Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 75/2015 (8.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1431

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/56

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 23. lipnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) u članku 4. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Vojni specijalisti dijele se na dočasnike vojne specijaliste i časnike vojne specijaliste.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kadet je vojna osoba koja se na temelju ugovora o kadetskoj službi sklopljenog s Ministarstvom obrane osposobljava pohađanjem:

– posebnog studijskog programa ustrojenog za potrebe Oružanih snaga u koji je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike

– civilnog obrazovanja (preddiplomski stručni studij ili diplomski odnosno preddiplomski sveučilišni studij) i pohađanjem programa obuke za kadete (vojna izobrazba i obuka).«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima« zamjenjuju se riječima: »Pripadnicima Oružanih snaga«.

U stavku 2. riječi: »djelatna vojna osoba, službenik i namještenik« zamjenjuju se riječima: »pripadnik Oružanih snaga«.

U stavku 3. riječi: »Djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima« zamjenjuju se riječima: »Pripadnicima Oružanih snaga«.

Članak 5.

U članku 26. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– kadeti – na temelju ugovora o kadetskoj službi«.

Članak 6.

U članku 37. stavku 1. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: « četiri«.

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. riječi: »Nakon sklapanja drugog ugovora djelatni vojnik/mornar« zamjenjuju se riječima: »Nakon prve službene ocjene djelatni vojnik/mornar«.

Članak 8.

U članku 43. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Djelatni vojnik/mornar može se uputiti na osposobljavanje za časnika ako osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ima najmanje jednu službenu ocjenu.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 9.

U članku 44. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Iznimno od odredbi ovoga članka, kadeti iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ne podliježu odabirnom postupku.

(7) Iznimno od odredbi ovoga članka, kadeti koji su završili poseban studijski program ustrojen za potrebe Oružanih snaga u koji je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike ne upućuju se na osposobljavanje za časnike.«.

Članak 10.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kadet se prima u djelatnu vojnu službu kao časnik, dodjeljuje mu se prvi časnički čin i raspoređuje se na časničku dužnost, nakon uspješnog završetka studijskog programa ustrojenog za potrebe Oružanih snaga u koji je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike i ako je kao kandidat za kadeta sklopio s Ministarstvom obrane ugovor o kadetskoj službi.«.

Članak 11.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Slobodna ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavaju se internim oglasom iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika, časnika, službenika i namještenika.

(2) Ako ustrojbena mjesta nije moguće popuniti na način opisan u stavku 1. ovoga članka, prijam vojnih specijalista provodi se s tržišta rada u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.

(3) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu, osim godina života, te posebna specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijalista.

(4) Osoba koja bude odabrana za prijam na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista upućuje se na temelju ugovora na osposobljavanje za vojnog specijalista u trajanju do godinu dana.

(5) Osoba iz stavka 4. ovoga članka smatra se vojnom osobom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(6) Program osposobljavanja za vojnog specijalista donosi načelnik Glavnog stožera. Program osposobljavanja sadržava prvu razinu dočasničke odnosno časničke izobrazbe i program dragovoljnog vojnog osposobljavanja za kandidate koji nemaju ispunjen ovaj uvjet.

(7) Nakon završetka osposobljavanja iz stavka 4. ovoga članka osoba se može primiti u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje joj se čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista i raspoređuje se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

(8) Vrste vojnih specijalista, posebna specijalistička znanja koja osoba treba ispunjavati u trenutku prijma, kao i posebna specijalistička znanja koja se stječu tijekom službe te ostala pitanja u vezi s vojnim specijalistima pravilnikom propisuje ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera.«.

Članak 12.

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Prijam službenika i namještenika u službu u Oružane snage provodi se u skladu s potrebama utvrđenim u Planu iz članka 33. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 50. stavku 4. riječi: »ne primjenjuje se na vojnike/mornare« zamjenjuju se riječima: »ne primjenjuje se na vojnike/mornare i vojne specijaliste«.

Članak 14.

U članku 52. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ministar obrane može bez raspisivanja internog oglasa donijeti odluku o konačnom prijedlogu kandidata za imenovanje na dužnost vojnog izaslanika.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 15.

