Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

NN 78/2015 (17.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

HRVATSKI SABOR

1497

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/66

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 8. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12. i 153/13.), u članku 1. stavku 1. riječi: »Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

2. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,«.

U točki 7. na kraju rečenice umjesto zareza stavlja se točka te se dodaje druga rečenica koja glasi: »Računi za komunalne i druge usluge, kao i drugi računi, financijska i druga izvješća ne smatraju se izravnom poštom,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. konsolidator: pravna ili fizička osoba koja nije davatelj poštanskih usluga, a na temelju ugovora prikuplja poštanske pošiljke od pošiljatelja radi predaje davatelju poštanskih usluga,«.

U točki 20. riječ: »sekogrami« zamjenjuje se riječima: »pošiljke za slijepe«.

Točka 26. mijenja se i glasi:

»26. prijava za obavljanje poštanskih usluga: prijava koju pravna ili fizička osoba podnosi Agenciji u svrhu obavljanja zamjenskih poštanskih usluga i ostalih poštanskih usluga,«.

U točki 30. riječ: »sekogram« zamjenjuje se riječima: »pošiljka za slijepe«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. točki 2. riječi: »s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječima: »s Agencijom«.

Članak 4.

Naziv glave II. iznad članka 7. mijenja se i glasi: »II. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. donošenje odluke o utvrđivanju neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,«.

U točki 7. riječi: »davatelja univerzalne usluge« zamjenjuju se riječima: »davatelja poštanskih usluga«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Popis davatelja poštanskih usluga, s vrstama poštanskih usluga koje obavljaju, objavljuje se na internetskim stranicama Agencije.«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Univerzalna usluga obuhvaća poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu:

1. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kilograma,

2. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kilograma,

3. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti,

4. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljaka za slijepe mase do 7 kilograma, bez naplate,

5. usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 20 kilograma u međunarodnom dolaznom prometu.«.

Članak 7.

U članku 17. riječi: »potpune prijave« zamjenjuju se riječima: »uredne prijave«.

Članak 8.

U članku 18. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Agencija će, u roku od osam dana od dana zaprimanja uredne prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, izdati davatelju poštanskih usluga potvrdu kojom se dokazuje podnošenje uredne prijave za određene vrste poštanskih usluga. Ova potvrda nije upravni akt.

(4) Davatelj poštanskih usluga, koji poštanske usluge obavlja na temelju prijave, obvezan je pisanim putem izvijestiti Agenciju o svim promjenama okolnosti navedenih u prijavi iz stavka 1. ovoga članka, a osobito o promjenama i završetku obavljanja prijavljenih poštanskih usluga, i to bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena.«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. na kraju druge rečenice briše se točka i dodaju riječi: »u roku od 90 dana od dana zaprimanja uredne prijave.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: »Ukidanje odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga«.

U članku 28. stavku 3. riječi: »stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točke 2. ovoga članka«.

Članak 11.

U članku 44. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Agencija može, prije ili nakon objave općih uvjeta davatelja poštanskih usluga, odlukom narediti izmjenu, dopunu ili ukidanje pojedinih odredaba općih uvjeta, ili općih uvjeta u cijelosti, ako utvrdi da su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Davatelj poštanskih usluga, koji obavlja zamjenske poštanske usluge, mora obavljati računovodstveno razdvajanje na način da se mogu utvrditi prihodi ostvareni od tih poštanskih usluga odvojeno od prihoda ostvarenih od ostalih poštanskih usluga, po vrstama usluga i proizvodima.«.

Članak 13.

U članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija na temelju izračuna iz stavka 2. ovoga članka odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno opterećenje.«.

U stavku 4. riječi: »potpunog zahtjeva« zamjenjuju se riječima: »urednog zahtjeva«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sredstva za naknadu nepravednog opterećenja isplaćuju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, na zahtjev davatelja univerzalne usluge, a na temelju odluke Agencije iz stavka 3. ovoga članka te u skladu s pravilima o državnim potporama.«.

Članak 14.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj univerzalne usluge, koji želi ostvariti pravo na naknadu nepravednog opterećenja, podnosi zahtjev Agenciji najkasnije do 31. srpnja za prethodnu kalendarsku godinu.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 51. briše se.

Članak 51. briše se.

Članak 16.

Naslov iznad članka 52. briše se.

Članak 52. briše se.

Članak 17.

U članku 63. stavku 1. točka 10. briše se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/77

Zagreb, 3. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.