Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

NN 78/2015 (17.7.2015.), Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1505

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009, 35/2013, 41/2014 i 143/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 17/2015), iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

(1) Ministarstva iz članka 3. ove Uredbe, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ured za udruge mogu u 2015. godini neutrošena sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću iz 2014. godine, odlukom čelnika, prenijeti s jedne na drugu aktivnost iz članka 3. ove Uredbe unutar svoga razdjela, a u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima te programima za poticanje razvoja civilnoga društva.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka potrebno je nakon donošenja dostaviti Ministarstvu financija.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/61

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.