Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

72 30.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1384

Na temelju članka 20. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (»Narodne novine« broj 112/2014 i 43/2015) u članku 5. stavak 2., dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»5) kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova«.

U članku 5. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Nakon obavljenih poslova iz stavka 3. ovoga članka, stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe obvezno u pisanom obliku obavještava poslodavca o utvrđenom stanju primjene pravila zaštite na radu te o mjerama za unaprjeđenje stanja«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2015. godine«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/74
Urbroj: 524-03-02/1-15-24
Zagreb, 23. lipnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.