Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

72 30.06.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

1388

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 69/12, 44/13 i 91/13) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/15-01/0807
Urbroj: 532-06-01/1-15-1
Zagreb, 12. lipnja 2015.

Ministar
prof. Berislav Šipuš, v. r.