Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN 78/2015 (17.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1517

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavaka 5., 6., 7. i 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/2015, 15/2015 i 19/2015) u članku 4. stavku 5. brojka »2016« se zamjenjuje brojkom »2017«.

Članak 2.

(1) U članku 12. stavku 1. alineji 2., na kraju alineje briše se riječ »i« i dodaje se zarez.

(2) U članku 12. stavku 1. iza alineje 3. dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:

»– ovlaštenici povlastica koji su udovoljili uvjetima za uvrštenje na rang-listu, a naknadno podnesu Izjavu o odustajanju od izdavanja povlastice za mali obalni ribolov na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika nadležnoj ispostavi ministarstva, i

– nositelji odobrenja za obavljanje malog ribolova koji nisu predali Zahtjev u predviđenom roku, ukoliko do 30. rujna 2015. godine nadležnoj ispostavi ministarstva dostave Zahtjev te presliku osobne iskaznice i presliku odobrenja za mali ribolov koje je prestalo važiti s datumom 1. siječnja 2015. godine.«

Članak 3.

Uz Prilog 1. i 2. dodaje se Prilog 3. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/74

Urbroj: 525-13/1282-15-9

Zagreb, 7. srpnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.