U članku 54. stavku 1. iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

»– kada se imenuje na dužnost vojnog izaslanika ili na drugu vojnodiplomatsku dužnost

– kada se upućuje u međunarodnu organizaciju i vojno predstavništvo.«.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »te u slučaju rasporeda iz stavka 1. podstavaka 5. i 6. ovoga članka kada to ovisi o trajanju imenovanja odnosno upućivanja.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ograničenja iz ovoga članka ne odnose se na raspored vojnika/mornara i vojnih specijalista.«.

Članak 16.

U članku 56. stavku 1. riječi: »za obnašatelja dužnosti« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ograničenje rasporeda na dvije godine i posebno obrazloženje ne odnosi se na vojnike/mornare, vojne specijaliste, na djelatnu vojnu osobu koja se imenuje na dužnost vojnog izaslanika ili na drugu vojnodiplomatsku dužnost te na djelatnu vojnu osobu koja se upućuje u međunarodnu organizaciju i vojno predstavništvo.«.

Članak 17.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:

»Članak 63.a

(1) Vojnik/mornar tijekom zadnje godine trećeg ugovora o vojničkoj službi može biti premješten uz osobnu suglasnost u drugo državno tijelo ako za to ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima.

(2) Sporazum o premještaju iz stavka 1. ovoga članka sklapa ministar obrane s čelnikom državnog tijela u koje se osoba premješta.«.

Članak 18.

U članku 64. stavku 1. podstavku 2. riječi: »nakon ukidanja ustrojbenog mjesta« zamjenjuju se riječima: »danom ukidanja ustrojbenog mjesta«.

Članak 19.

U članku 70. stavku 1. riječi: »Višem vojnostegovnom sudu« zamjenjuju se riječima: »vojnostegovnom sudu«.

U stavku 3. riječi: »Viši vojnostegovni sud« zamjenjuju se riječima: »Vojnostegovni sud«.

U stavku 4. riječi: »Višega vojnostegovnog suda« zamjenjuju se riječima: »vojnostegovnoga suda«.

Članak 20.

U članku 74. stavku 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 21.

Iza članka 78. dodaje se članak 78.a koji glasi:

»Članak 78.a

(1) Na sastavnicama sveučilišta i na Hrvatskom vojnom učilištu provode se posebni studijski programi za potrebe Oružanih snaga u okvire kojih je ugrađen i program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike.

(2) Za provedbu studijskih programa za potrebe Oružanih snaga na Hrvatskom vojnom učilištu ustrojavaju se suradnička, znanstvena, nastavna i znanstveno-nastavna ustrojbena mjesta u skladu sa zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 79. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »u određenom funkcionalnom području« brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji postaje stavak 6., dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Način provedbe te vrste i razine vojne izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika propisuju se pravilnikom koji donosi ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera.«.

Članak 23.

U članku 82. stavku 2. riječi: »navršava 36 godina života« zamjenjuju se riječima: »navršava 33 godine života«.

U stavku 3. riječi: »navršava 44 godine života« zamjenjuju se riječima: »navršava 41 godinu života«.

Članak 24.

U članku 84. na kraju stavka 3. dodaje se rečenica koja glasi: »Na treću razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe može se uputiti satnik/poručnik bojnog broda, najkasnije u kalendarskoj godini u kojoj navršava 45 godina života.«.

Na kraju stavka 4. dodaje se rečenica koja glasi: »Na četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe može se uputiti pukovnik/kapetan fregate, najkasnije u kalendarskoj godini u kojoj navršava 47 godina života.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Časnici službi i struka u pravilu se upućuju na prvu i drugu razinu slijedno-rastuće časnike izobrazbe.«.

Članak 25.

U članku 89. stavku 3. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– za kadete:

ČIN                           KRATICA

kadet                                k

kadet skupnik                   ks

kadet desetnik                  kd

kadet narednik                 kn.«.

Dosadašnji podstavci 1. i 2. postaju podstavci 2. i 3.

U dosadašnjem podstavku 3., koji postaje podstavak 4., iza riječi: »stožerni narednik« dodaju se riječi: »stožerni narednik vojni specijalist«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

U dosadašnjem podstavku 5., koji postaje podstavak 6., iza riječi: »bojnik« dodaju se riječi: »bojnik vojni specijalist«, a iza riječi: »kapetan korvete« dodaju se riječi: »kapetan korvete vojni specijalist«.

Članak 26.

U članku 91. stavku 1. podstavku 3. riječi: »ako nije kažnjena za stegovni prijestup, odnosno ako je stegovna sankcija brisana iz evidencije i« zamjenjuju se riječima: »ako u zadnje tri godine nije kažnjena za stegovni prijestup, odnosno«.

Članak 27.

Iza članka 92. dodaju se naslov i članak 92.a koji glase:

»Dodjela čina kadetima

Članak 92.a

(1) Sklapanjem ugovora o kadetskoj službi osobi se dodjeljuje čin kadeta.

(2) Završetkom prve godine studija kadetu se dodjeljuje čin kadeta skupnika.

(3) Završetkom druge godine studija kadetu se dodjeljuje čin kadeta desetnika.

(4) Završetkom treće godine studija kadetu se dodjeljuje čin kadeta narednika.

(5) Načelnik Glavnog stožera ili osoba koju on ovlasti osobama iz ovoga članka dodjeljuje čin kadeta.«.

Članak 28.

U članku 97. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 29.

Iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

»Članak 97.a

Časnici službi i struka mogu napredovati do čina pukovnika, odnosno kapetana fregate bez završene treće razine slijedno-rastuće vojne izobrazbe.«.

Članak 30.

U članku 106. stavku 3. riječi: »te program zbrinjavanja i tranzicije osoba koje nemaju mogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja« brišu se.

Članak 31.

U članku 124. stavku 1. riječi: »u obavljanju službe« zamjenjuju se riječima: »u obavljanju službene zadaće s opasnom stvari«, a riječi: »ili drugu pravnu« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odluku o ostvarivanju prava iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka donosi ministar obrane uz pribavljeno prethodno mišljenje nadležnog državnog odvjetništva.«.

Članak 32.

U članku 130. iza riječi: »roditelja« dodaju se riječi: »ili posvojitelja«.

Članak 33.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Članak 133.

(1) Djelatnu vojnu osobu može se rasporediti u mjesto službe koje je više od 50 km udaljeno od mjesta stalnog stanovanja ili se nalazi na otoku.

(2) Djelatnu vojnu osobu iz stavka 1. ovoga članka koja će u roku od pet godina ispuniti uvjete za starosnu mirovinu može se rasporediti na osobni zahtjev u mjesto službe najbliže mjestu stanovanja u skladu s nepopunjenim ustrojbenim mjestima.

(3) Djelatnim vojnim osobama raspoređenima po potrebi službe u mjesto službe koje je najmanje 50 km udaljeno od dosadašnjeg mjesta službe ili se nalazi na otoku, a nisu smještene u vojnim lokacijama, isplatit će se naknada za stanovanje.

(4) Dočasnici i časnici smješteni u vojnim lokacijama ostvaruju pravo na 50% najniže naknade za stanovanje.

(5) Pod smještajem u vojnim lokacijama iz stavka 4. ovoga članka smatra se smještaj dočasnika i časnika koji neprekidno traje najmanje 30 dana.

(6) Pod vojnim lokacijama u smislu odredbi ovoga članka ne smatraju se službeni stanovi te osobe smještene u službenim stanovima ne ostvaruju pravo na naknadu za stanovanje.

(7) Visinu naknade iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, kao i način utvrđivanja prava na naknadu za stanovanje određuje odlukom ministar obrane ovisno o razmještaju ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga na području Republike Hrvatske te se ona ne smatra oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada u skladu s propisima o porezu na dohodak.

(8) Djelatni vojnici/mornari kojima nije osiguran smještaj u vojnim lokacijama imaju pravo na naknadu za stanovanje.

(9) Pravo na naknadu za stanovanje isključuje pravo na naknadu troškova međumjesnog prijevoza i pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji.

(10) Pravo na naknadu za stanovanje isključuje pravo na korištenje organiziranog prijevoza.

(11) Pravo na naknadu za stanovanje ostvaruje se umjesto naknade troškova zbog odvojenog života od obitelji.«.

Članak 34.

U članku 137. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbi ovoga članka, na pojedina ustrojbena mjesta u Hrvatskom vojnom učilištu koja su određena u skladu s nazivima radnih mjesta u javnim službama pri obračunu plaće primjenjuju se koeficijenti složenosti poslova utvrđeni za javne službe.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 35.

Iza članka 139. dodaju se naslov 4.a i članak 139.a koji glase:

»4.a RADNA MJESTA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORUŽANIM SNAGAMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Članak 139.a

Ministar obrane odlukom određuje radna mjesta službenika i namještenika u Oružanim snagama na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi posla i odgovornosti osnovna plaća uvećava najviše do 20%.«.

Članak 36.

U članku 140. stavku 2. riječi: »u iznosu od 100% prosječne plaće isplaćene joj u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je nastupila privremena nesposobnost za rad« zamjenjuju se riječima: »u skladu s propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju«.

Članak 37.

U članku 144. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Status vojnodiplomatskih osoba, administrativno-tehničkog osoblja i članova njihove uže obitelji upućenih na rad u međunarodne organizacije i u Europsku uniju te njihova mjerila za plaće, materijalna prava i druga primanja uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 38.

U članku 147. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Organiziran ili ugovoren međumjesni prijevoz isključuje pravo na naknadu za stanovanje.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 39.

U članku 149. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Djelatna vojna osoba ima pravo na 40% iznosa dnevnice kada joj je osigurana dnevna prehrana, a nema pravo na naknadu troškova za smještaj kada joj je osiguran smještaj u čvrstom objektu.«.

Članak 40.

U članku 157. stavku 1. riječi: »samostalne bojne« zamjenjuju se riječima: »samostalne satnije«.

Članak 41.

U članku 175. stavku 3. točka 16. mijenja se i glasi:

»16. neopravdani izostanak iz službe ili s dužnosti u trajanju od dva do četiri dana«.

Članak 42.

U članku 181. stavku 1. točki 1. riječi: »u trajanju od jedne do četiri godine« zamjenjuju se riječima: »u trajanju od četiri do pet godina«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Stegovna kazna prevođenja čina u neposredno niži čin ne može se izreći poručniku/poručniku korvete te skupniku.«.

Članak 43.

U članku 182. stavku 4. iza riječi: »pomilovanju« dodaju se riječi: »Predsjednika Republike«.

U stavku 5. iza riječi: »provodi osoba« dodaju se riječi: »raspoređena na dužnost osobe koja je izrekla stegovnu mjeru«.

Članak 44.

U članku 184. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pravilnik o stegovnoj odgovornosti kojim se propisuje postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti vojnih osoba iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar obrane.«.

Članak 45.

Članak 185. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena tijela pokreću i vode stegovni postupak po službenoj dužnosti.

(2) Stegovni postupak zbog stegovne pogreške pokreće se donošenjem zaključka i vodi ga nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine.

(3) Stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa pokreću podnošenjem stegovne prijave nadređene osobe na dužnosti zapovjednika bojne, njoj ravne ili više razine i ovlaštene službene osobe vojne policije, a vodi vojnostegovni sud.

(4) Svi su dužni prijaviti kršenja vojne stege o kojima imaju saznanja. Osobe koje nisu ovlaštene za pokretanje stegovnog postupka inicirat će njegovo pokretanje preko vojne policije.

(5) Na temelju činjenica utvrđenih u vojnostegovnom postupku nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine, odnosno vojnostegovni sud donosi rješenje o stegovnoj odgovornosti i stegovnoj sankciji.

(6) Protiv rješenja vojnostegovnog suda nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred sudom nadležnim za upravne sporove koji će donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana, pri čemu tužba ne odgađa izvršenje rješenja.

(7) Protiv odluke suda nadležnoga za upravne sporove iz stavka 6. ovoga članka o žalbi odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske u roku od 90 dana od dana zaprimanja žalbe.

(8) Osoba protiv koje se vodi stegovni postupak ima pravo braniti se sama ili uz stručnu pomoć branitelja.«.

Članak 46.

Naslov iznad članka 187. i članak 187. brišu se.

Članak 47.

Naslovi iznad članka 188. mijenja se i glasi: »3.5. Vojnostegovni sud

Općenito o vojnostegovnom sudu«.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»(1) Vojnostegovni sud samostalno i neovisno odlučuje o stegovnoj odgovornosti za stegovne prijestupe i materijalnoj odgovornosti vojnih osoba.

(2) Vojnostegovni sud ustrojava se u Ministarstvu obrane, a za svoj rad odgovara ministru obrane, odnosno osobi koju on ovlasti.

(3) Sjedište vojnostegovnog suda određuje se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane.

(4) Vojnostegovni sud čine predsjednik vojnostegovnog suda, vojnostegovni suci i vojnostegovni suci porotnici.«.

Članak 48.

Naslov iznad članka 189. mijenja se i glasi: »Stvarna nadležnost vojnostegovnog suda«.

Članak 189. mijenja se i glasi:

»Vojnostegovni sud stvarno je nadležan za:

1. odlučivanje o stegovnoj odgovornosti vojnih osoba za stegovne prijestupe, kao i za stegovne pogreške ako se u postupku za stegovni prijestup utvrdi da je vojna osoba počinila stegovnu pogrešku

2. odlučivanje o odgovornosti za štetu koju vojna osoba počini u službi ili u vezi s obavljanjem službe

3. odlučivanje o žalbama protiv rješenja donesenih u prvostupanjskom postupku za stegovnu pogrešku

4. odlučivanje o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe

5. vođenje službene evidencije o stegovnim kaznama za stegovne prijestupe i o postupcima utvrđivanja odgovornosti za štetu te izdavanje potvrda o stegovnom kažnjavanju, odnosno nekažnjavanju.«.

Članak 49.

Naslov iznad članka 190. mijenja se i glasi: »Sastav vojnostegovnog suda«.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»(1) Vojnostegovni sud sudi u vijeću od tri vojnostegovna suca.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se sudi generalima/admiralima, vojnostegovni sud sudi u vijeću od pet vojnostegovnih sudaca od kojih tri vojnostegovna suca profesionalno obnašaju dužnost, a najmanje jedan vojnostegovni sudac od pet vojnostegovnih sudaca ima osobni čin generala/admirala.

(3) Predsjednik vojnostegovnog suda određuje vijeće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te predsjednika vijeća koji potpisuje odluke.

(4) U postupcima u povodu žalbe protiv rješenja o izrečenoj stegovnoj mjeri i žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe odlučuje vojnostegovni sudac pojedinac kojeg određuje predsjednik vojnostegovnog suda.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 191. mijenja se i glasi: »Imenovanje i razrješenje vojnostegovnih sudaca, vojnostegovnih sudaca porotnika te svečana prisega«.

Članak 191. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednika i suce vojnostegovnog suda iz reda časnika pravne struke imenuje i razrješuje Predsjednik Republike na prijedlog ministra obrane.

(2) Prije podnošenja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Predsjedniku Republike ministar obrane pribavit će mišljenje načelnika Glavnog stožera.

(3) Vojnostegovne suce porotnike iz članka 190. stavka 2. ovoga Zakona odlukom imenuje i razrješuje Predsjednik Republike na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane.

(4) Vojnostegovni suci porotnici iz stavka 3. ovoga članka za svoj rad ne primaju posebnu naknadu.

(5) Predsjednik vojnostegovnog suda, vojnostegovni suci i vojnostegovni suci porotnici prije stupanja na dužnost daju svečanu prisegu pred ministrom obrane. Tekst svečane prisege glasi: »Prisežem svojom čašću da ću svoju dužnost obnašati savjesno i nepristrano pridržavajući se Ustava i zakona, dajući puni doprinos razvitku Oružanih snaga jačanjem vojne stege.«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 192. mijenja se i glasi: »Nadzor nad poslovanjem vojnostegovnog suda«.

Članak 192. mijenja se i glasi:

»Ministar obrane ili osoba koju on ovlasti nadzire obavljanje poslova vojnostegovnog suda te tijekom obavljanja nazora može obaviti i neposredan uvid u rad vojnostegovnih sudaca.«.

Članak 52.

U članku 194. stavku 2. riječi: »pred nadležnim vojnostegovnim sudom« zamjenjuju se riječima: »pred vojnostegovnim sudom«.

Članak 53.

U članku 195. stavku 1. riječ: »prvostupanjski« briše se.

Članak 54.

Članak 203. mijenja se i glasi:

»(1) Za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz častan otpust zbog potreba službe ili istekom roka na koji su primljene u službu, Ministarstvo obrane izrađuje program tranzicije i zbrinjavanja.

(2) Ministar obrane odlukom utvrđuje program i način provedbe programa tranzicije i zbrinjavanja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministar obrane odlukom utvrđuje iznos i način isplate otpremnine za osobe iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 55.

U članku 210. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnoj vojnoj osobi prestaje djelatna vojna služba rješenjem ili pisanim sporazumom.«.

U stavku 2. riječi: »Služba iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »Djelatna vojna služba na osobni zahtjev«.

Članak 56.

U članku 211. stavku 2. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– neopravdano izostale s posla pet radnih dana uzastopce«.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

Članak 57.

U članku 214. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Protiv odluka iz stavka 2. ovoga članka nije dopušten prigovor.

(4) Način ispravljanja pogrešaka u odlukama donesenim u neupravnom postupku i stavljanju izvan snage odluka koje sadržavaju nepravilnosti propisuje odlukom ministar obrane.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 58.

Djelatni vojnik/mornar koji je u djelatnu vojnu službu primljen na neodređeno vrijeme i djelatni časnik koji ima srednju stručnu spremu ostaju u djelatnoj vojnoj službi dok ne steknu prve uvjete za umirovljenje po posebnom zakonu kojim se uređuje umirovljenje djelatnih vojnih osoba.

Članak 59.

Dočasnika i časnika iz članaka 226. i 227. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) moguće je uputiti na vojnu izobrazbu najkasnije do 31. prosinca 2015., odnosno moguće je promaknuti jednom u viši čin najkasnije do 31. prosinca 2016.

Članak 60.

Dočasnici i časnici stariji od godina života propisanih odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) potrebnim za promaknuće u viši čin koji su zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se jedanput promaknuti u viši čin ako ispunjavaju ostale uvjete za promaknuće propisane navedenim Zakonom najkasnije do 31. prosinca 2016.

Članak 61.

Djelatnim vojnicima/mornarima koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju sklopljen prvi ugovor o vojničkoj službi u trajanju od tri godine ponudit će se produljenje ugovora u trajanju do četiri godine.

Članak 62.

(1) Djelatne vojne osobe kojima je utvrđeno pravo na naknadu za stanovanje u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) nastavljaju koristiti pravo na naknadu za stanovanje do donošenja odluka u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 63.

Stegovni postupci i postupci utvrđivanja materijalne odgovornosti pokrenuti po odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost dovršit će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku.

Članak 64.

Za predmete u kojima su stegovni postupci pokrenuti po odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) i u kojima je u tijeku žalbeni postupak na dan stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost, Ministarstvo obrane će te predmete bez odgađanja ustupiti sudu nadležnome za upravne sporove koji će ih dovršiti po odredbama Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10., 143/12. i 152/14.).

Članak 65.

Spise predmeta, sredstva za rad i potrebnu opremu koje su do stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost imali prvostupanjski, odnosno Viši vojnostegovni sud, na dan stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost preuzet će vojnostegovni sud ustrojen na temelju ovoga Zakona.

Članak 66.

Pravilnik o vojnoj stezi (»Narodne novine«, br. 3/08.) i Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine (»Narodne novine«, br. 151/13.) ostaju na snazi i nakon stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost do stupanja na snagu novih podzakonskih propisa iz područja stegovne i materijalne odgovornosti, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 67.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, br. 26/12., 112/12. i 94/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na vojnostegovni sud.

Članak 68.

Predsjednici i suci prvostupanjskog vojnostegovnog suda, odnosno Višeg vojnostegovnog suda zatečeni s imenovanjima na tim dužnostima u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na svojim dužnostima i zadržavaju pravo na plaću prema dosadašnjim aktima do stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost.

Danom stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost osobama iz stavka 1. ovoga članka regulirat će se stanje u službi u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) i ovoga Zakona.

Članak 69.

Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Provedbeni propisi koji se donose na temelju ovlasti iz Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 70.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3., članka 19., članka 44., članka 45., članka 46., članka 47., članka 48., članka 49., članka 50., članka 51., članka 52. i članka 53. ovoga Zakona koje stupaju na snagu prvi sljedeći dan nakon isteka roka od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona i članka 58. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/15-01/69

Zagreb, 19. lipnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

75 08.07.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske