Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama

NN 78/2015 (17.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama

HRVATSKI SABOR

1496

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/65

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 8. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA

Članak 1.

U Zakonu o zračnim lukama (»Narodne novine«, br. 19/98. i 14/11.) u članku 9.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Koncesija za zračnu luku daje se na rok koji ne može biti kraći od pet niti duži od 60 godina.«.

Članak 2.

U članku 9.b stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Koncesija se može dati za građenje i upravljanje zračnom lukom na nekretninama:

– u vlasništvu Republike Hrvatske,

– u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– u vlasništvu Društva u kojem je isključivi imatelj udjela/dionica Republika Hrvatska,

– u vlasništvu Društva u kojem su isključivi imatelji udjela/dionica jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– u vlasništvu Društva u kojem su isključivi imatelji udjela/dionica Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Koncesija se može dati za upravljanje izgrađenom zračnom lukom:

– u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske,

– u isključivom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– u vlasništvu Društva u kojem je isključivi imatelj udjela Republika Hrvatska,

– u vlasništvu Društva u kojem su isključivi imatelji udjela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– u vlasništvu Društva u kojem su isključivi imatelji udjela Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»(6) Koncesija za građenje i upravljanje zračnom lukom može obuhvatiti koncesiju za upravljanje izgrađenom zračnom lukom i koncesiju za građenje nove infrastrukture zračne luke na nekretninama osoba iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Davatelj koncesije iz stavka 4. podstavaka 1., 3., 4. i 6. i stavka 5. podstavaka 1., 3., 4. i 6. ovoga članka u ime Republike Hrvatske je Vlada Republike Hrvatske.

(8) Davatelj koncesije iz stavka 4. podstavaka 2. i 5. i stavka 5. podstavaka 2. i 5. ovoga članka u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(9) U slučaju davanja koncesije na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Društva iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, koncesionar, uz naknadu za koncesiju, plaća i godišnju naknadu za korištenje nekretnina po tržišnoj vrijednosti, a što se uređuje ugovorom između koncesionara i vlasnika nekretnine.

(10) Pravo na korištenje nekretnine i visina naknade iz stavka 9. ovoga članka sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije.

(11) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka, u slučaju davanja koncesije na nekretninama u vlasništvu Društva koje je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imatelji udjela kao ovlaštenici koncesijske naknade mogu se sporazumjeti o obvezi plaćanja godišnje naknade po tržišnoj vrijednosti Društvu.«.

Članak 3.

Članak 9.c mijenja se i glasi:

»(1) Pripremne radnje za davanje koncesije i postupak davanja koncesije iz članka 9.b stavka 6. ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Pripremne radnje za davanje koncesije i postupak davanja koncesije iz članka 9.b stavka 7. ovoga Zakona provode nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Obavljanje određenih stručno-tehničkih poslova u provedbi pripremnih radnji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo, odnosno nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu povjeriti Društvu iz članka 9.b stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 9.d stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Pripremne radnje za davanje koncesije i postupak davanja koncesije provode se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije.

(2) Pravna analiza iz studije opravdanosti davanja koncesije sadrži popis i obrazloženje primjene propisa koji se primjenjuju na davanje koncesije, utvrđenja i analizu imovinskopravnih pitanja te preporuka vezanih za uvjete davanja koncesije i pitanje osiguranja izvršenja ugovora o koncesiji.«.

Članak 5.

U članku 9.e stavku 1. iza riječi: »u ime Republike Hrvatske« briše se točka i dodaju se zarez i riječi: »,odnosno nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao davatelj koncesije u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 6.

U članku 9.f stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 20 dana, ili u duljem roku ako je tako određeno dokumentacijom za nadmetanje, od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.«.

U stavku 4. riječ: »konačna« zamjenjuje se riječju: »izvršna«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuju ga:

– za koncesije iz članka 9.b stavka 6. ovoga Zakona ministar nadležan za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: ministar) i odabrani najpovoljniji ponuditelj,

– za koncesije iz članka 9.b stavka 7. ovoga Zakona čelnik nadležnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odabrani najpovoljniji ponuditelj.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»(7) Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen ako jamstva i/ili instrumenti osiguranja propisani zakonom kojim se uređuju koncesije ne budu dostavljeni davatelju koncesije u roku određenom u dokumentaciji za nadmetanje.

(8) Pri izvršenju ugovora o koncesiji Društvo iz članka 9.b stavaka 4. i 5. ovoga Zakona može pružati stručnu i tehničku pomoć davatelju koncesije.

(9) Sredstva za podmirenje određenih obveza davatelja koncesije iz ugovora o koncesiji može osigurati Društvo iz članka 9.b stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, a što se uređuje ugovorom između davatelja koncesije i Društva.

(10) U slučaju prestanka ugovora o koncesiji Društvo iz članka 9.b stavaka 4. i 5. ovoga Zakona preuzima upravljanje zračnom lukom pod uvjetima koji vrijede za operatore aerodroma, propisanim važećim propisima s područja civilnog zračnog prometa.«.

Članak 7.

Članak 9.g mijenja se i glasi:

»Naknada za koncesiju prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno udjelu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u vlasništvu nekretnine, zračne luke, odnosno razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva iz članka 9.b stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

Članak 9.i mijenja se i glasi:

»(1) Građenje zračnih luka u vlasništvu Društva u kojem je imatelj udjela/dionica Republika Hrvatska ili na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, u interesu je Republike Hrvatske.

(2) Građenje u smislu ovoga Zakona je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se gradi nova ili rekonstruira postojeća građevina.

(3) Na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja zračnih luka primjenjuju se propisi o izvlaštenju, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(4) Za potrebe građenja zračnih luka u vlasništvu Društva iz stavka 1. ovoga članka nekretnine se izvlašćuju u korist tog Društva.

(5) Prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja zračnih luka podnosi Društvo iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Za potrebe građenja zračnih luka na temelju koncesije nekretnine se izvlašćuju u korist davatelja koncesije.

(7) Prijedlog za izvlaštenje iz stavka 6. ovoga članka u ime i za račun davatelja koncesije, osim Društva iz članka 9.b stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, može podnijeti i koncesionar ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovoga Zakona.

(8) Pravne osobe iz stavaka 5. i 7. ovoga članka obveznici su plaćanja naknade u postupku izvlaštenja nekretnina radi građenja zračnih luka.«.

Članak 9.

U članku 17. stavak 3. briše se.

Članak 10.

Odredbe članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, kojom se u članku 9.b Zakona o zračnim lukama (»Narodne novine«, br. 19/98. i 14/11.) dodaje stavak 11., primjenjuju se na ugovore o koncesiji sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/74

Zagreb, 3. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.