanost naselja predmeta i svih lokacija suda. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(3) Stalne službe na otocima rješavaju predmete koje su zaprimile, osim u slučaju maloljetnika. Radi ravnomjerne opterećenosti rješavatelja u stalnim službama na otocima, predmeti u kojima je izjavljen prigovor na obavezni prekršajni nalog u odnosu na prekršajnopravnu sankciju, troškove postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta, dodjeljivat će se rješavateljima, bez obzira na zonu rješavanja predmeta, osim ako ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog predsjednika suda ne odredi drugačije.

3. Iznimke u automatskoj dodjeli spisa

Članak 44.

(1) Predmet u kojem je odluka ukinuta vraća se u rad rješavatelju koji je odluku donio.

(2) Ako predmet u kojem je odluka ukinuta odlukom višeg suda ne može biti vraćen u rad rješavatelju koji je odluku donio, obavit će se ponovljena automatska dodjela spisa pri čemu će algoritam za dodjelu predmeta sustava JCMS nasumice dodijeliti spis u rad novom rješavatelju.

(3) Temeljem obavijesti predsjednika suda ili tajnika suda iz članka 45. stavka 1. ovog Pravilnika rješavatelja se isključuje iz dodjele spisa čije je rješavanje vezano uz kratak rok, tijekom trajanja izostanka. Po povratku, njegovo radno opterećenje će se množenjem s odgovarajućim korektivnim faktorom prisutnosti na radu ujednačiti s radnim opterećenjem ostalih rješavatelja.

(4) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegova povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(5) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(6) U slučaju izuzeća i druge opravdane spriječenosti suca kojem je predmet dodijeljen u rad, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(7) Predsjednik suda dužan je svaka tri mjeseca utvrđivati ravnomjernu radnu opterećenost rješavatelja.

(8) Administrator sustava JCMS u sudu dostavit će predsjedniku suda izvješće o opterećenosti rješavatelja s dodijeljenim predmetima u radu najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine, a sve radi utvrđivanja ravnomjernosti radne opterećenosti rješavatelja.

(9) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, radna opterećenost rješavatelja će se ujednačiti s radnom opterećenošću ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(10) Rješavatelju koji prvi put stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu.

(11) Ujednačavanje opterećenosti iz stavka 9. i 10. ovog članka provest će administrator središnjeg sustava JCMS na zahtjev administratora sustava JCMS u sudu.

(12) Izvješća administratora sustava JCMS u sudu iz stavka 8. ovog članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavka 4., 5., 6. i 9. ovog članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti u sustav JCMS u spisu na koji se naredba odnosi.

Članak 45.

(1) Predsjednik suda ili tajnik suda dostavit će obavijest ili podatke o odsutnosti rješavatelja s posla administratoru sustava JCMS u sudu odmah po primitku tih podataka.

(2) Obavijest ili podatke o izostanku rješavatelja s posla administrator sustava JCMS u sudu unosi u sustav odmah, a najkasnije sljedećega radnog dana.

Automatska kružna dodjela

Članak 46.

Automatskom kružnom dodjelom dodjeljuju se u rad rješavateljima predmeti izvršenja i procesni predmeti koji se sukladno Sudskom poslovniku, upisuju u upisnike pod oznakama Ikp, Ikp-eu, Prz i Pr. Iznimno, predmeti upisani u upisnik Pr, a koji se neće dodjeljivati u rad rješavatelju, isključit će se iz automatske kružne dodjele.

Iznimke u automatskoj kružnoj dodjeli

Članak 47.

(1) U slučaju rješavanja povodom zahtjeva za obnovom postupka predmet se ne može dodijeliti u rad rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.

(2) Predmeti upisani u Pr upisnik koji se dodjeljuju u rad rješavatelju dodijelit će se rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.

VIII. OSNIVANJE I DODJELA SPISA NA PREKRŠAJNIM SUDOVIMA KOJI SE RJEŠAVAJU U VIJEĆU PRIMJENOM ŽALBENOG POSTUPKA

Osnivanje spisa

Članak 48.

(1) Nakon zaprimanja prigovora protiv prekršajnih naloga ovlaštenih izdavatelja zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji, troškovima postupka, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta, odnosno zaprimanja žalbe samo zbog odluke o prekršajnopravnim sankcijama, troškovima postupka, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta protiv odluke o prekršaju koju je donio sud ili drugo tijelo postupka za koje je kao kazna propisana samo novčana kazna do 15.000,00 kuna i predmete povodom podnesenih žalbi protiv rješenja o odbačaju prigovora ili žalbe, a o kojima odlučuju prekršajni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu ili Zagrebu, pisarnica prekršajnog suda koja je zaprimila prigovor odnosno žalbu po dostavnoj naredbi rješavatelja, u sustavu JCMS, označava slanje spisa po prigovoru ili žalbi na nadležni sud i šalje papirnati spis na nadležni sud, a drugo tijelo postupka koje je zaprimilo prigovor odnosno žalbu šalje papirnati spis na nadležni sud.

(2) Po zaprimanju papirnatog spisa nadležni sud osniva spis u sustavu JCMS te se automatski generira datum osnivanja i datum dodjele spisa u rad, a određenom rješavatelju povećava se opterećenje u dodjeli.

Automatska dodjela spisa

Članak 49.

(1) Prilikom automatskog određivanja rješavatelja, algoritam automatski odabire sve rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta, koji ovisno o normiranom opterećenju, dobiva po jedan predmet u rad.

(2) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj.

Iznimke u automatskoj dodjeli spisa

Članak 50.

(1) Rješavatelj koji je donio prijašnju odluku izuzet će se iz automatske dodjele spisa.

(2) U slučaju izuzeća ili druge opravdane spriječenosti rješavatelja kojemu je spis dodijeljen u rad, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U tom slučaju, spis će se dodijeliti drugom rješavatelju unutar istog nadležnog suda.

(3) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom, u odnosu na tog rješavatelja, odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegovog povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(4) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(5) Rješavatelju koji prvi put stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu.

(6) Pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovog članka ulažu se u za to posebno osnovani predmet sudske uprave.

IX. PROVJERAVANJE RAVNOMJERNE RADNE OPTEREĆENOSTI RJEŠAVATELJA NA SUDOVIMA KOJI KORISTE SUSTAV JCMS

Članak 51.

Ministarstvo nadležnog za poslove pravosuđa omogućit će Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske uvid u statistička izvješća o radnoj opterećenost rješavatelja na sudovima koji koriste sustav JCMS.

X. OSNIVANJE I DODJELA SPISA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

Osnivanje spisa

Članak 52.

(1) Po zaprimanju papirnatog spisa Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske osniva spis u sustavu JCMS te se automatski generira datum osnivanja i datum dodjele spisa u rad, a određenom rješavatelju povećava se opterećenje u dodjeli.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kod remisorno vraćenih spisa, spis ne dobiva novi poslovni broj, već se isti dodjeljuje u rad istom rješavatelju. Ako se spis ne može dodijeliti istom rješavatelju, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(3) Ako je povodom žalbe odluka ukinuta, u slučaju ponovne žalbe u istom predmetu spis će se dodijeliti rješavatelju koji ga je već rješavao.

(4) U slučaju izuzeća ili druge opravdane spriječenosti rješavatelja kojemu je spis dodijeljen u rad, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U tom slučaju spis će se dodijeliti drugom rješavatelju unutar suda.

(5) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom, u odnosu na tog rješavatelja, odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegovog povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(6) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(7) Predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske dužan je svaka tri mjeseca provjeriti ravnomjernu radnu opterećenost rješavatelja.

(8) Administrator sustava JCMS u sudu dostavit će predsjedniku suda izvješće o opterećenosti rješavatelja s dodijeljenim predmetima u radu najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine, a sve radi utvrđivanja ravnomjernosti radne opterećenosti rješavatelja.

(9) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, radna opterećenost rješavatelja ujednačit će se s radnom opterećenošću ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta u sudu.

(10) Rješavatelju koji prvi put stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu.

(11) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 9. i 10. ovog članka provest će administrator središnjeg sustava JCMS na zahtjev administratora sustava JCMS u sudu.

(12) Izvješća sudskog administratora sustava JCMS u sudu iz stavka 8. ovog članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavka 4., 5., 6. i 9. ovog članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav JCMS u spis na koji se naredba odnosi.

Automatska dodjela spisa

Članak 53.

(1) Prilikom automatskog određivanja rješavatelja, algoritam automatski odabire sve rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta, koji ovisno o normiranom opterećenju i broju primljenih predmeta rješavatelja unutar tekuće godine, dobiva po jedan predmet u rad.

(2) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj.

Automatska kružna dodjela

Članak 54.

Automatskom kružnom dodjelom dodjeljuju se u rad rješavateljima predmete izvršenja i procesne predmete koji se sukladno Sudskom poslovniku, upisuju u upisnike pod oznakama SZž, IU, IR, IR-eu i R.

Iznimke u automatskoj kružnoj dodjeli

Članak 55.

(1) U slučaju rješavanja povodom zahtjeva za obnovom postupka predmet se ne može dodijeliti u rad rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.

(2) Predmeti upisani u R upisnik koji se dodjeljuju u rad rješavatelju dodijelit će se rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.

XI. POSTUPANJE S PODNESCIMA

Članak 56.

(1) Unos podataka o podnesku u sustav JCMS obavlja u pravilu sudski službenik određen za prijem određene vrste podneska.

(2) Ako je podnesak zaprimljen u vrijeme kad sustav JCMS nije dostupan, sudski službenik će na podnesak staviti odgovarajuću bilješku koju će bez odgode unijeti u sustav JCMS onoga trenutka kad sustav postane dostupan.

(3) Sve informacije o prilozima podnesku, pošiljci u kojoj je podnesak zaprimljen, kao i napomene o nedostatku podneska ili pošiljke, sadržaju i posebnom postupanju unose se u sustav JCMS.

(4) Podnesci u elektroničkom obliku mogu se u sudu zaprimati uz pomoć sustava JCMS.

Članak 57.

(1) Zaprimanje podnesaka, kao i podatak o uručenju podneska, unosi se u sustav JCMS.

(2) Podaci o neobavljenom uručenju, uključujući i razlog neobavljenog uručenja, unose se u sustav JCMS.

Članak 58.

Podatke o podnescima zaprimljenim na zapisnik kod suda u sustav JCMS unosi sudski službenik u referadi.

Članak 59.

Izdavanje potvrda propisanih Sudskim poslovnikom evidentira se u sustavu JCMS.

XII. KRETANJE SPISA

Članak 60.

(1) Dostavljanje spisa na rješavanje rješavateljima i vraćanje sudskoj pisarnici, kao i svako drugo dostavljanje spisa unutar suda upisuje se u sustav JCMS.

(2) Potvrdu prijema spisa obavlja osoba kojoj je spis upućen pomoću sustava JCMS odmah po prijemu spisa, a najkasnije unutar radnog dana u kojem je primila spis.

(3) Sustav JCMS prikazuje podatke o trenutnoj lokaciji fizičkog predmeta i povijesti kretanja spisa.

XIII. OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA, NAČIN PISANJA I POTPISIVANJA

Članak 61.

Sve radnje vezane za pojedini spis koje poduzima sud unose se u sustav JCMS.

Članak 62.

Iz sustava JCMS sudski zapisnici, dopisi, zamolnice, potvrde, kao i pozivi odnosno pismena koja nemaju poseban uvod mogu se ispisivati neposredno na obrascu koji je sastavni dio sustava.

Članak 63.

Službena bilješka i njen sadržaj unosi se u sustav JCMS.

Članak 64.

Kod izrade odluka ili drugih akata u sustavu JCMS mogu se koristiti obrasci.

Članak 65.

U sustav JCMS rješavatelj je obvezan unijeti točan datum pravomoćnosti odluke.

Članak 66.

Predmet se iskazuje u statističkim izvješćima koja se generiraju iz sustava JCMS kao riješen s datumom koji sustav automatski generira označavanjem predmeta riješenim.

XIV. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 67.

(1) Podaci o troškovima unose se u sustav JCMS.

(2) Troškovi postupka koji su isplaćeni na teret proračunskih sredstava, unose se redom u popis troškova u sustav JCMS.

XV. STATISTIKA I IZVJEŠĆA

Članak 68.

(1) Statistička izvješća koja se nalaze u sustavu JCMS definira ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u suradnji sa sudovima.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na kraju svakoga statističkog razdoblja, a najkasnije do desetog dana u mjesecu dostavlja sudovima sumarna statistička izvješća o njihovom radu. Izvješća se temelje na podacima unesenim u sustav JCMS.

(3) Standardna statistička izvješća ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostavlja sudovima putem elektroničke pošte.

(4) Ako ima primjedbu na statističko izvješće, predsjednik suda može, u roku pet dana od dana primitka izvješća, dostaviti primjedbe ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa čiji djelokrug rada obuhvaća poslove statistike, putem elektroničke pošte na adresu: »statistikaMP@pravosudje.hr«.

Članak 69.

(1) Standardna statistička izvješća su:

1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po vrsti predmeta,

2. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po vrsti predmeta po rješavatelju,

3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum dodjele – po vrsti predmeta po rješavatelju,

4. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po vrsti predmeta,

5. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po vrsti predmeta po rješavatelju,

6. Riješeni predmeti po godinama za datum dodjele – po vrsti predmeta po rješavatelju,

7. PSRP – Izvješće o prosječnoj starosti riješenih predmeta,

8. Izvješće o broju i trajanju ročišta po rješavatelju,

9. SSI – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta,

10. SSI – skraćen – za ispis po sudu,

11. PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu rješavatelja,

12. PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu rješavatelja s radnim danima,

13. PSI – skraćen – za ispis – Pojedinačno statističko izvješće o radu rješavatelja,

14. PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu rješavatelja po vrsti predmeta u periodu,

15. OPT – Izvješće o opterećenju rješavatelja dodijeljenim predmetima,

16. Izvještaji prekršajnih sudova po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji,

17. Izvještaj Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske po Zakonu o zaštiti intelektualnog vlasništva,

18. Podaci o prekršajnopravnoj zaštiti intelektualnog vlasništva,

19. Statistički izvještaj suca vezani uz diskriminaciju i osnove diskriminacije,

20. Statistički izvještaji prekršajnog suda vezani uz diskriminaciju i osnove diskriminacije,

21. Izvještaj »Prekršajna djela – motiv mržnja«,

22. Izvještaj »Manjinski jezik« – izvještaj o predmetima koji su vođeni ili koji su mogli biti vođeni na manjinskom jeziku.

(2) Kada se ocijeni potrebnim mogu se kreirati i druga Standardna statistička izvješća, sukladno Katalogu propisanih statističkih izvještaja i obrazaca za prekršajne sudove koje je verificirano od Stalnog verifikacijskog tijela.

Članak 70.

Za potrebu izrade statističkih izvješća koriste se sljedeći izrazi:

1. datum osnivanja predmeta – datum kada je podnesak kojim se pokreće postupak pred sudom prvi put zaprimljen u sudu,

2. trajanje rješavanja predmeta pred sudom – broj dana od datuma zaprimanja u sud do datuma rješavanja predmeta,

3. starost neriješenog predmeta – broj dana od datuma pokretanja postupka do datuma izrade izvješća,

4. vrijeme rješavanja predmeta u sudu – broj dana od datuma pokretanja postupka do datuma rješavanja predmeta.

Članak 71.

(1) U sustavu JCMS korisnicima sustava su u svakom trenutku dostupna upravljačka izvješća koja mogu kreirati u skladu s potrebama suda.

(2) Odabirom željenih parametara sustav JCMS generira sljedeća izvješća:

1. Stanje predmeta na razini mjeseca – prikazuje stanje riješenosti predmeta te njihov broj na mjesečnoj razini

2. Trajanje postupaka – prikazuje broj postupaka u ovisnosti o njihovom vremenskom trajanju

3. Kretanje riješenosti – linijski graf prikazuje kretanje riješenosti predmeta u posljednjih godinu dana

4. Vrste postupka – prikaz zastupljenosti postupaka prema njihovoj vrsti

5. Stanje žalbenih postupaka – prikaz broja žalbenih postupaka u ovisnosti o njihovom stanju

6. Kretanje broja podnesaka – prikazuje broj podnesaka po mjesecima

7. Raspored predmeta po sucima – prikazuje broj predmeta po sucima

8. Predmeti kojima prijeti zastara – prikazuje broj predmeta kojima prijeti zastara; tako se mogu postaviti prioriteti i definirati redoslijed rješavanja predmeta

9. Predmeti u kojima nije poduzeta niti jedna radnja u posljednjih tri mjeseca – prikazuje broj predmeta u kojima nije poduzeta niti jedna radnja u posljednjih tri mjeseca.

XVI. PROMJENA OZNAKE, SPAJANJE, PRILAGANJE I RAZDVAJANJE SPISA

Članak 72.

(1) Promjena upisnika unosi se u sustav JCMS. Prilikom unosa promjene po potrebi se mijenjaju podaci o ulogama stranaka u predmetu, te o hitnosti i tajnosti postupka. Od tog trenutka, novi podnesci i sudske odluke dobivaju novu oznaku spisa, a podbrojevi na podnescima nastavljaju redoslijed.

(2) Ustupanje spisa drugom sudu unosi se u sustav JCMS uz obvezno navođenje razloga ustupanja spisa.

(3) Ustupanje spisa iz članka 11. Zakona o sudovima provodi se kroz sustav JCMS unosom pripadajuće odluke te pokretanjem funkcije ustupanja.

(4) Zaprimanje spisa iz članka 11. Zakona o sudovima provodi se kroz sustav JCMS unosom pripadajućeg podneska te pokretanjem funkcije zaprimanja.

Članak 73.

(1) Slanje spisa na viši sud evidentira se u sustavu JCMS uz obvezno navođenje razloga slanja spisa.

(2) Vraćanje spisa s višeg suda na niži sud evidentira se u sustavu JCMS.

Članak 74.

(1) Spajanje spisa evidentira se u sustavu JCMS.

(2) Spajanje spisa u sustavu JCMS provodi se nakon što rješavatelj u sustav JCMS unese dostavnu naredbu za spajanje spisa.

(3) Nakon spajanja spisa, podnesci, podaci o kretanju spisa i podaci o odluci upisuju se u sustav JCMS u spojeni jedinstveni spis.

Članak 75.

Prilaganje spisa evidentira se u sustavu JCMS. Spisu se mogu priložiti samo oni spisi u kojima postoji dostavna naredba rješavatelja za prilaganje.

Članak 76.

Razdvajanje spisa provodi se u sustavu JCMS nakon što je rješavatelj u sustav unio odgovarajuću dostavnu naredbu. Ovlašteni sudski službenik provodi razdvajanje na način da iz spisa koji se razdvaja ili iz kojeg se dio izdvaja podatke o strankama i drugim sudionicima te podneske i odluke navedene u dostavnoj naredbi prenese ili preslika u spis koji se osniva razdvajanjem ili izdvajanjem.

XVII. RAD U REFERADAMA

Članak 77.

(1) Za naredbe i rješenja o određivanju rasprave i ročišta odnosno o provođenju neke druge sudske radnje koristit će se odgovarajuće funkcije sustava JCMS te će se unijeti podaci o osobama koje treba pozvati, vremenu sudske radnje, dostavi poziva i druge odgovarajuće radnje.

(2) Upisivanje sudske radnje, dodavanje sudionika te priprema poziva obavlja se u referadi unosom podataka u sustav JCMS.

Članak 78.

Podaci o pozivanju stranaka i ostalih sudionika postupka unose se u sustav JCMS u referadi rješavatelja.

Članak 79.

Spisi u kojima su određene rasprave ili ročišta automatski su upisani u ročišniku sustava JCMS.

Članak 80.

(1) Sve naredbe i ostale upute za rad izdane sudskoj pisarnici unose se u sustav JCMS.

(2) Naredbe moraju biti jasne i potpune te sadržavati potrebne podatke na temelju kojih sudska pisarnica može postupati.

Članak 81.

U sustavu JCMS obvezno je ažurno i točno evidentirati vrijeme početka i završetka ročišta.

Članak 82.

Priprema i ispis sudskih poziva strankama i drugim osobama obavlja se kroz sustav JCMS.

Članak 83.

Podaci o otpravku, uključujući način otpreme, primatelja i njegovu adresu, unose se u sustav JCMS u referadi rješavatelja.

XVIII. POSTUPANJE SUDSKE PISARNICE PO NAREDBAMA

Članak 84.

(1) Fizičko i elektroničko kretanje spisa mora biti usklađeno. U sustavu JCMS sudska pisarnica ne upisuje primitak spisa nego ga samo potvrđuje. Svaka primopredaja spisa mora biti potvrđena bez odgode.

(2) Ako spis fizički nije zaprimljen na mjestu na kojem je u sustavu JCMS evidentiran, osoba zadužena za prijem spisa dužna je poduzeti sve potrebne radnje za pronalazak spisa.

(3) Nakon prijema spisa sudska pisarnica postupit će prema dostavnoj naredbi koja je upisana u sustav JCMS te provjeriti upozorenja koristeći odgovarajuće funkcije sustava JCMS i postupiti u skladu s njima.

Članak 85.

(1) Sustav JCMS sadrži »Popis aktivnosti«.

(2) »Popis aktivnosti« je automatski generiran skup podataka koji sadrži kronološki i sažeti pregled svih bitnih radnji u predmetu i omogućava brzi uvid u tijek i trenutno stanje predmeta.

(3) Zapisi se sastoje od datuma evidentiranja radnje, vrste radnje, njenog kratkog opisa i najvažnijih parametara te podataka o korisničkom imenu osobe koja je poduzela radnju.

Članak 86.

(1) Funkcija »Kretanje spisa« prikazuje kronološki tijek kretanja spisa, uključujući datum slanja i potvrde prijema, ustrojstvenu jedinicu koja šalje i ustrojstvenu jedinicu koja prima spis.

(2) U sustavu JCMS podaci o kretanju spisa nastaju kao rezultat dostave spisa pomoću sustava JCMS.

(3) Kronološki tijek kretanja spisa omogućuje jednostavan uvid u protekli tijek kretanja i trenutnu lokaciju spisa.

Otpremanje i dostavljanje sudskih pošiljki

Članak 87.

(1) Otpremanje unesenih otpravaka evidentira se pomoću sustava JCMS, pri čemu se unosi broj pošiljke, način i datum otpreme.

(2) Podaci o otpremljenim pismenima evidentiraju se u dostavnoj knjizi za poštu ili dostavnoj knjizi za mjesto u sustavu JCMS.

Članak 88.

Podatak o dostavi pošiljke upisuje se u sustav JCMS.

Otpremna i dostavna služba

Članak 89.

(1) Sudski službenik određen za otpremu pošiljaka dužan je postupiti po dostavnoj naredbi koja je unesena u sustav JCMS.

(2) Uručenje ili neuručenje otpravka unosi se u sustav JCMS, uključujući datum uručenja ili dostavnice, datum pokušaja uručenja, razlog neuručenja i napomene vezane uz uručenje.

Članak 90.

U sustav JCMS sudska pisarnica unosi podatke o dostavi.

XIX. POSTUPANJE S PREDMETIMA VEZANIM UZ ROK

Članak 91.

(1) Rok za popis spisa (kalendar) određuje rješavatelj.

(2) Ako se spis nalazi u referadi i dostavlja sudskoj pisarnici, rješavatelj će to učiniti kod dostavljanja spisa, navođenjem roka za popis u napomeni sustava JCMS.

(3) Ako se spis nalazi u sudskoj pisarnici, učinit će to naredbom u sustavu JCMS, kojom određuje raspravu ili ročište, tako da u polju za opis osim dana određenog za raspravu ili ročište navede i rok za popis (npr.: »R. 01/09 – 8,30 – Kal. 15/10«). Ako su dan i sat održavanja rasprave ili ročišta već priopćeni strankama i drugim osobama na raspravi ili ročištu, a rok za popis nije određen, spis se stavlja u pretinac koji odgovara danu za koji je rasprava ili ročište određeno.

Članak 92.

(1) Vrijeme održavanja rasprava, ročišta i drugih sudskih radnji potrebno je evidentirati u sustavu JCMS. Početak zakazane sudske radnje vidljiv je u sustavu JCMS.

(2) Stavljanje predmeta u elektronički kalendar evidentira se u referadi rješavatelja.

Članak 93.

Službenik sudske pisarnice dužan je redovito u sustavu JCMS pratiti rokove u predmetima koji se nalaze u pisarnici i pravovremeno postupati po dostavnim naredbama i upozorenjima evidentiranim u sustavu JCMS.

XX. OSTALE ODREDBE O POSTUPANJU U SUSTAVU JCMS

Dostavljanje spisa rješavateljima

Članak 94.

Prije dostave spisa u referadu na rješavanje kroz sustav JCMS sudska pisarnica je dužna u napomenu sustava JCMS upisati informaciju o provedbi naredbi i drugim bitnim pojedinostima (npr.: »dostavnica/povratnica nije vraćena«, »izvješće nije primljeno« i slično).

Članak 95.

(1) Ako se utvrdi da je podnesak pravodobno podnesen, rješavatelj će u polje za primjedbu sustava JCMS upisat će se oznaka »pravodobno«.

(2) Ako podnesak treba dostaviti na odlučivanje višem sudu ili izvanraspravnom vijeću, popratno izvješće unijet će se u sustav JCMS.

(3) Kad se utvrdi da podnesak vezan za rok nije podnesen pravodobno, u polje za primjedbu sustava JCMS upisat će se oznaka »nepravodobno«.

Kretanje spisa

Članak 96.

(1) Ako se spis privremeno dostavlja na uvid drugom sudu ili tijelu, sudska pisarnica će datum do kojeg spis treba biti vraćen, temelj i razloge privremenog dostavljanja spisa unijeti u sustav JCMS korištenjem funkcije »Spis izvan suda«.

(2) Dostavljanje spisa drugom sudu evidentira se u sustavu JCMS korištenjem posebne funkcionalnosti.

(3) Kada se spis dostavlja drugom sudu samo radi uvida, spis se ne dostavlja kroz sustav JCMS, nego se činjenica da je spis na uvidu kod drugog suda evidentira u sustavu JCMS korištenjem funkcionalnosti »Spis izvan suda«, uz naznaku roka do kojeg spis treba vratiti.

Samostalan rad sudske pisarnice

Članak 97.

Sudska pisarnica, uz poslove propisane odredbama Sudskog poslovnika, obavlja samostalno sljedeće poslove:

1. daje usmene i pisane obavijesti i izdaje potvrde iz sustava JCMS o činjenicama o kojima se vodi službeni popis,

2. sastavlja zapisnike ili službene bilješke o kratkim priopćenjima i izjavama stranaka i drugih osoba o promjeni adrese, mjesta boravka, o danu primitka sudske odluke kad dostavnica ili povratnica nije vraćena ili kad nije jasno naznačen dan obavljene dostave i slično te naprijed navedene podatke upisuje na odgovarajuće mjesto u sustavu JCMS,

3. obavlja uvid u službena glasila radi utvrđivanja jesu li objavljeni pojedini oglasi uz istovremeno stavljanje odgovarajuće bilješke u sustav JCMS.

XXI. ČUVANJE SPISA

Članak 98.

(1) Na spise u sustavu JCMS primjenjuju se rokovi čuvanja propisani odredbama posebnih zakona ili odredbama Sudskog poslovnika.

(2) Nakon uništavanja spisa u pisanom obliku, osoba ovlaštena godišnjim rasporedom poslova brisat će podatke o spisu iz sustava JCMS, osim podataka o spisu upisanih u elektronički upisnik.

Pohrana spisa u arhiv

Članak 99.

(1) Nakon pravomoćnog dovršetka postupka, naredba o pohrani spisa u arhiv evidentirat će se u sustavu JCMS.

(2) Nakon izdvajanja priloženih spisa, primjedba o tome evidentirat će se u sustavu JCMS.

Arhiv ureda predsjednika suda

Članak 100.

(1) U sustav JCMS izdvajanje spisa radi posebnog čuvanja unosi se u sustav kao svako drugo izdvajanje iz arhiva.

(2) Arhiv predsjednika suda vodi se kao poseban arhiv u sustavu JCMS.

Izdavanje spisa iz arhiva

Članak 101.

(1) Kad se spis izda iz arhiva, u sustavu JCMS administrator suda mu mijenja status iz »arhiviran« u »riješen«.

(2) Spis koji je izdan iz arhiva dodjeljuje se u rad rješavatelju koji je za njega bio zadužen u sustavu JCMS prije arhiviranja. Iznimno, ako se spis ne može dodijeliti rješavatelju koji je bio zadužen za spis prije arhiviranja, spis će se dodijeliti drugom rješavatelju primjenom odgovarajućeg algoritma automatske dodjele predmeta.

XXII. OPĆE ODREDBE O VOĐENJU UPISNIKA SUSTAVA JCMS

Vođenje upisnika

Članak 102.

Upisnici sustava JCMS služe za grupiranje predmeta prema vrsti u skladu s odredbama Sudskog poslovnika. Sustav JCMS omogućava upisivanje podnesaka kojima se osniva sudski spis te upisivanje tijeka postupka i pojedinih postupovnih i upravnih radnji obavljenih u određenom spisu, kao i pretraživanje spisa i uvid u podatke.

Osnivanje i oznaka upisnika

Članak 103.

Upisnici se u sustavu JCMS otvaraju za određenu godinu korištenjem posebne administrativne funkcije.

Upisivanje u upisnike

Članak 104.

(1) U sustavu JCMS spisi se upisuju u odgovarajući upisnik. Pritom je nužno upisati podatke iz članaka 27. stavak 2. ovog Pravilnika.

(2) Prije upisa u upisnik, osoba ovlaštena za upis dužna je provjeriti je li već osnovan spis za isti predmet, koristeći funkcije pretraživanja sustava JCMS.

(3) Podnesci kojima se izjavljuje redovni ili izvanredni pravni lijek upisat će se u sustav JCMS. Navedeni podnesci upisuju se u predmetu na koji se odnose.

Članak 105.

(1) Spisi se u sustav JCMS upisuju u odgovarajuće upisnike po redu primitka u sudu, neovisno o datumu predaje pošti.

(2) Svaki spis vodi se u odgovarajućem upisniku sustava JCMS pod istim rednim brojem do označavanja predmeta dovršenim sukladno odredbama Sudskog poslovnika.

(3) Kad postupak pokrene više osoba ili je pokrenut protiv više osoba, spis se upisuje u odgovarajući upisnik pod jednim rednim brojem. U sustav JCMS se ispred imena stranaka upisuju arapski brojevi od 1 na dalje i to posebno za tužitelja, a posebno za okrivljenike.

Pogrešni upisi

Članak 106.

(1) Pogrešni upisi u sustavu JCMS ne smiju se brisati.

(2) Ako je neki spis pogrešno upisan, u sustavu JCMS označit će se zatvorenim, uz korištenje posebne funkcionalnosti »pogrešan upis«. Oznaka pogrešno upisanog spisa ne može se ponovno iskoristiti.

(3) Pogrešno upisani spisi ne iskazuju se u sudskoj statistici o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta.

(4) Učinci pogrešnih upisa pojedinih podnesaka, sudskih radnji, naredbi i slično ispravljaju se na način da se u odgovarajuće polje sustava JCMS unese napomena o pogrešnom upisu i eventualnim razlozima te se koristeći posebnu funkcionalnost upis briše. Nakon toga se u sustav JCMS unosi novi, točan upis.

Označavanje spisa dovršenim

Članak 107.

(1) Spis se u sustavu JCMS označava dovršenim korištenjem posebne funkcionalnosti.

(2) Spis se može označiti dovršenim u skladu s odredbama Sudskog poslovnika. Popis odluka kojima se spis može označiti dovršenim objavljen je na internom korisničkom portalu »jcms.pravosudje.hr«.

Označavanje spajanja i razdvajanja spisa

Članak 108.

Kad se više spisa spoji radi provođenja zajedničkog postupka i donošenja zajedničke odluke, spajanje spisa će se evidentirati u sustavu JCMS. U spojenom spisu sustav automatski unosi podatak o tome na koji je spis i kada spojen.

Članak 109.

(1) Razdvajanje spisa koji su bili prethodno spojeni obavlja se pomoću sustava JCMS na način da se na listi spojenih predmeta bira spis koji se želi razdvojiti. Razdvajanje spisa formiranjem novog spisa istovremeno se provodi kroz sustav JCMS.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka u osnovne podatke o spisu nužno je upisati naredbu s razlogom i datumom razdvajanja. U sustavu JCMS nužno je odabrati stranke i druge sudionike te podneske i odluke koji će se izdvojiti i prenijeti u razdvojeni spis ili ih kopirati na način da kopirani podaci ostanu i u spisu koji se razdvaja.

(3) Upisi koji se odnose na izdvojeni dio spisa prenijet će se u upisniku u odgovarajuće odjeljke kod izdvojenog (novog) spisa.

Postupak s ustupljenim spisima

Članak 110.

(1) Ustupanje spisa evidentira se u sustavu JCMS uz navođenje suda kojem je spis ustupljen i razloga ustupanja.

(2) Ako spis ustupa drugostupanjski sud, taj sud će o tome obavijestiti stvarno i mjesno nadležan sud prvog stupnja, koji će to unijeti u napomenu uz osnovne podatke o spisu u sustavu JCMS.

(3) Sud kojem su spisi ustupljeni upisat će ustupljene spise u odgovarajuće upisnike sustava JCMS i s njima postupati kao s ostalim spisima u tom sudu.

(4) Kod prijema spisa s drugog suda sudska pisarnica otvara novi spis i u sustav JCMS unosi osnovne podatke, kopira stranke, sudionike i dodaje podneske.

Zaključivanje upisnika

Članak 111.

(1) Upisnici se u sustavu JCMS zaključuju korištenjem posebne administrativne funkcije. U zaključen upisnik nije moguće unijeti novi spis, ali je moguće pregledavati i mijenjati podatke o postojećim spisima.

(2) Sud u upisnik sustava JCMS iz prethodne godine može upisati spise tokom prvih pet radnih dana tekuće godine za spise predane pošti ili neposredno sudu do 31. prosinca prethodne godine. U tom slučaju, spis će se unijeti u upisnik sustava JCMS iz prethodne godine, a kao datum osnivanja spisa iznimno se upisuje datum kada je predmet predan pošti ili neposredno sudu.

Upisivanje spisa koji su bili označeni kao dovršeni

Članak 112.

(1) Kad se u spisu koji je u sustavu JCMS označen kao dovršen nastavi postupak zbog ukidanja, djelomičnog ukidanja odluke ili drugih razloga, spis će se upisati pod novim poslovnim brojem s potrebnim ranijim upisima, koristeći funkciju kopiranja spisa.

(2) Podnesci s izvanrednim pravnim lijekovima, kao i ostali podnesci kojima se traži izmjena pravomoćne odluke, upisat će se u sustav JCMS u spis na koji se odnosi.

Izvješće o Zahtjevu za zaštitu zakonitosti (Zzz)

Članak 113.

(1) U izvješću Zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Zzz) nalaze se predmeti u kojima je izjavljen Zahtjev za zaštitu zakonitosti.

(2) U prvostupanjskim sudovima se povodom izjavljenog Zahtjeva za zaštitu zakonitosti u sustav JCMS unosi naredba za dostavu spisa Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i o tome se obavještava Visoki prekršajni sud RH.

XXIII. ODREDBE O DOSTAVI

Članak 114.

Unutarnja dostava u sudu obavlja se putem sustava JCMS.

Članak 115.

(1) Sustav JCMS omogućava ispis dostavne liste za poštu i dostavne knjige za mjesto. Ova lista sadrži podatke o primatelju, vrsti otpravka i datumu otpravka.

(2) Dostavna knjiga za mjesto sadrži otpravke koji se dostavljaju primateljima neposredno putem sudskih dostavljača.

XXIV. UPISNIK SUDSKE UPRAVE

Članak 116.

(1) Upisnici sudske uprave vode se u sustavu JCMS.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u sustavu Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne vodi se upisnik za povjerljive i strogo povjerljive predmete Su-pov i Su-StrPov.

XXV. POSEBNE ODREDBE ZA POSTUPKE VEZANE UZ ROK

Članak 117.

U spisima u kojima je okrivljenik lišen slobode, određeno zadržavanje, mjere opreza, kada se odlučuje o prijedlogu povodom hitnog izvođenja dokaza ili samostalnog izricanja zaštitnih mjera prije pokretanja prekršajnog postupka, u sustav JCMS upisat će se navedene činjenice, osnovni podaci o radnji, podaci o odluci i drugi potrebni podaci.

Članak 118.

Ako se rješenje o produljenju zadržavanja nije moglo dostaviti upravi zatvora prije isteka roka za puštanje na slobodu, činjenica da je rješavatelj o donesenom rješenju obavijestio upravu zatvora brzojavom, telefaksom, telefonom ili elektroničkom poštom, evidentirat će se u sustav JCMS.

Članak 119.

Zapisnik i potvrda o privremeno oduzetim predmetima unosi se u sustav JCMS kao podnesak.

Članak 120.

(1) Rješavatelj predmeta iz članka 117. ovog Pravilnika dužan je tri dana prije planiranog početka korištenja godišnjeg odmora ili planirane odsutnosti obavijestiti ured predsjednika suda o navedenim činjenicama.

(2) Rješavatelj iz stavka 1. ovog članka iznimkom u automatskoj dodjeli isključuje se iz dodjele hitnih spisa za vrijeme odsutnosti.

(3) Ured predsjednika suda dužan je obavijesti ovlaštenu osobu u sudu o predvidivoj odsutnosti rješavatelja.

(4) Ovlaštena osoba u sudu je dužna isključiti iz automatske dodjele hitnih predmeta rješavatelja za kojega mu je ured predsjednika suda dostavio obavijest o odsutnosti.

XXVI. PRESTANAK RADA SUDSKE REFERADE

Članak 121.

(1) Rješavatelj koji prestaje s radom u sudu dužan je bez odgode pisanim putem obavijestiti ured predsjednika suda o datumu prestanka rada.

(2) Kada rješavatelj prestane raditi u sudu, njegova referada u sustavu JCMS se gasi, a u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju određuje se ponovljena automatska dodjela.

(3) Nakon primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka, predsjednik suda ili druga ovlaštena osoba u sudu dat će nalog administratoru sustava JCMS u sudu da razduži ovlasti rješavatelja za rad u sustavu JCMS te da pokrene automatsku dodjelu spisa na kojima je potrebno nastaviti rad.

XXVII. POSLOVANJE S POŠTOM

Članak 122.

Predaja pošiljaka generira se iz sustava JCMS.

XXVIII. e-OGLASNA PLOČA

Članak 123.

(1) Pismena i odluke koje je potrebno objaviti na e-Oglasnoj ploči dostavljaju se putem sustava JCMS, a nakon što za to budu ispunjeni tehnički uvjeti što odlukom potvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Naredba za dostavu na e-Oglasnu ploču evidentira se u sustavu JCMS.

XXIX. RAD SA STRANKAMA I DRUGIM OSOBAMA

Članak 124.

(1) Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici te druge osobe kojima je odobren uvid u spis u papirnatom obliku mogu izvršiti uvid u spis i putem sustava JCMS. Uvid mogu izvršiti u pisarnici suda ili pisarnici stalne službe, uz prisutnost ovlaštenoga sudskog službenika.

(2) Dozvolu za uvid u spis u sustavu JCMS daje rješavatelj kojem je predmet dodijeljen u rad odnosno predsjednik suda ako je postupak pravomoćno dovršen ili ako se odnosi na predmete sudske uprave. Dozvola se daje u obliku naredbe evidentirane u sustavu JCMS.

Članak 125.

Sve potvrde i naredbe koje se odnose na pojedini spis evidentirat će se u sustavu JCMS.

XXX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine, osim odredbi članaka 52., 53., 54. i 55. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 15. rujna 2015. godine te odredbe članka 38. točka 2. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/91

Urbroj: 514-01-15-01

Zagreb, 26. lipnja 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

71 29.06.2015 Pravilnik o radu u sustavu JCMS 71 29.06.2015 Pravilnik o radu u sustavu JCMS 71 29.06.2015 Pravilnik o radu u sustavu JCMS