Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1385

Na temelju članka 136.a i 136.b Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADA ZA KONCESIJE U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje naknade za koncesiju te ostali kriteriji za dodjelu koncesija za obavljanje lučkih usluga u javnim lukama i javnim pristaništima te kriteriji za određivanje naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra na lučkom području privatnih luka i pristanišnom području privatnih pristaništa.

Kriteriji za određivanje naknade za koncesiju u javnim lukama i javnim pristaništima

Članak 2.

(1) Kriteriji određivanja naknade za koncesiju iz ovog Pravilnika primjenjuju se ukoliko je studijom opravdanosti davanja koncesije, odnosno analizom davanja koncesije, utvrđeno da su planirani prihodi od pružanja javnih usluga veći od troškova koji nastaju pružanjem javnih usluga.

(2) Ako nije ispunjen uvjet iz stavka 1. ovoga članka, naknada za koncesiju se ne ugovara, sukladno odredbama općeg propisa o koncesijama.

Članak 3.

Naknada za koncesiju za obavljanje lučkih usluga u javnim lukama i javnim pristaništima sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela.

Članak 4.

(1) Visina stalnog dijela naknade za koncesiju utvrđuje se prema vrsti i opsegu lučkih usluga za koje se dodjeljuje koncesija prema formuli:

gdje su:

Fix – iznos stalne godišnje naknade za koncesiju

B – osnovica

k1,kn – koeficijent za pojedinu grupu

n – broj pripadajućih grupa usluga za koje se daje koncesija

(2) Osnovicu stalnog dijela naknade za koncesiju određuje nadležna lučka uprava prema jedinici bruto površine teritorija lučkog područja koje se koristi za pojedinu lučku uslugu, na temelju rezultata studije opravdanosti davanja koncesije, analize davanja koncesije ili prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.

(3) Bruto površina teritorija lučkog područja iz stavka 2. ovog članka predstavlja kopnenu površinu lučkog područja i površinu akvatorija lučkog područja koje se stalno koristi za obavljanje lučke djelatnosti.

(4) Koeficijenti k za pojedinu grupu djelatnosti određeni su u sljedećoj tablici:

Grupa

Vrsta usluge

k

A

Privez i odvez brodova, plovila, čamaca i plovnih objekata.

Boksaža.

Prihvat i posluživanje plovila na sidrištu.

Opskrba plovila, posade i putnika.

0.9

B

Prihvat otpada s plovila

Remont plovila

1.0

C

Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i slaganje tereta bez obzira na vrstu.

Skladištenje, deponiranje i prijenos tereta na višenamjenskom terminalu.

Skladištenje i prijenos generalnog tereta, kontejnera i Ro-Ro jedinica na specijaliziranom terminalu.

0.2

D

Skladištenje, deponiranje i prijenos rasutog tereta na specijaliziranom terminalu.

      0.3

E

Skladištenje, deponiranje i prijenos tekućeg tereta na specijaliziranom terminalu.

0.3

F

Skladištenje, deponiranje i prijenos drugih nespomenutih vrsta tereta na specijaliziranom terminalu.

0.3

G

Priprema i objedinjavanje tereta za transport kao samostalna usluga

0.5

H

Usluge prihvata i otpreme putnika kao samostalna usluga

0.5

I

Ostalo (parkiranje, kontrola kakvoće i količine tereta, prepakiranje, trgovina i dr.)

0.5

Članak 5.

(1) Visina promjenljivog dijela naknade za koncesiju utvrđuje se na temelju ostvarene poslovne aktivnosti koncesionara u obračunskom razdoblju, kao postotak od ostvarenog godišnjeg prihoda od lučkih usluga za koje je koncesija dodijeljena.

(2) Obračunsko razdoblje definirat će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 6.

Minimalni iznos promjenljivog dijela naknade za koncesiju za obavljanje lučkih usluga u javnim lukama i javnim pristaništima iznosi 0.1% ostvarenog prihoda za lučke usluge iz grupa A i B, odnosno 0.5% ostvarenog prihoda za lučke usluge iz grupa C–I.

Članak 7.

(1) Lučka uprava može, ovisno o stanju na tržištu lučkih usluga, uzimajući u obzir konkurentnost luke, revidirati visinu varijabilnog dijela naknade za koncesiju u odnosu na procijenjenu vrijednost koncesije.

(2) Promjena visine naknade za koncesiju koja može proisteći iz postupka navedenog u stavku 1. ovoga članka mora biti usklađena s dokumentacijom za nadmetanje, odlukom o davanju koncesije te predviđena ugovorom o koncesiji.

Ostali kriteriji za dodjelu koncesija za obavljanje lučkih usluga

Članak 8.

U okviru ponude za koncesiju za obavljanje lučkih usluga u javnim lukama i javnim pristaništima, ponuditelj treba dostaviti program rada i podatke o ispunjavanje kriterija za vrednovanje ekonomski najpovoljnije ponude za predmetnu uslugu.

Članak 9.

(1) Program rada treba sadržavati:

1. Uvod,

2. Razvojnu strategiju,

3. Operativni plan,

4. Tarifne modele,

5. Kadrovsku politiku,

6. Investicijsku politiku,

7. Financijski plan.

(2) U uvodnom dijelu navodi se lučka usluga, definira gospodarska i općedruštvena korist te operativne i financijske prednosti za luku.

(3) Razvojna strategija obuhvaća ciljeve ponuditelja, odnos koncesionara prema korisnicima luke (brodari, prijevoznici, krcatelji, uvoznici, izvoznici i dr.) te tržišni koncept, vodeći računa o konkurentnosti u odnosu na druge luke ili terminale.

(4) Operativni plan treba sadržavati opći plan djelatnosti za razdoblje za koje se traži koncesija razrađen po fazama, uzimajući u obzir različite alternative kao rezultat prognozirane prometne potražnje te kvalitetu usluge.

(5) Ponuditelj mora u ponudi specificirati maksimalne cijene svojih usluga – tarife za svaku lučku uslugu pojedinačno za koju se traži koncesija klasificirano po vrstama tereta.

(6) Ponuditelj mora obrazložiti vlastitu kadrovsku politiku, broj zaposlenih, korištenje vanjskih stručnjaka, funkcije, specifikaciju poslova te program zapošljavanja, ukoliko postoji.

(7) Ponuditelj mora procijeniti visinu kapitalnih investicija za period za koji se traži koncesija, ovisno o očekivanim aktivnostima u luci te izraditi financijski model poslovanja za različite varijante razvoja.

(8) U okviru Programa rada ponuditelj mora posebno iskazati utjecaj na okoliš koji proizlazi kao posljedica obavljanja djelatnosti za koju traži koncesiju s prijedlogom mjera za smanjenje rizika štetnog djelovanja na okoliš.

Članak 10.

(1) Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude na kojima se temelji izbor koncesionara i dodjela koncesije za obavljanje lučkih usluga jesu:

1. Kvaliteta predloženog programa

2. Kvaliteta usluge iskazana u tehnološkim operativnim veličinama kojima se mjere: proizvodnost, iskorištenje kapaciteta, vrijeme posluživanje korisnika, učinkovitost i sl.

3. Funkcionalnost usluge iskazana u tehničkim operativnim veličinama kojima se mjere: tehničko-tehnološka svojstva transportnih sredstava, uređaja i opreme, postotak funkcionalnosti na godišnjoj razini, pouzdanost te obnovljivost.

4. Tarifna politika odnosno cijena lučke usluge za krajnje korisnike.

5. Strategija održavanja u odnosu na lučke građevine ukoliko se iste koriste za predmetnu koncesiju.

6. Svojstva tehnološkog procesa koji će se primijenjivati s obzirom na inovacije i tehnička dostignuća te s obzirom na sigurnost i zaštitu ljudi i okoliša.

7. Iskustvo na tržištu lučkih usluga.

8. Visina ponuđene naknade za koncesiju.

(2) Lučka uprava razradit će kriterije iz stavka 1. ovoga članka na podkriterije i pridružiti im odgovarajući težinski koeficijent.

Kriteriji za određivanje naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra na lučkom području privatnih luka i pristanišnom području privatnih pristaništa

Članak 11.

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra na lučkom području privatnih luka i pristanišnom području privatnih pristaništa plaća se kao stalan dio jednak osnovici za obračun naknade za koncesiju.

Članak 12.

(1) Osnovicu stalnog dijela naknade za koncesiju iz članka 11. određuje nadležna lučka uprava prema temeljnom kriteriju.

(2) Temeljni kriterij za određivanje osnovice iz stavka 1. ovoga članka su troškovi upravljanja lukom ili pristaništem i to:

• troškovi koji se odnose na nadzor lučkog prometa, ulaska i izlaska prijevoznih sredstava i tereta u luku ili pristanište;

• troškovi održavanja reda u luci, lučkog akvatorija i prilaza luci;

• troškovi održavanja lučkih građevina ako se iste nalaze na općem dobru, javnom vodnom dobru ili drugom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ili lučke uprave, osim ako je održavanje lučkih građevina obveza koncesionara.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/54
Urbroj: 530-03-3-1-15-2
Zagreb, 15. lipnja 2015.

Ministar
dr. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

72 30.06.2015 Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda 72 30.06.2015 Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda