Uredba o izmjenama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 78/2015 (17.7.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

78 17.07.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1503

Na temelju članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«, br. 125/2011 i 64/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 137/2012) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Popis poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, koji će biti predmetom prodaje, utvrđuje odlukom Državni ured za upravljanje državnom imovinom i na popis prvenstveno uvrštava poslovne prostore čije održavanje je neracionalno i sa stajališta Republike Hrvatske gospodarski neopravdano, kao i poslovne prostore koji su u suvlasništvu Republike Hrvatske a za koje je prethodno iskazan interes za kupnju od strane sadašnjeg zakupnika ili korisnika iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »Državnog ureda«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »Državnog ureda«, a riječi: »Agencija za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Ivana Lučića 6« zamjenjuju se riječima: »Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Zahtjev mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv, osobni identifikacijski broj, mjesto prebivališta, odnosno sjedište podnositelja zahtjeva,

– oznaku poslovnoga prostora za koji se podnosi zahtjev,

– izjavu podnositelja zahtjeva o prihvaćanju iznosa kupoprodajne cijene i o načinu plaćanja kupoprodajne cijene: odjednom ili u mjesečnim obrocima, uz naznaku roka otplate koji ne može biti dulji od 20 godina i uz kamatnu stopu od 4% godišnje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva mora priložiti:

– potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva za kupnju nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetom da se podnositelj zahtjeva za kupnju pridržava rokova plaćanja,

– dokaz o uplati jamčevine sukladno članku 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 127/2013),

– dokaz da su u potpunosti ispunjene obveze iz ugovora o zakupu i namireni svi troškovi koji proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora.

Osim isprava iz stavka 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev mora priložiti:

– potvrdu nadležnoga tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o ispunjenju obveza za čiju naplatu su nadležni ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetom da se podnositelj zahtjeva za kupnju pridržava rokova plaćanja,

– izjavu podnositelja zahtjeva ovjerenu od javnog bilježnika da nema neispunjenih obveza prema radnicima i drugim vjerovnicima, te da predmetni poslovni prostor nije dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnoga prostora drugoj osobi,

– izvadak iz poslovnih knjiga (izvadak iz knjigovodstvene kartice ili druge isprave) podnositelja zahtjeva ovjeren od ovlaštene osobe kojim se dokazuje da su ispunjene obveze prema radnicima i drugim vjerovnicima,

– dokaz o visini izvršenih ulaganja.

Ako je podnositelj zahtjeva osoba iz članka 33. stavka 1. Zakona, osim isprava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uz zahtjev mora priložiti:

– pravovaljani ugovor o zakupu i

– minimalno-tehničke uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti.

Ako je podnositelj zahtjeva osoba iz članka 33. stavka 2. Zakona, osim isprava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uz zahtjev mora priložiti:

– minimalno-tehničke uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti i

– dokaz o korištenju poslovnoga prostora u trajanju od najmanje pet godina (računi za komunalne obveze).

Ako je podnositelj zahtjeva osoba iz članka 33. stavka 7. Zakona, osim isprava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uz zahtjev mora priložiti:

– potvrdu nadležnoga tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da obavlja dopuštenu djelatnost u prostoru u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina,

– suglasnost za preuzimanje obrta od nasljednika,

– rješenje o povratu poslovnoga prostora i ugovor o zakupu za poslovni prostor koji je vraćen prijašnjem vlasniku, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina.

Dokazi i potvrde iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka ne smiju biti stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva uz zahtjev ne priloži isprave iz stavka 2. ovoga članka, zahtjev se neće razmatrati.

Ako je u slučaju iz stavka 8. ovoga članka podnositelj zahtjeva uplatio jamčevinu, jamčevina će mu biti vraćena u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ako podnositelj zahtjeva uz zahtjev ne priloži isprave iz stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, pozvat će se pisanim putem da u roku od 30 dana dopuni zahtjev.

Ako podnositelj zahtjeva nije dopunio zahtjev u roku iz stavka 10. ovoga članka, smatra se da je odustao od zahtjeva.

U slučaju davanja lažne izjave, podnositelj zahtjeva gubi sva prava koja je ostvario na temelju iste.«.

Članak 5.

U članku 6. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »Državnog ureda«, a riječi: »članku 42. Zakona o upravljanju državnom imovinom« zamjenjuju se riječima: »članku 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske«.

Članak 6.

U članku 7. stavcima 1. i 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »Državni ured«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Ako podnositelj zahtjeva odustane od zahtjeva nakon što je njegov zahtjev prihvaćen ili ako u roku iz članka 5. stavka 7. ove Uredbe ne dopuni zahtjev, odnosno ako u roku iz članka 7. ove Uredbe ne bude sklopljen ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora zbog propusta podnositelja zahtjeva, Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima pravo zadržati iznos jamčevine.«.

Članak 8.

U članku 10. riječi: »nadležna je Agencija« zamjenjuju se riječima: »nadležan je Državni ured«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/63

Urbroj: 50301-09/09-15-2

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.