Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

NN 78/2015 (17.7.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

HRVATSKI SABOR

1498

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 8. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13. i 153/13.) iznad članka 2. dodaje se naslov koji glasi: »Prijenos prava Europske unije«.

U članku 2. stavku 1. podstavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji podstavci 7., 8. i 9. postaju podstavci 5., 6. i 7.

Podstavak 10. briše se.

Dosadašnji podstavak 11. postaje podstavak 8.

Iza podstavka 8. dodaju se novi podstavci 9. – 11. i podstavci 12. –

20. koji glase:

»9. Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.);

10. Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 24. 7. 2012.),

11. Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama (SL L 285, 31. 10. 2009.);

12. Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009.);

13. Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009.);

14. Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (Tekst značajan za EGP) (SL L 312, 22. 11. 2008.);

15. Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 266, 26. 9. 2006.);

16. Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.);

17. Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 275, 25. 10. 2003.);

18. Direktiva vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16. 7. 1999.);

19. Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja (SL L 365, 31. 12. 1994.),

20. Direktiva Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. kojom se standardiziraju i racionaliziraju izvješća o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (SL L 377, 31. 12. 1991.).«.

U stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 108, 29. 4. 2010., u daljem tekstu: Uredba br. 66/2010).«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš:

– Protokolom Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, koji je Republika Hrvatska ratificirala Zakonom o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 8/12., u daljnjem tekstu: Protokol).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Domino-efekt je niz povezanih učinaka koji zbog međusobnog razmještaja i blizine područja postrojenja, postrojenja, odnosno dijelova postrojenja ili grupe postrojenja i količina opasnih tvari prisutnih u tim područjima postrojenja povećavaju mogućnost izbijanja velike nesreće ili pogoršavaju posljedice nastale nesreće,«.

U točki 3. riječi: »postrojenja za izgaranje« zamjenjuju se riječima: »uređaja za loženje«.

U točki 5. riječ: »stacionarnih« zamjenjuje se riječju: »nepokretnih«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Izbjegnuta nesreća je neplanirani događaj koji je unutar područja postrojenja i/ili izvan njega imao potencijal za uzrokovanje štetnih posljedica za zdravlje ljudi, oštećenje materijalnih dobara ili ugrožavanje prirode i okoliša, ali je ono izbjegnuto,«.

Iza točke 17. dodaje se točka 17.a koja glasi:

»17.a Kapacitet postrojenja je najveća vrijednost pokazatelja obavljanja djelatnosti postrojenja, koja je određena tehničkim razlozima u postrojenju (tehnička mogućnost obavljanja djelatnosti),«.

U točki 37. riječ: »postrojenju« zamjenjuje se riječima: »području postrojenja«.

U točki 38. riječ: »bitno« zamjenjuje se riječju: »unutarnje«.

U točki 40. riječi: »postrojenja za izgaranje« zamjenjuju se riječima: »uređaja za loženje«.

U točki 47. riječi: »Postrojenje za izgaranje« zamjenjuju se riječima: »Uređaj za loženje«.

Točka 50. mijenja se i glasi:

»50. Postojeće postrojenje je postrojenje koje je u radu, uključujući i probni rad, ili je bilo u radu te ima mogućnost ponovnog pokretanja rada, neovisno o tome ima li ili nema okolišnu dozvolu, a koje je barem jednom dobilo dozvolu za početak rada sukladno posebnom propisu,«.

Točka 77. mijenja se i glasi:

»77. Velika nesreća je događaj, odnosno nekontrolirana pojava izazvana velikom emisijom, požarom ili eksplozijom i sl. koji su uzrokovani nekontroliranim razvitkom događanja tijekom djelovanja u području postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari te jedna ili više tih opasnih tvari i/ili njihovih spojeva nastalih zbog događaja, odnosno nekontrolirane pojave koji dovode u ozbiljnu trenutačnu ili odgođenu – naknadnu opasnost za ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i/ili okoliš unutar područja postrojenja i/ili izvan područja postrojenja,«.

U točki 85. riječi: »postrojenja za izgaranje« zamjenjuju se riječima: »uređaja za loženje«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na pitanja vezana za Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe posebnog propisa kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i odredbe propisa o ustanovama.«.

Članak 4.

U članku 34. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»− Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,«.

Članak 5.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija obavlja i stručne poslove zaštite prirode sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 40. stavku 2. podstavak 22. briše se.

Dosadašnji podstavci 23., 24. i 25. postaju podstavci 22., 23. i 24.

