Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

MINISTARSTVO OBRANE

1381

Na temelju članka 139. stavka 6. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/2013) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODACIMA NA PLAĆU DJELATNIH VOJNIH OSOBA

Članak 1.

U Pravilniku o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (»Narodne novine«, br. 33/2014, 41/2014, 53/2014 i 114/2014) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dodatak za vojnu službu ostvaruju osobe raspoređene na dužnosti djelatne vojne osobe u iznosima:

– 24% vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u Zapovjedništvo specijalnih snaga do razine Grupe specijalnih snaga i Satniju za obuku osim u Zapovjednu satniju

– 19% vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u mehanizirane, motorizirane i tenkovske satnije gardijskih brigada, zapovjednici gardijskih brigada, zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske, zapovjednik Flotile Hrvatske ratne mornarice, zapovjednici bojni gardijskih brigada, zapovjednici divizijuna-odreda brodova borbene namjene, zapovjednici brodova borbene namjene, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne, zapovjednik Središnjice za obavještajno djelovanje

– 15% ostali vojnici raspoređeni u gardijske brigade i Zapovjedništvo specijalnih snaga, ostali dočasnici i časnici raspoređeni u satnije gardijskih brigada (osim raspoređenih u mehanizirane, motorizirane i tenkovske satnije), zapovjednici brodova pomoćne namjene

– 14% vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u Počasno-zaštitnu bojnu, Središnjicu za obavještajno djelovanje, mornari raspoređeni na brodove borbene namjene, prvi dočasnici u postrojbama razine brigade, prvi dočasnici grana, Zapovjedništva za potporu, Hrvatskog vojnog učilišta i prvi dočasnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u eskadrile i zrakoplovno-tehničke bojne

– 12% vojnici raspoređeni u ostale postrojbe i mornari raspoređeni na brodove pomoćne namjene

– 11% ostali dočasnici i časnici raspoređeni u gardijske brigade

– 10% ostali dočasnici i časnici raspoređeni na brodove borbene namjene, postaje obalnog motrenja, radarske postaje, operativna središta, Zapovjedništvo specijalnih snaga, instruktori za obuku, časnici i dočasnici tehničke službe raspoređeni u postrojbe za tehničko održavanje u II. i III. stupnju tehničkog održavanja – Pomorske baze, Bojnu za opću logističku potporu i Remontni zavod

– 8% dočasnici i časnici na zapovjednim ili voditeljskim dužnostima u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga, Ministarstvu obrane te časnici i dočasnici na brodovima pomoćne namjene te vojni piloti na zapovjednim ili voditeljskim dužnostima u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Ministarstvu obrane

– 5% dočasnici i časnici raspoređeni na ostale dužnosti u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Ministarstvu obrane, časnici i dočasnici izvan Oružanih snaga i Ministarstva obrane te vojni piloti na ostalim dužnostima u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Ministarstvu obrane.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Vojnom pilotu ovisno o osobnom činu, kategoriji spremnosti, dodatnim letačkim zvanjima i važećem uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti pripada letački dodatak.

(2) Vojni piloti nadzvučnih borbenih aviona prilikom izračuna letačkog dodatka ostvaruju pravo na dodatni koeficijent za nadzvučne borbene avione.

(3) Ukupni iznos letačkog dodatka za vojne pilote čini zbroj koeficijenta spremnosti (A), koeficijenta za nadzvučne borbene avione (B) i koeficijenta dodatnih letačkih zvanja (C) i množi se s osnovicom za obračun plaće u skladu s tablicom:

Osobni
čin

A

B

C

Spremnost

Nadzvučni borbeni avioni

Dodatna letačka zvanja

I. kat

II. kat

III. kat

pr

1,45

1,35

1,2

0,3

0,1

npr

1,55

1,45

1,3

stn

1,65

1,55

1,4

bjn

1,85

1,75

1,6

pk

1,85

1,75

1,6

brg

1,65

1,55

1,4

gbr

1,2

1,1

0,95

gb

1,1

1,0

0,85

gp

0,9

0,8

0,65

gz

0,7

0,6

0,45

(4) Dodatna letačka zvanja iz stavka 3. ovoga članka su nastavnik letenja, instruktor letenja, inspektor letenja, kapetan zrakoplova, probni pilot i pokusni pilot.

(5) Vojni piloti mogu ostvariti dodatak za jedno dodatno letačko zvanje iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Spremnost i kategorije spremnosti vojnih pilota propisuju se pravilnikom kojim se uređuje letačka služba u Oružanim snagama.«

Članak 3.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a, 8.b, 8c. i 8.d koji glase:

»Članak 8.a

(1) Tehničaru-letaču, navigatoru i specijalistu letaču, ovisno o kategoriji spremnosti i dodatnom letačkom zvanju pripada pravo na letački dodatak.

(2) Ukupni iznos letačkog dodatka za tehničare-letače, navigatore i specijaliste letače čini zbroj koeficijenta kategorije spremnosti (A) i koeficijenta dodatnih letačkih zvanja (B) i množi se s osnovicom za obračun plaće u skladu s tablicom:

 

I. Kategorija

II. Kategorija

Dodatno letačko zvanje

Tehničari-letači

0,6

0,5

0,05

Navigatori

0,3Specijalisti letači

0,1(3) Dodatna letačka zvanja iz stavka 2. ovoga članka su instruktor tehničar letač, probni instruktor tehničar-letač i bočni strijelac.

(4) Tehničari-letači mogu ostvariti dodatak za jedno dodatno letačko zvanje iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Spremnost i kategorije spremnosti tehničara-letača, navigatora i specijalista letača propisuju se pravilnikom kojim se uređuje letačka služba u Oružanim snagama.

Članak 8.b

(1) Vojni letač koji je u skladu s pravilnikom kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu ocijenjen ocjenom »daljnje liječenje/dijagnostička obrada« ostvaruje pravo na letački dodatak iz članaka 8. i 8.a ovoga Pravilnika najdulje šest mjeseci od dana donošenja ocjene »daljnje liječenje/dijagnostička obrada«.

(2) Vojni letač kojemu je prema odredbama pravilnika kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu istekla valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti ostvaruje pravo na letački dodatak iz članaka 8. i 8.a ovoga Pravilnika najdulje šest mjeseci od isteka valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Članak 8.c

Vojni letači koji ostvaruju pravo na dodatak za otežane uvjete rada u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ubrajaju se u deficitarna zvanja i struke.

Članak 8.d

(1) Vojni letač koji ne ostvaruje letački staž u skladu s pravilnikom kojim se uređuje letačka služba u Oružanim snagama, a koji je ostvario manje od 15 godina letačkog staža, zadržava pravo na letački dodatak onoliko godina koliko ima letačkog staža.

(2) Vojni letač koji ne ostvaruje letački staž u skladu s pravilnikom kojim se uređuje letačka služba u Oružanim snagama, a koji je ostvario 15 ili više godina letačkog staža, zadržava pravo na letački dodatak do kraja djelatne vojne službe.«

Članak 4.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

(1) Dodaci na plaću za djelatne vojne osobe iz ovoga Pravilnika utvrđuju se za ustrojbena mjesta u knjigama ustroja Oružanih snaga.

(2) Dodaci na plaću određuju se odlukom o rasporedu za ustrojbena mjesta na koja se raspoređuju djelatne vojne osobe odgovarajuće vojnostručne specijalnosti.

(3) Za dodatke na plaću iz članka 12. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika dostavlja se popis koji izdaje odnosno sastavlja čelnik ustrojstvene jedinice razine samostalne bojne ili njoj ravne ili više razine, a ovjerava nadređeni zapovjednik te ustrojstvene jedinice.«

Članak 5.

Članak 19. briše se.

Članak 6.

Vojnim letačima se u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje letačka služba u Oružanim snagama u letački staž priznaje i letački staž ostvaren prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2015.

Klasa: 023-03/15-04/25

Urbroj: 512-01-15-1

Zagreb, 29. lipnja 2015.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.

72 30.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba 72 30.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba 72 30.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba