Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1419

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 31. stavka 1. točke 3. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena Mirnoj luci – braniteljskoj zadruzi Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine« br. 31/2007, 77/2008, 154/2008, 15/2009, 36/2009, 33/2010 i 117/2010) za uzgojna polja pod brojevima 318, 376, 218, 219, 536 i 543, prestaje radi brisanja Mirne luke – braniteljske zadruge iz Registra Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku (rješenjem broj Tt-13/2408-1, od 5. veljače 2014. godine), što je utvrđeno uvidom u Sudski registar Ministarstva pravosuđa.

II.

Koncesija iz točke I. ove Odluke prestaje danom donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/08

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora