Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

NN 78/2015 (17.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

78 17.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1520

Na temelju članka 147. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/2013 i 143/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. srpnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ULAGATELJE UCITS FONDA

Članak 1.

U prembuli Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 100/2013, dalje: Pravilnik), brojke u zagradi »13/2013« zamjenjuju se brojkama »16/2013 i 143/2014«.

Članak 2.

U Pravilniku se briše naslov iznad članka 4. »ODOBRENJE PROMIDŽBENOG SADRŽAJA« te članci 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točki 5. Pravilnika ispred riječi »opis« dodaje se riječ »uz«.

Članak 4.

Članak 12. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

(2) Mjesečni izvještaj mora sadržavati i naznaku postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini UCITS fonda, koji se grupiraju na sljedeći način:

1. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 249. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona,

2. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 249. stavka 2. Zakona.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/39

Urbroj: 326-01-440-15-2

Zagreb, 10. srpnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.