Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

NN 76/2015 (10.7.2015.), Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1461

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 101. stavka 2. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013. i 19/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA

1. OPĆE ODREDBE

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se način izvješćivanja na temelju Smjernica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA/GL/2014/04) od 19. lipnja 2014.: Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija prema Preporuci A4 (ESRB/2012/2).

(2) Oblik, sadržaj i način popunjavanja i dostavljanja izvješća u skladu s ovom Odlukom propisani su u Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, koja se prilaže ovoj Odluci i koja čini njezin sastavni dio.

(3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i koje su, u skladu s odredbom stavka 4. ovog članka, značajne kreditne institucije.

(4) U smislu ove Odluke, značajna kreditna institucija jest svaka kreditna institucija kojoj prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od sedam milijardi kuna.

(5) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga, ako ispunjavaju uvjet iz stavka 4. ovog članka.

Obuhvat primjene Odluke

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u skladu s glavom XXII. Zakona o kreditnim institucijama. Izvještaji izrađeni na konsolidiranoj osnovi nazivaju se konsolidirani izvještaji o planovima financiranja (FK).

(2) Ako kreditna institucija nema obvezu iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj osnovi. Izvještaji izrađeni na pojedinačnoj osnovi nazivaju se nekonsolidirani izvještaji o planovima financiranja (FN).

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, zahtjev za koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) i neto stabilne izvore financiranja (NSFR), kreditna institucija je dužna ispunjavati na pojedinačnoj osnovi i to na način određen člankom 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, odnosno na konsolidiranoj osnovi, ako je matična kreditna institucija i to na način određen člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Popis izvještaja o planovima financiranja

Članak 3.

Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci sljedeće izvještaje o planovima financiranja:

1. 1A – Aktiva (P 01.01)

2. 1B – Pasiva (P 01.02)

3. 1C – Predviđanje koeficijenata likvidnosti (P 01.03)

4. 2A1 – Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01)

5. 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P 02.02)

6. 2A3 – Inovativne strukture financiranja (P 02.03)

7. 2B1 – Određivanje cijena: kreditna aktiva (P 02.04)

8. 2B2 – Određivanje cijena: obveze po depozitima (P 02.05)

9. 2C – Najznačajnije valute (P 02.06)

10. 2D1 – Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje (P 02.07)

11. 2D2 – Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje (P 02.08)

12. 3 – Popis (P 03.00)

13. 4A – Bilješka: općenito (P 04.01)

14. 4B – Najznačajnije valute nakon derivata (P 04.02)

15. 4C1 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije prije derivata (P 04.03)

16. 4C2 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije nakon derivata (P 04.04)

Dostavljanje izvještaja

Članak 4.

(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje iz članka 3. ove Odluke na način propisan Uputom za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, koja je sastavni dio ove Odluke.

(2) Izvještaji iz članka 3. točaka od 1. do 12. ove Odluke dostavljaju se u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

(3) Izvještaj iz članka 3. točaka od 13. do 16. ove Odluke dostavlja se u obliku dokumenta u excelu na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.

(4) Smatra se da je kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci dostavila izvještaje iz članka 3. ove Odluke ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) izvještaji su zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima iz članka 5. ove Odluke,

2) svi izvještaji koje je dostavila kreditna institucija ispunjavaju tehničke zahtjeve i kontrole propisane Uputom za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja i Uputom za sastavljanje i dostavljanje izvještaja iz Uredbe koja je sastavni dio Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 i

3) izvještaji su zadovoljili validacijska pravila koja objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici i koja vrijede za određeni izvještajni datum.

(5) Kreditna institucija dužna je, ako Hrvatska narodna banka utvrdi pogreške u obrascu, sastaviti i dostaviti novo, ispravljeno izvješće u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti duži od pet radnih dana.

(6) Zahtjev za naknadnu izmjenu izvještaja iz članka 3. nakon rokova iz članka 5. ove Odluke može uložiti samo uprava kreditne institucije ili osoba koju je ona za to u pismenom obliku ovlastila.

Rokovi dostavljanja izvještaja

Članak 5.

Kreditna institucija dužna je izvještaje iz članka 3. ove Odluke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, a sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne kalendarske godine.

Kvalitativni zahtjevi za planove financiranja

Članak 6.

(1) Kreditna institucija dužna je uspostaviti internu politiku za transakcije koje smatra inovativnima.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti interni dokument o procjeni cijena u kojemu će pojasniti makroekonomske faktore koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat tablica 2B – Određivanje cijena.

(3) Kreditna institucija dužna je odrediti specifične interne postupke koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Iznimno od članka 5. ove Odluke, prve izvještaje iz članka 3. ove Odluke kreditna institucija dužna je dostaviti do 30. rujna 2015. prema stanju na dan 30. lipnja 2015.

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 186-020/07-15/BV

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

UPUTA
ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA

Ovom se Uputom pobliže propisuju sadržaj, oblik i način popunjavanja izvještaja u vezi s planovima financiranja, koje je kreditna institucija dužna dostavljati na temelju Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja (u nastavku teksta: Odluka).

1. OPĆE ODREDBE

Obrasci su dani u prilogu ove Upute i njezin su sastavni dio. Kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci izvješća propisana ovom Odlukom u obliku dokumenta u excelu i telekomunikacijskim putem (ili na magnetnom mediju), pridržavajući se pritom u cjelini propisanog formata pojedinog izvješća.

1. Struktura i pravila

1.1. Struktura

Općenito okvir izvješćivanja o planovima financiranja čine četiri skupine obrazaca:

a) Bilanca – Prvi dio za cilj ima stjecanje ukupnog pregleda planiranih bilančnih kretanja, a obuhvaća projekcije pozicija o aktivi (1A), pasivi (B) te koeficijenata likvidnosti (C).

b) Oslanjanje na izvore financiranja – Drugi dio obuhvaća četiri područja projekcija povezanih s izvorima financiranja, sa sljedećim ciljevima:

– utvrđivanje i procjena specifičnih izvora financiranja i njihovih promjena. Ovaj dio obuhvaća projekcije o oslanjanju na specifične izvore financiranja (2A) koje obuhvaćaju osigurane i neosigurane depozite te neosigurane financijske instrumente slične depozitima (2A1), izvore financiranja iz javnog sektora (2A2) i projekcije inovativnih struktura financiranja (2A3).

– procjena izvedivosti planiranog financiranja s cjenovnog stajališta. Ovaj dio obuhvaća projekcije prinosa i troškova sa stajališta određivanja cijena (2B) koje obuhvaća područja prinosa na kreditnu aktivu (2B1) i troškova financiranja po depozitima (2B2).

– utvrđivanje i procjena neusklađenosti financiranja u određenim valutama. Ovaj dio obuhvaća projekcije određivanja elemenata podijeljenih u pojedinačno najveće značajne valute (2C).

– procjena izvedivosti planiranog financiranja kada je institucija suočena sa značajnim restrukturiranjem svoje bilance. Ovaj dio obuhvaća projekcije o planovima za restrukturiranje aktive i pasive (2D) koje obuhvaćaju projekcije o stjecanju, prodaji i/ili otplati aktive (2D1) i projekcije o stjecanju, prodaji i/ili otplati obveza (2D2).

c) Obuhvat – Treći dio za cilj ima stjecanje detaljnog opisa članica koje su obuhvaćene konsolidacijom za izradu planova financiranja. Ovaj dio obuhvaća popis jedinstvenih identifikacijskih oznaka pravnih osoba obuhvaćenih planom financiranja.

d) Bilješke – Četvrti dio za cilj ima dodatnu razradu pojedinih stavki obrazaca obuhvaćenih u prve tri skupine obrazaca ovog okvira izvješćivanja o planovima financiranja zbog dodatnih potreba praćenja planova karakterističnih za domaće nacionalno tržište.

1.2. Pravilo označivanja brojevima

Pri upućivanju na stupce, retke i ćelije obrazaca u dokumentu se poštuju pravila označivanja iz tablice u nastavku. Te se brojčane oznake u velikoj mjeri upotrebljavaju u pravilima vrednovanja.

U uputama se primjenjuje sljedeća opća bilješka: {obrazac;redak;
stupac}.

U slučaju vrednovanja u okviru obrasca, u kojemu se upotrebljavaju samo podatkovne točke tog obrasca, bilješkama se ne upućuje na obrazac: {redak;stupac}.

1.3. Pravilo o dostavljanju iznosa

Pri dostavljanju izvješća u obliku dokumenta u excelu ili telekomunikacijskim putem (ili na magnetnom mediju) svi iznosi u novčanim jedinicama navode se u punom iznosu (kune i lipe).

Svi iznosi koji su iskazani u obrascu iz ove Odluke trebaju biti usklađeni s drugim izvješćima dostavljenima Hrvatskoj narodnoj banci.

Kreditna institucija ne upisuje iznose za pozicije obrasca koje su osjenčane.

Svaki iznos kojim se povećava iznos u redcima iskazuje se kao pozitivna vrijednost. Nasuprot tome, svaki iznos kojim se smanjuje iznos u redcima iskazuje se kao negativna vrijednost. Ako negativan predznak (–) prethodi oznaci stavke, očekuje se da se za tu stavku neće iskazivati pozitivne vrijednosti.

Podatke u obrascima treba projicirati za razdoblje od tri godine: u šestomjesečnoj frekvenciji za prvu godinu, a za svaku sljedeću godinu na godišnjoj frekvenciji. Iznimke su redak 030 i 040 obrasca 1C (LCR) te obrazac 2B1 i 2B2 (Određivanje cijena), čiji podaci zahtijevaju projekcije za razdoblje od jedne godine.

Iznimno, o projiciranim stavkama podataka za prvo izvještajno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja 2015. potrebno je izvijestiti na način da:

– planirane šestomjesečne pozicije odgovaraju za stupac prosinac 2015.;

– planirane pozicije za 1. godinu odgovaraju za stupac prosinac 2016.;

– planirane pozicije za 2. godinu odgovaraju za stupac prosinac 2017.

Napomena: 1. i 2. godina izračunate su s obzirom na kalendarske godine, a ne za jednogodišnje razdoblje koje je počelo od referentnog datuma.

1.4. Pravilo o dostavljanju zaglavlja

U zaglavlju izvješća navode se sljedeći podaci:

Naziv kreditne institucije – u nekonsolidiranim izvješćima navodi se naziv kreditne institucije, a u konsolidiranim izvješćima navodi se naziv matične kreditne institucije i dodaje riječ »Grupa«.

OIB kreditne institucije – navodi se osobni identifikacijski broj kreditne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Oznaka izvješća – navodi se jedna od sljedećih oznaka:

»FN« za nekonsolidirana izvješća o planovima financiranja

»FK« za konsolidirana izvješća o planovima financiranja.

Datum – posljednji dan izvještajnog razdoblja u obliku DDMMGGGG.

2. NAPUTCI ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA O PLANOVIMA FINANCIRANJA

Definicijske referencije u dijelu uputa za popunjavanje specifičnih pozicija pozivaju se na definicijske standarde Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (npr. FINREP) i unutar tog standarda na pojedine obrasce (npr. F 01.01), retke (npr. r380) i stupce (npr. c010).

2.1. DIO 1

2.1.1. 1A – Aktiva (P 01.01)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

FINREP, F 01.01, r010, c010

020

Obratni sporazumi o povratnoj kupnji

FINREP, F 05.00, r050, sum (od c010 do c060)

030

Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

FINREP, F 05.00, r080 − r050, c060

040

od čega: domaće aktivnosti

Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

050

od čega: rezidentni kreditoprimatelji

Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

060

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)

Na temelju FINREP definicije ispravaka vrijednosti od točaka 35. do 38. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (F 07.00 stupac 080 do 100, r180)

070

od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom

FINREP, F 20.04, r230, c010 − c030, za RH obrasce oznaka zemlje boravišta = HR

080

od čega: ostalo

unutar izračuna P 01.01, r040 − r070

090

od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 01.01, r030 − r040

100

Krediti privatnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

FINREP F 05.00, (r080, c050) − (r050, c050). Ova definicija ne uključuje javna nefinancijska društva.

110

od čega: domaće aktivnosti

Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

120

od čega: rezidentni kreditoprimatelji

Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

130

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)

Na temelju FINREP definicije ispravaka vrijednosti od točaka 35. do 38. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (F 07.00 stupac 080 do 100, r170 bez javnih nefinancijskih društava)

140

od čega: MSP

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća, kako je definirano u paragrafu 3. (h), dijela 1. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

150

od čega: velika poduzeća

unutar izračuna P 01.01, r110 − r140

160

od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 01.01, r100 − r110

170

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

FINREP, F 05.00, (r080, c030+c040) − (r050, c030+c040)

180

od čega: kreditne institucije

FINREP, F 05.00, (r080, c030) − (r050, c030)

190

od čega: ostala financijska društva

FINREP, F 05.00, (r080, c040) − (r050, c040)

200

Izvedenice

FINREP, F 01.01, r060 + r240, c010

210

Ostala imovina

unutar izračuna P 01.01, r220 − (r010 + r020 + r030 + r100 + r170 + r200)

220

Ukupna imovina

FINREP, F 01.01, r380, c010

230

Neiskorištene ugovorene kreditne i likvidnosne linije

FINREP, F 09.01, r010, c010, osim ugovora o terminskom depozitu prema definiciji iz točke 57. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

240

Krediti ostalim subjektima iz grupe koja nije konsolidirana grupa kreditnih institucija

Na temelju FINREP definicije iz točke 120. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

2.1.2. 1B – Pasiva (P 01.02)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Sporazumi o povratnoj kupnji

FINREP, F 08.01, r100+r150+r200+r250+r300+r350, c010+c020+c030

020

Depoziti od kućanstava

FINREP, F 08.01, r320+r330+r340, c010+c020+c030

030

od čega: domaće aktivnosti

Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

040

od čega: od rezidenata

Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

050

od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 01.02, r020 − r030

060

Depoziti od privatnih nefinancijskih društava

FINREP, F 08.01, r270+r280+r290, c010+c020+c030. Ova definicija ne uključuje javna nefinancijska društva.

070

od čega: domaće aktivnosti

Na temelju FINREP definicije domaćeg/stranog poslovanja iz točke 107. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

080

od čega: od rezidenata

Na temelju FINREP definicije zemlje boravišta iz točke 108. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

090

od čega: MSP

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća kako je definirano u paragrafu 3. (h), dijela 1. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

100

od čega: velika poduzeća

unutar izračuna P 01.02, r070 − r090

110

od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 01.02, r060 − r070

120

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava

FINREP, F 08.01, r170+r180+r190+r220+r230+r240, c010+c020+c030

130

od čega: kreditne institucije

FINREP, F 08.01, r170+r180+r190, c010+c020+c030

140

od čega: ostala financijska društva

FINREP, F 08.01, r220+r230+r240, c010+c020+c030

150

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)

Dužnički vrijednosni papiri čiji je najraniji mogući datum poziva po mjestu izdavanja manji od 12 mjeseci

Unutar izračuna P 01.02, r160 + r170

160

od čega: neosigurano

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koji nisu osigurani založenom imovinom

170

od čega: osigurano

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani ili zaštićeni založenom imovinom kako bi se smanjio rizik investitora

180

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)

Dužnički vrijednosni papiri čiji je najraniji mogući datum poziva po mjestu izdavanja jednak ili veći od 12 mjeseci

Unutar izračuna P 01.02, r190 + r220

190

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: neosigurano

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji nisu osigurani založenom imovinom

200

Dospjelo (bruto odljev)

Instrumenti ovog tipa koji su ugovorno dospjeli u vremenu od kraja prethodnog do kraja relevantnog razdoblja

210

Planirano izdavanje (bruto priljev)

Instrumenti ovog tipa koji se planiraju izdati u vremenu od kraja prethodnog do kraja relevantnog razdoblja

220

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: osigurano

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani založenom imovinom

230

Dospjelo (bruto odljev)

Pogledati definiciju za redak 200.

240

Planirano izdavanje (bruto priljev)

Pogledati definiciju za redak 210.

250

od čega: pokrivene obveznice

Iznos pokrivenih obveznica iz osiguranih dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira; FINREP, F 08.01, r390, c010 + c020 + c030

260

Dospjelo (bruto odljev)

Pogledati definiciju za redak 200.

270

Planirano izdavanje (bruto priljev)

Pogledati definiciju za redak 210.

280

od čega: vrijednosni papiri u izdavanju, osigurani imovinom (ABS)

iznos vrijednosnih papira utemeljenih na aktivi iz osiguranih dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira prema definiciji iz članka 4. stavka 1. u točci 61. Uredbe 575/2013.

290

Dospjelo (bruto odljev)

Pogledati definiciju za redak 200.

300

Planirano izdavanje (bruto priljev)

Pogledati definiciju za redak 210.

310

od čega: ostali osigurani dugoročni dužnički vrijednosni papiri

Ostali dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji su osigurani ili zaštićeni založenom imovinom kako bi se smanjio rizik investitora, a koji nisu obuhvaćeni u retku r250 ili r280

320

Dospjelo (bruto odljev)

Pogledati definiciju za redak 200.

330

Planirano izdavanje (bruto priljev)

Pogledati definiciju za redak 210.

340

Ukupno izdani dužnički vrijednosni papiri

unutar izračuna P 01.02, r150 + r180;

Poveznica na FINREP F 08.01, r360, c010 + c020 + c030

350

od čega: (izvorno dospijeće >=3 godine)

Kako bi se razlikovalo financiranje >=1godine i >=3 godine

360

Izvedenice

FINREP, F 01.02, r020 + r150, c010

370

Ukupan kapital

FINREP, F 01.03, r300, c010

380

Ostale obveze

unutar izračuna P 01.02, r390 − sum(r010, r020, r060, r120, r340, r360, r370)

390

Ukupan kapital i ukupne obveze

FINREP, F 01.03, r310, c010

400

Depoziti od drugih subjekata grupe koji nisu unutar ove konsolidirane grupe

Na temelju FINREP definicije iz točke 120. dijela 2. Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

2.1.3. 1C – Predviđanje koeficijenata likvidnosti (P 01.03)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Neto stabilni izvori financiranja (NSFR) (%)

Izračunat na temelju općih zahtjeva za stabilne izvore financiranja iz članka 413. stavka 1., odnosno članka 521. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 uz korištenje formule iz točke 9. dokumenta Basel III Neto stabilni izvori financiranja Bazelskog odbora za superviziju banaka (http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf) ako je takav izračun interno dostupan ili izračunat na temelju odredbi koje proizlaze iz članka 413. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

020

Višak/(manjak) neto stabilnih izvora financiranja

Pozitivna razlika izračunata je na temelju razliku između iznosa dobivenoga korištenjem formule iz točke 9. dokumenta Basel III Neto stabilni izvori financiranja Bazelskog odbora za superviziju banaka i zahtjeva propisanog u toj točki ili pozitivna razlika iznosa minimalnog iznosa održavanja određenog na temelju članka 413. stavka 3. i onog izračunatog u retku 010 ovog obrazca

030

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) (%)

Izračunat na temelju članka 4. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61

040

Višak/(manjak) likvidnosne pokrivenosti

Pozitivna razlika izračunata na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kao razlika između zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost izračunatog u skladu s člankom 4. stavkom 1. i minimalnog zahtjeva za održavanje u skladu sa člankom 4. stavkom 2., odnosno člankom 38.

2.2. 2A – Oslanjanje na specifične izvore financiranja

2.2.1. 2A1 – Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Depoziti obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

Članak 411. stavak 2. Uredbe 575/2013

020

Depoziti koji nisu obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

Članak 411. stavak 2. Uredbe 575/2013

030

Drugi financijski instrumenti slični depozitima koji nisu depoziti, a prodaju se stanovništvu (npr. proizvodi koji imaju određeni zamišljeni ili stvaran koncept zaštite kapitala, no mogu imati rezultat varijabilnog učinka).

2.2.2. 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P 02.02)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Nacionalni i iznadnacionalni neiskorišteni repo programi financiranja duži od godinu dana

Programi koji se odnose na više institucija u EU-u te koji nisu programi koji su namijenjeni pojedinoj kreditnoj instituciji. Potpora koja ovdje treba biti obuhvaćena predstavlja ročna osigurana značajna sredstva (kroz repo transakcije). Pojam »ročna« znači da je inicijalno dospijeće ili prvi datum za poziv na korištenje duži od godine dana.

020

Nacionalni i iznadnacionalni neiskorišteni programi po garancijama ili jamstvima duži od godinu dana

Programi koji se odnose na više institucija u EU-u te koji nisu programi koji su namijenjeni pojedinoj kreditnoj instituciji. Potpora koja ovdje treba biti obuhvaćena predstavlja neosigurana značajna sredstva za ročna izdanja duga dana ulagačima u dug izdan od kreditnih institucija, ako je istom dana potpora od nacionalnog i/ili iznadnacionalnog tijela u slučaju neispunjenja obveze od strane kreditne institucije. Pojam »ročna« znači da je inicijalno dospijeće ili prvi datum za poziv na korištenje duži od godine dana, odnosno pravo na produženje potpore od nacionalnog i iznadnacionalnog tijela može podrazumijevati ročnost dužu od godine dana.

030

Nacionalni i iznadnacionalni neiskorišteni programi po kreditnim potporama realnom sektoru duži od godinu dana

Programi koji se odnose na više institucija u EU-u te koji nisu programi koji su namijenjeni pojedinoj kreditnoj instituciji. Potpora koja ovdje treba biti obuhvaćena predstavlja osigurana ili neosigurana značajna sredstva za ročna izdanja duga dana kreditnim institucijama, s namjerom kreditne intermedijacije prema realnom sektoru kroz cjenovnu i količinsku inicijativu od nacionalnih i/ili iznadnacionalnih tijela (npr. HBOR programi). Pojam »ročna« znači da je inicijalno dospijeće ili prvi datum za poziv na korištenje duži od godine dana, odnosno pravo na produženje potpore od nacionalnog i iznadnacionalnog tijela može podrazumijevati ročnost dužu od godine dana.

2.2.3. 2A3 – Inovativne strukture financiranja (P 02.03)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Postojeća obveza u obliku duga ili inovativne strukture financiranja slične depozitima

Inovativni izvori financiranja predstavljaju nejednostavne proizvode (non-vanilla) koje su tržišni sudionici počeli izdavati u skorije vrijeme (npr. 12 mjeseci) ili ih kreditna institucija već ima prikupljene, ali su složeni s aspekta procjene odnosnih rizika (npr. nelinearna isplata prinosa, oslanjanje na modeliranje pri procjeni rizika, uključuju više međupovezanosti kroz financijski sustav) te za koje postoji malo općeprihvaćenih informacija u bankovnom sustavu (npr. nema vremenskih serija o ponašanju kroz kreditni ciklus, malo iskustva o ponašanju u slučaju neispunjenja obveza). Kao primjer, kako je navedeno u prilogu ESBR-ove preporuke, iste mogu uključivati, ali nije strogo ograničeno: zamjene kolateral/likvidnost, za pojedine ili višestruke transakcije, značajne transformacije kolateral/likvidnost, nejednostavne strukturne zapise i fondove čijim se udjelima trguje na burzi (ETF).

020

od čega: prema MSP

Pogledati Obrazac 1A, r140

030

od čega: prema kućanstvima (bez MSP)

Pogledati Obrazac 1A, r130 i obrazac 1B r020

040

od čega: ponuđeno klijentima koji već imaju depozite kreditne institucije

Stupac


060

Komentari (potrebno popuniti)

Potrebno navesti detaljne informacije o proizvodima prijavljenima u stupcima od 030 do 050 ovog obrasca.

Za redak 010 komentar mora sadržavati minimum informacija koji uključuje pojedinosti o strukturi proizvoda, količini pojedinih proizvoda, protustrankama, dospijeću i datumu izdavanja.

2.3. 2B – Određivanje cijena

2.3.1. 2B1 – Određivanje cijena: kreditna aktiva (P 02.04)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r030

020

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r040

030

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r090

040

Krediti nefinancijskim društvima, kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r100 + r170

050

Krediti nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r100

060

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r110

070

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r160

080

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r170

Stupac


030

Komentari (potrebno popuniti)

Potrebno je navesti informacije o internom dokumentu o procjeni cijena kojim se pojašnjavaju makroekonomski faktori koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat ove tablice. Potrebno je navesti informacije o specifičnim internim postupcima koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

2.3.2. 2B2 – Određivanje cijena: obveze po depozitima
(P 02.05)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Depoziti od kućanstva

Pogledati Obrazac 1B, r020

020

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r030

030

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r050

040

Depoziti od nefinancijskih društava, kreditnih institucija i ostalih financijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r060 + r120

050

Depoziti od nefinancijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r060

060

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r070

070

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r110

080

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r120

090

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)

Pogledati Obrazac 1B, r150

100

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)

Pogledati Obrazac 1B, r180

Stupac


030

Komentari (potrebno popuniti)

Potrebno je navesti informacije o internom dokumentu o procjeni cijena kojim se pojašnjavaju makroekonomski faktori koji utječu na stope koje ulaze u obuhvat ove tablice. Potrebno je navesti informacije o specifičnim internim postupcima koji materijalno utječu na cjenovnu strategiju pri provođenju poslovanja (npr. sužavanje/širenje marži, materijalno povećanje izvora sredstava pružajući kompetitivne cijene).

2.4. 2C – Strukturne valutne neusklađenosti

2.4.1. 2C – Najznačajnije valute (P 02.06)

Obrazac oznake P 02.06 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, a kako je definirano člankom 415. stavak 2. točkom (a) Uredbe 575/2013.

Za izvještaj oznake P 02.06 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije


Bruto kreditna aktiva – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

010

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1A, r040 + r110

020

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1A, r090 + r160

030

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH)

Pogledati Obrazac 1A, r170


Bruto obveze po depozitima – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

040

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1B, r030 + r070

050

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1B, r050 + r110

060

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u RH i izvan RH)

Pogledati Obrazac 1B, r120

070

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)

Pogledati Obrazac 1B, r150

080

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)

Pogledati Obrazac 1B, r180

2.5. 2D – Planovi za restrukturiranje aktive i pasive

Svrha je ove tablice obuhvatiti neto strateške strukturne promjene u veličini i strukturi bilance koje utječu na veličinu i strukturu izvora financiranja. Pritom odljev ili prodaja predstavljaju imovinu koja iz strateških razloga neće biti ponovno obnovljena o dospijeću ili gdje se ugovorne strane potiče da nađu drugu kreditnu instituciju za financiranje, izravno ili putem strateške prodaje portfelja drugoj ugovornoj strani. Ovu tablicu popunjavaju kreditne institucije koje planiraju značajno restrukturiranje bilance. Ovi podatci već trebaju biti uključeni u tablicama 1A i 1B.

2.5.1. 2D1 – Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje (P 02.07)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Krediti kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r030

020

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r040

030

od čega: rezidentni kreditoprimatelji

Pogledati Obrazac 1A, r050

040

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)

Pogledati Obrazac 1A, r060

050

od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom

Pogledati Obrazac 1A, r070

060

od čega: ostalo

Pogledati Obrazac 1A, r080

070

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r090

080

Krediti nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r100

090

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r110

100

od čega: rezidentni kreditoprimatelji

Pogledati Obrazac 1A, r120

110

od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)

Pogledati Obrazac 1A, r130

120

od čega: MSP

Pogledati Obrazac 1A, r140

130

od čega: velika poduzeća

Pogledati Obrazac 1A, r150

140

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r160

150

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Pogledati Obrazac 1A, r170

160

od čega: kreditne institucije

Pogledati Obrazac 1A, r180

170

od čega: ostala financijska društva

Pogledati Obrazac 1A, r190

2.5.2. 2D2 – Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje (P 02.08)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

Depoziti od kućanstva

Pogledati Obrazac 1B, r020

020

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r030

030

od čega: od rezidenata

Pogledati Obrazac 1B, r040

040

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r050

050

Depoziti od nefinancijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r060

060

od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r070

070

od čega: od rezidenata

Pogledati Obrazac 1B, r080

080

od čega: MSP

Pogledati Obrazac 1B, r090

090

od čega: velika poduzeća

Pogledati Obrazac 1B, r100

100

od čega: međunarodne aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r110

110

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava

Pogledati Obrazac 1B, r120

120

od čega: kreditne institucije

Pogledati Obrazac 1B, r130

130

od čega: ostala financijska društva

Pogledati Obrazac 1B, r140

2.6. 3 – Popis (P 03.00)

Stupac

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010-020

SUBJEKTI U OPSEGU KONSOLIDACIJE

Ovaj je obrazac osmišljen za prikupljanje informacija o identifikacijskim oznakama svih subjekata koji su obuhvaćeni konsolidacijom za izradu planova financiranja. Poveznica na FINREP F 40.01

010

Oznaka LEI

Oznaka LEI je referentna identifikacijska oznaka pravnog subjekta (engl. Legal Entity Identification). Dok globalni sustav LEI ne bude u punoj funkciji, lokalna operativna jedinica koju je potvrdio Regulatorni nadzorni nad drugim ugovornim stranama dodjeljuje privremene oznake LEI.

020

Oznaka subjekta

Ova je oznaka identifikator retka i jedinstvena je za svaki redak u tablici.

Oznaka (npr. OIB) dostavlja se u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

2.7. 4 – Bilješke

2.7.1 4A – Bilješka: općenito (P 04.01)

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije

010

1A: Krediti/depoziti matici i ostalim članicama grupe matice

Iz obrasca 1A, ukupna imovina, potrebno je izdvojiti kredite/depozite matici i ostalim članicama grupe matice.

020

1B: Krediti/depoziti primljeni od matice i ostalih članica grupe

Iz obrasca 1B, ukupnih obveza, potrebno je izdvojiti depozite i primljene kredite od matice i ostalih članica grupe. Dužničke vrijednosne papire koje je kreditna institucija izdala, a drži ih matica ili druga članica grupe matice, ne treba uključivati u predmetnu stavku.

030

1A: Krediti/depoziti državi

Iz obrasca 1A, r210, potrebno je izdvojiti kredite/depozite sektoru države (Protustranka iz sektora 13* ESA2010).

040

1A: od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r040

050

1A: od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 04.01, r030 − r040

060

1A: Dužnički vrijednosni papiri države

Iz obrasca 1A, r210, potrebno je izdvojiti dužničke vrijednosne papire sektoru države (Protustranka iz sektora 13* ESA2010).

070

1A: od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1A, r040

080

1A: od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 04.01, r060 − r070

090

1B: Krediti/depoziti države

Iz obrasca 1B, r380, potrebno je izdvojiti kredite/depozite sektora države (Protustranka iz sektora 13* ESA2010).

100

1B: od čega: domaće aktivnosti

Pogledati Obrazac 1B, r030

110

1B: od čega: međunarodne aktivnosti

unutar izračuna P 04.01, r090 − r100

120

1C: brojnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR)

NSFR obrazac

130

1C: nazivnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR)

NSFR obrazac

140

1C: brojnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR)

LCR obrazac

150

1C: nazivnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR)

LCR obrazac

160

2B1: Određivanje cijena: kreditna aktiva prema matici i ostalim članicama grupe matice

Pogledati definiciju za redak 010

170

2B2: Određivanje cijena: obveze prema matici i ostalim članicama grupe

Pogledati definiciju za redak 020

180

2C: Ispravak vrijednosti kredita u izvještajnoj valuti

Odnosi se na ispravke vrijednosti za kredite navedene u obrascu P 02.06, redak 010, 020 i 030

190

2C: Ostala imovina u izvještajnoj valuti

Dostavlja se kao bilješka uz obrazac P 02.06 i iskazuje razliku imovine u izvještajnoj valuti između retka 220 u obrascu 1A i redaka 010, 020 i 030 u obrascu P 02.06.

200

2C: Ostale obveze u izvještajnoj valuti

Dostavlja se kao bilješka uz obrazac P 02.06 i iskazuje razliku obveza u izvještajnoj valuti između ukupnih obveza kreditne institucije iskazanih u obrascu P 01.02 i redaka 040-080 u obrascu P 02.06.

210

1A: Krediti javnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)

Iz obrasca 1A, r100, potrebno je izdvojiti kredite sektoru javnih nefinancijskih društava.

220

1B: Depoziti od javnih nefinancijskih društava

Iz obrasca 1B, r060, potrebno je izdvojiti depozite sektoru javnih nefinancijskih društava.

2.7.2. 4B – Najznačajnije valute nakon derivata (P 04.02)

Bez obzira na stvarnu nominaciju odgovarajućih pozicija imovine i obveza, u obrascu oznake P 04.02 prikazuje se njihova valutna struktura uvažavajući ugovorene vrijednosti derivatnih instrumenata (kojima je odnosna varijabla valuta). Ugovorene vrijednosti derivatnih instrumenata (nominalne vrijednosti) kreditna institucija raspoređuje prema namjeri njihova korištenja u zaštiti predmetnih pozicija imovine i obveza.

Obrazac oznake P 04.02 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute tako dobivene valutne strukture koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, a kako je definirano člankom 415. stavak 2. pod (a) Uredbe 575/2013.

Za izvještaj oznake P 04.02 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Redak

Pravna osnova i upute za specifične pozicije


Bruto kreditna aktiva – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

010

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1A, r040 + r110

020

Krediti kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1A, r090 + r160

030

Krediti kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH)

Pogledati Obrazac 1A, r170

040

2C: Ispravak vrijednosti kredita − odnosi se na ispravke vrijednosti za kredite navedene u r010, 020 i 030 ovog Obrasca.

050

2C: Ostala imovina − razlika imovine u izvještajnoj valuti između retka 220 u obrascu 1A i r010 do 040 ovog Obrasca.

060

Ukupna imovina − zbroj r010 do 050


Bruto obveze po depozitima – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)

070

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1B, r030 + r070

080

Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)

Pogledati Obrazac 1B, r050 + r110

090

Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u RH i izvan RH)

Pogledati Obrazac 1B, r120

100

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)

Pogledati Obrazac 1B, r150

110

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)

Pogledati Obrazac 1B, r180

120

2C: Ostale obveze − razlika obveza u izvještajnoj valuti između ukupnih obveza kreditne institucije iskazanih u obrascu P 01.02 i r070 do 110u ovom obrascu

130

Ukupne obveze − zbroj r070 do 120

2.7.3. 4C1 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije prije derivata (P 04.03)

Obrazac oznake P 04.03 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, pri čemu je pozicije ugovorene s valutnom klauzulom potrebno iskazivati kao izloženost u pripadajućoj valuti, a ne kako je definirano člankom 415. stavak 2. pod (a) Uredbe 575/2013.

Za izvještaj oznake P 04.03 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Za popunjavanje specifičnih pozicija ovog obrasca treba pogledati upute za obrazac 2C – Najznačajnije valute (P 02.06) i pripadajuće Bilješke iz obrasca 4A − P 04.01.

2.7.4. 4C2 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije nakon derivata (P 04.04)

Obrazac oznake P 04.04 dostavlja se pojedinačno za tri najveće, materijalno najznačajnije valute indeksacije (valutna klauzula) koje prelaze prag od 5% ukupne pasive, pri čemu je pozicije ugovorene s valutnom klauzulom potrebno iskazivati kao izloženost u pripadajućoj valuti, a ne kako je definirano člankom 415. stavak 2. pod (a) Uredbe 575/2013.

Za izvještaj oznake P 04.04 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za dostavljanje oznake parametra valute upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s informatičkim rješenjima iz Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Za popunjavanje specifičnih pozicija ovog obrasca treba pogledati upute za obrazac 4B – (P 04.02).

3. PRILOG


76 10.07.2015 Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja 76 10.07.2015 Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja 76 10.07.2015 Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja 76 10.07.2015 Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja 76 10.07.2015 Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja