Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1425

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

U Odluci o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« broj 120/2013) točka II. mijenja se i glasi:

»Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

2. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

3. Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Lepajci

4. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb

5. Bina-Istra d.d., Lupoglav

6. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

7. Plovput d.o.o., Split

8. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

9. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb

10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

11. Plinacro d.o.o., Zagreb

12. Janaf d.d., Zagreb

13. Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb

14. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

15. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

16. Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb

17. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb

18. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb

19. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

20. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split

21. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb

22. Hrvatske vode, Zagreb

23. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb

24. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), Zagreb

25. Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA), Zagreb

26. Financijska agencija (FINA), Zagreb

27. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), Zagreb

28. Brodarski institut d.o.o., Zagreb

Trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio su:

29. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

30. ACI d.d., Opatija

31. Croatia Airlines d.d., Zagreb

32. Jadrolinija, Rijeka

33. Luka Rijeka d.d., Rijeka

34. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa

35. Zračna luka Pula d.o.o., Pula

36. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

37. Zračna luka Zadar d.o.o., Zadar

38. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

39. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

40. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb

41. Imunološki zavod d.d., Zagreb

42. Narodne novine d.d., Zagreb

43. Zrakoplovno-tehnički centar d.d., Velika Gorica

44. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

45. Croatia banka d.d., Zagreb

46. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

47. HŽ Cargo d.o.o., Zagreb

48. Luka Vukovar d.o.o., Vukovar

49. APIS IT d.o.o., Zagreb

50. Brijuni rivijera d.o.o., Pula

51. Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod

52. Petrokemija d.d., Kutina

Trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima vlasništvo manje od 50% i čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala su:

53. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb

54. Končar elektroindustrija d.d., Zagreb

55. Podravka d.d., Koprivnica

56. Croatia osiguranje d.d., Zagreb«

II.

Iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Plinacro d.o.o., Zagreb, kao društvo od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, ne smatra se u pogledu upravljanja društvom od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku i za njegovo upravljanje nadležan je Centar za restrukturiranje i prodaju.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/74

Urbroj: 50301-09/09-15-3

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.