Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade

NN 77/2015 (15.7.2015.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1471

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE OSOBAMA IZ DRŽAVA UGOVORNICA UGOVORA O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU ZA PRUŽANJE USLUGE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ TE PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu: EGP) koje žele povremeno ili privremeno pružati usluge regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, te uvjeti i način priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija državljanima država ugovornica EGP-a arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke za obavljanje regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada.

(2) Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sukladno rednom broju 47. Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj iz svibnja 2013. godine pripada reguliranoj profesiji u području energetskog certificiranja zgrada.

(3) Na postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija državljana država ugovornica EGP-a na odgovarajući se način primjenjuju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09, 45/11 i 74/14) i Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13).

(4) Na postupak izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica EGP-a na odgovarajući način primjenjuju se Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09, 45/11 i 74/14), Zakon o uslugama (»Narodne novine« broj 80/11) i Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13).

(5) Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na strane osobe koje uslugu regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade žele pružati u Republici Hrvatskoj, ako su:

– državljani trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a

– državljani država EGP-a i državljani trećih država, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države EGP-a.

(2) Ovim se Propisom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010.)

Direktiva 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (SL L 354 28. 12. 2013.) i

Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu od 12. prosinca 2006. (SL L.376, 27. 12. 2006.)

Članak 3.

(1) Ministarstvo u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09, 45/11 i 74/14), Zakonom o uslugama (»Narodne novine« broj 80/11) i Zakonom o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) izdaje potvrdu osobama iz država ugovornica EGP-a za privremeno ili povremeno obavljanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj.

(2) Ministarstvo u skladu sa Zakonom o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09, 45/11 i 74/14), provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija državljanima država ugovornica EGP-a koji žele u Republici Hrvatskoj obavljati usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan.

(3) Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za reguliranu profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade provodi se prema općem sustavu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, u skladu s postupkom i uvjetima propisanim Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09, 45/11 i 74/14), Zakonom o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i ovim Pravilnikom.

(4) Na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se i propisi koji uređuju opći upravni postupak.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva;

2. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo;

3. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje za provođenje energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade;

4. imenovana osoba je fizička osoba koja kao zaposlenik ovlaštene pravne osobe u ime te pravne osobe potpisuje izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade, energetski certifikat zgrade, te provodi radnje i postupke energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;

5. zaposlena osoba je fizička osoba koja je zaposlena na neodređeno vrijeme u ovlaštenoj pravnoj osobi koja provodi radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade;

6. Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09, 45/11 i 74/14), i Zakonom o uslugama (»Narodne novine« broj 80/11).

Prilozi Pravilniku

Članak 5.

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

– Prilog A – Obrazac za prijavu povremenog ili privremenog obavljanja regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade pravnih osoba iz država ugovornica EGP-a

– Prilog B – Obrazac za prijavu povremenog ili privremenog obavljanja regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade fizičkih osoba iz država ugovornica EGP-a

– Prilog C – Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije državljanima država ugovornica EGP-a za obavljanje regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade.

II. UVJETI I NAČIN IZDAVANJA POTVRDE ZA PRUŽANJE USLUGE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE

Članak 6.

(1) Osobe iz države ugovornice EGP-a mogu u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno pružati uslugu energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade nakon što prije početka prvog pružanja usluge o tome obavijeste Ministarstvo prema obrascu iz priloga ovoga Pravilnika (Prilog A ili Prilog B).

(2) Podnošenjem obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, osoba dobiva pravo pružanja usluga na području Republike Hrvatske.

(3) Prijava prema obrascu iz stavka 1. ovoga članka mora se jedanput godišnje produljiti ako pružatelj usluga u toj godini namjerava povremeno ili privremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

(4) Ministarstvo na temelju dostavljene obavijesti osobi iz države ugovornice EGP-a izdaje potvrdu o privremenom ili povremenom pružanju usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, koja se automatski upisuje u privremenu evidenciju Ministarstva.

(5) Privremenost, odnosno povremenost pružanja usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo procjenjuje s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uzevši u obzir trajanje i učestalost pružanja usluga u Republici Hrvatskoj, a u skladu s propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuju radni odnosi i rad stranaca.

(6) Osoba iz države ugovornice EGP-a je odgovorna za zakonito pružanje usluga i podliježe odgovornosti u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Uz pisanu obavijest prema obrascu iz priloga A ovoga Pravilnika pravna osoba iz države ugovornice EGP-a dužna je priložiti i sljedeće dokumente:

– dokaz o poslovnom nastanu;

– potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti;

– dokaz o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade:

a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,

b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a, ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),

c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade,

d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da su imenovana osoba i druge osobe koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljali godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,

e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,

f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;

– dokaz o nekažnjavanju;

– dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti;

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF));

– dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

(2) Dokazi iz stavka 1. ovog članka podnose se u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga članka, koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 8.

(1) Uz pisanu obavijest prema obrascu iz priloga B ovoga Pravilnika fizička osoba iz države ugovornice EGP-a dužna je priložiti i sljedeće dokumente:

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o poslovnom nastanu;

– potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti;

– dokaz o stručnim kvalifikacijama:

a) potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,

b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a),

c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,

d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da je podnositelj obavijesti profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,

e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,

f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;

– dokaz o nekažnjavanju;

– dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti;

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema »razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)«);

– dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar.

(2) Dokazi iz stavka 1. ovog članka podnose se u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza iz stavka 1. alineje 4. i 5. ovoga članka koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 9.

Potvrda iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika sadržava:

1. za fizičku osobu sljedeće podatke:

– ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta,

– mjesto i datum rođenja,

– državljanstvo,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– naziv stečene/ih kvalifikacije/a,

– broj iz registra ovlaštenih osoba,

– da u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu bavljenja profesijom,

– dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

2. za pravnu osobu sljedeće podatke:

– tvrtka,

– adresa sjedišta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– djelatnosti upisane u odgovarajući registar,

– datum ili razdoblje upisa u odgovarajući registar,

– broj iz registra ovlaštenih osoba,

– podatke o imenovanoj i odgovornoj osobi u toj pravnoj osobi,

– podatke o zaposlenim osobama u toj pravnoj osobi koje će provoditi postupke i radnje energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,

– da u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu bavljenja profesijom,

– dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

III. PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 10.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije državljanima država ugovornica EGP-a za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj koje će te usluge pružati samostalno ili kao zaposlene osobe kod drugog poslodavca, provodi se u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Pravilnikom.

(2) Tijekom postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

(1) Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija državljanima država ugovornica EGP-a za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade provodi Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. osniva i njegove članove imenuje ministar posebnom Odlukom.

(3) Povjerenstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj državljanima država ugovornica EGP-a.

(4) Način rada Povjerenstva utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Povjerenstvo većinom glasova, uz suglasnost ministra.

Članak 12.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj pokreće se na zahtjev državljana države ugovornice EGP-a.

(2) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga C ovoga Pravilnika, a kojem je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o državljanstvu,

2. dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,

3. potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,

4. dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,

5. dokaz o stručnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,

6. dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana,

7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)),

8. dokaz o nekažnjavanju,

9. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu,

10. dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar,

11. potvrdu poslodavca iz države ugovornice da je profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana.

(3) Dokazi iz stavka 2. ovog članka podnose se u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza iz stavka 2. alineje 2., 3., 4., 5. i 10. ovoga članka, koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(4) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

Članak 13.

(1) Ministarstvo uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama podnositelja zahtjeva sa stručnim kvalifikacijama koje kao uvjet propisuju propisi Republike Hrvatske za obavljanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade.

(2) Odlučivanje o zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i usporedbu propisane dokumentacije obavlja, na temelju stručne procjene, Povjerenstvo Ministarstva kojeg imenuje Ministar.

(3) U postupku vrednovanja inozemnih stručnih kvalifikacija, mišljenja, preporuke i informacije mogu se pribaviti od Agencije za znanost i visoko obrazovanje odnosno Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, odgovarajućih visokoškolskih ustanova, strukovnih organizacija, kontaktnih točaka država EGP-a, uvidom u baze podataka reguliranih profesija energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade država EGP-a, te upravnom suradnjom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav).

Članak 14.

(1) Ako se tijekom postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade utvrdi da postoji bitna razlika između stručne kvalifikacije podnositelja zahtjeva koja je stečena u državi ugovornici EGP-a i stručnih kvalifikacija propisanih Zakonom o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), može se pozvati podnositelja zahtjeva da izvrši dopunsku mjeru polaganjem određenog ispita ili razdoblje prilagodbe do ukupno tri godine.

(2) Dopunsku mjeru privremenim rješenjem određuje Ministarstvo, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Protiv privremenog rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

(1) Ministarstvo nakon provedenog postupka kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za reguliranu profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade donosi rješenje.

(2) Ministarstvo donosi rješenje o zahtjevu i dostavlja ga podnositelju najkasnije u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.

(3) Ako se utvrdi da je zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije nepotpun, Ministarstvo u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva o tome pisanim putem obavještava podnositelja i poziva ga da u roku od 90 dana dopuni zahtjev, a da će se u protivnom zahtjev odbaciti kao nepotpun.

(4) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 1. ovoga Pravilnika ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Rješenje iz stavka 1. upisuje se u evidenciju osoba kojima su priznate inozemne stručne kvalifikacije, koju vodi Ministarstvo.

Članak 16.

Podaci o podnositelju zahtjeva dobiveni tijekom postupka provedenog u skladu s ovim Pravilnikom, smiju se upotrijebiti samo sukladno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-12/8

Urbroj: 531-01-15-12

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG A

OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

PRIJAVA POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi

Naziv podnositelja zahtjeva – tvrtka trgovačkog društva


Sjedište trgovačkog društva (adresa iz sudskog registra)


Poštanski broj i mjesto


Država članica poslovnog nastana


OIB


MB (matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)


Registarski broj – ukoliko je pravna osoba upisana u odgovarajući registar ovlaštenih osoba za obavljanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


Banka i broj žiro računa


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa


Razlog podnošenja prijave

Prijava prije prvog pružanja usluge


Prijava nastavka pružanja usluge


Podaci o već izdanoj potvrdi

Klasifikacijska oznaka


Urbroj


Datum izdavanja


Podaci o reguliranosti profesije u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj:


Kratki opis usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada koje podnositelj prijave ima pravo obavljati prema propisima države poslovnog nastana


II. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja prijave

Ime


prezime


OIB


Ulica i kućni broj


Poštanski broj i mjesto


Država članica podrijetla


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksaIII. Podaci o osobi koja je u ovlaštenoj pravnoj osobi imenovana za potpisivanje energetskih certifikata zgrada i potpisivanje izvještaja o energetskim pregledima zgrada koje provodi ta pravna osoba

Ime


Prezime


Zvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto


Država članica podrijetla


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa


Podaci o stručnim kvalifikacijama

Podaci o stečenom obrazovanju (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a)


Podaci o stručnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina


Podatak o obavljanu profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u trajanju od godine dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


Podaci o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


Profesionalni naziv u državi poslovnog nastana


IV. Podaci o drugim osobama zaposlenim u pravnoj osobi koje provode radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (navesti za sve osobe)

Ime


Prezime


Zvanje (npr. dipl. ing strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto


Država članica podrijetla


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa


E-mail adresa


Podaci o stručnim kvalifikacijama

Podaci o stečenom obrazovanju (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a)


Podaci o stručnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina


Podatak o obavljanu profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u trajanju od godine dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


Podaci o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


Profesionalni naziv u državi poslovnog nastana


V. prilozi prijavi

1.

Dokaz o poslovnom nastanu (Izvadak iz sudskog registra)


2.

Potvrda nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti


3.

Dokazi o stručnim kvalifikacijama za osobu/osobe koja/koje su u ovlaštenoj pravnoj osobi imenovana/imenovane za potpisivanje izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, energetske certifikate zgrade koje provodi ta pravna osoba, kao i o zaposlenim osobama koje provode radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


3.1.

Preslika diplome/ako je više osoba navesti broj/


3.2.

Preslika uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja/Programu usavršavanja, ako je više osoba navesti broj


3.3.

Potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina


3.4.

Potvrda poslodavca iz države ugovornice da o obavljanju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u roku od godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


3.5.

Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 imenovane osoba i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF))


4.

Dokaz o nekažnjavanju


5.

Preslika ugovora o osiguranju odnosno polici osiguranja od odgovornosti za štetu


6.

Upravne pristojbe


VI. Želim da me o tijeku postupka obavještavate

Poštom


Telefaksom (broj s pozivnim brojem)


Elektronskom poštom


VII. Izjava podnositelja prijave

Da su podaci navedeni u ovoj prijavi točni potvrđujem potpisom, te sam suglasan da se javno objave sljedeći podaci tvrtke (odabrano označiti s X)

Broj telefona


Broj mobilnog telefona


E-mail adresa


Datum podnošenja prijave

Ime i prezime odgovorne osobe

Potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke


PRILOG B

OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE FIZIČKIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

PRIJAVA POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE FIZIČKIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o fizičkoj osobi

Ime


Prezime


Zvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto stanovanja


Država članica


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa


Razlog podnošenja prijave

Prijava prije prvog pružanja usluge


Prijava nastavka pružanja usluge


Podaci o već izdanoj potvrdi

Klasifikacijska oznaka


Urbroj


Datum izdavanja


Kratki opis usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada koje podnositelj prijave ima pravo obavljati prema propisima države poslovnog nastana


Registarski broj – ukoliko je fizička osoba upisana u odgovarajući registar ovlaštenih osoba za obavljanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


Podaci o stručnim kvalifikacijama

Podaci o stečenom obrazovanju (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a)


Podaci o stručnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina


Podatak o obavljanu profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u iznosu od godine dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


Podaci o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


Profesionalni naziv u državi poslovnog nastana


II. prilozi prijavi

1.

Dokaz o državljanstvu


2.

Dokaz o poslovnom nastanu


3.

Potvrda nadležnih tijela države u kojoj podnositelj prijave ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti

             

4.

Dokaz o stručnim kvalifikacijama

4.1.

Potvrda nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj


4.2.

Dokaz o stečenom obrazovanju (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a)


4.3.

Potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina


4.4.

Potvrda poslodavca iz države ugovornice da je podnositelj obavijesti profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


5.

Dokaz o postojanju profesionalnog naziva koji podnositelj prijave ima u državi poslovnog nastana


6.

Dokaz o nekažnjavanju


7.

Dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti


8.

Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF))


9.

Dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar


10.

Upravne pristojbe


III. Želim da me o tijeku postupka obavještavate

Poštom


Telefaksom (broj s pozivnim brojem)


Elektronskom poštom


IV. Izjava podnositelja prijave

Da su podaci navedeni u ovoj prijavi točni potvrđujem potpisom, te sam suglasan da se javno objave sljedeći podaci (odabrano označiti s X):

Broj telefona


Broj mobilnog telefona


E-mail adresa


Datum podnošenja prijave

Ime i prezime podnositelja prijave

Potpis podnositelja prijave


PRILOG C

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE DRŽAVLJANA DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE DRŽAVLJANA DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o fizičkoj osobi

Ime


Prezime


Zvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)


Mjesto i datum rođenja


OIB


Podaci o prebivalištu u državi iz koje dolazi:

Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto stanovanja


Država članica


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa


Podaci o prebivalištu u Republici Hrvatskoj

Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto stanovanja


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa


Registarski broj – ukoliko je fizička osoba upisana u odgovarajući registar ovlaštenih osoba za obavljanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


Kratki opis usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada koje podnositelj zahtjeva ima pravo obavljati prema propisima države poslovnog nastana


Podaci o stručnim kvalifikacijama

Podaci o stečenom obrazovanju (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a)


Podaci o stručnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina


Podatak o obavljanu profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u iznosu od godine dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


Podaci o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade


II. Želim da me o tijeku postupka obavještavate

Poštom


Telefaksom (broj s pozivnim brojem)


Elektronskom poštom


III. prilozi zahtjevu

1.

Dokaz o državljanstvu


2.

Dokaz o poslovnom nastanu


3.

Potvrda nadležnih tijela države u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti


4.

Dokaz o stručnim kvalifikacijama

4.1.

potvrda nadležnog tijela države članice EGP-a iz koje dolazi podnositelj zahtjeva o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj


4.2.

dokaz o stečenom obrazovanju (diploma stečena u državi članici EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a)


4.3.

potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu od najmanje pet godina

              

4.4.

potvrdu poslodavca iz države ugovornice EGP-a da je podnositelj zahtjeva profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana


5.

dokaz o postojanju profesionalnog naziva koji podnositelj zahtjeva ima u državi poslovnog nastana


6.

dokaz o nekažnjavanju


7.

dokaz o načinu osiguranja od profesionalne odgovornosti


8.

dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 (certifikat o poznavanju jezika razine B2 izdanog od strane ovlaštene institucije prema razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF))


9.

dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EGP-a vodi takav registar


10.

Upravne pristojbe


IV. Izjava podnositelja zahtjeva

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva

Ime i prezime podnositelja zahtjeva

Potpis podnositelja zahtjeva

77 15.07.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade 77 15.07.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade 77 15.07.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade 77 15.07.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade