Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata

72 30.06.2015 Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1383

Na temelju članka 12.a stavka 4. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13 i 93/14) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA I IMENOVANJU OVLAŠTENIH REGISTARSKIH REFERENATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj programa i način polaganja posebnog stručnog ispita (u daljnjem tekstu: stručni ispit), sastav i rad ispitnog povjerenstva, te pobliže određuje postupak imenovanja ovlaštenih registarskih referenata.

Članak 2.

Prema ovom Pravilniku polaganju stručnog ispita mogu pristupiti:

1. osobe koje ispunjavaju uvjete stručnog naziva stručni prvostupnik javne uprave i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima višeg sudskog referenta u registru;

2. osobe iz članka 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 148/13).

II. PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

Stručni ispit za ovlaštenog registarskog referenta polaže se provjerom znanja iz materije propisane odredbama ovoga Pravilnika, a sastoji se od pisanog i usmenog dijela ispita.

Članak 4.

Stručni ispit polaže se iz sljedećih ispitnih predmeta:

1. Registarsko pravo;

2. Pravo društava;

3. Osnove stvarnog, obveznog i stečajnog prava;

4. Osnove parničnog i izvanparničnog postupka.

Članak 5.

Ispitni predmet »Registarsko pravo« obuhvaća poznavanje pravne materije iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14);

2. Zakon o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar (»Narodne novine«, broj 53A/91) i to odredbe članaka 1. – 17.;

3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj 22/12, 127/14).

Članak 6.

Ispitni predmet »Pravo društava« obuhvaća poznavanje pravne materije iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13) i to odredbe članaka 1. – 472. i 583. – 610.;

2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08);

3. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14) i to odredbe članaka 1. – 29.;

4. Zakon o zadrugama (»Narodne novine«, broj 34/11, 125/13 i 76/14) i to odredbe članaka 1. – 15.

Članak 7.

Ispitni predmet »Osnove stvarnog, obveznog i stečajnog prava« obuhvaća poznavanje osnovne pravne materije iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i to odredbe članaka 10. – 29., 114. – 160., 174. – 202. i 246. – 260.;

2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13) i to odredbe članaka 1. – 89.;

3. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/08 i 125/11) i to odredbe članaka 1. – 375.;

4. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i to odredbe članaka 1. – 65., 88. – 109. i 196. – 265.

Članak 8.

Ispitni predmet »Osnove parničnog i izvanparničnog postupka« obuhvaća poznavanje osnovnih pravila parničnog i izvanparničnog postupka iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14) i to odredbe članaka 77. – 101., 133. – 150. i 507.a – 507.č;

2. Zakon o vanparničnom postupku (»Narodne novine«, broj 73/91) i to odredbe paragrafa 1. – 21.;

3. Zakon o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 62/98, 16/07 i 75/09) i to odredbe članaka 1. – 12., 33., 43. – 113. i 119.;

4. Zakon o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, broj 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12 i 157/13), i to odredbe članaka 1. – 46.;

5. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 53/91);

6. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, Hag, 5. listopada 1961. (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 4/94).

Članak 9.

Pravni izvori sadržani u članku 5. do članka 8. ovoga Pravilnika obuhvaćaju i sve izmjene i dopune, kao i nove propise iz naznačenih pravnih područja donesenih nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. POSTUPOVNE ODREDBE

1. Ispitno povjerenstvo

Članak 10.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom u Ministarstvu pravosuđa.

Članak 11.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i tri člana koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Za zakoniti rad ispitnog povjerenstva odgovoran je predsjednik povjerenstva.

(3) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva su suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i trgovačkih sudova.

Članak 12.

(1) Upravno stručne poslove ispitnog povjerenstva obavlja službenik Ministarstva pravosuđa (tajnik ispitnog povjerenstva), kojeg za to imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Tajnik ispitnog povjerenstva dužan je prije početka stručnog ispita utvrditi identitet kandidata koji je pristupio polaganju stručnog ispita, upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita, uručiti kandidatu pisane materijale teksta pismene zadaće te voditi skrb o urednom tijeku stručnog ispita.

(3) Tajnik ispitnog povjerenstva prisustvuje usmenom dijelu stručnog ispita, a nakon završetka stručnog ispita obavlja stručnu obradu predmeta za svakog kandidata te obavlja tehničke poslove izrade i dostave potvrde i svjedodžbe za svaki pojedinačni predmet.

Članak 13.

Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva nemaju pravo na nagradu za rad u ispitnom povjerenstvu.

2. Podnošenje prijave

Članak 14.

(1) Kandidat za polaganje stručnog ispita prijavu podnosi Ministarstvu pravosuđa putem predsjednika trgovačkog suda u kojem radi.

(2) Predsjednik trgovačkog suda ovjerava podatke unesene u prijavu i prijavu s ovjerenim prijepisima isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta bez odgode dostavlja Ministarstvu pravosuđa.

Članak 15.

Ministarstvo pravosuđa dužno je osigurati polaganje stručnog ispita u roku od 90 dana od dana zaprimanja prijave.

Članak 16.

(1) Kad Ministarstvo pravosuđa zaprimi prijavu, utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi posebno rješenje.

(2) Obavijest o datumu polaganja stručnog ispita dostavlja se kandidatu na adresu koju je naznačio u prijavi za polaganje stručnog ispita najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(3) Smatra se da je kandidat uredno pozvan na polaganje stručnog ispita i u slučaju ako ne preuzme poziv dostavljen na adresu naznačenu u prijavi.

Članak 17.

(1) Kandidat može zatražiti odgodu stručnog ispita, ali je o tome dužan izvijestiti Ministarstvo pravosuđa najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da kandidat nije polagao stručni ispit.

(3) Ako kandidat odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatrat će se da nije položio stručni ispit.

(4) Ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, predsjednik ispitnog povjerenstva donosi odluku o njegovoj odgodi na rok ne duži od tri mjeseca od dana odgode.

(5) Ako kandidat iz stavka 4. ovoga članka ne pristupi odgođenom stručnom ispitu, smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 18.

(1) Troškove polaganja stručnog ispita za kandidata koji prvi put polaže stručni ispit snosi trgovački sud u kojem radi, a pod prvim polaganjem smatra se i ponavljanje stručnog ispita iz jednog predmeta.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji stručni ispit ne položi prvi puta, sam snosi troškove ponovnog pristupa polaganju stručnog ispita.

(3) Dokaz o plaćanju troškova stručnog ispita dužan je ispitnom povjerenstvu predočiti kandidat koji je pristupio polaganju stručnog ispita najkasnije neposredno prije pristupanja stručnom ispitu.

Članak 19.

Visinu troškova polaganja stručnog ispita određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa posebnom odlukom.

3. Polaganje stručnog ispita

Članak 20.

(1) Pismenu zadaću u okviru stručnog ispita određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka stručnog ispita.

(2) Izrada pismene zadaće traje do četiri sata.

(3) Pismena zadaća sastoji se od izrade jedne ili više registarskih odluka s pratećim radnjama do pravomoćnosti rješenja, odnosno izrade potvrde o upisu u sudski registar.

Članak 21.

Usmeni dio stručnog ispita obavlja se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti za obavljanje poslova za koji se provodi provjera, a sastoji se od provjere znanja iz predmeta utvrđenih člankom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

O polaganju stručnog ispita sastavlja se zapisnik u koji se unose podaci u vezi sa sadržajem i načinom provođenja stručnog ispita, kao i zapažanja od značenja za ocjenu pokazanog znanja.

Članak 23.

Uspjeh na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Članak 24.

(1) Ocjenu »položio« dobiva kandidat koji je polagao stručni ispit i za kojeg je na temelju rezultata pismene zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta ispitno povjerenstvo zaključilo da može uspješno obavljati zadaće i poslove ovlaštenog registarskog referenta.

(2) Kandidat koji je polagao stručni ispit i nije položio jedan od predmeta može tražiti ponavljanje stručnog ispita iz predmeta kojeg nije položio u roku od 15 dana od dana prvog polaganja.

Članak 25.

Ocjenu »nije položio« dobiva kandidat koji je polagao stručni ispit i koji nije položio dva ili više predmeta, odnosno kandidat koji nije položio jedan od predmeta i nije zatražio ponavljanje stručnog ispita u skladu s člankom 24. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Kandidat koja remeti red tijekom provedbe stručnog ispita može biti udaljen sa stručnog ispita te će se smatrati da stručni ispit »nije položio«.

Članak 27.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može podnijeti novu prijavu za polaganje stručnog ispita najranije istekom tri mjeseca od dana kada je bezuspješno polagao stručni ispit.

Članak 28.

(1) Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo pravosuđa izdaje potvrdu i svjedodžbu o položenom stručnom ispitu.

(2) Svjedodžbu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

(3) Primjerak potvrde o položenom stručnom ispitu dostavlja se trgovačkom sudu u kojem kandidat radi.

Članak 29.

(1) Službena evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju stručnog ispita vodi se pri Ministarstvu pravosuđa, odgovarajućom primjenom pravila po kojima se vodi evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju pravosudnog ispita.

(2) Prijave za polaganje stručnog ispita, zapisnik o polaganju stručnog ispita, potvrde i svjedodžbe o položenom stručnom ispitu vode se na propisanim obrascima sukladno Pravilniku o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 55/01 i 156/04).

IV. POSTUPAK IMENOVANJA OVLAŠTENIH REGISTARSKIH REFERENATA

Članak 30.

Ovlaštenog registarskog referenta imenuje predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika trgovačkog suda u kojem službenik radi.

Članak 31.

(1) Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske rješenjem izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog registarskog referenta u roku od trideset dana od dana zaprimanja prijedloga.

(2) Ako predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske utvrdi da ne postoje razlozi za izdavanje ovlaštenja, o tome donosi obrazloženo rješenje protiv kojeg je dopuštena posebna žalba Ministarstvu pravosuđa.

(3) Rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se službeniku na kojeg se odnose i predsjedniku trgovačkog suda u kojem službenik radi, a vode se kao službena evidencija u Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i trgovačkom sudu u kojem službenik radi te predstavljaju poslove sudske uprave.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/65
Urbroj: 514-04-01-15-12
Zagreb, 18. lipnja 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.