Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba

NN 74/2015 (3.7.2015.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1427

Na temelju članka 65. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/14 i 152/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OVLAŠTENIH OSOBA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U svrhu inspekcijskog nadzora nad provedbom odredbi Zakona o morskom ribarstvu, ovim Pravilnikom propisuje se:

– program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba za obavljanje inspekcijskog nadzora i

– postupak izdavanja Rješenja ovlaštenim osobama.

(2) Cilj stručnog osposobljavanja je da polaznici steknu znanja i vještine potrebne za samostalnu provedbu inspekcijskog pregleda na moru ribarskih plovila i osoba koje obavljaju ribolov na moru.

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 2.

(1) Program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba sastoji se od dva izvedbena plana po istom programu, izvedbenog plana A i izvedbenog plana B.

(2) Izvedbeni plan A namijenjen je polaznicima koji imaju osnove znanja i vještina u provođenju nadzora nad morskim ribolovom, dok je izvedbeni plan B namijenjen polaznicima bez znanja i vještina u provođenju nadzora nad morskim ribolovom.

(3) Svaki izvedbeni plan sastoji se od predavanja i praktičnog dijela – vježbi.

(4) Ribarski inspektori Ministarstva ovlašteni su provoditi program stručnog osposobljavanja.

Članak 3.

(1) Izvedbeni plan A sastoji se od četiri tematske cjeline, dvadeset i pet sati nastave i pet sati praktične nastave. Tematske cjeline su podijeljene na sljedeći način:

1. Provedba inspekcijskog nadzora:

1.1. Zakonska osnova za provedbu nadzora morskog ribolova:

– Legislativa RH,

– Legislativa EU,

– Ovlasti ovlaštenih osoba u nadzoru ribolova na moru.

1.2. Nadzor nad rekreacijskim, sportskim ribolovom i malim obalnim ribolovom.

1.3. Početne radnje pri ukrcaju:

– Oprema i podaci obvezni prije ukrcaja,

– Provjera pozicije ribarskog plovila,

– Provjera brodskih ljestvi,

– Provjera identiteta ribarskog plovila,

– Provjera identiteta vlasnika, ovlaštenika i odgovorne osobe,

– Provjera suradnje zapovjednika (odgovorne osobe),

– Provjera ribolovne aktivnosti.

2. Provjera sukladnosti dokumentacije:

2.1. Provjera sukladnosti dokumentacije:

– Potvrda registra flote,

– Ribolovna dozvola (povlastica za obavljanje ribolova),

– Odobrenje za ribolov,

– Potvrda snage motora,

– Potvrda o skladištu za ribu,

– Provjera nad izvješćima zapovjednika (odgovorne osobe),

– Postojeći sustavi izvješćivanja,

– VMS sustav,

– Očevidnik o ribolovu (u papirnatom i elektroničkom obliku),

– Ostala izvješća,

– Zahtjevi posebnog programa kontrole i inspekcije (SCIP).

3. Provjera sukladnosti ulova na plovilu:

3.1. Procjena količina i vrsta zadržanih na plovilu,

– Utvrđivanje proizvoda obrade ulova,

– Način identificiranja tereta,

– Procjena žive mase po vrsti,

– Procjena najmanje veličine morskih organizama za zadržavanje,

– Provjera sukladnosti ulova na plovilu,

– Usporedba ulova s podacima koje je o njemu unio zapovjednik,

– Provjera zahtjeva slaganja i označavanje tereta,

– Provjera ribolovnih mogućnosti,

– Zahtjevi SCIP-a kod kontrole ulova.

4. Provjera sukladnosti ribolovnog alata.

4.1. Utvrđivanje i ispitivanje ribolovnog alata koji se koristi i ostalog koji se eventualno nalazi na plovilu:

– Utvrđivanje i ispitivanje alata u upotrebi i ostalog alata na plovilu,

– Konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnog alata,

– Identificiranje oznaka ribolovnog alata,

– Zabranjene ribolovne metode,

– Provjera sukladnosti alata.

Članak 4.

(1) Izvedbeni plan B sastoji se od pet tematskih cjelina, pedeset sati nastave i deset sati praktične nastave. Tematske cjeline su raspoređene na sljedeći način:

1. Uvod – Nadzor ribolova na ribolovnom moru RH:

1.1 Ribolovno more RH:

– Unutarnje i vanjsko ribolovno more, ribolovne zone i podzone,

– ZERP,

– Kategorije ribolova,

– Nadzor nad rekreacijskim i športskim ribolovom,

– Nadzor nad malim obalnim ribolovom,

– Kontrola provođenja ribolova u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolova za potrebe akvarija,

– Područja zabrane obavljanja ribolova,

– Posebna staništa.

1.2. Zakonska osnova za provedbu nadzora morskog ribolova:

– Legislativa RH,

– Legislativa EU,

– Ovlasti ovlaštenih osoba u nadzoru ribolova na moru.

2. Provedba početnih radnji inspekcijskog pregleda:

2.1. Početne radnje pri ukrcaju:

– Oprema i podaci obvezni prije ukrcaja,

– Provjera pozicije ribarskog plovila,

– Provjera brodskih ljestvi,

– Provjera identiteta ribarskog plovila,

– Provjera identiteta vlasnika, ovlaštenika i odgovorne osobe,

– Provjera suradnje zapovjednika (odgovorne osobe),

– Provjera ribolovne aktivnosti.

3. Provjera sukladnosti dokumentacije:

3.1. Provjera sukladnosti dokumentacije:

– Potvrda registra flote,

– Ribolovna dozvola (povlastica za obavljanje ribolova),

– Odobrenje za ribolov,

– Potvrda snage motora,

– Potvrda o skladištu za ribu.

3.2. Provjera nad izvješćima zapovjednika (odgovorne osobe):

– Postojeći sustavi izvješćivanja,

– VMS sustav,

– Očevidnik o ribolovu (u papirnatom i elektroničkom obliku),

– Ostala izvješća,

– Zahtjevi posebnog programa kontrole i inspekcije (SCIP).

4. Provjera sukladnosti ulova na plovilu:

4.1. Procjena količina i vrsta zadržanih na plovilu:

– Utvrđivanje proizvoda obrade ulova,

– Način identificiranja tereta,

– Procjena žive mase po vrsti,

– Procjena najmanje veličine morskih organizama za zadržavanje,

– Provjera sukladnosti ulova na plovilu,

– Usporedba ulova s podacima koje je o njemu unio zapovjednik,

– Provjera zahtjeva slaganja i označavanje tereta,

– Provjera ribolovnih mogućnosti,

– Zahtjevi SCIP-a kod kontrole ulova.

5. Provjera sukladnosti ribolovnog alata:

5.1. Utvrđivanje i ispitivanje ribolovnog alata koji se koristi i ostalog koji se eventualno nalazi na plovilu:

– Utvrđivanje i ispitivanje alata u upotrebi i ostalog alata na plovilu,

– Konstrukcijsko tehničke osobine ribolovnog alata,

– Identificiranje oznaka ribolovnog alata,

– Zabranjene ribolovne metode,

– Provjera sukladnosti alata.

Članak 5.

(1) Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti tijela državne uprave o mjestu i vremenu održavanja radionica za stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja.

(2) Tijela državne uprave dužna su dostaviti popis svojih službenika koji će polaziti program stručnog osposobljavanja ministarstvu, najkasnije 15 dana prije početka izvođenja programa stručnog osposobljavanja.

(3) Ribarski inspektori i djelatnici Uprave ribarstva provode nastavu prema programu stručnog osposobljavanja.

(4) Mjesto održavanja nastave osigurat će ministarstvo u suradnji s tijelima državne uprave čiji su službenici polaznici programa za stručno osposobljavanje.

(5) Ministarstvo je dužno voditi evidenciju prisutnosti polaznika.

(6) Ministarstvo će po potrebi organizirati stručno osposobljavanje za novoprijavljene polaznike.

(7) Ministarstvo će po potrebi organizirati stručne radionice za ovlaštene osobe.

IZDAVANJE RJEŠENJA

Članak 6.

(1) Smatra se da je polaznik uspješno završio program stručnog osposobljavanja ako je prema evidenciji prisutnosti koje vodi ministarstvo, bio prisutan na 2/3 održane nastave i na 2/3 održanih praktičnih vježbi, o čemu ministarstvo izdaje potvrdu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ministar će polaznicima koji uspješno završe program stručnog osposobljavanja izdati Rješenje kojim će se ovlastiti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih osoba.

(2) Evidencija iz stavka 1. vodi se u elektronskom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/45

Urbroj: 525-13/1442-15-6

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

POTVRDA

Kojom Ministarstvo poljoprivrede potvrđuje da je (ime i prezime), OIB:, državni službenik (tijelo državne uprave), uspješno završio program stručnog osposobljavanja za samostalnu provedbu inspekcijskog pregleda na moru ribarskih plovila i osoba koje obavljaju ribolov na moru.

Ova potvrda izdaje se u svrhu izdavanja rješenja o ovlaštenju.

Ministar
Tihomir Jakovina

M.P.

74 03.07.2015 Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba 74 03.07.2015 Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba