Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1418

Na temelju članka 19. stavka 3., članka 30. stavka 1. točke 3. i članka 31. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE RIBE NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Koncesije dodijeljene Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine« br. 112/2007), prestaju radi gašenja obrta registriranih za djelatnost uzgoja školjaka, a što je utvrđeno uvidom u Portal Obrtnog registra Republike Hrvatske, ovlaštenicima koncesija kako slijedi:

Broj uzgojnog polja

Ovlaštenik koncesije

Namjena koncesije

Površina uzgojnog polja (m2)

Zona

194

Ante Kunić, vlasnik obrta Školjka Kunić

Uzgoj školjaka

3.234,00

2

519

Mato Bazdan, vlasnik obrta Toni

Uzgoj školjaka

11.421,13

2

II.

Koncesije iz točke I. ove Odluke prestaju danom donošenja ove Odluke.

III.

Danom donošenja ove Odluke, ovlaštenici koncesija iz točke I. ove Odluke gube sva prava stečena Odlukom o davanju koncesije iz točke I. ove Odluke i dužni su u roku od 2 mjeseca napustiti pomorsko dobro.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/09

Urbroj: 50301-05/18-15-6

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 74 03.07.2015 Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora