Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

NN 72/2015 (30.6.2015.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1371

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Državne škole za javnu upravu (»Narodne novine«, br. 144/2010, 62/2012 i 112/2012) članak 4. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako je vrijednost ugovora ili drugog pravnog posla veća od vrijednosti utvrđene Statutom Državne škole.«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj Državne škole podnosi godišnje izvješće o radu Državne škole Ministarstvu uprave i Vladi Republike Hrvatske nakon što izvješće usvoji Upravno vijeće.«.

Članak 4.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Državna škola odgovara za svoj rad Ministarstvu uprave.

Upravni nadzor nad radom Državne škole obavlja Ministarstvo uprave.«.

Članak 5.

Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu uskladit će Statut Državne škole za javnu upravu s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/56

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.