Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

NN 75/2015 (8.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

HRVATSKI SABOR

1430

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/57

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 23. lipnja 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI

Članak 1.

U Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13.) u članku 7. stavku 1. točki 12. riječi: »Vojnom kabinetu« zamjenjuju se riječima: »Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost«.

Članak 2.

U članku 10. podstavak 9. mijenja se i glasi: »savjetnik Predsjednika Republike nadležan za poslove obrane.«.

Članak 3.

U članku 14. točka 24. mijenja se i glasi:

»24. planiranje, propisivanje, organizaciju, provedbu i nadzor mjera aktivnosti i standarda sigurnosti informacijskih sustava za potrebe obrane i obranu informatičkog prostora«.

Iza točke 25. dodaje se točka 25.a koja glasi:

»25.a planiranje, organiziranje, upravljanje i nadzor informacijskih i komunikacijskih sustava Ministarstva obrane te planiranje i nadzor informacijskih i komunikacijskih sustava Oružanih snaga«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. provedbu priprema za dodjeljivanje dijelova Oružanih snaga u multinacionalne vojne strukture i pridruživanje u okviru organizacija i saveza kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31. organizaciju i provedbu zaštite informacijskih sustava i obranu informatičkog prostora Oružanih snaga«.

Članak 5.

U članku 18. točka 7. briše se.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Članak 6.

U članku 25. iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Osposobljavanje za obavljanje dužnosti u pričuvnom sastavu obavlja se u Oružanim snagama u skladu s programom koji donosi načelnik Glavnog stožera.

(9) Osobama iz ovoga članka koje su zaposlene, prava i obveze iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja dužnosti i prava u obrani uređuju se Zakonom o radu.«.

Članak 7.

U članku 29. stavku 1. riječi: »pravnim osobama kojima je utvrđena obveza obrambenih priprema« zamjenjuju se riječima: »pravnim osobama posebno važnim za obranu«.

Članak 8.

U članku 30. riječi: »i pozivanja na izvršenje radne obveze« brišu se.

Članak 9.

U članku 33. stavku 2. riječi: »Oružanim snagama i tijelima državne vlasti« zamjenjuju se riječima: »Oružanim snagama, tijelima državne vlasti i civilnim nositeljima obrambenih priprema«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 34. briše se.

Članak 34. briše se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 35. mijenja se i glasi: »7. Ostala prava i obveze«.

Članak 12.

U članku 42. riječi: »bojne spremnosti« zamjenjuju se riječima: »borbene spremnosti«.

Članak 13.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

(1) Naredbe iz članka 49. stavka 2., članka 51. stavka 3., članka 52. stavka 3., članka 53. stavka 3. i članka 54. stavka 3. ovoga Zakona Predsjednik Republike donosi na prijedlog ministra obrane.

(2) Prijedloge naredbi iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Ministarstvo obrane uz sudjelovanje Glavnog stožera.«.

Članak 14.

Iza članka 56. dodaju se naslov i članci 56.a i 56.b koji glase:

»2.10. Uporaba Oružanih snaga u integriranom savezničkom sustavu nadzora i zaštite zračnog prostora

Članak 56.a

(1) Republika Hrvatska dio Oružanih snaga za nadzor i zaštitu zračnog prostora može dodijeliti nadležnim zapovjedništvima u sklopu zajedničkih sustava protuzračne i proturaketne obrane međunarodnih organizacija kojima je pristupila na temelju međunarodnih ugovora.

(2) Odluku o dodjeljivanju dijelova Oružanih snaga iz stavka 1. ovoga članka donosi Predsjednik Republike na prijedlog Vlade.

(3) Načelnik Glavnog stožera može ovlast operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora nad Oružanim snagama iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na nadležnog savezničkog zapovjednika na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka i uz prethodnu suglasnost ministra obrane.

Članak 56.b

(1) Dijelovi Oružanih snaga dodijeljeni u zajedničke sustave protuzračne i proturaketne obrane mogu djelovati u zračnom prostoru država saveznica na temelju zapovijedi nadležnog savezničkog zapovjednika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima s tim državama.

(2) Dijelovi oružanih snaga država saveznica dodijeljeni u zajedničke sustave protuzračne i proturaketne obrane mogu djelovati u hrvatskom zračnom prostoru na temelju zapovijedi nadležnog savezničkog zapovjednika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima s Republikom Hrvatskom.

(3) Hrvatski sabor daje prethodno odobrenje za djelovanje dijelova snaga iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u sklopu kojeg utvrđuje nacionalnog ovlaštenika koji savezničkom zapovjedniku može odobriti izdavanje zapovijedi za njihovo borbeno djelovanje.

(4) Odluku kojom se daje prethodno odobrenje iz stavka 3. ovoga članka Hrvatski sabor donosi na prijedlog Vlade i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 57. mijenja se i glasi:

»2.11. Uporaba Oružanih snaga u situacijama koje zahtijevaju borbeno djelovanje protiv civilnih zrakoplova«.

U članku 57. riječi: »zrakoplova ili plovila« zamjenjuju se riječima: »civilnih zrakoplova«.

Članak 16.

U članku 75. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U cilju pripreme i provedbe mobilizacije ministar obrane donosi naredbu za pozivanje pričuvnika na smotriranje, vježbe ili osposobljavanje.«.

Članak 17.

Iza članka 76. dodaju se glava IV.a, naslov iznad članka te članak 76.a koji glase:

»Glava IV.a

OBRAMBENO PLANIRANJE I MATERIJALNO ZBRINJAVANJE

1. Obrambeno planiranje u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama

Članak 76.a

(1) Obrambeno planiranje u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama temelji se na odredbama ovoga Zakona i Zakona o proračunu, uz obveze prihvaćene u sklopu međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila.

(2) Ministar obrane donosi pravilnik o obrambenom planiranju kojim razrađuje obrambeno planiranje u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, utvrđuje planska razdoblja, razine, načela i nositelje planiranja, njihove zadaće te vrste i rokove izrade dokumenata.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 77. mijenja se i glasi:

»2. MATERIJALNO ZBRINJAVANJE U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA«.

Članak 19.

U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rashodovanje materijalnih sredstava je postupak kojim se materijalna sredstva proglašavaju dotrajalima i neuporabljivima te se na temelju toga razdužuju iz knjigovodstva i evidencije, a financijska vrijednost se otpisuje.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kriterije, postupak i slučajeve u kojima se materijalna sredstva proglašavaju neperspektivnima i koja se rashoduju pravilnikom propisuje ministar obrane.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Odluku o ustupanju materijalnih sredstava iz stavka 3. ovoga članka fizičkim i pravnim osobama donosi ministar obrane.«.

Članak 20.

U članku 81. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Planovima djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se državni uredi i državne upravne organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe posebno važne za obranu i sadržaj njihovih obveza.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 21.

Iza članka 81. dodaje se članak 81.a koji glasi:

»Članak 81.a

(1) Pravne osobe posebno važne za obranu su gospodarski, zdravstveni i kulturno-informativni subjekti koji svojim proizvodima i uslugama vitalno utječu na život i rad stanovništva, gospodarstvo i društvene djelatnosti, odnosno koji osiguravaju proizvode i usluge važne za Oružane snage.

(2) Pravne osobe posebno važne za obranu iz stavka 1. ovoga članka dužne su nastaviti djelatnost u stanju neposredne ugroženosti i ratnom stanju s opsegom proizvoda i usluga definiranim u planovima djelovanja nadležnih civilnih nositelja obrambenih priprema.

(3) Pravne osobe posebno važne za obranu iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na prioritetnu opskrbu energijom prema posebnim planovima za stanje neposredne ugroženosti i ratno stanje.

(4) Zaposlenici u pravnim osobama posebno važnim za obranu iz stavka 1. ovog članka ne podliježu obvezi služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

(5) Pravne osobe posebno važne za obranu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje odlukom Vlada na prijedlog ministra obrane.«.

Članak 22.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo obrane dužno je osigurati osposobljavanje za planiranje i provođenje obrambenih mjera i aktivnosti utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima te planskim dokumentima.

(2) Civilni nositelji obrambenih priprema iz članka 81. ovoga Zakona dužni su osigurati upućivanje na osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka za svoje djelatnike za koje utvrde da pripadaju u kategorije osposobljavanja.

(3) Ministar obrane odlukom utvrđuje vrste, sadržaj, način, uvjete, vrijeme i nositelje te kategorije obveznika osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 91. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za vojne lokacije i građevine iz stavka 2. ovoga članka Republika Hrvatska i Ministarstvo obrane oslobođeni su plaćanja komunalne naknade.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 24.

U članku 104. stavku 2. riječ: »odlukom« zamjenjuje se riječju: »pravilnikom«.

Članak 25.

U članku 106. riječi: »odlukom koju« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom koji«.

Članak 26.

U članku 111. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. provjera uspostavljanja elektroničke komunikacije«.

Članak 27.

Iza članka 111. dodaju se članci 111.a i 111.b koji glase:

»Članak 111.a

(1) Nadzor nad primjenom ovlasti iz članka 111. stavka 1. točaka 12. i 17. ovoga Zakona provodi Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti (u daljnjem tekstu: Vijeće) ustrojeno zakonom kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su primijenjene ovlasti iz članka 111. stavka 1. točaka 12. i 17. ovoga Zakona.

(3) Prilikom obavljanja nadzora iz stavka 1. ovoga članka Vijeće je ovlašteno od Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija zatražiti usporedbu podataka kojima raspolaže s podacima vojne policije o primijenjenim ovlastima iz članka 111. stavka 1. točaka 12. i 17. ovoga Zakona.

(4) U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka Vijeće može vršiti uvid u izvješća i druge dokumente vojne policije, tražiti pisana očitovanja, a radi pojašnjenja navoda iz očitovanja može obaviti razgovore s osobama koje su primjene ovlasti odobrile i primjenjivale.

(5) Kada Vijeće provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka, u radu Vijeća bez prava odlučivanja sudjeluje ovlaštena službena osoba vojne policije koju odredi čelnik ustrojstvene jedinice vojne policije, čija je zadaća pružanje stručne pomoći Vijeću.

(6) Izvješće o saznanjima i podacima prikupljenim u obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka Vijeće će dostaviti u roku od 15 dana predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjednicima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, ministru obrane i načelniku Glavnog stožera, a o izvršenom nadzoru izvješćuje se i podnositelj zahtjeva.

Članak 111.b

Nadzor iz članka 111.a ovoga Zakona Vijeće provodi na temelju:

– programa nadzora koji utvrđuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i uz prethodno mišljenje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

– zahtjeva osoba koje smatraju da su im nezakonitom primjenom ovlasti iz članka 111. stavka 1. točaka 12. i 17. ovoga Zakona povrijeđena prava

– zahtjeva državnih tijela u vezi sa sumnjom na nezakonitu primjenu ovlasti iz članka 111. stavka 1. točaka 12. i 17. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 113. stavku 4. riječi: »odnosno nediplomatskog osoblja« brišu se.

Članak 29.

Upravna tijela jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba u čijem su djelokrugu poslovi komunalnoga gospodarstva dužna su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti rješenja o komunalnoj naknadi s člankom 23. ovoga Zakona.

Članak 30.

Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Provedbeni propisi koji se donose na temelju ovlasti iz Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/70

Zagreb, 19. lipnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

75 08.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani 75 08.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani