Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

NN 74/2015 (3.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1426

Na temelju članka 96. stavka 7., članka 97. stavka 12. i članka 98. stavka 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13. i 18/15.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA

Članak 1.

U Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (»Narodne novine«, broj 96/13.) u članku 2. iza podstavka 1. dodaje se podstavak 2. koji glasi:

»– Direktiva Komisije 2014/82/EU оd 24. lipnja 2014. o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu općeg stručnog znanja, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva povezanih s dozvolama (tekst značajan za EGP) (SL L 184., 25. 6. 2014.).«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

(1) Minimalni uvjeti za izdavanje i valjanost dozvole za strojovođu odnose se na najnižu starosnu dob, obrazovanje, fizičku i psihičku sposobnost za rad te opću stručnu osposobljenost za rad.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole koja vrijedi na području Europske unije mora imati najmanje 20 godina života.

(3) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole čija je valjanost ograničena na područje Republike Hrvatske mora imati najmanje 18 godina života.

(4) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole mora imati uspješno završeno osnovno i četverogodišnje srednje obrazovanje tehničke struke.

(5) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole mora dokazati svoju fizičku sposobnost za rad uvjerenjem o uspješno obavljenom zdravstvenom pregledu koji uključuje provjeru općih zdravstvenih zahtjeva određenih u odjeljcima 1.1., 1.2. i 1.3. Priloga 1. i preglede određene u odjeljku 2.1. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole mora dokazati svoju psihičku sposobnost za rad uvjerenjem o uspješno obavljenom zdravstvenom pregledu koji uključuje provjeru zdravstvenih zahtjeva određenih u odjeljku 2.2. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole mora dokazati svoju opću stručnu osposobljenost za rad na temelju položenog ispita koji obuhvaća najmanje opće stručno znanje određeno u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U Prilogu 1. »Zdravstveni zahtjevi« pod točkom 1.2. »Vid« sedma i osma točka mijenjaju se i glase:

»– vid na oba oka: dostatan za uredno obavljanje poslova;

– binokularni vid: dostatan za uredno obavljanje poslova;”.

Članak 4.

Prilog 2. »Opće stručno znanje i zahtjevi za dozvolu« zamjenjuje se Prilogom A. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

U Prilogu 4. »Stručno znanje o željezničkoj infrastrukturi i zahtjevi za potvrdu« točka 8. mijenja se i glasi:

»8. PROVJERA ZNANJA JEZIKA

Strojovođe, koji s upraviteljem željezničke infrastrukture moraju komunicirati o kritičnim sigurnosnim pitanjima, moraju znati jezik koji odredi dotični upravitelj infrastrukture. Njihovo znanje jezika mora im omogućiti aktivno i učinkovito sporazumijevanje u uobičajenim, nepovoljnim i izvanrednim situacijama.

Strojovođe moraju znati koristiti poruke i komunikacijske metode utvrđene u TSI-ju za podsustav »odvijanje prometa i upravljanje prometom«.

Strojovođe moraju razumjeti (slušno razumijevanje i razumijevanje pri čitanju) te znati usmeno i pismeno komunicirati na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) Vijeća Europe (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).«.

Članak 6.

Za strojovođe koji su dobili ili će dobiti dozvolu prije 1. siječnja 2016. u skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i Pravilnikom o ovlaštenju strojovođa (dozvole izdane u Republici Hrvatskoj), odnosno u skladu s odredbama Direktive 2007/59/EZ (dozvole izdane u ostalim državama članicama Europske unije), smatra se da zadovoljavaju odredbe tih propisa.

Članak 7.

Odredbe članka 3., članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/43

Urbroj: 530-05-2-1-2-15-6

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG A

»Prilog 2.
OPĆE STRUČNO ZNANJE I ZAHTJEVI ZA DOZVOLU

Cilj općeg osposobljavanja je savladavanje »općeg« stručnog znanja u svim područjima rada koja su bitna za zanimanje strojovođe. Opće osposobljavanje se u tom pogledu usredotočuje na osnovna znanja i principe koji se mogu primijeniti neovisno o tipovima i vrstama vozila ili željezničke infrastrukture. Opće osposobljavanje može se organizirati bez praktičnih vježbi.

Opće osposobljavanje ne podrazumijeva stručnu osposobljenost u vezi s određenim vrstama vozila ili u vezi sa sigurnosnim i operativnim pravilima i tehnikama za određenu željezničku infrastrukturu. Osposobljavanje za postizanje stručnog znanja o određenim vozilima ili o određenoj željezničkoj infrastrukturi obavlja se u okviru stjecanja potvrde za strojovođu i provodi se u skladu s Prilogom 3. i Prilogom 4. ovoga Pravilnika.

Opće osposobljavanje obuhvaća područja navedena u odjeljcima od 1. do 7., pri čemu redoslijed navođenja nije bitan za važnost.

Glagoli koje se koriste označuju obilježja stručne osposobljenosti za koju se očekuje da će ih polaznik postići. Njihovo je značenje opisano u sljedećoj tablici:

Vrsta stručne osposobljenosti

Opis

znati, opisati

opisuje stjecanje znanja (podataka, činjenica) koje je potrebno za razumijevanje povezanosti

razumjeti, utvrditi

opisuje utvrđivanje i memoriranje konteksta, obavljanja zadataka i rješavanja problema u utvrđenom okviru

1. Posao strojovođe, radno okruženje, uloga i odgovornost strojovođe u odvijanju željezničkog prometa, stručni i osobni zahtjevi koji proizlaze iz zadataka strojovođe

(a) poznavanje općih propisa koji se odnose na željeznički promet i sigurnost (zahtjevi i postupci u vezi s davanjem ovlaštenja strojovođama, opasnim tvarima, zaštitom okoliša, zaštitom od požara itd.);

(b) razumijevanje posebnih zahtjeva te stručnih i osobnih uvjeta (uglavnom samostalan rad, rad u smjenama unutar ciklusa od 24 sata, osobna zaštita i sigurnost, čitanje i ažuriranje dokumenata itd.);

(c) razumijevanje ponašanja vezanog uz sigurnosno relevantnu odgovornost (uzimanje lijekova, alkohola, droga i ostalih psihoaktivnih tvari, bolest, stres, umor itd.);

(d) utvrđivanje referentnih i operativnih dokumenata (npr. upute za strojovođu, upute za trasu, priručnik za strojovođe itd.);

(e) utvrđivanje odgovornosti i funkcija uključenih osoba;

(f) razumijevanje važnosti preciznog izvođenja radnih zadataka i primjene radnih metoda;

(g) razumijevanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (npr. upute za pristup i kretanje po kolosijeku i u blizini kolosijeka, upute za siguran pristup u vučno vozilo i izlazak iz njega, ergonomija, sigurnosna pravila za osoblje, osobna zaštitna oprema itd.);

(h) poznavanje vještina i principa u vezi s ponašanjem (upravljanje stresom, ekstremne situacije itd.);

(i) poznavanje principa zaštite okoliša (održiva vožnja itd.).

2. Željezničke tehnologije, uključujući sigurnosna načela koja stoje iza prometnih propisa

(a) poznavanje principa, propisa i odredbi koje se odnose na sigurnost željezničkog prometa;

(b) utvrđivanje odgovornosti i funkcija uključenih osoba.

3. Osnovna načela željezničke infrastrukture

(a) poznavanje sustavnih i strukturalnih principa i parametara;

(b) poznavanje općih značajki kolosijeka, kolodvora i stajališta, ranžirnih kolodvora;

(c) poznavanje željezničkih konstrukcija (mostova, tunela, skretnica itd.);

(d) poznavanje načina odvijanja željezničkog prometa (jednokolosiječni ili dvokolosiječni promet i ostalo);

(e) poznavanje signalizacije i prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih sustava;

(f) poznavanje sigurnosnih uređaja (detektori pregrijanosti osovinskih ležajeva, detektori dima u tunelima itd.);

(g) poznavanje napajanja vučnih vozila električnom energijom (kontaktna mreža, treća tračnica itd.).

4. Osnovna načela operativne komunikacije

(a) poznavanje važnosti komunikacije te načina i postupaka komunikacije;

(b) utvrđivanje osoba koje strojovođa mora kontaktirati te njihove uloge i odgovornosti (osoblje upravitelja infrastrukture, zadaci ostalog osoblja vlaka itd.);

(c) utvrđivanje situacija/uzroka koji zahtijevaju započinjanje komunikacije;

(d) razumijevanje komunikacijskih metoda.

5. Vlakovi i njihov sastav, tehnički zahtjevi za vučna vozila, teretne vagone, putničke vagone i ostala vozila

(a) poznavanje općenitih vrsta pogona (električni, dizelski, parni itd.);

(b) opisivanje konstrukcije vozila (okretna postolja, sanduk, upravljačnica, zaštitni sustavi itd.);

(c) poznavanje sadržaja oznaka i sustava za označavanje;

(d) poznavanje dokumentacije o sastavu vlaka;

(e) razumijevanje kočionih sustava i izračuna učinkovitosti kočenja;

(f) utvrđivanje brzine vlaka;

(g) utvrđivanje najvećeg dopuštenog opterećenja i sila na kvačilu;

(h) poznavanje djelovanja i svrhe sustava za upravljanje vlakom.

6. Opasnosti koje su općenito povezane sa željezničkim prometom

(a) razumijevanje načela prometne sigurnosti;

(b) poznavanje rizika povezanih sa željezničkim prometom i različitih načina njihova sprečavanja;

(c) poznavanje sigurnosno relevantnih incidenata i razumijevanje potrebnog ponašanja/reakcije;

(d) poznavanje postupaka koji se primjenjuju u slučaju nesreća u kojima su sudjelovale osobe (npr. evakuacija).

7. Osnovna načela fizike

(a) razumijevanje sila koje djeluju na kotače;

(b) utvrđivanje čimbenika koji utječu na učinkovitost ubrzanja i kočenja (vremenski uvjeti, oprema za kočenje, smanjeno prianjanje, posipanje pijeskom itd.);

(c) razumijevanje osnova elektriciteta (strujni krugovi, mjerenje napona itd.).«

74 03.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa 74 03.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa 74 03.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa