Program izobrazbe o gospodarenju otpadom

NN 77/2015 (15.7.2015.), Program izobrazbe o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1470

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donosi

PROGRAM

IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom (dalje u tekstu: Program izobrazbe), uređuje se sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Programu izobrazbe imaju sljedeće značenje:

1. »dodatna izobrazba« je izobrazba koja se izvodi za one polaznike izobrazbe koji nisu uspješno položili ispit;

2. »izobrazba« je stjecanje znanja i vještina te sposobnosti u području gospodarenja otpadom;

3. »izvoditelj nastavnog programa« je osoba koja sudjeluje u izvedbi izobrazbe;

4. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša i prirode;

5. »obnavljanje potvrde« je postupak koji osoba koja posjeduje potvrdu obavlja nakon isteka valjanosti iste;

6. »odgovorna osoba« je osoba koja ima obvezu pohađanja izobrazbe o gospodarenju otpadom, a odnosi se na osobu odgovornu za gospodarenje otpadom;

7. »ovlaštenik izobrazbe« je pravna osoba, odnosno fizička osoba – obrtnik koja temeljem ovlaštenja Ministarstva provodi izobrazbu;

8. »ovlaštenje« je akt koji Ministarstvo izdaje osobama koje udovoljavaju ovim programom propisanim uvjetima za provedbu Programa izobrazbe;

9. »polaznik izobrazbe« je fizička osoba koja pohađa izobrazbu utvrđenu ovim Programom izobrazbe;

10. »povjerenik« je osoba koja ima obvezu pohađanja izobrazbe o gospodarenju otpadom, a odnosi se na povjerenika za otpad i njegovog zamjenika;

11. »potvrda« je potvrda koja se izdaje temeljem uspješno završene izobrazbe o gospodarenju otpadom;

12. »program izobrazbe« je program koji definira uvjete izobrazbe polaznika radi stjecanja znanja i vještina te sposobnosti u području gospodarenja otpadom, a sastoji se od programa osnovne izobrazbe i programa usavršavanja;

13. »program usavršavanja« je program koji definira uvjete usavršavanja nakon dobivanja potvrde;

14. »referenca« je naziv dokumenta s kratkim sadržajem kojim se dokazuje stručnost voditelja i izvoditelja nastavnog programa, a može se odnositi na elaborat zaštite okoliša, plan gospodarenja otpadom, studiju utjecaja na okoliš, stručne ili znanstvene projekte iz područja vezanog za otpad i drugo;

15. »registar izobrazbe o gospodarenju otpadom« je baza podataka koju vodi Ministarstvo, a sastoji se od registra ovlaštenika izobrazbe i registra osoba koje su uspješno završile izobrazbu;

16. »voditelj nastavnog programa« je osoba koja vodi izobrazbu sukladno odredbama ovog Programa izobrazbe;

17. »Zakon« je zakon kojim se uređuje gospodarenje otpadom;

(2) Pojmovi koji se u ovom Programu izobrazbe koriste za osobe, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

(1) Cilj izobrazbe je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti u području gospodarenja otpadom povjerenika i odgovorne osobe.

(2) Za način provedbe izobrazbe propisane ovim Programom izobrazbe nadležno je Ministarstvo.

(3) Ministarstvo može za provedbu programa izobrazbe ovlastiti i druge pravne ili fizičke osobe sukladno odredbama ovog Programa izobrazbe.

(4) Potvrda se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja, dopunjavanja i usavršavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz program izobrazbe i ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Programom izobrazbe.

(5) Trošak provedbe izobrazbe snose obveznici pohađanja iste određeni Zakonom.

Članak 4.

(1) Program osnovne izobrazbe provodi se prema nastavnom programu propisanom u Prilogu 1. ovoga Programa izobrazbe.

(2) Program osnovne izobrazbe provodi se u trajanju od 40 nastavnih sati za odgovornu osobu i 25 nastavnih sati za povjerenika.

(3) Program osnovne izobrazbe provodi ovlaštenik izobrazbe.

Članak 5.

(1) Potvrda se izdaje i obnavlja temeljem završene izobrazbe sukladno odredbama ovog Programa izobrazbe.

(2) Potvrda se izdaje na rok od pet godina, pri čemu se kao početak valjanosti potvrde uzima dan uspješnog polaganja ispita.

(3) Polaznik koji je ishodio potvrdu, istu može obnoviti nakon isteka roka valjanosti od pet godina, sukladno stavku 2. ovoga članka, ukoliko dokaže da je u vrijeme važenja potvrde pohađao program usavršavanja i položio ispit.

