Pravilnik o plutajućim objektima

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o plutajućim objektima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1386

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način utvrđivanja sposobnosti za uporabu, pregled i nadzor, najmanji broj i stručna osposobljenost brodaraca na plutajućim objektima, isprave i knjige te oznake plutajućeg objekta.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na plutajuće objekte čija je istisnina veća od 1 tone te na plutajuće objekte istisnine manje od 1 tone, ako su složene konstrukcije ili imaju nadgradnju, odnosno, ugrađeno postrojenje.

Članak 3.

Plutajućim objektom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

1. pristan – plutajući objekt namijenjen pristajanju drugih plovila i opremljen uređajima za vez, snabdijevanje i prekrcaj tereta,

2. plutajuća radionica – plutajući objekt namijenjen za popravke plovila na vodi,

3. pontonski most – most položen preko posebno sidrenih i međusobno povezanih pontona,

4. stambena lađa – plutajući objekt namijenjen za boravak osoba koje nisu posada objekta,

5. plutajući ugostiteljski objekt – plutajući objekt namijenjen ugostiteljskim svrhama,

6. plutajući dok – plutajući objekt građen i opremljen za dizanje i spuštanje – porinuće plovila prilikom radova dokovanja,

7. pontonska marina – niz međusobno povezanih pontona, posebno usidrenih i privezanih, opremljenih opremom za vez i snabdijevanje drugih plovila posebice plovila za sport i razonodu,

8. svi drugi slični objekti, stalno privezani ili usidreni na vodi koji, u pravilu, nisu namijenjeni za pomicanje (kućice na vodi, skladišta, spremišta, hangari, vodenice, kupališta, bazeni i sl.).

Članak 4.

(1) Sposobnost za uporabu plutajućeg objekta utvrđuje se njegovim pregledom.

(2) Pregled plutajućeg objekta obavlja Tehničko nadzorno tijelo (u daljnjem tekstu TNT) na zahtjev vlasnika, odnosno brodara. Zahtjev se podnosi na način i u rokovima kako je to određeno Pravilima za tehnički nadzor brodova unutarnje plovidbe Hrvatskog registra brodova (u daljnjem tekstu Pravila za tehnički nadzor).

(3) Na obavljanje pregleda i izdavanje knjiga i isprava plutajućih objekata primjenjuju se odredbe posebnog propisa o plovidbi unutarnjim vodama i Pravila za tehnički nadzor.

Članak 5.

(1) Plutajući objekt prema vrsti, veličini i namjeni mora imati uređaje i opremu za:

a) sidrenje i privez,

b) spašavanje,

c) osiguranje od potapanja

d) sprečavanje i gašenje požara,

e) signalizaciju.

(2) Uređaji i oprema moraju odgovarati zahtjevima Tehničkih pravila, moraju biti u ispravnom stanju i nalaziti se na plutajućem objektu dok je on u upotrebi.

(3) Najmanji broj i vrstu uređaja i opreme plutajućeg objekta utvrdit će TNT prilikom pregleda i upisat će ih u svjedodžbu o sigurnosti plutajućeg objekta.

Članak 6.

Prije početka izgradnje odnosno izvođenja radova na obnovi ili prepravci plutajućeg objekta, naručitelj radova je dužan projekte za izvođenje tih radova podnijeti TNT-u na odobrenje.

Članak 7.

(1) Pregled plutajućeg objekta obavlja se nakon njegove izgradnje, obnove, popravka ili prepravka.

(2) Pregledi kojima se utvrđuje sposobnost za upotrebu plutajućeg objekta mogu biti osnovni, redovni i izvanredni.

Članak 8.

Obvezi osnovnog pregleda podliježu:

1. novoizgrađeni i novonabavljeni plutajući objekt – prije upisa u Očevidnik plutajućih objekata i

2. obnovljeni, preinačeni i upisani plutajući objekt, kada se na njemu obavila obnova, popravak ili prepravak kojom su promijenjene njegove konstrukcijske osobine – prije stavljanja u upotrebu.

Članak 9.

(1) Osnovni pregled plutajućeg objekta obuhvaća:

a) pregled konstrukcije trupa;

b) pregled kotlova i posuda pod tlakom, sredstava za protupožarnu zaštitu, električnih uređaja, signalnih uređaja, sredstava za spašavanje, te pregled ostalih uređaja i opreme čija bi neispravnost mogla ugroziti sigurnost ljudskih života;

c) utvrđivanje nadvođa i određivanje nosivosti i stabilnosti objekta.

(2) Osnovni pregled obavlja se na suhom.

Članak 10.

(1) Redovni pregled plutajućeg objekta obavlja se svakih 12 godina od posljednjeg pregleda cijelog objekta.

(2) Redovni pregled obuhvaća pregled trupa i uređaja i opreme iz čl. 9. st. 1. toč. b. ovoga Pravilnika.

(3) Redovni pregled obavlja se na suhom.

(4) Pregled kotlova i posuda pod tlakom obavlja se na vodi, svake godine.

Članak 11.

(1) Izvanredni pregled plutajućeg objekta obavlja se kada objekt pretrpi havariju koja bitno i nesumnjivo utječe na njegovu sposobnost za upotrebu.

(2) Iznimno od odredbe st. 1. ovoga članka izvanredni pregled obavlja se po nalogu inspektora sigurnosti plovidbe zbog nedostataka utvrđenih pri obavljanju inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta.

(3) Izvanredni pregled obuhvaća pregled trupa i uređaja i opreme iz čl. 9. st. 1. toč. b. koji su oštećeni zbog havarije kao i onih dijelova plutajućeg objekta koje je odredio inspektor sigurnosti plovidbe.

(4) Izvanredni pregled se obavlja u vodi osim ako su oštećenja takve prirode da se mora obaviti pregled na suhom ili je pregled na suhom naredio inspektor sigurnosti plovidbe.

Članak 12.

(1) Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta izdat će se plutajućem objektu za koji se nakon izvršenog pregleda utvrdi da odgovara propisanim uvjetima.

(2) Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta izdaje se na rok od 12 godina i mora se nalaziti na plutajućem objektu za vrijeme njegove uporabe.

Članak 13.

(1) Nadzor nad sposobnošću za uporabu plutajućeg objekta obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe.

(2) Nadzor obuhvaća provjeru sljedećeg:

1. valjanost i rok važenja upisnog lista plutajućeg objekta,

2. roka valjanosti svjedodžbe o sigurnosti plutajućeg objekta,

3. usklađenosti stanja objekta s podacima u svjedodžbi,

4. ispravnosti i broja propisane opreme i uređaja,

5. broja ukrcanih osoba,

6. količine i vrste tereta koji se ukrcava kao i smještaja tereta,

7. je li plutajući objekt ispravno privezan ili usidren na njemu određenom mjestu,

8. ima li plutajući objekt propisani broj stručnih osoba odnosno osobu koja stalno nadzire plutajući objekt.

(3) Ukoliko inspektor sigurnosti plovidbe na plutajućem objektu utvrdi postojanje bilo kojeg od nedostataka iz stavka 2. ovoga članka naredit će vlasniku, odnosno brodaru da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, a ukoliko stanje objekta neposredno ugrožava sigurnost ljudi, tereta, objekta i okoliša, zabraniti uporabu i narediti uklanjanje objekta.

Članak 14.

(1) Plutajući objekti moraju imati ukrcane stručne osobe, brodarce, kako slijedi:

1. plutajući objekt od 50 do 500 tona istisnine jednu osobu sa zvanjem mornara,

2. plutajući objekt preko 500 tona istisnine jednu osobu sa zvanjem vođa palube.

(2) Plutajući objekti čija je istisnina manja od 50 tona ne moraju imati ukrcane stručne osobe, ali moraju imati osobe koje ih nadziru i koje su u stanju odmah djelovati.

(3) Broj osoba potrebnih za nadzor plutajućeg objekta iz stavka 2. ovoga članka odrediti će lučka kapetanija u odobrenju kojim određuje mjesto priveza ili sidrenja plutajućeg objekta vodeći računa o jačini ugrađenih postrojenja, namjeni i tehničkoj opremljenosti plutajućeg objekta.

Članak 15.

(1) Oznaku plutajućem objektu dodjeljuje ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu sukladno posebnom propisu.

(2) Oznaka plutajućeg objekta sastoji se od velikog slova »P« i rednog broja iz evidencije Ministarstva.

(3) Slovni dio oznake odvojen je od brojčanog dijela oznake crticom.

Članak 16.

(1) Plutajući objekti upisuju se u Očevidnik plutajućih objekata mjesno nadležne lučke kapetanije.

(2) Na upis i brisanje te postupak upisa plutajućih objekata na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnog propisa o upisu plovila (brodova i plutajućih postrojenja) unutarnje plovidbe.

(3) U list A uloška Očevidnika plutajućih objekata upisuju se podaci o identitetu i osnovnim tehničkim obilježjima te podaci o odobrenom mjestu priveza ili sidrenja plutajućeg objekta.

Članak 17.

(1) Nakon upisa plutajućem objektu se izdaje Upisni list plutajućeg objekta.

(2) Upisni list plutajućeg objekta sadrži sve podatke upisane u uložak Očevidnika plutajućih objekata.

(3) U slučaju neslaganja podataka upisanih u Očevidnik plutajućih objekata i Upisni list plutajućeg objekta, vrijede podaci iz Očevidnika.

Članak 18.

(1) Isprave i knjige plutajućeg objekta moraju se nalaziti na plutajućem objektu i biti dostupni za provjeru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, isprave i knjige plutajućeg objekta mogu se nalaziti kod vlasnika ako na plutajućem objektu nema odgovarajućeg prostora za njihovo sigurno čuvanje (npr. pristani, pontonske marine, pontonski mostovi i drugi plutajući objekti bez nadgradnje).

Članak 19.

(1) Plutajući objekti upisani u knjige evidencije i očevidnike plutajućih objekata ili upisnike plovila u lučkim kapetanijama ostaju upisani do ustrojavanja elektroničkog Očevidnika plutajućih objekata.

(2) U elektronički Očevidnik plutajućih objekata upisat će se svi plutajući objekti bez obzira u koju su evidenciju ili upisnik do tada bili upisani.

(3) Prije unosa podataka u elektronički Očevidnik plutajućih objekata, Ministarstvo će po službenoj dužnosti dodijeliti nove oznake plutajućim objektima sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Plutajući objekti upisani u knjige evidencije i očevidnike plutajućih objekata ili upisnik plovila u lučkim kapetanijama zadržavaju dosadašnje oznake.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, plutajućim objektima koji danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju slovnu oznaku »PO«, Ministarstvo će po službenoj dužnosti dodijeliti nove oznake sukladno posebnom propisu.

Članak 21.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plutajućim objektima (»Narodne novine« broj 80/00).

(2) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 7. Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 56/12).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/44

Urbroj: 530-03-3-1-15-2

Zagreb, 18. lipnja 2015.

Ministar

dr. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

72 30.06.2015 Pravilnik o plutajućim objektima