Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 72/2015 (30.6.2015.), Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

72 30.06.2015 Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

1389

Na temelju članka 18. točke 1. i članka 20. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013), a sukladno članku 29. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine« 107/2014), Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na 54. sjednici održanoj 6. svibnja 2015. godine, donosi

IZMJENU

STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine« 107/2014, dalje: Statut) članak 9. mijenja se i glasi:

»Tijela Agencije su Upravni odbor i Uprava.

U svrhu učinkovitog obavljanja djelatnosti u Agenciji se ustrojavaju organizacijske jedinice u kojima se obavljaju stručni poslovi.

Organizacijske jedinice u Agenciji ustrojavaju se kako slijedi:

1. Ured Uprave

2. Ured za unutarnju reviziju

3. Sektor za bespovratne potpore

3.1. Služba za praćenje provedbe projekata

3.1.1. Odjel za istraživanje, razvoj i inovacije (I & R & I)

3.1.2. Odjel za poduzetništvo

3.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata

3.2.1. Odjel za istraživanje, razvoj i inovacije (I & R & I)

3.2.2. Odjel za poduzetništvo

3.3. Služba za kontrolu kvalitete i unapređenje sustava

4. Sektor za financijske instrumente

4.1. Služba za kreditiranje

4.2. Služba za jamstva

4.3. Služba za ulaganja

5. Sektor za razvoj i podršku korisnicima

5.1. Služba za razvoj i podršku

5.2. Služba za podršku inovacijskom sustavu

6. Služba za zajedničke poslove

6.1. Odjel općih poslova

6.2. Odjel za računovodstvo i financije

6.3. Odjel za računovodstvo i financije u okviru ESI fondova

6.4. Odjel za pravne poslove

6.5. Odjel za građevinske radove

1. Ured Uprave sudjeluje u cjelokupnom poslovanju Agencije te sustavnom praćenju svih djelatnosti Agencije.

2. Ured za unutarnju reviziju obavlja stručne poslove unutarnje revizije, pripremanja godišnjih izvješća o obavljenim revizijama, podnošenja pojedinačnih ili periodičkih izvješća te davanja preporuka i vođenja brige o provedbi preporuka.

3. Sektor za bespovratne potpore upravlja sustavom vezanim uz pripremu programa dodjele bespovratnih sredstava, izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u nadležnosti Agencije, a financirani su iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

3.1. Služba za praćenje provedbe projekata koordinira pripremom i provedbom procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima točnije ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

3.1.1. Odjel za istraživanje, razvoj i inovacije (I & R & I), u sklopu Službe za praćenje provedbe projekata, sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

3.2.2. Odjel za poduzetništvo, u sklopu Službe za praćenje provedbe projekata, sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

3.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata koordinira pripremom i provedbom procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

3.2.1. Odjel za istraživanje, razvoj i inovacije (I & R & I), u sklopu Službe za vrednovanje i ugovaranje projekata, sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

3.2.2. Odjel za poduzetništvo, u sklopu Službe za vrednovanje i ugovaranje projekata, sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

3.3. Služba za kontrolu kvalitete i unapređenje sustava osigurava postupanje sukladno važećim priručnicima i propisanim pravilnicima, uputama i procedurama.

4. Sektor za financijske instrumente upravlja sustavom vezanim uz pripremu, provedbu i upravljanje financijskim instrumentima koji su u nadležnosti Agencije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

4.1. Služba za kreditiranje koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

4.2. Služba za jamstva koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi.

4.3. Služba za ulaganja koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima ulaganja i poticanja ulaganja u vlasnički i hibridni kapital te instrumente podređenog duga financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja

5. Sektor za razvoj i podršku korisnicima upravlja sustavom vezanim uz pripremu, provedbu i upravljanje projektima čiji korisnik je Agencija financiranim iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja te sustavom podrške korisnicima.

5.1. Služba za razvoj i podršku korisnicima koordinira sustavom podrške korisnicima i potencijalnim korisnicima, što uključuje i komunikaciju i suradnjom s tijelima javne uprave i regionalne (lokalne) samouprave u svrhu ubrzavanja i unaprjeđenja administrativnih procesa i procedura prilikom pokretanja investicija.

5.2. Služba za podršku inovacijskom sustavu upravlja tehničkim tajništvom Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. i drugim relevantnim strateških dokumenata vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije.

6. Služba za zajedničke poslove upravlja i koordinira zajedničkim poslovima Agencije.

6.1. Odjel općih poslova obavlja poslove ljudskih potencijala, pisarnice i arhive te ostale zajedničke poslove Agencije.

6.2. Odjel za računovodstvo i financije provodi financijsko i računovodstveno upravljanje te koordinira i nadzire izradu planova potrebnih financijskih sredstava za rad Agencije.

6.3. Odjel za računovodstvo i financije u okviru ESI fondova provodi financijsko-računovodstvene provjere na razini projekata te sastavlja zahtjeva za isplatu javnih sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte sufinancirane iz ESI fondova te surađuje sa tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa.

6.4. Odjel za pravne poslove izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata iz djelatnosti Agencije te sudjeluje u sastavljanju pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera u okviru djelatnosti Agencije.

6.5. Odjel za građevinske radove primjenjuje propisane procedure za utvrđivanje prihvatljivosti troškova po sklopljenim ugovorima.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom ureda rukovodi voditelj ureda.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom sektora rukovodi ravnatelj sektora.

Detaljnije odredbe o organizacijskoj strukturi, nadležnosti i sadržaju rada te sustavu rukovođenja pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom radnih mjesta koje donosi Upravni odbor Agencije.

Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.«

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ova Izmjena Statuta objavit će se u »Narodnim novinama«.

Na ovu Izmjenu Statuta Vlada Republike Hrvatske dala je svoju suglasnost odlukom od 28. 5. 2015. godine (klasa: 022-03/15-04/213, urbroj: 50301-05/18-15-2)

Predsjednik
Upravnog odbora
Dražen Pros, v. r.