Dosadašnji podstavak 26., koji postaje novi podstavak 25., mijenja se i glasi:

»25. izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel,«.

Iza podstavka 25. dodaje se podstavak 26. koji glasi:

»26. izradu elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša,«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Dosadašnji stavak 14. briše se.

Članak 7.

U članku 51. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Strategija se donosi svakih deset godina, a njezina izmjena i dopuna po potrebi, na prijedlog Ministarstva.«.

Članak 8.

U članku 52. stavku 7. iza riječi: »Plan« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno njegove izmjene i dopune«, a riječ: »donosi« zamjenjuje se riječju: »donose«.

Članak 9.

U članku 53. stavku 11. iza riječi: »Program« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno njegove izmjene i dopune«, a riječ: »donosi« zamjenjuje se riječju: »donose«.

Članak 10.

U članku 56. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Strategijom upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem dugoročno se određuju i usmjeravaju ciljevi upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na načelima održivog razvitka i integralnog upravljanja obalnim područjem, primjenjujući ekosustavni pristup u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, socijalnim i kulturnim razvitkom na području Države.

(2) Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem izrađuje Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove: prostornoga uređenja, pomorstva, turizma, prometa, infrastrukture, regionalnog razvoja, gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, znanosti, zdravstva, vanjskih i europskih poslova, obrane, kulture i upravljanja državnom imovinom. Izradu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem koordinira Ministarstvo.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ciljeve zaštite okoliša, područje primjene i određivanje pripadnosti, plan djelovanja u pripremi dokumenata za morski okoliš i obalno područje (Početna procjena ukupnog stanja, Skup značajki dobrog stanja okoliša, Skup ciljeva, Sustav praćenja i promatranja morskog okoliša i obalnog područja) i Program zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, potrebu djelovanja, način suradnje, tijela nadležna za provedbu, način provedbe i iznimke, način izvještavanja, informiranja i sudjelovanja javnosti te druga pitanja s tim u vezi pobliže uređuje Vlada uredbom.«.

Članak 11.

U članku 57. stavku 2. iza podstavka 14. briše se točka, stavlja zarez i dodaje podstavak 15. koji glasi:

»− način korištenja kemijskih sredstava (disperzanata) kod iznenadnih onečišćenja mora.«.

U stavku 3. iza riječi: »pomorstva,« dodaje se riječ: »gospodarstva,«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Plan intervencija daje se na raspolaganje Europskoj komisiji, drugim državama članicama, odnosno susjednim trećim zemljama koje bi mogle biti pogođene i javnosti.

(7) Republika Hrvatska sukladno ovom Zakonu i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 7/08.), kojim je uspostavljen mehanizam međusobne suradnje s državama članicama, odnosno trećim zemljama, redovito ispituje svoju pripravnost za učinkovito djelovanje u suradnji s državama članicama koje bi mogle biti pogođene, relevantnim agencijama Europske unije te na osnovi uzajamnosti s trećim zemljama koje bi mogle biti pogođene.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 12.

U članku 61. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, tehničke standarde emisije onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve, zahtjeve o homologaciji koje moraju zadovoljavati, metode i postupke ispitivanja, način priznavanja dokumenata o homologaciji izdanih u drugim državama, sadržaj potvrde (certifikata) o sukladnosti, naknade za provođenje postupka homologacije, način obračuna troškova praćenja propisanih tehničkih standarda, uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje postupka homologacije, praćenja kakvoće proizvoda stavljenih na tržište i praćenja emisija u zrak propisuje pravilnikom čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo u suradnji s ministrom.«.

Članak 13.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Strateška procjena obvezno se provodi za:

– strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš;

– strategije, planove i programe uključujući njihove izmjene i dopune čija se provedba financira iz sredstava Europske unije;

– strategije, planove i programe za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.

(2) Za strategije, planove i programe za koje se obvezno provodi strateška procjena obvezna je i provedba odgovarajuće ocjene prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode.

(3) Ako se strategija i/ili plan i/ili program donose u objedinjenom postupku provest će se jedinstveni postupak strateške procjene.«

Članak 14.

U članku 64. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63. ovoga Zakona obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: postupak ocjene). Postupak ocjene provodi se na način uređen ovim Zakonom i uredbom iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 67. stavku 3. iza riječi: »zakonu« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: »u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 16.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Procjena utjecaja zahvata na okoliš je procjena mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš temeljem njihove prirode, veličine ili lokacije, određenih ovim Zakonom i uredbom iz članka 78. stavka 3. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »način, utjecaj« dodaju se riječi: »svakog pojedinačnog«.

Članak 17.

U članku 79. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »obvezno« stavlja se zarez i dodaju riječi: »prije davanja odobrenja za provedbu zahvata, o tome«.

Članak 18.

Iza članka 89. dodaje se članak 89.a koji glasi:

»Članak 89.a

Mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš obvezni su sadržaj dozvola za provedbu zahvata koje se izdaju prema posebnom zakonu.«.

Članak 19.

U članku 92. stavku 1. riječi: »ukida se« zamjenjuju se riječima: »prestaje važiti«.

U stavku 2. riječi: »ukida se« zamjenjuju se riječima: »prestaje važiti«.

U stavku 3. riječi: »ukida se« zamjenjuju se riječima: »prestaje važiti«.

Članak 20.

U članku 95. stavku 2. riječi: »postrojenja za izgaranje« zamjenjuju se riječima: »uređaje za loženje«.

Članak 21.

U članku 97. iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Nadležna tijela i/ili osobe koje sudjeluju u postupku ishođenja okolišne dozvole mogu zahtijevati utvrđivanje zahtijevane kakvoće okoliša i prihvatljivosti za sastavnicu okoliša za koju su nadležna ako postupak procjene utjecaja na okoliš nije obvezan prema Zakonu.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka zahtijevana kakvoća okoliša i prihvatljivost za okoliš utvrđuje se provođenjem odgovarajuće procjene u okviru postupka ishođenja okolišne dozvole sukladno odredbama Zakona i uredbe iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 112. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako se utvrđivanje uvjeta okolišne dozvole provodi s NRT-om koje nisu propisane niti u jednom od postojećih zaključaka o NRT-u ili se ti zaključci ne odnose na sve potencijalne učinke koje djelatnost ili proces imaju na okoliš, utvrđivanje NRT-a provodi se sukladno kriterijima propisanim ovim Zakonom i uredbom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona uz obvezno saslušanje operatera.«.

Članak 23.

U članku 114. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša koja su izdana prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07.).«.

Članak 24.

U članku 115. stavku 1. riječi: »postrojenja za izgaranje« zamjenjuju se riječima: »uređaja za loženje«.

Članak 25.

U članku 117. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uvjeti dozvole, kod čije povrede je potrebno prekinuti rad postrojenja do postizanja ponovne sukladnosti s njima, mogu se utvrditi okolišnom dozvolom.«.

Članak 26.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo će rješenjem ukinuti okolišnu dozvolu kada utvrdi da:

– operater postupa protivno odredbi članka 114. stavka 2. i članka 115. stavka 2. ovoga Zakona,

– je operater trajno prestao obavljati djelatnost za koju je okolišna dozvola izdana.

(2) O nalazu iz stavka 1. ovoga članka inspektor zaštite okoliša dužan je bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 27.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari odnose se na područja postrojenja u kojima ili putem kojih se, obavljanjem djelatnosti operatera, opasne tvari: proizvode; prerađuju; skladište; nastaju kao nusproizvod u proizvodnji proizvoda; koriste kao sirovine u proizvodnji, odnosno tehnološkom procesu; transportiraju unutar područja postrojenja i/ili odlažu u svrhu proizvodnog procesa; odnosno mogu nastati prilikom velike nesreće (u daljnjem tekstu: prisutne su).

(2) Popis vrsta opasnih tvari u smislu stavka 1. ovoga članka, način utvrđivanja količina, granične količine i kriterije prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne; način podnošenja i obvezni sadržaj obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju; obvezni sadržaj Politike sprječavanja velikih nesreća; obvezni sadržaj Izvješća o sigurnosti, uvjeti za izdavanje suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća, uvjeti za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti; obvezni sadržaj i način davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća; uvjeti za produženje izdane suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti i rokove s tim u vezi; tajnost podataka; način i uvjete za nadzor nad provedbom aktivnosti i mjera sukladno izdanoj suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća; posebne obveze operatera: u poduzimanju mjera za sprječavanje velikih nesreća, u slučaju značajne promjene u području postrojenja operatera, u slučaju velike nesreće, postupak i obveze u slučaju velike nesreće s prekograničnim učincima, druge uvjete i mjere za sprječavanje velikih nesreća u skladu s međunarodno priznatim standardima i propisima; sadržaj i način vođenja očevidnika o operaterima i njihovim područjima postrojenja koja mogu uzrokovati nesreće s domino-efektom te druga pitanja s tim u vezi pobliže propisuje Vlada uredbom.«.

Članak 28.

U članku 121. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) U svrhu izvršavanja obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka operater je dužan sukladno odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona u području postrojenja utvrditi moguću prisutnost, odnosno prisutnost opasnih tvari, prema vrstama i količinama, i o tome na propisani način obavijestiti Ministarstvo:

1. za novo postrojenje, odnosno rekonstrukciju prije ishođenja građevinske dozvole, odnosno drugog akta kojim se odobrava građenje ili prije promjene koja uzrokuje promjenu popisa opasnih tvari,

2. za postojeća postrojenja prije planirane promjene, sukladno odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona u slučaju:

– značajne promjene u proizvodnji i radu,

– značajnijeg povećanja ili smanjenja količine ili značajnijih promjena prirode ili fizikalnog oblika prisutne opasne tvari u odnosu na podatke navedene u obavijesti koju je operater dostavio ranije,

– bilo kakve promjene postupaka u kojima se opasna tvar koristi s obzirom na promjenu naravi ili količine opasnih tvari, koje izmjene bi mogle znatno utjecati na opasnost od velikih nesreća,

– rekonstrukcije područja postrojenja ili postrojenja koja bi mogla uzrokovati značajne posljedice u smislu opasnosti od velike nesreće,

– promjene u dostavljenim informacijama kao što su promjena tvrtke operatera, adrese sjedišta operatera, adrese područja postrojenja ili odgovorne osobe,

– trajnog prestanka rada postrojenja ili područja postrojenja, odnosno stavljanja izvan pogona.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka operater je dužan sastaviti dokument u pisanom obliku kojim će utvrditi svoju Politiku sprječavanja velikih nesreća te osigurati primjerenu provedbu te politike. Politika sprječavanja velikih nesreća koju donosi operater mora biti sastavljena tako da jamči visok stupanj zaštite čovjeka i okoliša odgovarajućim sredstvima, strukturama i sustavima upravljanja. Politika sprječavanja velikih nesreća mora biti razmjerna opasnostima od velikih nesreća i sadržavati sveukupne ciljeve i načela djelovanja operatera, ulogu i odgovornost uprave te predanost stalnom unaprjeđivanju kontrole opasnosti od velikih nesreća te osiguravanju visoke razine zaštite čovjeka i okoliša.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kada operater u području postrojenja utvrdi prisutnost malih količina opasnih tvari sukladno Zakonu i odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona, dužan je dostaviti Ministarstvu Politiku sprječavanja velikih nesreća.«.

Članak 29.

U članku 122. stavku 1. riječ: »postrojenju« zamjenjuje se riječima: »području postrojenja«, a riječ: »većih« zamjenjuje se riječju: »velikih«.

Članak 30.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, koje se primjenjuju na područja postrojenja, ne primjenjuju se na posebnim propisima uređene sustave izvan područja postrojenja kao što su:

− vojna područja postrojenja, postrojenja i skladišta,

− opasnosti od ionizirajućeg zračenja koje potječu iz tvari,

− cestovni, željeznički, zračni prijevoz opasnih tvari te prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima i morem,

− izravno povezano privremeno skladištenje opasnih tvari izvan područja postrojenja na koje se odnose odredbe o sprječavanju velikih nesreća, uključujući ukrcavanje i iskrcavanje te prijevoz iz jednog u drugo prijevozno sredstvo na dokovima, pristaništima ili ranžirnim kolodvorima te prijevoz opasnih tvari cjevovodima, uključujući pumpne stanice, izvan područja postrojenja na koje se odnose odredbe o sprječavanju velikih nesreća,

– istraživanje i eksploatacija (vađenje/pridobivanje i oplemenjivanje) mineralnih sirovina u/na istražnim prostorima / eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina,

– skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,

– odlagališta otpada, uključujući podzemno skladištenje otpada.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavaka 5. i 7. ovoga članka, odredbe ovoga Zakona o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, koje se primjenjuju na područja postrojenja operatera, primjenjuju se i na podzemno skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama – vodonosnicima i slancima, na jalovišta koja uključuju akumulacije, pregrade i/ili brane, kao i objekte napravljene za odlaganje i zadržavanje procesne jalovine sa svojstvima opasnih tvari sukladno uredbi iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona te kada su opasne tvari sukladno uredbi iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona vezane uz postupke kemijske i termičke prerade i skladištenja.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 124. mijenja se i glasi:

»Suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti«.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Operater iz članka 122. stavka 1. ovoga Zakona dužan je ishoditi suglasnost na Izvješće o sigurnosti.

(2) Operater iz članka 121. stavka 5. ovoga Zakona dužan je ishoditi suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća.

(3) Suglasnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju se ishoditi i za izmjene i/ili dopune Politike sprječavanja velikih nesreća, odnosno Izvješća o sigurnosti.

(4) Suglasnost na Izvješće o sigurnosti izdaje se na temelju ocjene jesu li tim Izvješćem utvrđene sve mjere i aktivnosti te uvjeti i način njihove provedbe u skladu s uredbom iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća izdaje se na temelju ocjene jesu li Politika sprječavanja velikih nesreća i pripadajući sustav upravljanja sigurnošću u skladu s odredbama Zakona i uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Za ishođenje suglasnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovoran je operater.«.

Članak 32.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Suglasnosti iz članka 124. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona daje Ministarstvo. Ove suglasnosti nisu upravni akti.

(2) Zahtjev za davanje suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća i za davanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti odnosno na izmjene i/ili dopune Politike sprječavanja velikih nesreća, odnosno Izvješća o sigurnosti operater podnosi na način određen uredbom iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Suglasnosti iz članka 124. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona daju se na rok od pet godina.

(4) Važenje suglasnosti može se na zahtjev operatera produžiti novom suglasnošću na još pet godina, uz uvjet da operater dokaže da se u području postrojenja nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je dana prvobitna suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća, odnosno na Izvješće o sigurnosti te da su ispunjeni uvjeti u skladu s ovim Zakonom i uredbom iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Ako Ministarstvo na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa utvrdi da zahtjev iz stavka 2. ovoga članka nije na zakonu osnovan, posebnim će rješenjem odbiti zahtjev.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Postupak ishođenja suglasnosti iz članka 124. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona mora se provesti u roku od šest mjeseci od dana primitka urednog zahtjeva operatera.

(8) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se urednima kada ih je predala ovlaštena osoba i kada sadrže sve propisane dokumente i podatke na temelju kojih se, prema ocjeni Ministarstva, može dati suglasnost.«.

Članak 33.

U članku 126. stavku 1. riječ: »postupaka« zamjenjuje se riječju: »Politike«.

Članak 34.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»(1) Ako operater uvede promjene u sustavu upravljanja sigurnošću koje mogu povećati rizik od nastanka velike nesreće, radu postrojenja, procesu proizvodnje i/ili vrsti i/ili količini opasnih tvari koje mogu uzrokovati velike nesreće ili ako trajno prestane obavljati djelatnosti u postrojenju, operater je obvezan provesti analizu i reviziju aktivnosti i sigurnosnih mjera za sprječavanje velikih nesreća prema Politici sprječavanja velikih nesreća i Izvješću o sigurnosti za to postrojenje te po potrebi, na primjeren način, izmijeniti i dopuniti Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje.

(2) Ako su promjene iz stavka 1. ovoga članka takve prirode da zahtijevaju izradu nove Politike sprječavanja velikih nesreća, odnosno novoga Izvješća o sigurnosti, odnosno ishođenje suglasnosti na sadržaj izmjena i/ili dopuna Politike sprječavanja velikih nesreća, odnosno Izvješća o sigurnosti, operater je dužan ishoditi novu suglasnost i prije proteka razdoblja od pet godina iz članka 125. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 35.

U članku 128. stavku 1. iza riječi: »sukladno« dodaju se riječi: »Politici sprječavanja velikih nesreća, odnosno«.

Članak 36.

U članku 130. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Na temelju podataka iz registra Agencije iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona koje je dostavio operater ili inspekcija ili dodatnih informacija koje su dostavila nadležna tijela, Ministarstvo će putem Agencije, u skladu s odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona, ustrojiti očevidnik u kojem će evidentirati operatere koji obavljaju djelatnost u području postrojenja i područja postrojenja u kojima je povećan rizik od velikih nesreća i njihovih posljedica zbog zemljopisnog položaja i blizine takvih područja postrojenja i količina te vrsta prisutnih opasnih tvari u njima.

(2) Nakon utvrđivanja operatera i područja postrojenja u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će osigurati odgovarajuću razmjenu podataka sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za zaštitu i spašavanje i za prostorno uređenje, a u svrhu omogućavanja operaterima da uzmu u obzir prirodu i razmjer sveukupne opasnosti od velike nesreće pri izradi Politike sprječavanja velikih nesreća i mjera za sprječavanje velikih nesreća, sustava upravljanja sigurnošću te Izvješća o sigurnosti.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako nadležna tijela posjeduju dodatne informacije u odnosu na one koje je dostavio operater područja postrojenja o blizini susjednih postrojenja, građevina ili objekata koji bi mogli biti uzrok ili povećati rizik od velikih nesreća i domino-efekt, dužna su te informacije staviti na raspolaganje operaterima tih područja postrojenja.«.

Članak 37.

U članku 132. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sadržaj i način vođenja registra i očevidnika iz stavka 1. ovoga članka te način na koji se dostavljaju podaci za registar, odnosno način na koji se dostavljaju podaci za očevidnik, kao i rokove s tim u vezi propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 38.

U članku 133. stavku 1. iza riječi: »postrojenja« briše se zarez i dodaju riječi: »odnosno područja postrojenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom izrade prostornih planova, osim drugih obveza propisanih ovim Zakonom, mora se uzimati u obzir i udaljenost između postrojenja, odnosno područja postrojenja i stambenih zona, javnih mjesta i ekološki značajnih područja te korištenje dodatnih mjera od strane postojećih postrojenja, a sve radi izbjegavanja povećane opasnosti za ljudsko zdravlje, materijalna dobra i okoliš.«.

Članak 39.

U članku 148. stavku 2. podstavak 11. mijenja se i glasi:

»− podatke o izbjegnutim nesrećama, iznenadnim događajima, industrijskim i velikim nesrećama,«.

Članak 40.

U članku 152. stavku 4. riječ: »međuradna« zamjenjuje se riječju: »međunarodna«.

Članak 41.

U članku 153. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo je dužno putem Agencije dostaviti Europskoj komisiji podatke vezane uz područja postrojenja koja mogu uzrokovati veliku nesreću i o nastalim velikim nesrećama sukladno odredbama pravilnika iz članka 152. stavka 6. ovoga Zakona. Dostupnost ovih podataka mora se osigurati u elektroničkom obliku.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: »stavkom 1.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 2.«.

Članak 42.

U članku 160. stavku 1. iza riječi: »davanja suglasnosti na« dodaju se riječi: »Politiku sprječavanja velikih nesreća i suglasnost na«.

U stavku 2. iza riječi: »davanja suglasnosti na« dodaju se riječi: »Politiku sprječavanja velikih nesreća, davanja suglasnosti na«.

Članak 43.

U članku 161. stavku 1. iza riječi: »te davanje suglasnosti na« dodaju se riječi: »Politiku sprječavanja velikih nesreća i davanje suglasnosti na«.

Članak 44.

U članku 168. stavku 1. riječi: »stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Udruga civilnog društva iz članka 167. stavka 2. ovoga Zakona ima pravo osporavati odgovarajući upravni akt tijela javne vlasti, za koji je ovim Zakonom, odnosno posebnim zakonom predviđena mogućnost podnošenja žalbe odnosno tužbe, te izjaviti žalbu Ministarstvu, odnosno podnijeti tužbu nadležnom sudu u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonom, a radi osporavanja zakonitosti akata, radnji ili propusta.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 45.

U članku 184. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 46.

Naslov iznad članka 210. mijenja se i glasi: »1. Sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)«.

Članak 47.

U članku 213. stavku 1. iza riječi: »proizvode« stavlja se zarez i dodaje riječ: »trguju«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Procjena proizvoda s manje negativnim utjecajima iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na racionalno korištenje prirodnih dobara i energije, smanjenje emisija u okoliš, iskorištavanje vrijednih svojstava otpada ili druge načine omogućavanja korisne obrade otpada prije njegove oporabe, odnosno zbrinjavanja te poduzimanje drugih mjera u smislu zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda.

(4) Zahtjev za dodjelu Znaka mora sadržavati dokumente i dokaze o tome da proizvod ispunjava propisane uvjete, sukladno mjerilima razvijenima za odgovarajuću skupinu proizvoda.«.

Članak 48.

U članku 214. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uvjete dodjele Znaka, sadržaj mjerila te opis i postupak razvoja te revizije mjerila za Znak, naknade za dodjelu Znaka, uvjete za uporabu i oduzimanje Znaka, izgled Znaka, sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva pobliže propisuje Ministar pravilnikom.«.

Članak 49.

U članku 215. stavku 1. iza riječi: »proizvođač,« dodaje se riječ: »distributer,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) EU Ecolabel ne dodjeljuje se za:

− medicinske proizvode za ljudsku uporabu,

− medicinske proizvode u veterinarstvu te

− za medicinsku opremu.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje novi stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Ovim Zakonom utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe br. 66/2010.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 50.

U članku 216. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija je nadležna za vođenje baze podataka nositelja znaka EU Ecolabel.«.

Članak 51.

U članku 224. stavku 4. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva«.

Članak 52.

U članku 225. stavku 1. iza riječi: »strojarski smjer« dodaju se riječi: »ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša«.

U stavku 2. iza riječi: »strojarski smjer« dodaju se riječi: »ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša«.

U stavku 3. iza riječi: »strojarski smjer« dodaju se riječi: »ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša«.

Članak 53.

U članku 227. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Plan rada inspekcije zaštite okoliša temelji se na učestalosti nadzora postrojenja ili područja postrojenja na temelju procjene negativnog utjecaja postrojenja na okoliš, bilo da se radi o objektivnim razlozima temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, općoj procjeni značajnih predmetnih pitanja zaštite okoliša, kontinuitetu sustavnih nadzora, mogućim akcidentnim utjecajem postrojenja na okoliš, primjeni i unaprjeđivanju mjera za zaštitu okoliša od strane objekata nadzora te planu usavršavanja inspektora zaštite okoliša.

(4) Godišnji plan koordiniranih inspekcijskih nadzora temelji se na sustavnoj procjeni rizika koji predmetno postrojenje ili područje postrojenja predstavlja za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš. Nadzor postrojenja ili područja postrojenja koja predstavljaju najveći rizik za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš planira se jednom godišnje, a nadzor postrojenja ili područja postrojenja koja predstavljaju najmanji rizik za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš planira se jednom u tri godine.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ministar će sporazumno s čelnicima središnjih tijela državne uprave nadležnim za more, poljoprivredu, stočarstvo, veterinarstvo, šumarstvo, vodno gospodarstvo, rudarstvo, zaštitu od požara, zaštitu na radu, zdravstvo, prostorno uređenje, gradnju, posude pod tlakom, elektroenergetsku opremu te zaštitu i spašavanje odrediti sadržaj i način suradnje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora u okviru djelokruga inspekcijskih službi koje se odnose na područje okoliša.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Izvanredni, inspekcijski nadzori, odnosno koordinirani inspekcijski nadzor područja postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u količinama koje mogu uzrokovati velike nesreće provode se kako bi se što prije ispitale ozbiljne pritužbe, velike nesreće, industrijske nesreće, izbjegnute nesreće, iznenadni i drugi događaji i nesukladnosti vezane uz to područje postrojenja.«.

Članak 54.

U članku 228. stavku 2. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»− provedbu obveza operatera u vezi s izradom i provođenjem Politike sprječavanja velikih nesreća,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadzor postrojenja za koje je propisana obveza pribavljanja okolišne dozvole te područja postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u količinama koje mogu uzrokovati velike nesreće inspektori zaštite okoliša obavljaju i u koordiniranom inspekcijskom nadzoru prema godišnjem planu koordiniranih nadzora sukladno sporazumu iz članka 227. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 55.

U članku 231. stavku 4. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»− u slučaju velike nesreće poduzimanje mjera i postupaka u skladu s Izvješćem o sigurnosti i Politikom sprječavanja velikih nesreća te mjera za sanaciju i sprječavanje širenja onečišćenja okoliša,«.

Iza podstavka 10. dodaju se novi podstavci 11. i 12. koji glase:

»− izradu Politike sprječavanja velikih nesreća,

− dostavu propisanih informacija ili obavijesti,«.

Dosadašnji podstavci 11. i 12. postaju podstavci 13. i 14.

Dosadašnji podstavak 13., koji postaje podstavak 15., mijenja se i glasi:

»− zabranu korištenja znaka EMAS,«.

Dosadašnji podstavci 14. i 15. postaju podstavci 16. i 17.

Članak 56.

U članku 234. stavku 1. iza riječi: »sigurnosti« dodaju se riječi: »ili Politikom sprječavanja velikih nesreća«.

Članak 57.

U članku 243. stavku 1. riječ: »upotrebu« zamjenjuje se riječju: »korištenje«.

U stavku 2. riječ: »upotrebu« zamjenjuje se riječju: »korištenje«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti korištenje znaka EMAS ako u nadzoru utvrdi da nadzirana osoba znak koristi suprotno odredbama Uredbe EZ br. 1221/2009.«.

U stavku 4. iza broja: »1.« stavlja se zarez i briše se riječ: »i«, a iza broja: »2.« dodaje se riječ i broj: »i 3.«.

Članak 58.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja inspektora ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 59.

Iza članka 258. dodaje se članak 258.a koji glasi:

»Članak 258.a

Ako se u koordiniranom inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na pojedinu sastavnicu okoliša i zaštitu od utjecaja na okoliš, inspekcijske službe nadležne za obavljanje nadzora iz članka 224. ovoga Zakona će:

– podnijeti optužni prijedlog prema Prekršajnom zakonu,

– podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog dijela.«.

Članak 60.

U članku 259. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 61.

U članku 260. stavku 1. podstavci 15., 16. i 17. mijenjaju se i glase:

»15. utvrdi prisutnost velikih količina opasnih tvari, a ne izradi Izvješće o sigurnosti (članak 122. stavak 1.),

16. ne izradi Politiku sprječavanja velikih nesreća u kojoj utvrđuje svoje postupanje u vezi sa sprječavanjem velikih nesreća, odnosno ne postupa u skladu s tom Politikom (članak 121. stavak 4.),

17. ne dostavlja podatke i ne informira Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje o aktivnostima i sigurnosnim mjerama koje provodi sukladno Politici sprječavanja velikih nesreća, odnosno svom Izvješću o sigurnosti te ako ne informira pravne i fizičke osobe za koje je vjerojatno da bi mogle biti zahvaćene velikim nesrećama koje može uzrokovati njegovo područje postrojenja (članak 128. stavak 1.),«.

Članak 62.

U članku 262. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»4. u postrojenju obavlja djelatnosti koje uključuju prisutnost opasnih tvari, a nije ishodila suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća, odnosno suglasnost na Izvješće o sigurnosti (članak 124. stavci 1., 2. i 3.),«.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»6. ne ishodi novu suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća, odnosno suglasnost na Izvješće o sigurnosti (članak 127. stavak 2.).«.

Članak 63.

Iza članka 263. dodaje se članak 263.a koji glasi:

»Članak 263.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. 000, 00 do 200. 000,00 kuna kaznit će se za prekršaj jedinica područne (regionalne) samouprave ako ne izvrši provjeru potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka dostavljenih od strane obveznika, kao i poštivanje propisanog roka (članak 151. stavak 5.).

(2) Za prekršaj iz svaka 1.ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave, novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15. 000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50. 000,00 do 200. 000,00 kuna kaznit će se za prekršaj jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave ako ne osigura sredstva za financiranje zaštite okoliša (članak 209. stavak 1.)

(4) Za prekršaj iz stavka 3.ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave i jedinici lokalne samouprave, novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15. 000,00 kuna.«.

Članak 64.

U članku 264. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15. 000,00 kuna fizička osoba – obrtnik i fizička osoba nositelj zahvata.«.

Članak 65.

U članku 265. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.koji glasi:

»(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom od 3000,00 do 15. 000,00 kuna.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

(1) Vlada će uredbu iz članka 56. stavka 5. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada će uredbu iz članka 120. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 27. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

(1) Ministar će pravilnike iz članka 132. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Zakona i članka 214. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 48. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo će pravilnik iz članka 61. stavka 8. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 68.

(1) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 56. stavka 5., koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, br. 112/14.).

(2) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 120. stavka 2., koji je izmijenjen člankom 27. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, br. 44/14.).

Članak 69.

(1) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 132. stavka 2., koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (»Narodne novine«, br. 139/14.).

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 214. stavka 2., koji je izmijenjen člankom 48. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o znaku zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 70/08. i 81/11.).

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 61. stavka 8., koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o mjerama za sprječavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 01) (»Narodne novine«, br. 4/14. i 115/14.).

Članak 70.

(1) Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13. i 153/13. – Zakon o gradnji) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Postupci pokrenuti pred prekršajnim sudom po odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13. i 153/13.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(3) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao pravni slijednik Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode, temeljem ovog Zakona preuzima poslove Agencije za zaštitu okoliša u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13.) i poslove Državnog zavoda za zaštitu prirode u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zaštiti prirode (»Narodnim novinama«, br. 80/13.).«

Članak 71.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/72

Zagreb, 3. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.