Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1416

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), te članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE RIBE NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu, a koja je dodijeljena Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine« broj 112/2007), na novog ovlaštenika koncesije, kako slijedi:

Broj polja

Broj točaka koje zatvaraju površinu polja

Y

X

Površina
(m²)

Dosadašnji ovlaštenik

Novi ovlaštenik

Namjena koncesije

Zona

366

267

268

269

270

6474896.00

6474898.00

6474934.00

6474931.00

4746181.00

4746185.00

4746160.00

4746157.00

180,00

Frano Ficović

Nonos DYO d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

377

312

313

314

315

6475007.00

6475075.00

6475047.00

6474984.00

4747023.00

4746984.00

4746945.00

4746988.00

3.483,00

Frano Ficović

Nonos DYO d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

II.

Novi ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se novi ovlaštenik koncesije, da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostavi ovjerenu zadužnicu na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, a iste čine prilog Ugovoru o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

Ako novi ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati Ugovor o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše Ugovor o prijenosu koncesije s dosadašnjim ovlaštenikom koncesije na novog ovlaštenika koncesije u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/12

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora