Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

NN 73/2015 (1.7.2015.), Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1392

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način davanja ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

– sadržaj i vođenje registra ovlaštenih osoba za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

– uvjeti i način davanja suglasnosti pravnim osobama za provođenje Programa izobrazbe,

– obveze nositelja Programa izobrazbe,

– popis nositelja Programa izobrazbe,

– sadržaj i način provedbe Programa izobrazbe: stručnog osposobljavanja prema Modulu 1 i Modulu 2, provjere znanja stručne osposobljenosti i obveznog usavršavanja ovlaštenih osoba.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

(1) Svrha ovoga Pravilnika je uspostava cjelovitog sustava ovlašćivanja osoba za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, kao i utvrđivanje sadržaja Programa izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi i sadržaja registra ovlaštenih osoba.

(2) Ovim Pravilnikom, u pravni poredak Republike Hrvatske, prenosi se sljedeća direktiva:

– Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6.2010.) u dijelu koji se odnosi na obvezu osiguranja stručnjaka za provedbu energetskog certificiranja zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. imenovana osoba je fizička osoba koja je zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u ovlaštenoj pravnoj osobi, te koja u ime te pravne osobe potpisuje izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade, energetski certifikat zgrade i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te provodi i radnje i postupke energetskog pregleda zgrade, energetskog certificiranja i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: imenovana osoba);

2. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva;

3. nositelj Programa izobrazbe je pravna osoba koja je u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom dobila suglasnost Ministarstva za provedbu Programa izobrazbe;

4. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom, energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom, te za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;

5. ploština korisne površine zgrade Ak je ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade (ne uključuje negrijane dijelove zgrade kao npr. skladišta, stubišta i ostale zatvorene negrijane dijelove zgrade);

6. Program izobrazbe je program propisan ovim Pravilnikom za ovlaštene osobe, a koji se sastoji od Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja;

7. tehnički sustav zgrade je tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvodnju električne energije;

8. ukupna (bruto) podna površina zgrade je ukupna ploština svih razina poda zgrade. Uključuje ploštine podnih površina zatvorenog dijela zgrade sa svih strana, uključivo ploštine svih unutrašnjih i vanjskih graničnih elemenata (zidovi, vrata, prozori, ostakljene stijene). Razine poda mogu biti etaže koje su u cijelosti ili djelomično pod zemljom, iznad zemlje, potkrovlja, servisne etaže i skladišne etaže. Iskazuje se za svaku etažu, unutar koje se posebno iskazuju ploštine razina bitno različitih visina – npr. sportska dvorana u odnosu na niže servisne prostorije pored, u m2, zaokružena na dvije decimale;

9. Zakon je Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13);

10. zaposlena osoba je fizička osoba koja je zaposlena na neodređeno vrijeme u ovlaštenoj pravnoj osobi koja provodi radnje i postupke energetskog pregleda zgrade, energetskog certificiranja i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: zaposlena osoba);

11. zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake 400 m2 i koje su:

– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije

– s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline i bez korištenja alternativnih sustava

– s pojedinačnim rashladnim uređajima

– s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline

– posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje;

12. zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade koje prema ovome Pravilniku nisu zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.

Prilozi Pravilniku

Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

– Prilog 1A Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi za fizičke osobe,

– Prilog 1B Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi za pravne osobe,

– Prilog 1C Tablica za opis područja rada i iskustva u struci koja se prilaže uz zahtjev za davanje ovlaštenja,

– Prilog 1D Obrazac izjave o zaposlenim osobama na neodređeno vrijeme i imenovanju osobe koja će potpisivati izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetske certifikate zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama,

– Prilog 2 Sadržaj registra osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi – fizičke osobe,

– Prilog 3 Sadržaj registra osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi – pravne osobe,

– Prilog 4A Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom (Modul 1),

– Prilog 4B Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom (Modul 2),

– Prilog 4C Program usavršavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada,

– Prilog 5 Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe,

– Prilog 6 Obrazac izjave o zaposlenim osobama kod nositelja Programa izobrazbe,

– Prilog 7 Sadržaj popisa osoba koje imaju suglasnost za provođenje Programa izobrazbe.

II. DAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 5.

Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, te redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, provode osobe koje imaju ovlaštenje ovog Ministarstva.

Zahtjev

Članak 6.

(1) Zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podnosi se Ministarstvu ispunjen u pisanom i/ili elektroničkom obliku na propisanim obrascima iz Priloga 1A i 1B ovoga Pravilnika.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačeno ovlaštenje za koje se zahtjev podnosi u skladu s člankom 28. i člankom 31. Zakona.

