Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1380

Na temelju članka 9. stavka 4., a u vezi sa stavkom 3. podstavkom 6. istoga članka Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/2013) na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske donosim

PRAVILNIK

O LETAČKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se letačka služba i letačka zvanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), spremnost vojnih letača, obavljanje letačke službe, zaštitne mjere, letački znaci i letačke knjižice.

Članak 2.

Letačka služba u Oružanim snagama podrazumijeva obavljanje svih aktivnosti koje su u neposrednoj vezi s planiranjem, pripremom, provedbom i raščlambom letačkih zadaća koju provode vojni letači.

II. VOJNI LETAČI I LETAČKA ZVANJA

Članak 3.

(1) Vojni letači su pripadnici Oružanih snaga koji imaju letačko zvanje propisano ovim Pravilnikom ili su učenici letači.

(2) Vojnom letaču za vrijeme obavljanja letačke službe pripada dodatak propisan posebnim pravilnikom kojim se uređuju dodaci na plaću djelatnim vojnim osobama.

Članak 4.

(1) Letačka zvanja mogu biti temeljna i dodatna, a dodjeljuje ih zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (u daljnjem tekstu HRZ i PZO) rješenjem koje nije upravna stvar.

(2) Letačka zvanja stječu se ispunjenjem uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Program letačke izobrazbe i Program letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova utvrđuje cilj, zadaće, uvjete za početak obuke, organizaciju, strukturu i standarde letačke obuke te način provjere spremnosti vojnih letača.

(4) Program letačke izobrazbe i Program letačke obuke donosi zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

(5) Letačku obuku i letačku izobrazbu provode nastavnici letenja.

Članak 5.

(1) Temeljna letačka zvanja u Oružanim snagama dodjeljuju se vojnim letačima koji su stalni članovi posade.

(2) Temeljna letačka zvanja u Oružanim snagama su:

– vojni pilot

– navigator

– tehničar-letač.

Članak 6.

(1) Vojnim letačima sa zvanjem vojnog pilota, navigatora i tehničara-letača zapovjednik HRZ-a i PZO-a dodjeljuje odgovarajući letački znak.

(2) Evidenciju dodijeljenih letačkih zvanja i letačkih znakova vodi Zapovjedništvo HRZ-a i PZO-a.

(3) Nošenje i isticanje letačkog znaka na vojnoj odori uređuje se Pravilnikom o vojnim odorama.

Članak 7.

(1) Zapovjednik HRZ-a i PZO-a može dodijeliti letačko zvanje pripadniku Oružanih snaga koji je završio odgovarajuću letačku izobrazbu u drugim ovlaštenim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi.

(2) Ispunjavanje uvjeta za dodjelu letačkog zvanja osobama iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

Članak 8.

(1) Učenik letač je pripadnik Oružanih snaga koji je polaznik izobrazbe po programu za stjecanje odgovarajućeg temeljnog letačkog zvanja.

(2) Učenik letač može biti i pripadnik oružanih snaga drugih država upućen na obuku po programu za stjecanje odgovarajućeg temeljnog letačkog zvanja.

(3) Kandidat za učenika letača je osoba na selekcijskom letenju za vojnog pilota.

VOJNI PILOT

Članak 9.

Vojni pilot je časnik Oružanih snaga kojemu je dodijeljeno zvanje vojnog pilota na temelju odgovarajućeg stupnja obrazovanja, završenog odgovarajućeg Programa letačke izobrazbe i Temeljne časničke izobrazbe.

Članak 10.

Prema vrsti vojnih zrakoplova na kojima provode letačke zadaće, vojni piloti se razvrstavaju na:

– pilote aviona

– pilote helikoptera.

Članak 11.

Prema dužnosti u letu vojni pilot može biti:

– zapovjednik vojnog zrakoplova

– kopilot

– nastavnik letenja

– polaznik obuke.

Zapovjednik vojnog zrakoplova

Članak 12.

Zapovjednik vojnog zrakoplova može biti:

– pilot na zrakoplovu jednosjedu

– kapetan na zrakoplovu s višečlanom posadom

– nastavnik letenja

– učenik letač na samostalnom letu.

Kopilot

Članak 13.

(1) Kopilot je pilot na vojnom zrakoplovu koji pomaže zapovjedniku zrakoplova u upravljanju vojnim zrakoplovom.

(2) U slučaju onesposobljenosti zapovjednika vojnog zrakoplova, kopilot preuzima ovlasti i odgovornosti zapovjednika vojnog zrakoplova.

Polaznik obuke

Članak 14.

Polaznik obuke je pilot, učenik letač ili kandidat za učenika letača koji se obučava u skladu s Programom letačke izobrazbe ili Programom letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova u svrhu stjecanja letačkih zvanja i osposobljenosti.

Dodatna letačka zvanja

Članak 15.

Nakon stjecanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom vojni pilot može steći sljedeća dodatna letačka zvanja:

– nastavnik letenja

– instruktor letenja

– inspektor letenja

– kapetan vojnog zrakoplova

– probni pilot

– pokusni pilot.

Nastavnik letenja

Članak 16.

(1) Nastavnik letenja je vojni pilot osposobljen za provedbu letačke obuke na određenom tipu vojnog zrakoplova s vojnim pilotima i letačke izobrazbe s učenicima letačima i kandidatima za učenike letače.

(2) Zvanje nastavnika letenja stječe se na temelju uspješno završene Specijalizacije za nastavnika letenja.

(3) Letački dio Specijalizacije za nastavnika letenja i selekcijsko letenje mogu provoditi nastavnici letenja koji imaju najmanje 200 sati letenja na tipu zrakoplova na kojem se provode navedene letačke zadaće.

(4) Osposobljavanje za dužnost nastavnika letenja na pojedinom tipu vojnog zrakoplova provodi se s nastavnicima letenja u skladu s Programom letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

Instruktor letenja

Članak 17.

(1) Instruktor letenja je nastavnik letenja koji provodi kontrolu i individualni nadzor provedbe svih letačkih zadaća na određenom tipu vojnog zrakoplova.

(2) Zvanje instruktora letenja može steći nastavnik letenja koji ima najmanje 150 sati letenja na nadzvučnom borbenom avionu ili 300 sati letenja na ostalim tipovima vojnog zrakoplova u ulozi nastavnika letenja.

(3) Zvanje instruktora letenja dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Inspektor letenja

Članak 18.

(1) Inspektor letenja je instruktor letenja koji provodi kontrolu i nadzor obuke i provedbe svih letačkih zadaća postrojbe na određenom tipu vojnog zrakoplova.

(2) Zvanje inspektora letenja može steći vojni pilot koji je proveo najmanje pet godina kao instruktor letenja.

(3) Zvanje inspektora letenja dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Kapetan vojnog zrakoplova

Članak 19.

(1) Kapetan vojnog zrakoplova je vojni pilot osposobljen za zapovjednika vojnog zrakoplova s višečlanom posadom.

(2) Zvanje kapetana vojnog zrakoplova vojni pilot stječe na temelju uspješno završene obuke na temelju Programa letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(3) Zvanje kapetana vojnog zrakoplova dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a ili osoba koju on ovlasti.

Probni pilot

Članak 20.

(1) Probni pilot je vojni pilot osposobljen za provedbu probnih letova na serijskim vojnim zrakoplovima nakon obavljenih preventivnih ili korektivnih radova održavanja.

(2) Zvanje probnog pilota vojni pilot stječe na temelju uspješno završene obuke na temelju Programa letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(3) Zvanje probnog pilota dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a ili osoba koju on ovlasti.

Pokusni pilot

Članak 21.

(1) Pokusni pilot je probni pilot koji provodi pokusne letove za ispitivanje prototipova vojnog zrakoplova, naoružanja, uređaja ili nestandardne opreme radi utvrđivanja njihove tehničke i funkcionalne ispravnosti.

(2) Zvanje pokusnog pilota stječe probni pilot sa iskustvom od najmanje pet godina u provedbi probnih letova.

(3) Zvanje pokusnog pilota dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a ili osoba koju on ovlasti.

NAVIGATOR

Članak 22.

Navigator je pripadnik Oružanih snaga kojemu je dodijeljeno zvanje navigatora na određenom tipu vojnog zrakoplova s višečlanom posadom na temelju završene odgovarajuće obuke.

TEHNIČAR-LETAČ

Članak 23.

(1) Tehničar-letač je pripadnik Oružanih snaga kojemu je dodijeljeno zvanje tehničara-letača na određenom tipu vojnog zrakoplova s višečlanom posadom na temelju završene odgovarajuće obuke.

(2) Tehničar-letač može steći dodatno letačko zvanje instruktora tehničara-letača na temelju uspješno završene obuke za instruktora tehničara-letača na određenom tipu vojnog zrakoplova.

(3) Tehničar-letač može steći dodatno letačko zvanje probnog tehničara-letača na temelju uspješno završene obuke za probnog tehničara-letača na određenom tipu vojnog zrakoplova.

(4) Tehničar-letač može steći dodatno letačko zvanje bočnog strijelca na temelju uspješno završene obuke za bočnog strijelca na određenom tipu vojnog zrakoplova.

III. OSTALO LETAČKO OSOBLJE – SPECIJALISTI LETAČI

Članak 24.

(1) Specijalisti letači su pripadnici Oružanih snaga osposobljeni za rukovanje dodatno ugrađenom opremom i naoružanjem na vojnom zrakoplovu, a nisu stalni članovi posade vojnog zrakoplova.

(2) Specijalisti letači tijekom leta nalaze se u teretnom ili putničkom prostoru vojnog zrakoplova i po zapovijedi zapovjednika vojnog zrakoplova provode dodijeljene zadaće.

(3) Specijalisti letači su:

– tehničar operater

– operater dodatnog naoružanja

– operater za elektronsko djelovanje.

(4) Specijalist letač iz stavka 3. ovoga članka stječe osposobljenost na temelju uspješno završene obuke.

IV. SPREMNOST VOJNIH LETAČA

Članak 25.

(1) Spremnost vojnih letača je pokazatelj razina stručnih znanja i vještina potrebnih za provedbu letačkih zadaća i predstavlja kriterij vrednovanja vojnih letača na temelju usavršavanja propisanoga Programom letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(2) Vojni piloti se razvrstavaju u tri kategorije spremnosti, a navigatori i tehničari letači u dvije kategorije spremnosti.

(3) Specijalisti letači ne rasvrstavaju se u kategorije spremnosti.

(4) Uvjeti za stjecanje pojedine kategorije spremnosti propisuju se Programom letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(5) Zapovjednik HRZ-a i PZO-a po završetku određene izobrazbe ili obuke iz članaka 26. i 27. ovoga Pravilnika donosi rješenja o stjecanju kategorije spremnosti koja nisu upravne stvari.

Kategorije spremnosti vojnih pilota

Članak 26.

(1) Treću kategoriju spremnosti stječe vojni pilot završetkom letačke izobrazbe ili sa završenim prvim stupnjem letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(2) Drugu kategoriju spremnosti stječe vojni pilot treće kategorije sa završenim drugim stupnjem letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(3) Prvu kategoriju spremnosti stječe vojni pilot druge kategorije sa završenim trećim stupnjem letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

Kategorije spremnosti navigatora i tehničara-letača

Članak 27.

(1) Drugu kategoriju spremnosti stječe navigator i tehničar-letač na temelju uspješno završene obuke za navigatora ili tehničara-letača u skladu s Programom obuke za određeni tip vojnog zrakoplova.

(2) Prvu kategoriju spremnosti stječe navigator i tehničar-letač druge kategorije spremnosti na temelju uspješno završene obuke za navigatora ili tehničara-letača u skladu s Programom obuke za određeni tip vojnog zrakoplova nakon tri godine provedene u drugoj kategoriji spremnosti.

V. OBAVLJANJE LETAČKE SLUŽBE

Članak 28.

(1) Vojnom letaču letačka služba počinje danom stjecanja temeljnog letačkog zvanja.

(2) Na temelju stečenog letačkog zvanja, utvrđene zdravstvene sposobnosti te izvršene provjere u letu ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet izdaje dozvolu vojnog letača.

(3) Provjere vojnih letača u letu provode ovlašteni ispitivači s popisa ovlaštenih ispitivača koje imenuje ministar obrane na prijedlog zapovjednika HRZ-a i PZO-a.

(4) Uvjete za izdavanje, obnavljanje i produljenje valjanosti ovlaštenja i dozvole vojnog letača utvrđuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

(5) Sadržaj i izgled dozvole vojnog letača nalaze se u prilogu broj 1 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 29.

U letačku službu vojnih letača računa se i vrijeme:

– provedeno na školovanju

– provedeno na letačkim dužnostima izvan Republike Hrvatske.

Letački staž

Članak 30.

(1) Letački staž je vrijeme koje je vojni letač proveo obavljajući letačku dužnost:

– u operativnoj postrojbi HRZ-a i PZO-a (eskadrili ili zrakoplovnoj bazi)

– izvan operativnih postrojbi HRZ-a i PZO-a, ako je tijekom godine provodio namjenske zadaće na vojnom zrakoplovu za koji je osposobljen.

(2) Namjenske zadaće iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka propisane su pravilnikom kojim se uređuje vojno letenje.

(3) Letački staž računa se u omjeru 1:1 (jedna godina letačkog staža za jednu godinu letačke dužnosti).

(4) Vrijeme provedeno na školovanju računa se u letački staž u omjeru 1:1. (jedna godina letačkog staža za jednu godinu školovanja).

(5) Uvjerenje o letačkom stažu vojnim letačima koji obavljaju letačke dužnosti na vojnim zrakoplovima iz sastava zrakoplovne baze izdaje zapovjednik zrakoplovne baze na godišnjoj razini.

(6) Evidencije izdanih uvjerenja o letačkom stažu iz stavka 5. ovoga članka na kraju kalendarske godine zapovjednik HRZ-a i PZO-a dostavlja Glavnom stožeru Oružanih snaga i Upravi za ljudske resurse.

Članak 31.

(1) Vojni letač ne provodi letačku dužnost:

– kada je u skladu s pravilnikom kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu ocijenjen ocjenom »daljnje liječenje/dijagnostička obrada«

– kada ima utvrđenu trajnu zdravstvenu nesposobnost za letenje

– donošenjem konačne negativne ocjene stručne sposobnosti za letačke zadaće utvrđene provjerom u letu.

(2) Procjenu stručne sposobnosti vojnog letača za obavljanje letačke dužnosti iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka pokreće zapovjednik eskadrile na temelju negativnih rezultata pri provedbi letačkih zadaća.

(3) Konačnu negativnu ocjenu stručne sposobnosti za letačku dužnost iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka donosi povjerenstvo koje imenuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Članak 32.

(1) Vojni letač može se uputiti na obuku za letenje na drugom tipu vojnog zrakoplova na temelju potreba službe uz uvjet da ima zdravstvenu sposobnost za tip vojnog zrakoplova na koji se upućuje.

(2) Zapovijed o upućivanju na obuku za letenje na drugom tipu vojnog zrakoplova donosi zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

VI. PRESTANAK LETAČKE SLUŽBE I ZAŠTITNE MJERE

Članak 33.

(1) Vojnom letaču letačka služba prestaje rješenjem zapovjednika HRZ-a i PZO-a na temelju:

– utvrđene trajne nesposobnosti za letačku službu

– konačne negativne ocjene stručne sposobnosti za letačku dužnost utvrđene nakon dodatne provjere u letu

– izrečene treće stegovne kazne za počinjenje stegovnoga prijestupa koji se odnosi na povredu propisa o letenju

– osobnog zahtjeva vojnog letača.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka nije upravna stvar.

(3) Procjenu stručne sposobnosti vojnog letača za obavljanje letačke dužnosti iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka pokreće zapovjednik eskadrile na temelju pokazanih loših rezultata pri obavljanju letačke službe.

(4) Konačnu negativnu ocjenu stručne sposobnosti za letačku službu iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka donosi povjerenstvo koje imenuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Članak 34.

(1) Vojnom letaču koji povrijedi odredbe propisa koji reguliraju provedbu letačkih zadaća izriču se zaštitne mjere.

(2) Zaštitna mjera izriče se vojnom letaču radi sprječavanja ponovnog ugrožavanja sigurnosti letenja i povrede pravila letačke službe.

(3) Zaštitne mjere izriče:

– zapovjednik eskadrile: zabranu letenja na rok do 60 dana

– zapovjednik zrakoplovne baze: zabranu letenja na rok do 90 dana

– zapovjednik HRZ-a i PZO-a: zabranu letenja na rok do jedne godine.

(4) Vojni pilot da bi bio razvrstan u višu kategoriju spremnosti iz članka 25. ovoga Pravilnika u zadnjoj godini ne smije imati izrečenu zaštitnu mjeru.

(5) Izrečene zaštitne mjere unose se u Knjižicu letenja vojnog letača.

(6) Za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane letenja vojnom letaču ne pripada pravo na letački dodatak.

(7) Vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane letenja vojnom letaču ne računa se u letačku službu.

(8) Odluku o izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane letenja zapovjednik HRZ-a i PZO-a dostavlja Glavnom stožeru Oružanih snaga i Upravi za ljudske resurse.

VII. LETAČKI ZNACI I KNJIŽICE

Članak 35.

(1) Vojnim letačima zvanja vojnog pilota, navigatora i tehničara-letača uz rješenje o stečenom letačkom zvanju dodjeljuje se odgovarajući letački znak te izdaje Knjižica letenja i Knjižica evidencije naleta.

(2) Učeniku letaču se pri upućivanju na letačku izobrazbu izdaje samo Knjižica evidencije naleta.

Letački znaci

Članak 36.

(1) Letački znaci su:

– letački znak pilota

– letački znak navigatora

– letački znak tehničara-letača

– zlatni letački znak pilota

– počasni letački znak.

(2) Zlatni letački znak pilota može se dodijeliti pilotu koji je završio treći stupanj letačke obuke u skladu s Programom letačke obuke za određeni tip vojnog zrakoplova, s najmanje 15 godina letačkog staža, za izniman doprinos uspješnoj provedbi zadaća u HRZ-u i PZO-u.

(3) Počasni letački znak može se dodijeliti osobi koja nema letačko zvanje, a za osobiti doprinos HRZ-u i PZO-u.

(4) Zlatni letački znak pilota i počasni letački znak dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

(5) Izgled i opis letačkih znakova nalaze se u prilogu broj 2 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Knjižica letenja i knjižica evidencije naleta

Članak 37.

(1) Knjižica letenja je službeni dokument u koji se unose podaci o obnašanju letačke službe u Oružanim snagama.

(2) Knjižica evidencije naleta je službeni dokument u koji se unose podaci o izvršenim dnevnim letovima i provjerama.

(3) Nakon završetka letačke službe u Oružanim snagama, Knjižica letenja i Knjižica evidencije naleta se čuvaju u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za vojni zračni promet.

(4) Na temelju podataka iz Knjižice letenja ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet na zahtjev vojnog letača kao i letača kojemu je prestala služba izdaje uvjerenja.

(5) Sadržaj Knjižice letenja i sadržaj Knjižice evidencije naleta nalaze se u prilozima broj 3 i 4 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Zapovjednik HRZ-a i PZO-a donijet će uvjerenja o letačkom stažu za vojne letače u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Vojnim letačima se svaka godina u kojoj su provodili letačke zadaće do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika računa kao godina letačkog staža.

Članak 39.

Letačka zvanja stečena po Pravilniku o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/2009) priznaju se kao letačka zvanja propisana ovim Pravilnikom.

Članak 40.

Kategorije spremnosti vojnih letača stečene po Pravilniku o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/2009) priznaju se kao kategorije spremnosti propisane ovim Pravilnikom.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/2009).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2015.

Klasa: 023-03/15-04/26

Urbroj: 512-01-15-1

Zagreb, 29. lipnja 2015.

Ministar
Ante Kotromanović, v. r.


SADRŽAJ DOZVOLE VOJNOG LETAČA
STANDARDNI FORMAT DOZVOLE VOJNOG LETAČA

PRILOG BROJ 2

IZGLED I OPIS LETAČKIH ZNAKOVA

1. Letački znak pilota

Letački znak pilota izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 × 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 × 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija posrebrena polukružna kruna od pletera, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm, kao što je prikazano na slici 1. Na poleđini letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Slika 1. Letački znak pilota

2. Letački znak navigatora

Letački znak navigatora izrađuje se iz čeličnog lima debljine 2 mm, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 × 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 × 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija kruna u obliku stilizirane busole sa pokazivačima strana svijeta (znak orijentacije i navigacije), kao što je prikazano na slici 2. Na poleđini letačkog znaka navigatora utiskuje se serijski broj.

Slika 2. Letački znak navigatora

3. Letački znak tehničara-letača

Letački znak tehničara-letača izrađuje se iz čeličnog lima debljine 2 mm, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 × 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 × 3,3 mm, a iz stiliziranih krila se razvija kruna u obliku stiliziranog zupčanika (znak tehničke struke), kao što je prikazano na slici 3. Na poleđini letačkog znaka tehničara-letača utiskuje se serijski broj.

Slika 3. Letački znak tehničara-letača

4. Zlatni letački znak pilota

Zlatni letački znak pilota izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 × 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 × 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija pozlaćena polukružna kruna od pletera, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm, kao što je prikazano na slici 4. Na poleđini zlatnog letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Slika 4. Zlatni letački znak pilota

5. Počasni letački znak

Počasni letački znak izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 × 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 × 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija polukružna kruna od tropleta u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm, kao što je prikazano na slici 5. Na poleđini počasnog letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Slika 5. Počasni letački znak


PRILOG BROJ 3

SADRŽAJ KNJIŽICE LETENJA


PRILOG BROJ 4

SADRŽAJ KNJIŽICE EVIDENCIJE NALETA


72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 72 30.06.2015 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske