Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

NN 78/2015 (17.7.2015.), Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

78 17.07.2015 Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

MINISTARSTVO FINANCIJA

1514

Na temelju članka 9.a, članka 66. stavka 8., članka 69. stavka 9. i članka 91.e Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 26/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBVEZUJUĆIM MIŠLJENJIMA, ISPRAVKU PRIJAVE, STATISTIČKIM IZVJEŠĆIMA I POREZNOJ NAGODBI

DIO PRVI
OBVEZUJUĆA MIŠLJENJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Dijelom prvim ovog Pravilnika podrobnije se razrađuje provedba Općeg poreznog zakona (dalje u tekstu: OPZ) o područjima primjene, načinu, rokovima i troškovima izdavanja obvezujućih mišljenja.

II. PODRUČJA PRIMJENE OBVEZUJUĆIH MIŠLJENJA

Članak 2.

(1) Obvezujuća mišljenja mogu se izdati za konkretna pitanja podnositelja zahtjeva koja su značajna za porezni tretman budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti.

(2) Područja primjene obvezujućih mišljenja u skladu sa stavkom 1. ovog članka su:

1. utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza,

2. primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000,00 kuna,

3. utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit pri spajanju, podjeli, djelomičnoj podjeli, prijenosu imovine i zamjena dionica i udjela osim poreznih postupaka utvrđenih člancima 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit,

4. primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit.

(3) Područja primjene obvezujućih mišljenja mogu biti i porezni tretmani poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike Hrvatske.

III. PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OBVEZUJUĆEG MIŠLJENJA

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja (u nastavku: »zahtjev«) može podnijeti porezni obveznik rezident ili nerezident odnosno njegov opunomoćenik ili porezni savjetnik.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti i fizička ili pravna osoba koja još nije stekla status poreznog obveznika ili nije još izvršila registraciju obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima odnosno njihov opunomoćenik ili porezni savjetnik.

IV. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE OBVEZUJUĆIH MIŠLJENJA

Članak 4.

(1) Za izdavanje obvezujućih mišljenja nadležna je Porezna uprava, Savjetodavno tijelo za obvezujuća mišljenja.

(2) Savjetodavno tijelo za obvezujuća mišljenja sastoji se od djelatnika Porezne uprave, a imenuje ih ravnatelj/ica Porezne uprave prema članku 15. Zakona o Poreznoj upravi.

V. POSTUPAK IZDAVANJA OBVEZUJUĆIH MIŠLJENJA

1. Prethodni razgovor

Članak 5.

(1) Prije podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovog Pravilnika može podnijeti prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora s Poreznom upravom.

(2) Prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora podnosi se Poreznoj upravi, putem e-maila posebno određenog za te svrhe, a koji se objavljuje na internetskim stranicama Porezne uprave.

(3) Porezna uprava obvezna je podnositelju prijedloga za održavanjem prethodnog razgovora ili njegovom opunomoćeniku ili poreznom savjetniku uputiti poziv za održavanjem prethodnog razgovora iz stavka 1. ovog članka najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga.

(4) Prethodnim razgovorom usmeno se razjašnjavaju činjenice i okolnosti pitanja koje bi moglo biti predmetom obvezujućeg mišljenja.

(5) Iznimno od stavka 2. ovog članka prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora može se podnijeti i u pisanom obliku putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.

2. Podnošenje zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika podnosi se u pisanom obliku.

(2) Ako je podnositelj zahtjeva zatražio prethodni razgovor u skladu s člankom 5. ovog Pravilnika, zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se nakon što je prethodni razgovor obavljen.

(3) Zahtjev može sadržavati više pitanja, ali se sva moraju odnositi na ista konkretna područja primjene iz članka 2. ovog Pravilnika.

(4) Zahtjev se podnosi putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.

(5) Podnositelj zahtjeva obvezan je do podnošenja zahtjeva izvršiti uplatu troškova izdavanja obvezujućeg mišljenja.

3. Sadržaj zahtjeva

Članak 7.

Zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika osobito sadržava:

1. ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva, OIB ili porezni broj, broj putovnice ukoliko podnositelju sukladno posebnom zakonu nije dodijeljen OIB, PDV ID broj poreznog obveznika ukoliko ga posjeduje,

2. podatke o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku koji je od strane poreznog obveznika uključen u postupak izdavanja obvezujućeg mišljenja,

3. detaljan opis planiranih (namjeravanih) poslovnih transakcija kao i poslovne i financijske posljedice transakcije, poslovnog događaja ili aktivnosti,

4. prijedlog odgovora od strane podnositelja zahtjeva uz pozivanje na relevantne zakonske odredbe,

5. izjavu podnositelja zahtjeva je li u tom predmetu transakcija, poslovni događaj ili aktivnost već započeta, je li u tijeku postupak odlučivanja povodom pravnih lijekova ili sudski postupak,

6. isprave odnosno dokumentaciju koja se odnosi na zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja ili se na nju podnositelj zahtjeva poziva,

7. sva obvezujuća mišljenja od nadležnih poreznih tijela drugih država po istom pitanju odnosno je li po istom pitanju postavljen zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja pred poreznim tijelima druge države u odnosu na povezane osobe.

4. Odustanak od zahtjeva

Članak 8.

(1) Podnositelj zahtjeva može, pisanim putem, odustati od zahtjeva iz članka 3. ovog Pravilnika u bilo kojem trenutku prije izdavanja obvezujućeg mišljenja, pri čemu nema pravo na povrat uplaćenih troškova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva ima pravo na povrat uplaćenih troškova, pod uvjetom da Porezna uprava nije započela s radom na izdavanju obvezujućeg mišljenja.

5. Slučajevi u kojima se ne izdaje obvezujuće mišljenje

Članak 9.

(1) Porezna uprava ne donosi obvezujuće mišljenje ako:

1. se zahtjev podnositelja odnosi na predmet započetog poreznog nadzora, predmet sudskog postupka ili postupka povodom pravnih lijekova,

2. se zahtjev podnositelja odnosi na općenito ili hipotetsko pitanje,

3. iz sadržaja zahtjeva podnositelja proizlazi da nema stvarnu namjeru poduzimanja poslovnih aktivnosti koje su predmet zahtjeva,

4. se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informiranje, prema posebnom propisu,

5. podnositelj zahtjeva nije do dana podnošenja zahtjeva uplatio troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka Porezna uprava će obavijestiti podnositelja zahtjeva o nedonošenju obvezujućeg mišljenja.

6. Rokovi izdavanja i sadržaj obvezujućeg mišljenja

Članak 10.

(1) Porezna uprava, u skladu s člankom 4. ovog Pravilnika, izdaje obvezujuće mišljenje u roku od 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Porezna uprava može, s obzirom na složenost pitanja, produljiti rok iz stavka 1. ovog članka, najdulje slijedećih 30 dana.

(3) Iznimno, kada Porezna uprava, s obzirom na složenost pitanja, pri izdavanju obvezujućeg mišljenja mora uključiti i druga tijela (institucije), u tuzemstvu ili u inozemstvu, a u svrhu dobivanja podataka ili informacija bitnih za donošenje obvezujućeg mišljenja, obvezujuće mišljenje može se donijeti nakon isteka rokova iz stavaka 1. i 2. ovog članka. Razlozi produljenja obrazložit će se u obvezujućem mišljenju.

(4) Rok iz stavka 2. može se produljiti u kojem je slučaju Porezna uprava obvezna pisanim putem izvijestiti podnositelja zahtjeva o produljenju roka.

(5) Obvezujuće mišljenje mora biti kao takvo označeno.

(6) Obvezujuće mišljenje obavezno sadrži postavljena pitanja, odgovor, činjenice i pravnu analizu predstavljenog slučaja odnosno transakcije, poslovnog događaja ili djelatnosti.

(7) Porezna uprava o izdanim obvezujućim mišljenjima vodi evidenciju.

7. Obvezujući učinak

Članak 11.

Obvezujuće mišljenje ima obvezujući učinak za Poreznu upravu.

8. Vrijeme važenja i prestanak važenja obvezujućeg mišljenja

Članak 12.

(1) Obvezujuće mišljenje je važeće od dana dostave podnositelju zahtjeva.

(2) Obvezujuće mišljenje prestaje važiti ako:

1. se isto temelji na odredbama propisa koje su izmijenjene ili su prestale važiti, a temeljem kojih je mišljenje izdano,

2. je došlo do promjena okolnosti koje imaju bitan utjecaj na obvezujuće mišljenje,

3. se utvrdi da se obvezujuće mišljenje temelji na neistinitim ili nepotpunim podacima.

9. Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja

Članak 13.

(1) Troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja u cijelosti snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja iznose:

1. 5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod do 3.000.000,00 kuna,

2. 7.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 3.000.000,00 kuna do 7.000.000,00 kuna,

3. 10.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 7.000.000,00 kuna do 10.000.000,00 kuna

4. 13.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 10.000.000,00 kuna do 20.000.000,00 kuna,

5. 15.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 20.000.000,00 kuna do 70.000.000,00 kuna,

6. 20.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 70.000.000,00 kuna do 110.000.000,00 kuna,

7. 25.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 110.000.000,00 kuna do 150.000.000,00 kuna,

8. 30.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod veći od 150.000.000,00 kuna,

9. 5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji započinju ili su započeli poslovanje u poreznom razdoblju u kojem se podnosi zahtjev, za porezne obveznike iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika te kada se obvezujuće mišljenje traži u odnosu na investicijske projekte iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika.

(3) Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja uplaćuju se u korist računa broj HR1210010051863000160 – prihod Porezne uprave od obvezujućih mišljenja, uz obveznu naznaku modela „HR64“ te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 5673-20181 i osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) uplatitelja (podnositelja zahtjeva) u pozivu na broj primatelja.

(4) Uplaćeni troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja prihod su Porezne uprave.

DIO DRUGI
ISPRAVAK PRIJAVE NA POZIV POREZNOG TIJELA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 14.

Dijelom drugim ovog Pravilnika podrobnije se razrađuje provedba OPZ-a o uvjetima, načinu i rokovima ispravka prijave na poziv Porezne uprave.

II. UVJETI I ROK ZA ISPRAVAK PRIJAVE

Članak 15.

Porezna uprava može, u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim, do isteka roka zastare, pozvati poreznog obveznika da izvrši ispravak prijave u ostavljenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana od zaprimljenog poziva.

Posljedice neodazivanja pozivu poreznog tijela

Članak 16.

Ako se porezni obveznik ne odazove pozivu iz članka 15. ovog Pravilnika, Porezna uprava pokrenuti će postupak poreznog nadzora, a radi detaljne provjere točnosti i vjerodostojnosti podataka i knjigovodstvene dokumentacije poreznog obveznika.

DIO TREĆI
STATISTIČKA IZVJEŠĆA O ČINJENICAMA BITNIM ZA OPOREZIVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 17.

Dijelom trećim ovog Pravilnika podrobnije se razrađuje provedba OPZ-a o vrsti, oblicima, načinu i rokovima podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.

Članak 18.

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća dužni su Poreznoj upravi dostavljati podatke na način, u obliku i u rokovima propisanim ovim Pravilnikom.

II. IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

1. Obveznici sastavljanja statističkih izvješća

Članak 19.

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom.

2. Definicije

Članak 20.

Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu ovog Pravilnika smatraju se:

1. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Zakon o PDV-u),

2. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama OPZ-a.

3. Rokovi za dostavu statističkih izvješća

Članak 21.

(1) O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima iz članka 20. ovog Pravilnika obveznici iz članka 19. ovog Pravilnika dužni su, do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.

(2) Statistička izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se na obrascu »Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan |__|__| |__|__| god. |__|__|__|__| koji nisu naplaćeni do |__|__| |__|__| god. |__|__|__|__|« – Obrazac OPZ-STAT-1.

(3) Obrazac OPZ-STAT-1 obveznici iz članka 19. ovog Pravilnika dužni su dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama, i to:

1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,

2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,

3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,

4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

4. Sadržaj obrasca

Članak 22.

(1) Obrazac OPZ-STAT-1 sadrži podatke o:

1. danu, mjesecu i godini na koju se izvješće odnosi i danu mjesecu i godini do kojega računi nisu naplaćeni,

2. poreznom obvezniku/podnositelju izvješća (pod I.) i to:

– naziv/ime i prezime,

– OIB,

– adresa sjedišta ili prebivališta odnosno uobičajenog boravišta,

3. dospjelim, a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama Zakona o PDV-u (pod II.) i to:

3.1. dospjelom, a nenaplaćenom računu za pojedinog kupca prema datumu izdavanja računa:

– redni broj kupca (pod II.1),

– oznaka broja – unosi se oznaka 1 ukoliko se upisuje OIB kupca, oznaka 2 ukoliko se unosi PDV identifikacijski broj, oznaka 3 ukoliko se unose ostali porezni brojevi (pod II.2.),

– porezni broj – PDV identifikacijski broj ili porezni broj ili OIB kupca – ukoliko pojedini kupac koji se vodi pod jednim poreznim brojem nije podmirio više od jednog dospjelog računa, porezni broj se upisuje jedanput za sve račune (pod II.3.),

– naziv/ime i prezime kupca – ukoliko pojedini kupac nije podmirio više od jednog dospjelog računa, naziv/ime i prezime upisuje se jedanput za sve račune (pod II.4.),

– redni broj računa (pod II.5.),

– broj izdanog računa (pod II.6.),

– datum izdanog računa (pod II.7.),

– valuta plaćanja računa – upisuje se datum dospijeća plaćanja računa (pod II.8),

– broj dana kašnjenja u plaćanju – upisuje se broj dana od dana valute plaćanja do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća (uključujući i taj dan) (pod II.9),

– iznos računa bez PDV-a (pod II.10.),

– iznos PDV-a ili 0,00 ukoliko na računu, sukladno odredbama Zakona o PDV-u nije iskazan iznos PDV-a (pod II.11.),

– ukupan iznos računa sa PDV-om (pod II.12.),

– plaćeni iznos računa – upisuje se ukupan iznos plaćenog dijela računa koji je naplaćen do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća – uključujući i taj dan (pod II.13),

– neplaćeni dio računa – upisuje se ukupan iznos neplaćenog dijela računa koji je ostao nenaplaćen do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća – uključujući i taj dan (pod II.14),

3.2. ukupnom iznosu svih dospjelih, a nenaplaćenih računa za pojedinog kupca:

– zbrojeni iznos svih nenaplaćenih računa bez PDV-a, za pojedinog kupca (zbroj kolone II.10. za pojedinog kupca),

– zbrojeni iznos PDV-a prema svim nenaplaćenim računima za pojedinog kupca (zbroj kolone II.11. za pojedinog kupca),

– zbrojeni iznos računa sa PDV-om prema svim nenaplaćenim računima za pojedinog kupca (zbroj kolone II.12. za pojedinog kupca),

– zbrojeni iznos svih plaćenih iznosa računa za pojedinog kupca (zbroj kolone II.13. za pojedinog kupca),

– zbrojeni iznos svih neplaćenih iznosa računa za pojedinog kupca (zbroj kolone II.14. za pojedinog kupca),

3.3. ukupnom iznosu svih dospjelih, a nenaplaćenih računa:

– zbrojeni iznos svih nenaplaćenih računa bez PDV-a, (zbroj kolone II.10. za sve kupce),

– zbrojeni iznos PDV-a prema svim nenaplaćenim računima (zbroj kolone II.11. za sve kupce),

– zbrojeni iznos računa sa PDV-om prema svim nenaplaćenim računima (zbroj kolone II.12. za sve kupce),

– zbrojeni iznos svih plaćenih iznosa računa (zbroj kolone II.13. za sve kupce),

– zbrojeni iznos svih neplaćenih iznosa računa (zbroj kolone II.14. za sve kupce),

4. dospjelim, a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama OPZ-a, a koji nisu naplaćeni od dana valute plaćanja do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća (uključujući i taj dan) i to:

– ukupan iznos računa s PDV-om (pod III.2.),

– iznos PDV-a – upisuje se ukupan iznos obračunanog PDV-a koji je kao takav posebno iskazan na izdanom računu (pod III.3.),

5. datumu i mjestu sastavljanja statističkog izvješća (pod IV.),

6. ime i prezime osobe koja je sastavila statistički izvještaj (pod V.),

7. potpis (pod VI.).

(2) Podaci iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuju se u ukupnom iznosu svih dospjelih, a nenaplaćenih računa sa stanjem na dan iz članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika. Na isti način mogu se iskazati i potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa koji su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o PDV-u, a koji su izdani osobama koji nisu porezni obveznici PDV-a, odnosno nisu pravne osobe, te potraživanja od kupaca koji imaju sjedište izvan Europske unije.

(3) Obrazac OPZ-STAT-1 potpisuje odgovorna osoba podnositelja statističkog izvješća, koja naprednim elektroničkim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(4) Obrazac OPZ-STAT-1 ne predaje se Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 20. ovog Pravilnika.

(5) Obrazac OPZ-STAT-1 sastavni je dio ovog Pravilnika.

DIO ČETVRTI
POREZNA NAGODBA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 23.

Dijelom četvrtim ovog Pravilnika podrobnije se razrađuje provedba OPZ-a o uvjetima sklapanja porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora i rokovi izvršenja obveza iz porezne nagodbe.

II. BITNI ELEMENTI POREZNE NAGODBE

1. Novoutvrđene obveze

Članak 24.

Novoutvrđenim obvezama iz članka 23. ovog Pravilnika smatraju se novoutvrđene porezne obveze u postupku poreznog nadzora i zatezne kamate utvrđene u poreznom nadzoru za razdoblje od dana nastanka poreznih obveza do dana zaključenja porezne nagodbe.

2. Smanjenje novoutvrđenih obveza

Članak 25.

(1) Kod poreznih obveznika kojima su obveze iz članka 24. ovog Pravilnika u postupku poreznog nadzora utvrđene procjenom sukladno članku 82. stavku 2. OPZ-a, novoutvrđene porezne obveze i zatezne kamate utvrđene u poreznom nadzoru za razdoblje od dana nastanka poreznih obveza do dana zaključenja porezne nagodbe mogu se smanjiti za ukupno 5%.

(2) Na preostali iznos novoutvrđene obveze iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 26. ovog Pravilnika.

(3) Novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora koje se odnose na porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja ne mogu se smanjivati u postupku porezne nagodbe.

3. Smanjenje zateznih kamata

Članak 26.

(1) Obveze po osnovi utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora, za razdoblje od dana nastanka poreznih obveza do dana zaključenja porezne nagodbe, ovisno o iznosu i roku plaćanja novoutvrđenih poreznih obveza, smanjuju se prema sljedećim kriterijima:

Rok plaćanja

Uplaćeni iznos novoutvrđenih poreznih obveza

Smanjenje kamata za:

Na dan sklapanja nagodbe

od 10% do 100%

10% do 100%

Plaćanje cijeloga ili ostatka iznosa novoutvrđenih poreznih obveza u roku od 90 dana

50%

(2) Za iznos koji se plaća na dan zaključenja nagodbe kamate se smanjuju razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza.

(3) Za plaćanje cijeloga iznosa novoutvrđenih poreznih obveza ili ostatka iznosa novoutvrđenih poreznih obveza iz stavka 1. ovog članka u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe kamate se smanjuju za 50%.

(4) Obveze po osnovu utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora koje proizlaze iz obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ne mogu se smanjivati.

4. Primjena načela oportuniteta

Članak 27.

Ako su ispunjeni uvjeti za primjenu načela oportuniteta sukladno odredbama Prekršajnog zakona, porezno tijelo može ne pokrenuti prekršajni postupak.

5. Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe

Članak 28.

(1) Poreznom se obvezniku prije održavanja zaključnog razgovara dostavlja pisana obavijest o visini novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru s opisom činjenica i pravnih ocjena koje su utjecale na visinu novoutvrđenih obveza.

(2) Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe iz članka 91.e i 91.f OPZ-a podnosi porezni obveznik u pisanom obliku na zaključnom razgovoru ili najkasnije u roku od 8 dana od datuma održanog zaključnog razgovora.

(3) Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe podnosi se nadležnom područnom uredu Porezne uprave koji je obavio porezni nadzor, a sadržava:

1. ime i prezime, naziv, adresu i OIB poreznog obveznika,

2. izjavu o prihvaćanju novoutvrđenih obveza u postupku poreznog nadzora,

3. rok plaćanja novoutvrđenih poreznih obveza,

4. izjavu o odricanju prava na korištenje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova po predmetu nadzora.

(4) Porezna nagodba sklapa se u pisanom obliku, a potpisuju je odgovorna osoba poreznog obveznika i ovlaštena osoba Porezne uprave.

(5) Porezna nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u postupku poreznog nadzora.

(6) Ako porezni obveznik ne ispuni preuzete obveze i uvjete iz porezne nagodbe, sukladno odredbama članka 91.e stavka 9. OPZ-a, nagodba postaje ovršna isprava i izvršava se prema pravilima o izvršenju poreznog rješenja, a novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora naplaćuju se u visini novoutvrđenih obveza iz članka 24. ovog Pravilnika u cjelokupnom iznosu. Porezni obveznik je dužan platiti i zatezne kamate za razdoblje od dana sklapanja porezne nagodbe do dana plaćanja.

6. Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe nakon uručenja zapisnika

Članak 29.

(1) Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe iz članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama OPZ-a podnosi porezni obveznik nadležnom područnom uredu Porezne uprave koji je obavio porezni nadzor.

(2) Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe podnosi se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama OPZ-a, a sadržava:

1. ime i prezime, naziv, adresu i OIB poreznog obveznika,

2. opis u kojoj se fazi upravnog ili sudskog postupka predmet nalazi, klasu i broj zapisnika odnosno rješenja na koje se prijedlog za nagodbu odnosi,

3. izjavu o prihvaćanju novoutvrđenih obveza u postupku poreznog nadzora,

4. rok plaćanja novoutvrđenih poreznih obveza,

5. dokaz o povlačenju prigovora na zapisnik, te žalbe na rješenje, odnosno tužbe u nadležnom sudu.

(3) Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe može se podnijeti samo za cjelokupni iznos novoutvrđenih obveza u postupku poreznog nadzora.

(4) Prijedlog podnosi porezni obveznik kojem je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama OPZ-a uručen zapisnik o provedenom poreznom nadzoru odnosno čija je obveza utvrđena rješenjem koje nije izvršeno.

(5) Izvršenim rješenjem smatra se rješenje po kojem je izvršena uplata.

(6) Poreznim obveznikom iz stavka 4. ovog članka smatra se i porezni obveznik kojem je postupak poreznog nadzora na dan stupanja na snagu Zakona bio u tijeku, te je istom uručen zapisnik ili rješenje do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(7) Porezna nagodba sklapa se u pisanom obliku, a potpisuju je odgovorna osoba poreznog obveznika i ovlaštena osoba Porezne uprave.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Iznimno od članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavlja se sa stanjem dospjelih, a neplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, kojega su obveznici iz članka 19. ovog Pravilnika dužni dostaviti Poreznoj upravi putem Obrasca OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godine.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 410-01/15-01/810

Urbroj: 513-07-21-11/15-27

Zagreb, 6. srpnja 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.