Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike

NN 77/2015 (15.7.2015.), Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

1486

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 2, Zagreb, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku,

Sindikat policije Hrvatske, zastupan po Dubravku Jagiću, predsjedniku,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, zastupan po Zdravku Lončaru, predsjedniku

dana 17. lipnja 2015. godine, sklopili su sljedeći

SPORAZUM

O PRIMJENI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Svrha i cilj Sporazuma

Članak 1.

Sporazumom o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: Sporazum), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), te reprezentativni sindikati u državnim službama (u daljnjem tekstu: sindikati), potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 104/13 i 150/13), suglasno utvrđuju da je cilj ovoga Sporazuma ujednačiti materijalna prava državnih službenika i namještenika s materijalnim pravima službenika i namještenika u javnim službama, kako bi se na jednak način primjenjivala ista osnovica za izračun jubilarne nagrade, koja je uređena člankom 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odnosno člankom 5. Dodatka II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Predmet Sporazuma

Članak 2.

Ovim Sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obveze Vlade i sindikata, kao i aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti od strane potpisnika ovoga Sporazuma u ispunjavanju svrhe i cilja utvrđenog člankom 1. ovoga Sporazuma.

Obveze Vlade

Članak 3.

Radi ispunjanja svrhe i cilja ovoga Sporazuma, Vlada se obvezuje:

1) Svim državnim službenicima i namještenicima, koji su u 2014. i 2015. godini ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, isplatiti razliku između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa jubilarne nagrade utvrđene prema osnovici od 1.800,00 kuna.

2) Pripadajuću razliku iznosa jubilarne nagrade iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, isplatiti u četiri navrata do kraja 2015. godine, i to na način da će se isplata vršiti prema vremenu ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade na sljedeći način:

– prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do 30. srpnja 2015. godine;

– druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine, najkasnije do 30. rujna 2015. godine;

– treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, najkasnije do 30. studenoga 2015. godine;

– četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja 2015. godine do potpisivanja ovoga Sporazuma, najkasnije do 30. prosinca 2015. godine.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

(1) Stranke ovoga Sporazuma suglasne su da se u Dodatku II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike briše članak 5.

(2) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa svih sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Članak 5.

Sporazum se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki od potpisnika na strani sindikata zadržava po jedan, a Vlada tri primjerka.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR VLADE RH

Ministar rada i
mirovinskoga sustava

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR
SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, v. r.


Nezavisni sindikat djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, v. r.

77 15.07.2015 Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike 77 15.07.2015 Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike