Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)

NN 78/2015 (17.7.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)

78 17.07.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1521

Na temelju članka 21. točke 1. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01, 142/11 i 9/14) Skupština Hrvatske gospodarske komore na sjednici 11 dana 11. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ARBITRAŽI PRI STALNOM ARBITRAŽNOM SUDIŠTU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE (ZAGREBAČKIH PRAVILA)

Članak 1.

Iza članka 60. Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore – Zagrebačkih pravila, Narodne novine broj 142/2011(u daljnjem tekstu: Zagrebačka pravila) dodaje se novi članak 60.a koji glasi:

»Članak 60a.

Pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori mogu se provoditi posebni ubrzani arbitražni postupci.

Privremene pravilnike o posebnim ubrzanim arbitražnim postupcima donijet će Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, koji ostaju na snazi dok Skupština Komore ne donese takve pravilnike, a najkasnije godinu dana od dana donošenja.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/15-01/02

Urbroj: 311-02-15-15

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.