Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN 75/2015 (8.7.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

75 08.07.2015 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1439

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 79/2014 i 41/2015) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka glavni projekt za rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida, može se izraditi protivno prostornom planu.«.

Članak 2.

U članku 4. podstavku 17. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se točka zarez.

Iza podstavka 17. dodaju se podstavci 18. i 19. koji glase:

»18. Sanitarni čvor sa ili bez bio pročišćivača i drugih građevina u funkciji sanitarnog čvora za potrebe uređenja plaže ili drugog mjesta za potrebe turizma, ako je investitor jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba u pretežnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave;

19. Bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo unutar građevne čestice ili obuhvata zahvata u prostoru kampa.«.

Članak 3.

U članku 5. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»6. Na rekonstrukciji zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida;«.

Dosadašnji podstavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. postaju podstavci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »podstavka 5.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 5. i 6.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/7

Urbroj: 531-01-15-2

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.