(4) Potvrda za odgovornu osobu smatra se i potvrdom za povjerenika.

Članak 6.

(1) Potvrdu izdaje Ministarstvo temeljem izvješća ovlaštenika izobrazbe o polaznicima izobrazbe i položenim ispitima.

(2) Potvrda se izdaje polazniku izobrazbe nakon što je uspješno položio ispit.

Članak 7.

(1) Potvrda se izdaje prema obrascu iz Priloga 2. ovoga Programa izobrazbe i sadrži:

1. naziv potvrde (za povjerenika ili odgovornu osobu),

2. naziv tijela koje izdaje potvrdu,

3. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj potvrde,

4. broj i datum izdavanja potvrde,

5. ime, prezime i OIB osobe kojoj se izdaje potvrda,

6. naziv ovlaštenika izobrazbe, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum ovlaštenja,

7. mjesto i vrijeme održavanja izobrazbe, broj sati nastave, datum polaganja ispita,

8. rok valjanosti potvrde,

9. potpis ovlaštenika izobrazbe i ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se nakon uspješno završenog programa osnovne izobrazbe i programa usavršavanja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim i obnovljenim potvrdama u obliku Registra osoba koje su uspješno završile izobrazbu.

(2) Registar osoba koje su uspješno završile izobrazbu sadrži:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja i OIB osobe kojoj je izdana potvrda,

2. mjesto zaposlenja osobe kojoj je izdana ili obnovljena potvrda u trenutku izdavanja ili obnavljanja potvrde, ukoliko je poznato,

3. broj i datum izdavanja ili obnavljanja potvrde,

4. datum početka i isteka valjanosti potvrde,

5. naziv ovlaštenika izobrazbe koji je proveo izobrazbu,

6. mjesto i vrijeme održavanja ispita.

Članak 9.

(1) Program izobrazbe provode ovlaštenici izobrazbe.

(2) Pojedinačni program izobrazbe može pohađati najviše 50 polaznika.

(3) Provedba programa izobrazbe može se organizirati u skladu s potrebama poslodavca.

(4) Polaznik može pristupiti ispitu ako je prisustvovao na najmanje 75% predavanja provedenog programa izobrazbe.

(5) Polaznik koji ima 10 godina i više radnog iskustva u području gospodarenja otpadom, a što dokazuje ovlašteniku izobrazbe preslikom ugovora o radu, odnosno na drugi odgovarajući način, može pristupiti ispitu bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Nakon završetka programa osnovne izobrazbe i programa usavršavanja polaznik polaže ispit.

(7) Ispit se polaže kod ovlaštenika izobrazbe putem mrežne aplikacije Ministarstva koju je ovlaštenik izobrazbe dužan koristiti ili iznimno, do uspostavljanja mrežne aplikacije, pismenim putem.

(8) Ovlaštenik izobrazbe dužan je organizirati ispit najkasnije 30 dana nakon dana završetka programa osnovne izobrazbe ili programa usavršavanja.

(9) Polaznik je uspješno položio ispit ukoliko je ostvario najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.

(10) Uspjeh polaznika na ispitu ocjenjuje se s ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(11) Nakon izvedenog programa izobrazbe polaznici su dužni evaluirati kvalitetu izvedenog programa anonimnom anketom.

(12) Ovlaštenik izobrazbe vodi elektronički zapisnik o polaznicima i o polaganju ispita koji sadrži:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja i OIB polaznika,

2. vrijeme i mjesto održavanja izobrazbe,

3. datum pristupanja ispitu,

4. uspjeh na ispitu,

5. naziv ovlaštenika izobrazbe,

6. ime i prezime voditelja i izvoditelja nastavnog programa.

(13) U slučaju da polaznik nije položio ispit, ispitu ima pravo pristupiti još dva puta, ali tek nakon što prođe tjedan dana od zadnjeg polaganja ispita.

(14) Ako polaznik ne položi ispit niti nakon tri pokušaja, dužan je pohađati deset sati dodatne izobrazbe iz programa osnovne izobrazbe, nakon čega polaže ispit.

(15) Ovlaštenik izobrazbe vodi elektronički zapisnik o dodatnoj izobrazbi koji sadrži:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja i OIB polaznika dodatne izobrazbe,

2. vrijeme i mjesto održavanja dodatne izobrazbe,

3. datum pristupanja ispitu,

4. uspjeh na ispitu,

5. naziv ovlaštenika izobrazbe,

6. ime i prezime voditelja i izvoditelja nastavnog programa.

Članak 10.

(1) Ministarstvo izdaje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe podnositelju zahtjeva koji:

1. ima registriranu djelatnost za obavljanje izobrazbe i/ili poduke za odrasle osobe,

2. zapošljava ili na drugi način dokaže da je angažirao stručne osobe koje će izvoditi program izobrazbe i to najmanje jednog voditelja i dva izvoditelja nastavnog programa,

3. raspolaže odgovarajućim prostorom za izvođenje nastavnog programa,

4. raspolaže potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima za izvođenje nastavnog programa,

5. dostavi nastavni plan iz Priloga 3. ovoga Programa izobrazbe.

(2) Ministarstvo raspisuje javni poziv za dodjelu ovlaštenja za provedbu programa izobrazbe.

(3) Pravna osoba koja se odazove javnom pozivu mora dostaviti zahtjev za izdavanje ovlaštenja koji sadrži:

1. popunjeni obrazac Zahtjeva za izdavanje ovlaštenja iz Priloga 5. ovoga Programa izobrazbe,

2. izvod iz sudskog/obrtnog registra da je registriran za obavljanje djelatnosti izobrazbe i/ili poduke za odrasle osobe,

3. životopis voditelja i izvoditelja nastavnog programa te ostalu dokumentaciju kojom dokazuje zadovoljavanje uvjeta iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Programa izobrazbe,

4. dokaz o vlasništvu ili o najmu ili o pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje programa izobrazbe,

5. nastavni plan izobrazbe,

6. jediničnu cijenu izobrazbe za polaznika i strukturu cijene.

(4) Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe izdaje se na pet godina.

(5) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev osobe koja ne udovoljava uvjetima za izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka.

(6) Ovlaštenik izobrazbe podnosi zahtjev za produljenje ovlaštenja najmanje šest mjeseci prije isteka roka važenja istoga.

(7) Zahtjev za produljenje ovlaštenja podnosi se sukladno stavku 3. ovoga članka.

(8) Ovlaštenik izobrazbe je dužan u roku od najviše petnaest dana od dana nastanka promjene Ministarstvu dostaviti sve izmjene i/ili dopune podataka temeljem kojih mu je izdano ovlaštenje.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje utjecaj izmjene i/ili dopune podataka na izdano ovlaštenje te po potrebi donosi novo ovlaštenje.

(10) Ministarstvo će rješenjem oduzeti ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u slučaju kada:

1. utvrdi da ovlaštenik izobrazbe više ne ispunjava uvjete i obveze iz ovog Programa izobrazbe,

2. utvrdi bilo koji drugi oblik kršenja provedbe programa izobrazbe,

3. ovlaštenik izobrazbe onemogućava provedbu inspekcijskog nadzora.

(11) Ovlaštenik izobrazbe kojem je oduzeto ovlaštenje može ponovni zahtjev za izdavanjem istoga podnijeti najranije godinu dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

(12) Ovlaštenicima izobrazbe kojima je ovlaštenje oduzeto dva puta, isto se ne može ponovno izdati.

(13) U slučaju oduzimanja ovlaštenja, odgovornost prema već prijavljenim polaznicima snosi ovlaštenik izobrazbe kojem je oduzeto ovlaštenje.

Članak 11.

(1) Stručne osobe iz članka 10. stavka 1. točke 2. ovoga Programa izobrazbe su voditelj i izvoditelj nastavnog programa.

(2) Voditelj nastavnog programa mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. biti stručnjak iz područja gospodarenja otpadom, što dokazuje s najmanje tri stručne reference iz područja gospodarenja otpadom,

2. biti izabran u znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje iz područja tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih ili interdisciplinarnih znanosti,

3. imati najmanje pet godina predavačkog iskustva na predmetima iz područja obuhvaćenog ovim Programom izobrazbe.

(3) Izvoditelj nastavnog programa mora zadovoljiti najmanje dva uvjeta od sljedeće navedenih:

1. biti stručnjak iz područja gospodarenja otpadom što dokazuje s najmanje dvije stručne reference iz područja gospodarenja otpadom,

2. imati najmanje pet godina radnog iskustva u području gospodarenja otpadom,

3. biti autor najmanje tri objavljena stručna članka iz područja obuhvaćenog ovim Programom izobrazbe,

4. da je kao predavač iz područja gospodarenja otpadom i/ili područja obuhvaćenih ovim Programom izobrazbe sudjelovao na najmanje dva znanstvena i/ili stručna skupa.

(4) Voditelj nastavnog programa može biti i izvoditelj ako udovoljava uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Voditelj nastavnog programa može biti voditelj kod najviše dva ovlaštenika izobrazbe.

Članak 12.

(1) Ministarstvo vodi Registar ovlaštenika izobrazbe.

(2) Registar ovlaštenika izobrazbe sadrži sljedeće podatke:

1. naziv i evidencijski broj ovlaštenika izobrazbe,

2. OIB/MB ovlaštenika izobrazbe,

3. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja ovlaštenja,

4. adresu, telefon i adresu elektroničke pošte ovlaštenika izobrazbe,

5. ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenika izobrazbe,

6. ime i prezime voditelja nastavnog programa,

7. ime i prezime izvoditelja nastavnog programa.

(3) Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje Registar ovlaštenika izobrazbe.

Članak 13.

(1) Usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom.

(2) Usavršavanjem se smatra pohađanje programa usavršavanja u području gospodarenja otpadom u ukupnom trajanju od 30 sati za odgovornu osobu i 20 sati za povjerenika u razdoblju od pet godina od datuma početka valjanosti potvrde.

(3) Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeću potvrdu.

(4) Program usavršavanja provodi ovlaštenik izobrazbe.

(5) Program usavršavanja se provodi prema nastavnom programu propisanom u Prilogu 4. ovoga Programa izobrazbe.

(6) Ovlaštenik izobrazbe vodi elektronički zapisnik o polaznicima programa usavršavanja

i polaganju ispita koji sadrži:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja i OIB polaznika programa usavršavanja,

2. vrijeme i mjesto održavanja programa usavršavanja,

3. datum pristupanja ispitu,

4. uspjeh na ispitu,

5. naziv ovlaštenika izobrazbe,

6. ime i prezime voditelja i izvoditelja nastavnog programa

(7) Nakon izvedenog programa usavršavanja polaznici su dužni evaluirati kvalitetu izvedenog programa anonimnom anketom.

(8) Ovlaštenik izobrazbe koji provodi program usavršavanja izdaje polazniku potvrdu iz članka 7. stavka 1. ovoga Programa izobrazbe.

Članak 14.

(1) Potvrda se može obnoviti nakon isteka roka valjanosti.

(2) Obnavljanje potvrde je moguće ukoliko je osoba koja posjeduje potvrdu završila program usavršavanja i položila ispit.

(3) Na obnavljanje potvrde na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7. i članka 13. stavka 8. ovoga Programa izobrazbe.

Članak 15.

(1) Ovlaštenik izobrazbe koji provodi program osnovne izobrazbe i program usavršavanja dužan je:

1. provoditi program izobrazbe sukladno nastavnom programu iz Priloga 1. i Priloga 4. ovoga Programa izobrazbe,

2. utvrditi osobne podatke polaznika programa izobrazbe,

3. voditi evidenciju prisutnosti polaznika programa izobrazbe,

4. voditi evidenciju o položenim ispitima.

(2) Ovlaštenik izobrazbe dužan je Ministarstvu dostaviti izvješće o provedbi svakog pojedinačnog programa osnovne izobrazbe, dodatne izobrazbe i programa usavršavanja najkasnije 15 dana od dana završetka izobrazbe odnosno polaganja ispita.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. oblik izobrazbe (program osnovne izobrazbe, dodatna izobrazba ili program usavršavanja),

2. vrijeme i mjesto održavanja izobrazbe,

3. detaljni prikaz provedene nastave,

4. popis polaznika (ime, prezime, datum i mjesto rođenja i OIB polaznika),

5. mjesto zaposlenja polaznika, ukoliko je poznato,

6. potpisna lista polaznika,

7. datum pristupanja ispitu za svakog polaznika,

8. rezultati ispita za svakog polaznika,

9. naziv ovlaštenika izobrazbe,

10. ime i prezime voditelja i izvoditelja nastavnog programa,

11. izvješće o evaluaciji kvalitete izvedenog programa.

Članak 16.

Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. čine sastavni dio ovoga Programa izobrazbe.

Članak 17.

Ovaj Program izobrazbe stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-30/01

Urbroj: 517-01-15-24

Zagreb, 7. srpnja 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 5.

77 15.07.2015 Program izobrazbe o gospodarenju otpadom 77 15.07.2015 Program izobrazbe o gospodarenju otpadom 77 15.07.2015 Program izobrazbe o gospodarenju otpadom