Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama

NN 78/2015 (17.7.2015.), Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama

78 17.07.2015 Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1515

Na temelju članaka 5.f Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje i 33/15.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PRITUŽBAMA TE RADU POVJERENSTAVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada i postupanja po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), vođenje Evidencije pritužbi i rokovi čuvanja podataka u evidenciji te rad povjerenstava za rad po pritužbama.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pritužbom se ne smatra podnesak u kojem se iznose činjenice koje su već prethodno bile razmatrane i ocijenjene u postupku provjere navoda pritužbe istog podnositelja.

Pritužbom se ne smatraju ni podnesci koji se odnose na radnje u postupku ostvarivanja prava za čije rješavanje je nadležno Ministarstvo (zahtjevi, žalbe, prigovori i drugi podnesci u upravnom ili prekršajnom postupku).

Članak 3.

Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će se sastaviti zapisnik.

Pritužbom u pisanom obliku, u smislu stavka 1. ovoga članka, smatrat će se i podnesak zaprimljen putem elektroničke pošte ukoliko sadrži skeniran potpis podnositelja.

2. POSTUPANJE PO PRITUŽBAMA

Članak 4.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je pritužba zaprimljena ili službenik kojega on ovlasti, obvezan je pritužbu bez odgode unijeti u evidenciju podnesaka sadržanu u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole« koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: IS MUP-a).

Službenik zadužen za rad po pritužbi, dužan je podatke prikupljene provjerom pritužbenih navoda pravovremeno unijeti odnosno ažurirati u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole« u IS MUP-a.

Članak 5.

Za rješavanje pritužbi nadležan je rukovoditelj ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva ili načelnik policijske uprave ili policijski službenik kojeg on ovlasti.

Članak 6.

Ako ustrojstvena jedinica Ministarstva koja je zaprimila pritužbu nije nadležna za njezino rješavanje, bez odgode će je proslijediti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva.

Ako su za rješavanje pritužbe nadležne dvije ili više ustrojstvenih jedinica Ministarstva, za rješavanje pritužbe nadležna je ustrojstvena jedinica za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva.

Članak 7.

Ustrojstvena jedinica nadležna za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva može se uključiti ili preuzeti postupanje po pritužbi ako to ocijeni opravdanim, o čemu će obavijestiti rukovoditelja ustrojstvene jedinice nadležne za rješavanje pritužbe.

Članak 8.

Policijski službenik, koji je obavio provjeru pritužbenih navoda, dužan je sastaviti završno izvješće s raščlambom poduzetih mjera, utvrđenim činjeničnim stanjem i mišljenjem o utemeljenosti svakog navoda.

Izvješće s pripadajućim prilozima dostavlja se rukovoditelju koji je dao nalog za provjeru.

Članak 9.

S obzirom na rezultate provjere navoda, pritužba može biti ocijenjena kao:

– utemeljena,

– djelomično utemeljena,

– neutemeljena ili

– nepotvrđena.

Članak 10.

Ocjenu utemeljenosti pritužbe, nakon uvida u spis i konzultacija s policijskim službenicima koji su sudjelovali u postupku provjere, donosi rukovoditelj ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva ili načelnik policijske uprave u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojega se pritužba odnosi.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka obavijestit će podnositelja pritužbe o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe.

Članak 11.

Ako je podnositelj pritužbe nezadovoljan sadržajem obavijesti iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika, može u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti podnijeti prigovor ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva.

Ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka će po zaprimanju prigovora u propisanom roku razmotriti njegovu utemeljenost, izvršiti uvid u prikupljenu dokumentaciju, a po potrebi izvršiti i dopunske provjere te o utvrđenim činjenicama, svom stavu i mišljenju pisanim putem obavijestiti podnositelja prigovora u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Prigovor će se smatrati pravodobno podnesenim ukoliko je zaprimljen u bilo kojoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti.

Ako je prigovor iz stavka 1. ovoga članka zaprimljen u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva koja nije nadležna za njegovo rješavanje dužna ga je, bez odgode, dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva.

Ako je prigovor zaprimljen u ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se odnosi pritužba, dužna ga je, bez odgode, dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva uz presliku cjelokupne dokumentacije nastale tijekom provođenja provjera navoda iz pritužbe.

3. RAD POVJERENSTAVA

Članak 12.

Povjerenstvo za rad po pritužbama osnovano u sjedištu Ministarstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nadležno je za postupanje po prigovorima u predmetima koji se odnose na postupanje policijskih službenika u sjedištu Ministarstva.

Povjerenstva za rad po pritužbama osnovana u policijskim upravama (u daljnjem tekstu: povjerenstva) nadležna su za postupanje po prigovorima u predmetima koji se odnose na postupanje policijskih službenika u policijskim upravama.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ustrojstvena jedinica nadležna za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva može, vodeći se načelom učinkovitosti, spis predmeta dostaviti na rješavanje Povjerenstvu i kada Povjerenstvo nije nadležno za njegovo rješavanje, o čemu se obavještava podnositelja pritužbe.

Članak 13.

Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 33.

Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja ustrojstvena jedinica nadležna za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva.

Sjedište povjerenstva osnovanog u pojedinoj policijskoj upravi je u sjedištu te policijske uprave.

Administrativne i tehničke poslove za povjerenstva u policijskim upravama obavlja Ured načelnika policijske uprave.

Članak 14.

Nakon upoznavanja s cjelokupnim predmetom, mišljenje o utemeljenosti prigovora članovi povjerenstava donose glasanjem.

Rezultat glasanja konstatira se u zapisniku.

Ako to procijeni potrebnim za donošenje mišljenja, povjerenstvo od ustrojstvene jedinice nadležne za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva može zahtijevati dodatne provjere, poduzimanje konkretnih mjera i radnji te zatražiti mišljenje drugih stručnih službi Ministarstva.

Članak 15.

Prema mišljenju povjerenstava prigovor može biti:

– utemeljen,

– djelomično utemeljen,

– neutemeljen,

– nepotvrđen.

Članak 16.

Povjerenstvo će podnositelju prigovora uputiti odgovor u pisanom obliku i o tome obavijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva.

Odgovor iz stavka 1. ovoga članka izrađuju i potpisuju članovi povjerenstava ili njihovi zamjenici, s pravom glasa, koji su sudjelovali u donošenju mišljenja o prigovoru.

Prigovor na odgovor povjerenstava neće se razmatrati.

Članak 17.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu koji primjenjuju i povjerenstva u policijskim upravama.

Povjerenstva u policijskim upravama dužna su Povjerenstvu u sjedištu Ministarstva do 31. siječnja svake tekuće godine podnijeti pisano izvješće o svome radu.

4. EVIDENCIJA PRITUŽBI

Članak 18.

Evidencija pritužbi (u daljnjem tekstu: Evidencija) vodi se na IS MUP-a, u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole«.

Članak 19.

Evidencija je podijeljena u tri odvojene cjeline:

1. obrada;

2. preuzimanje ili prijenos nadležnosti;

3. statistička izvješća.

Članak 20.

Evidencija sadrži:

– podatke o ustrojstvenoj jedinici u kojoj je pritužba zaprimljena,

– podatke o ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi,

– podatke o policijskim službenicima Ministarstva na koje se pritužba odnosi,

– podatke o podnositelju pritužbe,

– opis događaja,

– podatke o tijeku provjere navoda iz pritužbe,

– podatke o završetku rada po pritužbi,

– podatke o ocjeni utemeljenosti pritužbe

– podatke o vrsti i načinu povrede službene dužnosti,

– podatke o primijenjenim ili propuštenim policijskim ovlastima,

– podatke o obavljenim ili propuštenim policijskim poslovima,

– podatke o prigovoru na odgovor o utvrđenom činjeničnom stanju te

– napomenu po završetku rada po pritužbi.

Članak 21.

Razinu ovlasti za pristup u podsustav »Poslovi unutarnje kontrole«, na prijedlog rukovoditelja ustrojstvene jedinice u kojoj je raspoređen policijski službenik za kojeg se traži pristup, odobrava rukovoditelj ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva nadležne za unutarnju kontrolu.

Članak 22.

Podaci o pritužbama brišu se iz IS MUP-a po proteku od deset godina od dana unosa.

Zahtjev za brisanje podataka o pritužbama podnosi ustrojstvena jedinica za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva.

Članak 23.

Ustrojstvena jedinica u sjedištu Ministarstva nadležna za unutarnju kontrolu nadzire način vođenja i korištenja evidencije u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole«.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Predmete dostavljene u rad Povjerenstvu za rad po pritužbama u Ministarstvu, osnovanom sukladno Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11.), koji su zaprimljeni do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 33/15.), ustrojstvena jedinica za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva rasporedit će u rad povjerenstvima sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu povjerenstva (»Narodne novine«, br. 58/12.).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-53753-2015

Zagreb, 10. srpnja 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.