(3) Kad je podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba, zahtjev mora sadržavati podatke o imenovanoj osobi kao i podatke o drugim zaposlenim osobama, a koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Zahtjevu koji podnosi fizička osoba, sukladno stavku 1. ovoga članka, prema obrascu iz Priloga 1A prilažu se sljedeće isprave:

1. preslika osobne iskaznice,

2. preslika diplome o završenom studiju,

3. preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci,

4. opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C ovoga Pravilnika,

5. preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja propisanim ovim Pravilnikom,

6. preslika ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi podnositelj zahtjeva obavljanjem poslova iz stavka 1. ovoga članka mogao učiniti investitoru ili drugim osobama, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja,

7. uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe, izdanu od nadležnog Općinskog suda,

8. dokaz o uplaćenoj pristojbi (državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu).

(5) Zahtjevu koji podnosi pravna osoba sukladno stavku 1. ovoga članka prema obrascu iz Priloga 1B prilažu se sljedeće isprave:

1. preslike ugovora o radu fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete za provođenje energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade sukladno članku 29. Zakona, zaposlene na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva, s imenovanjem osobe koja će potpisivati izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade, energetske certifikate zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ispunjeni obrazac iz Priloga 1D ovoga Pravilnika,

2. preslika osobne iskaznice, preslika diplome o završenom studiju, preslika potvrde o radno-pravnom statusu i stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C i preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, propisanim ovim Pravilnikom, za svaku imenovanu i drugu zaposlenu osobu kod podnositelja zahtjeva, koja će provoditi radnje i postupke energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade te redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

3. preslika ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu, koju bi podnositelj zahtjeva obavljanjem poslova iz stavka (1) ovoga članka mogao učiniti investitoru ili drugim osobama, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja,

4. uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdano od nadležnog Općinskog suda,

5. dokaz o uplaćenoj pristojbi (državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu).

(6) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

(7) Ako je za bržu i efikasniju provedbu postupka davanja ovlaštenja nužna isprava o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugo javnopravno tijelo, službenik Ministarstva može zatražiti da ispravu pribavi i dostavi sam podnositelj zahtjeva.

(8) Opis radnog iskustva iz stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 2. ovoga članka podrazumijeva samo ono radno iskustvo u struci koje je stečeno nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalističkog diplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke.

Članak 7.

(1) Ovlaštena pravna osoba imenuje fizičku osobu (imenovana osoba) koja je zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u toj pravnoj osobi i koja ispunjava uvjete iz članka 29. stavka 1. podstavka 1, 2 i 4 Zakona, odnosno članka 29. stavka 2. podstavka 1, 2 i 4 Zakona, koja će u njezino ime potpisivati energetske certifikate zgrada, izvješća o energetskim pregledima zgrada odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koje provodi ta pravna osoba.

(2) Imenovana osoba iz stavka 1. ovoga članka provodi radnje i postupke energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, u skladu s uvjetima iz Zakona i ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovlaštena pravna osoba određuje fizičke osobe koje su zaposlene na neodređeno vrijeme u toj pravnoj osobi (zaposlene osobe) i koje ispunjavaju uvjete iz članka 29. stavka 1. podstavka 1, 2 i 4 Zakona odnosno članka 29. stavka 2. podstavka 1, 2 i 4 Zakona, koje će provoditi radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, odnosno redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, kao zaposlenici u toj pravnoj osobi.

Članak 9.

(1) Program usavršavanja jednom godišnje obvezno pohađaju ovlaštene fizičke osobe, te imenovane i druge zaposlene osobe, koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, u ovlaštenim pravnim osobama.

(2) Podaci o završenom Programu usavršavanja obvezno se unose u Registar ovlaštenih osoba, te se mogu objaviti na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

(3) Osobe koje su uspješno završile Programe stručnog osposobljavanja Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, a nisu podnijele zahtjev za davanje odgovarajućeg ovlaštenja u roku od godine dana od dana polaganja ispita, isti mogu podnijeti uz prilaganje Uvjerenja o sudjelovanju na Programu usavršavanja prema ovom Pravilniku, uz uvjet da od dana završetka Programa usavršavanja do dana podnošenja zahtjeva nije proteklo više od godine dana.

Rješenje

Članak 10.

(1) Rješenje o ovlaštenju za fizičku osobu sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, mjesto i datum rođenja, osobni identifikacijski broj i adresa),

– vrstu ovlaštenja,

– datum davanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba.

(2) Rješenje o ovlaštenju za pravnu osobu sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi (naziv, adresa sjedišta, osobni identifikacijski broj, te ime i prezime odgovorne osobe)

– vrstu ovlaštenja,

– datum davanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba,

– ime i prezime, akademski ili stručni naziv i osobni identifikacijski broj imenovane osobe,

– imena i prezimena, akademski ili stručni naziv i osobne identifikacijske brojeve za druge zaposlene osobe u pravnoj osobi, koje će provoditi radnje i postupke energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Članak 11.

(1) Ministarstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost svih podataka za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi i priloženih isprava.

(2) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak, da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza.

Članak 12.

Fizička osoba ovlaštena sukladno ovom Pravilniku, koja kao ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, poslove energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi može obavljati putem ureda ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera.

Ponovno davanje ovlaštenja

Članak 13.

(1) Ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi može se ponovno dati na zahtjev ovlaštene osobe.

(2) Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za ponovnim davanjem ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti Ministarstvu u roku od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Na postupak i uvjete ponovnog davanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) Za ponovno davanje ovlaštenja ovlaštena fizička osoba dužna je dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 29. stavka 1. podstavka 3. i članka 32. Zakona te članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, a ovlaštena pravna osoba dužna je dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 30. i 32. Zakona te članka 7., 8. i 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog zaključno s 31. prosinca 2013. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti najmanje dva Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja.

(6) Osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog od 1. siječnja 2014. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti najmanje tri Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja.

(7) Osobama kojima je ukinuto ovlaštenje mogu podnijeti zahtjev za ponovno davanje ovlaštenja nakon proteka 6 mjeseci od izvršnosti rješenja kojim im se ovlaštenje ukida. Ove osobe dužne su dostaviti i Uvjerenje o položenom ispitu za Modul 1, odnosno Modul 2, ovisno o traženom ovlaštenju, koje nije starije od 6 mjeseci.

Članak 14.

(1) U slučaju da ovlaštena osoba promijeni svoje sposobnosti na temelju kojih je stekla ovlaštenje (npr. položi Modul 2, ovlaštena pravna osoba zaposli fizičku osobu koja će provoditi energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade ili redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi) ili imenovanu osobu, može podnijeti zahtjev za davanje novog ovlaštenja.

(2) Na postupak i uvjete davanja novog ovlaštenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.

Izmjene tijekom ovlaštenja

Članak 15.

(1) U slučaju promjene imena, prezimena ili adrese ovlaštene fizičke osobe te promjene imena, adrese ili odgovorne osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od nastale promjene i dostaviti:

– presliku rješenja o ovlaštenju,

– dokaz o promjeni imena ili prezimena fizičke osobe,

– dokaz o promjeni adrese fizičke osobe (preslika uvjerenja o prebivalištu),

– dokaz o promjeni imena, adrese ili odgovorne osobe (preslika rješenja o upisu u sudski registar).

(2) U slučaju promjene imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, a nova imenovana osoba je već navedena u ranijem rješenju kao fizička osoba koja u toj pravnoj osobi provodi radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ovlaštena pravna osoba podnosi zahtjev za promjenu imenovane osobe.

(3) U slučaju da fizička osoba koja provodi radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (zaposlena osoba) više nije zaposlena u ovlaštenoj pravnoj osobi, ovlaštena pravna osoba podnosi zahtjev radi izmjene ovlaštenja, ukoliko ovlaštena pravna osoba i dalje ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja.

(4) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, Ministarstvo donosi izmjenu rješenja, a promjene se unose u registar.

III. POSTUPANJE OVLAŠTENIH OSOBA

Postupanje ovlaštenih osoba

Članak 16.

Ovlaštene osobe dužne su obavijestiti tijelo koje je izdalo akt na temelju kojeg se može graditi, Ministarstvo i građevinsku inspekciju, ukoliko utvrde da nova zgrada ne ispunjava propisane uvjete vezano na energetsku učinkovitost, u roku od 30 dana.

Uključivanje drugih stručnjaka

Članak 17.

(1) U slučaju kad se kod provođenja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade pokaže potreba za:

– provođenjem određenih specifičnih ispitivanja dijelova zgrade u svrhu dokazivanja ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu gospodarenja energijom i očuvanja topline,

– provođenja dodatnih mjerenja, snimanja i sličnih aktivnosti u svrhu dobivanja specifičnih podataka ili vrijednosti za provođenje potrebnih izračuna,

– specijalističkim znanjima vezanim uz tehnološke procese koji su predmet energetskog pregleda,

– drugim specifičnim aktivnostima koje ovlaštena fizička ili ovlaštena pravna osoba ne mogu samostalno obavljati, ovlaštene fizičke i ovlaštene pravne osobe dužne su za provođenje tih poslova angažirati osobe koje su odgovarajuće educirane ili imaju odgovarajuće ovlaštenje.

(2) Pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, dužna je osigurati da se energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sustavom obavlja u timu od najmanje tri stručnjaka, od kojih svaki mora biti jedne od sljedećih struka: arhitektonske odnosno građevinske, strojarske i elektrotehničke.

(3) Ukoliko ovlaštena pravna osoba ne zapošljava fizičke osobe svih navedenih struka iz stavka 2. ovog članka, dužna je odgovarajuće poslove povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju te uvjete.

IV. REGISTAR OVLAŠTENIH OSOBA

Vođenje registra

Članak 18.

Registar ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade vodi se prema propisanom obrascima iz Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika.

Sadržaj registra

Članak 19.

(1) Za ovlaštenu fizičku osobu Registar iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži: registarski broj, klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja ovlaštenja, datum izvršnosti, ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, adresu, e-mail adresu, broj telefona, vrstu ovlaštenja, podatke o završenom Programu osposobljavanja, podatke o usavršavanju, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je fizička osoba ovlaštena.

(2) Za ovlaštenu pravnu osobu Registar iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži: registarski broj, klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja ovlaštenja, datum izvršnosti rješenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, e-mail adresu, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi, te za imenovane i druge zaposlene osobe: imena i prezimena, akademske ili stručne nazive, osobne identifikacijske brojeve, podatke o završenom Programu osposobljavanja, podatke o usavršavanju, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je pravna osoba ovlaštena.

V. PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

Provođenje Programa izobrazbe

Članak 20.

Program Izobrazbe i provjeru znanja stručne osposobljenosti kao i obvezno usavršavanje ovlaštenih osoba provode pravne osobe koje za to imaju suglasnost Ministarstva.

Zahtjev za davanje suglasnosti

Članak 21.

(1) Zahtjev za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga 5 ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslike diploma stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe,

– životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe,

– detaljno razrađeni Program osposobljavanja i Program usavršavanja s planiranom satnicom prema Prilozima 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika,

– sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja,

– dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa,

– preslike ugovora o radu na neodređeno vrijeme – administrativne osobe i pojedinih predavača na Programu izobrazbe,

– uvjerenja o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdana od nadležnih Općinskih sudova,

– preslike ugovora o djelu predavača na Programu izobrazbe koji nisu zaposleni kod nositelja Programa izobrazbe,

– dokaz o uplaćenoj pristojbi (državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu).

Obveze nositelja Programa izobrazbe

Članak 22.

(1) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je:

– provoditi Program izobrazbe sukladno propisanom programu iz Priloga 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika i Metodologiji provođenja energetskog pregleda građevina,

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa Program izobrazbe,

– provjeriti ispunjava li osoba koja se prijavljuje za pohađanje Programa izobrazbe potrebne uvjete za dobivanje ovlaštenja u odnosu na struku i radno iskustvo utvrđene Zakonom, te je upozoriti u slučaju neispunjenja,

– provesti provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja,

– osigurati provođenje praktične nastave za svakog polaznika na osobnom računalu,

– voditi evidenciju osoba koje su završile Program izobrazbe,

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom Programa izobrazbe i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom, te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju Program izobrazbe,

– učiniti dostupnim Program izobrazbe i suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osobama koje pohađaju Program izobrazbe na prikladan način i na svojim službenim internetskim stranicama, te osigurati računalnu vezu s tih stranica na mrežnu stranicu Ministarstva, u roku od 15 dana od dostave suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe,

– donijeti i javno objaviti Pravila o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, elemente za vrednovanje i bodovanje te bodovnu listu (dalje u tekstu: sustav bodovanja) za ocjenu praktičnog dijela ispita,

– objavljivati pozive za sudjelovanje na Programu izobrazbe u stručnoj periodici, po potrebi drugim sredstvima javnog priopćavanja na području cijele Republike Hrvatske, te na službenim internetskim stranicama nositelja Programa izobrazbe,

– omogućiti predstavniku Ministarstva provjeru provođenja Programa izobrazbe sukladno Zakonu i ovom Pravilniku,

– izvještavati Ministarstvo na njegov zahtjev o provedbi Programa izobrazbe i o podacima iz evidencije koju vodi,

– dostaviti Ministarstvu nastavni plan održavanja Programa izobrazbe za razdoblje od najmanje 12 mjeseci najkasnije do 1. listopada tekuće godine,

– ustrojiti evidencije osoba koje su završile Program izobrazbe, u roku od 60 dana od dostave suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe, a primjerak Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, Uvjerenja o sudjelovanju na Programu usavršavanja, te primjerak evidencijskog lista izobrazbe dostaviti Ministarstvu u istom roku,

– osigurati polaznicima koji pohađaju Program izobrazbe pisani materijal sa sadržajem Programa izobrazbe.

(2) Nositelj Programa izobrazbe u pisanom i elektroničkom obliku dostavlja Ministarstvu podatke o fizičkim osobama koje su završile Program osposobljavanja u roku od 15 dana od provedene provjere znanja, odnosno 15 dana od održanog Programa usavršavanja.

(3) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je provesti Program osposobljavanja najmanje jednom godišnje ukoliko se za te programe prijavi 15 i više polaznika.

(4) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je provesti Program usavršavanja najmanje dva puta godišnje.

(5) Program osposobljavanja i Program usavršavanja uključuju teoretsku i praktičnu nastavu i provode se u grupama od najviše 30 polaznika.

(6) Nositelj Programa izobrazbe dužan je na zahtjev Ministarstva dostavljati i druge podatke o provedbi Programa izobrazbe i o podacima iz evidencije koju vodi.

(7) Nositelj Programa izobrazbe dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za davanje suglasnosti i o svakoj promjeni koja može utjecati na valjanost suglasnosti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, pisano obavijestiti Ministarstvo.

Članak 23.

U provođenju teoretskog i praktičnog dijela izobrazbe i provjere znanja prema Programu izobrazbe ne mogu sudjelovati osobe nadležne za nadzor nad provođenjem Programa izobrazbe ili koje obavljaju druge vrste nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje djelatnost nositelja Programa izobrazbe.

Provjera znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja

Članak 24.

(1) Provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja provodi nositelj Programa izobrazbe putem ispitne komisije.

(2) Ispitnu komisiju čine 3 stručne osobe koje su sudjelovale u provođenju Programa izobrazbe.

(3) Ispit se sastoji iz pismenog i praktičnog dijela.

(4) Kod provođenja provjere znanja nositelj Programa izobrazbe vodi zapisnik koji obvezno sadrži:

– podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja),

– datum provođenja provjere znanja,

– ispit koji je rješavala osoba koja je pristupila provjeri znanja,

– imena i prezimena osoba koje su provele provjeru znanja.

(5) Smatra se da je osoba uspješno položila pismeni dio provjere znanja ukoliko je ostvarila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita.

(6) Praktični dio provjere znanja sastoji se od provedbe energetskog pregleda zgrade, odnosno tehničkog sustava zgrade (sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije) i izrade energetskog certifikata, odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

(7) Smatra se da je osoba uspješno položila praktični dio provjere znanja ukoliko je izrađeni energetski certifikat, odnosno izvješće o redovitom pregledu i sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije, od strane ispitne komisije koju imenuje nositelj Programa izobrazbe, ocijenjeno pozitivno na temelju razrađenog sustava bodovanja.

(8) Osoba koja ne položi pismeni dio provjere znanja i/ ili praktični dio provjere znanja, ima pravo još jednom pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položila.

(9) Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja osoba nije položila, može ponovno pohađati cijeli Program izobrazbe i nakon toga ponovno pristupiti provjeri znanja.

(10) Osobama koje su uspješno završile Program osposobljavanja nositelj Programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o završenom Programu osposobljavanja.

(11) Osobama koje su pohađale Program usavršavanja nositelj Programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja.

Uvjerenje o završenom Programu osposobljavanja

Članak 25.

Uvjerenje o završenom Programu osposobljavanja za fizičku osobu obvezno sadrži:

– ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj,

– datum i mjesto rođenja,

– datum polaganja Programa osposobljavanja i vrstu Programa (Modul 1, Modul 2),

– naziv nositelja Programa izobrazbe,

– naziv Pravilnika, broj i datum »Narodnih novina« u kojima je objavljen Pravilnik temeljem kojega se Program osposobljavanja provodi,

– broj Uvjerenja, datum i mjesto izdavanja Uvjerenja,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe nositelja Programa izobrazbe i njegov pečat.

Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja

Članak 26.

Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja za fizičku osobu obvezno sadrži:

– ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj,

– datum i mjesto rođenja,

– datum pohađanja Programa usavršavanja,

– naziv nositelja Programa izobrazbe,

– naziv Pravilnika, broj i datum »Narodnih novina« u kojima je objavljen Pravilnik temeljem kojega se Program usavršavanja provodi,

– broj Uvjerenja, datum i mjesto izdavanja Uvjerenja,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe nositelja Programa izobrazbe i njegov pečat.

VI. POPIS NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 27.

(1) Popis nositelja Programa izobrazbe ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja suglasnosti, datum izvršnosti, naziv pravne osobe i osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, e-mail adresu i broj telefona, ime i prezime odgovorne osobe i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena osoba koje provode Program izobrazbe i njihove osobne identifikacijske brojeve i odjeljak za napomene.

(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(4) Izvadak iz Popisa iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VII. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAM USAVRŠAVANJA

Članak 28.

Za stručno osposobljavanje i godišnje usavršavanje ovlaštenih osoba utvrđuje se Program izobrazbe koji sadrži Program osposobljavanja i Program usavršavanja.

Program osposobljavanja

Članak 29.

(1) Program osposobljavanja utvrđen je kroz Modul 1 i Modul 2.

(2) Modul 1 utvrđuje se u trajanju od 40 sati, a Modul 2 u trajanju od 24 sata za arhitektonsku i građevinsku struku, 30 sati za strojarsku struku i 16 sati za elektrotehničku struku.

(3) Modul 1 obvezno pohađaju:

– fizičke osobe koje se ovlašćuju za poslove iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona,

– fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za poslove iz članka 28. Zakona, a koje će u toj pravnoj osobi obavljati poslove iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona,

(4) Modul 2 obvezno pohađaju:

– fizičke osobe koje se ovlašćuju za poslove iz članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona,

– fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za poslove iz članka 28. stavka 1. podstavka 2. Zakona, a koje će u toj pravnoj osobi obavljati poslove iz članka 28. stavka 1. podstavka 2. Zakona,

(5) Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 2 mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 1.

(6) Ovlaštene osobe nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja moraju: razumjeti ključne postavke europskog strateškog i zakonodavnog okvira za energetsku učinkovitost uključivo europske direktive iz područja energetske učinkovitosti,

– dobro poznavati važeće propise kojima se u Republici Hrvatskoj provode direktive iz područja energetske učinkovitosti,

– biti sposobne za samostalno prikupljanje i obradu podataka o zgradi i tehničkih sustava u zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji provođenja energetskog pregleda propisanoj Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju,

– primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,

– ocijeniti način gospodarenja energijom u zgradi,

– ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite,

– ocijeniti tehničke sustave zgrade,

– interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade,

– izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,

– odrediti mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade i dati preporuke za korištenje zgrade odnosno odrediti mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava za grijanje i sustava za hlađenje ili klimatizaciju u zgradi, elektrotehničkog sustava i sustava za pripremu potrošne tople vode,

– izraditi energetski certifikat zgrade, izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Program usavršavanja

Članak 30.

(1) Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od 8 do 16 sati ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, o promjenama regulative i razvoju računalnih alata.

(2) Ovlaštene osobe pohađanjem Programa usavršavanja stječu znanja o:

– izvješćima o energetskim pregledima i energetskim certifikatima zgrada,

– tehničkom napretku u struci (materijali, oprema, tehnologije, metodologije i sl.),

– promjenama vezanim na regulativu iz područja energetske učinkovitosti zgrada, promjenama europskog prava na tom području,

– razvoju računalnih alata za izračun energetskog svojstva zgrade,

– ispravnosti, točnosti i potpunosti izdanih energetskih certifikata zgrada i izrađenih izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, utvrđenih na temelju nadzora i kontrole.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12 i 64/13).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12 i 64/13) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

(3) Odredbe Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12 i 64/13) u dijelu koji se odnosi na uvjete i mjerila za osobe koje provode energetske preglede građevina i javne rasvjete, osim članka 22. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 64/13), primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

(4) Nositelji programa izobrazbe dužni su uskladiti svoje programe s Programima propisanim u prilozima 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika do 1. prosinca 2015. godine. Programi koji su u tijeku dovršit će se sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12 i 64/13).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-12/5

Urbroj: 531-01-15-6

Zagreb, 17. lipnja 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOZI


73 01.07.2015 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 73 01.07.2015 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 73 01.07.2015 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 73 01.07.2015 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 73 01.07.2015 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 73 01.07.2015 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi