Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije

NN 72/2015 (30.6.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1375

Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA KOJE KORISTE PROIZVODNA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

U Odluci o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (»Narodne novine«, br. 84/2013 i 101/2013), Prilog I. Popis elektrana, visina naknade i način raspodjele naknade po jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima, na čijem su prostoru smještene elektrane iz točke VI. mijenja se i glasi:

»PRILOG I.

Popis elektrana, visina naknade i način raspodjele naknade po jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima, na čijem su prostoru smještene elektrane

Elektrana

Koeficijent za obračun naknade
lp/kWh

Općina ili grad na čijem području je elektrana smještena

Raspodjela (%)

HIDROELEKTRANE PROIZVODNOG PODRUČJA DRAVSKI SLIV

HE Varaždin

0,795

Varaždin

14Sračinec

22Petrijanec

39Cestica

25

HE Čakovec

0,795

Orehovica

5Čakovec

25Nedelišće

8Varaždin

8Trnovec Bartolovečk

46Sveti Đurđ

4Martijanec

4

HE Dubrava

0,795

Prelog

43Sveta Marija

12Veliki Bukovec

14D. Vidovec

2D. Dubrava

3Sveti Đurđ

24Mali Bukovec

2

HIDROELEKTRANE PROIZVODNOG PODRUČJA PRIMORSKI SLIV

HE Rijeka

0,795

Rijeka

64Jelenje

36

HE Vinodol

0,795

Vinodolska

22Lokve

35Fužine

40Kraljevica

3

HE Zeleni Vir

0,795

Skrad

100

HE Senj

0,795

Senj

18Otočac

29Perušić

29Gospić

24

HE Sklope

0,795

Perušić

20Gospić

80

HE Gojak

0,795

Ogulin

100

HE Ozalj

0,795

Ozalj

100

HE Lešće

0,795

Ogulin

32Generalski Stol

23Bosiljevo

45

HIDROELEKTRANE PROIZVODNOG PODRUČJA DALMATINSKI SLIV

HE Peruča

0,795

Vrlika

60Hrvace

40

HE Orlovac

0,795

Otok

67Trilj

33

HE Đale

0,795

Trilj

26Vrlika

29Hrvace

20Otok

25

HE Zakučac

0,795

Vrlika

22Hrvace

14Otok

19Omiš

21Trilj

24

HE Kraljevac

0,795

Omiš

10Zadvarje

90

HE Miljacka

0,795

Promina

50Ervenik

22Kistanje

28

HE Jaruga

0,795

Skradin

38Drniš

50Šibenik

12

HE Golubić i
Krčić

0,795

Knin

100

RHE Velebit

0,795

Obrovac

39Gračac

8Lovinac

41Jasenice

12

HE Dubrovnik

0,3975

Konavle

35Župa Dubrovačka

65

HE Zavrelje

0,795

Župa Dubrovačka

100

TERMOELEKTRANE

TE – TO Osijek

0,795

Osijek

100

TE Rijeka

0,795

Kostrena

100

TE Plomin I

1,0335

Kršan

64Labin

18Raša

6Pićan

6Sveta Nedelja

6

TE Plomin d.o.o.

1,0335

Kršan

64Labin

18Raša

6Pićan

6Sveta Nedelja

6

TE Sisak

0,795

Sisak

100

KTE Jertovec

0,795

Konjšćina

100

EL – TO Zagreb

0,795

Grad Zagreb

100

TE – TO Zagreb

0,795

Grad Zagreb

100

Industrijske elektrane 0,795.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/245

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

72 30.06.2015 Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije