Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

NN 77/2015 (15.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1469

Na temelju članka 142. stavka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o sustavima bespilotnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 49/15) u članku 14. stavak 3. brojka »5« zamjenjuje se brojkom »25«.

Članak 2.

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odobrenje za letačke operacije kategorije D se izdaje na maksimalni rok od dvije godine.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Odobrenja iz članka 14. stavaka 4., 5. i 7. ovoga Pravilnika izdaju se u slučaju opravdane operativne potrebe i na rok koji Agencija procijeni prikladnim, uzimajući u obzir razinu procijenjenog rizika koju operacije predstavljaju za područje u kojem se odvijaju.«

Članak 3.

Dodaci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

DODATAK 4 – DODATAK 5


Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/56

Urbroj: 530-06-1-1-15-8

Zagreb, 6. srpnja 2015.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

77 15.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova 77 15.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova 77 15.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova