Statut Nezavisne liste Stipe Petrina (pročišćeni tekst)

NN 78/2015 (17.7.2015.), Statut Nezavisne liste Stipe Petrina (pročišćeni tekst)

POLITIČKE STRANKE

1522

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Nezavisne liste Stipe Petrina koji obuhvaća Statut Nezavisne liste Stipe Petrina koji je donijela Osnivačka Skupština Nezavisne liste Stipe Petrina na sjednici održanoj 27. siječnja 2013. godine u Primoštenu te Odluku o izmjeni Statuta Nezavisne liste Stipe Petrina koju je Skupština Nezavisne liste Stipe Petrina donijela 27. prosinca 2014. godine.

STATUT

NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINA
(pročišćeni tekst Statuta)

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se naziv, sjedište i znak stranke, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, oblici ustrojstva, upravna tijela, način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja, sredstva za rad, prestanak djelovanja stranke te postupak s imovinom stranke u slučaju prestanka.

Članak 2.

Politika stranke izražena je u Statutu, Programu, deklaracijama, rezolucijama i odlukama Skupštine stranke te općim i pojedinačnim aktima upravnih tijela Stranke.

Članak 3.

Naziv stranke je: Nezavisna lista Stipe Petrina. Skraćeni naziv stranke je: NLSP. Sjedište stranke je u Primoštenu. Stranka djeluje na području čitave Republike Hrvatske.

Stranka može surađivati i učlanjivati se u programski bliske domaće i međunarodne političke i nepolitičke organizacije.

Članak 4.

Stranka ima svoj pečat i znak. Pečat je kvadratnog oblika s tekstom »Nezavisna lista Stipe Petrina«. Znak je sastavljen od crvene crte ispod koje na plavoj podlozi izranja žuto sunce sa zrakama ispod kojeg je ispisan naziv stranke Nezavisna lista Stipe Petrina.

Ustrojstveni oblici stranke imaju svoj pečat. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu Stranke s tim da je na njemu uz gornji rub ispisan naziv odgovarajućeg organizacijskog oblika, a ispod znaka je ispisano mjesto organizacijskog sjedišta.

Članka 5.

Nezavisna lista Stipe Petrina osnovana je radi ostvarivanja sljedećih ciljeva;

uspostava pravne sigurnosti, efikasno poštivanje načela jednakosti i osiguranje kvalitetne zaštite svih prava koja su građanima garantirana Ustavom, Konvencijama, zakonom i moralom osiguranjem pravilnog funkcioniranja trodiobe vlasti na svim razinama vlasti, pravo na pošteno suđenje i nepristrani sud kroz učinkovitu kontrolu pravosudnog kadra, uvođenjem mehanizama političke, materijalne i kaznene odgovornosti svih nositelja javnih funkcija i dužnosti na državnom, regionalnom i lokalnom nivou, uvođenje volonterstva kao principa političkog rada na regionalnom i lokalnom nivou predstavničke vlasti, zamrzavanje prihoda saborskim zastupnicima na visinu plaće koju su imali prije zastupničkog mandata, ukidanje svih privilegija saborskim zastupnicima, osiguranje socijalne pravde, slobode izražavanja misli zabranom cenzure u svim oblicima komunikacije, poticanje i slobodu protoka informacija, poticanje znanja i razvoja svakog pojedinca uz osiguranje besplatnog i kvalitetnog školovanja, vraćanje dostojanstva radnika u prosvjeti, zaštita radnika u proizvodnim djelatnostima, poticanje i zaštita domaće proizvodnje,, zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja građana kroz zabranu kontaminiranja zemlje i potrošača konzumiranjem GMO-proizvoda, zabrana uvoza istih, efikasna zaštitu voda, mora i morske obale, zaštitu nepovredivosti vlasništva kroz ravnotežu načela slobode raspolaganja i odgovornosti za korištenje istog, uvođenje progresivnih poreznih stopa za sva porezna oterećenja, pravedan porezni sustav te uvođenje poreznih olakšice za zapošljavanje, zaštitu slobode tržišnog natjecanja uz intervencije države radi osiguranja socijalne pravde i prava svakog građana na dostojan život, efikasna zaštita radnika i efikasna kontrola zaštite prava radnika, osiguranje prava svim građanima da zaštite svoj udio u bivšem društvenom vlasništvu poništavanjem svih štetnih akata dosadašnjih vlasti koje su posredno ili neposredno imale za posljedicu umanjenje ili onemogućavanje udjela građana u društvenom vlasništvu te prava građana na život dostojan čovjeka, učinkovita kontrola podrijetla imovine, donošenje akata koji će omogućiti konfisciranje imovine koja je nastala kao posljedica nezakonitog postupanja, evaluacija podrijetla imovine kroz period koji je nastajala sve u kontekstu gospodarskih kretanja na tržištu i ekonomskih prilika, poništenje pretvorbe i privatizacije te učinkovito oduzimanje sve nezakonito stečene imovine odnosno poništavanje svih hipoteka nad nekretninama trgovačkih društava ukoliko financijska sredstva od kredita nisu bila uložena u isto te uspostavu suvlasništva svih građana RH nad tako procijenjenom imovinom, ukidanje valutne klauzule i provođenje učinkovitog nadzora nad radom banaka, zaštita nacionalnog bogatstva i prirodnog okoliša, zabranu otuđenja prirodnih dobara te sklapanja kratkoročnih i dugoročnih štetnih ugovora, zaštita prava građana da baštine Hrvatsku punu potencijala kakva je i bila u času uspostavljanja neovisnosti te osiguranje obvezne primjene instrumenata neposredne demokracije za sve odluke kojima se dugoročno odlučuje o strateškim interesima Hrvatske.

Članak 6.

U ostvarivanju političkih načela i ciljeva iz članka 5. ovoga Statuta, Stranka se koristi demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvan parlamentarnim sredstvima. Nezavisna lista Stipe Petrina (u daljnjem tekstu NLSP) u svome radu djeluje sukladno Ustavu, zakonima RH te u skladu s načelnima i ciljevima utvrđenim Programom i Statutom stranke.

Članak 7.

Stranka ima svojstvo pravne osobe s pravima obvezama i odgovornostima koje proizlaze iz Ustava, zakona i ovog Statuta. Svojstvo pravne osobe Stranka stječe upisom u registar političkih stranaka RH pri nadležnom tijelu državne uprave.

Ustrojstveni oblici Stranke nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 8.

Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke. Stranka ima potpredsjednika kojeg bira Skupština. Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku te ga uz prethodnu suglasnost zamjenjuje kada je predsjednik odsutan ili spriječen.

Potpredsjednik je član Glavnog odbora.

Članak 9.

Rad stranke i njenih tijela je javan. Javnost se može isključiti iz rada pojedinih tijela kada se odlučuje o unutarstranačkim pitanjima.

Javnost rada i djelovanje članstva, tijela i Stranke u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, objavom informacija putem medija – priopćenjima vezanim uz rad Stranke putem društvenih mreža te na druge načine.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Stranka može izdavati svoj list. Odluku o izdavanju lista donosi Glavni odbor.

Stranka po potrebi objavljuje propagandne i informativne materijale (publikacije, biltene, plakate i sl.).

STATUT I DRUGI STRANAČKI AKTI

Članak 10.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u stranci. Opći i drugi akti Stranke moraju biti u suglasnosti sa Statutom Stranke, a akti nižih tijela i sa Statutom i sa aktima viših tijela.

Svaki član mora provoditi Program i Statut stranke te poštovati odluke i stavove Stranke i njezinih tijela.

Članak 11.

Stranka djeluje posredstvom svojih tijela, neposrednom aktivnošću članstva, suradnjom sa drugim političkim strankama, nepolitičkim organizacijama, utjecajem na javno mnijenje te na druge načine uobičajene u demokratskim društvima.

Stranka može stupati u koalicije i druge oblike suradnje sa drugim strankama temelju odluke Glavnog odbora, te ostvarivati međunarodnu suradnju.

ČLANSTVO

Članak 12.

Članom Stranke pod jednakim uvjetima određenim ovim Statutom može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin RH koji prihvaća Statut i Program stranke.

Članom stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

Članstvo u Stranci može biti redovno i počasno.

Zahtjev za primanje u redovno članstvo podnosi se potpisivanjem pristupnice. Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Glavni odbor. O počasnom članstvu odlučuje Glavni odbor većinom glasova prisutnih članova na prijedlog predsjednika stranke ili najmanje 10 članova stranke.

Registar članova vodi Tajnik.

Članak 13.

Prava i obveze redovnih članova Stranke su:

– postupati u skladu sa Statutom, Programom i drugim općim aktima Stranke,

– sudjelovati u određivanju i ostvarivanju politike Stranke i svim njezinim aktivnostima,

– poduzimati inicijative i davati prijedloge za ostvarivanje i unapređivanje politike Stranke,

– birati i biti biran u sva tijela Stranke,

– biti kandidat na stranačkim listama za lokalne i parlamentarne izbore,

– biti obaviješten o radu Stranke, a kao izabrani član redovno obavještavati tijela Stranke o svom radu i radu tijela čiji je član,

– plaćati članarinu u skladu s odlukom Glavnog odbora i na drugi način materijalno pomagati stranku u skladu s vlastitom odlukom.

Članak 14.

Članstvo u stranci prestaje:

– istupanjem iz Stranke, danom pisane izjave o istupanju

– učlanjenjem u drugu stranku

– brisanjem iz članstva,

– isključenjem iz Stranke,

– danom pravomoćnosti sudske odluke o gubitku poslovne sposobnosti,

– smrću

– kandidiranjem na izborima kao kandidat druge stranke ili samostalnom kandidaturom, temeljem javno objavljene kandidature samog člana ili temeljem službene kandidature od strane nadležnog izbornog povjerenstva.

Prestanak članstva upisuje se u registar članova.

USTROJ STRANKE

Članak 15.

Stranka je ustrojena i djeluje po teritorijalnom načelu.

Članak 16.

Članstvo Stranke teritorijalno je ustrojeno u sljedeće oblike djelovanja:

– Županijska organizacija NLSP,

– Gradska organizacija NLSP,

– Općinska organizacija NLSP

U registar ustrojstvenih oblika stranke pri nadležnom državnom tijelu RH, upisuju se; Županijska organizacija NLSP, Gradska organizacija NLSP i Općinska organizacija NLSP. Općinske odnosno gradske organizacije NLSP mogu osnivati ogranke kao oblik neposrednog djelovanja. Ogranci se ne upisuju u registar ustrojstvenih oblika stranke pri nadležnom tijelu.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Glavni odbor Stranke.

Ustrojstveni oblici nemaju pravnu osobnost, a predstavlja ih predsjednik.

Pravilnikom kojeg donosi Glavni odbor Stranke određuje se ustrojstvo i način njihovog rada.

Članak 17.

Stranka ima sljedeća tijela:

– Skupštinu

– Predsjednik stranke

– Glavni odbor

– Nadzorni odbor

Upravna tijela stranke su: Predsjednik stranke i Glavni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Stranke. Skupštinu čine svi članovi stranke.

Odluku o broju članova Skupštine utvrđuje Glavni odbor 30. dana prije održavanja skupštine.

Skupština Stranke održava se jedan put godišnje. Izborna Skupština održava se svake četiri godine. Osim redovnih, sjednice Skupštine mogu biti izvanredne, tematske i svečane.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine na vlastitu inicijativu ili na zahtjev:

– Glavnog odbora,

– Nadzornog odbora,

– Jedne trećine članova Skupštine.

Ako predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku 30 dana, sazvati je mogu predlagatelji.

Članak 19.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Stranke, opće akte, deklaracije i rezolucije stranke te određuje temeljna načela politike stranke

– donosi program Stranke,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Stranke,

– bira i razrješava članove Glavnog odbora i Nadzornog odbora,

– razmatra i usvaja izvještaj o radu tijela Skupštine i Stranke,

– razmatra financijski izvještaj,

– odlučuje o dodjeli priznanja,

– donosi odluku o prestanku rada Stranke,

– određuje okvire i osnovne elemente politike koju Stranka treba voditi.

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je na sjednici prisutna nadpolovična većina članova. Odluke Skupštine uvijek se donose javnim glasovanjem nadpolovičnom većinom glasova. Ako o istom predmetu postoji više prijedloga, usvojenim se smatra onaj koji dobije veći broj glasova prisutnih članova/ica Skupštine.

Članak 21.

Ukoliko na sjednici nije prisutna nad polovična većina članova Skupštine, sjednica će se odgoditi te će se zakazati nova u roku od 15 dana.

Članak 22.

Za povremene poslove i zadatke Skupština može osnivati radna tijela.

PREDSJEDNIK STRANKE

Članak 23.

Stranka ima predsjednika.

Mandat predsjednika stranke traje četiri godine.

Predsjednik Stranke ujedno je i predsjednik Skupštine, a istovremeno je i predsjednik Glavnog odbora stranke.

Predsjednik Stranke predsjedava Skupštinom. Predsjednik stranke može odlučiti da sjednicom Skupštine predsjedava radno predsjedništvo. Radno predsjedništvo imenuje predsjednik stranke a odluke donesene na skupštini kojoj predsjedava Radno predsjedništvo potpisuje predsjednik radnog predsjedništva.

Članak 24.

Predsjednik Stranke rukovodi strankom između sjednica Glavnog odbora

Predsjednik Stranke obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost općim aktom stranke.

Članak 25.

Stranka ima jednog potpredsjednika. Potpredsjednik pomaže predsjedniku u radu i uz prethodnu suglasnost predsjednika, zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti

Potpredsjednik je član Glavnog odbora.

GLAVNI ODBOR

Članak 26.

Glavni odbor je tijelo Stranke koji između dva zasjedanja Skupštine rukovodi radom Stranke i u skladu s politikom Skupštine odlučuje o svim pitanjima u svojoj nadležnosti u skladu sa Statutom.

Glavni odbor ima 13 članova od kojih 11 članova bira i razrješava dužnosti Skupština stranke dok su Predsjednik i Potpredsjednik Stranke članovi Glavnog odbora po funkciji.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine. Mandat može prestati i prije roka. U slučaju prestanka mandata prije isteka roka, na upražnjena mjesta biraju se novi članovi.

Članak 27.

Glavni odbor obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje politiku Stranke i predlaže je Skupštini na usvajanje,

– provodi odluke, zaključke i preporuke Stranke,

– utvrđuje prijedlog Statuta,Programa i drugih akata koji donosi Skupština,

– daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove Stranke,

– donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke

– prati i usmjerava rad drugih rad drugih tijela i daje prijedloge za unapređenje njihovog rada,

– odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Stranke,

– bira i razrješava Izvršni odbor i njegovog predsjednika i potpredsjednika,

– bira i razrješava Tajnika stranke

– uspostavlja, razvija i unapređuje međunarodnu suradnju

– odlučuje o udruživanju ili drugim oblicima suradnje s drugim strankama i udruženjima,

– odlučuje o prijedlozima drugih članova,

– razmatra i usvaja godišnji financijski plan i završni račun te planove i izvještaje o poslovnoj politici Stranke,

– obavlja i druge poslove koji nisu određeni kao poslovi drugog tijela

Članak 28.

Za obavljanje određenih poslova i zadataka Glavni odbor može osnivati povremena tijela i imenovati njihove članove.

Članak 29.

Glavni odbor održava sjednice po potrebi. Glavni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova.

Odluke se donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova članova. Glavni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 30.

Predsjednik stranke, koji je istovremeno i član Glavnog odbora, saziva sjednice Glavnog odbora i njime predsjedava.

Predsjednik saziva sjednice Glavnog odbora na vlastitu inicijativu, na prijedlog Izvršnog odbora ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Glavnog odbora.

Članci 31. do 35. su brisani.

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad zakonitošću akata koje donose organi Stranke te utvrđuje njihovu suglasnost sa ovim Statutom, a naročito nadzire:

– primjenu odredbi ovog Statuta,

– izvršavanje prava i obveza tijela Stranke,

– materijalno i financijski poslovanje i ispravnost korištenja financijskih sredstava,

– te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 37.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Između članova Nadzornog odbora bira se predsjednik.

Pojedini članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata i na njihovo mjesto mogu biti izabrani novi članovi.

Pravo i dužnost Nadzornog odbora je da u izvršavanju nadzora o uočenim pojavama te o svojim stavovima vezanim uz izvršavanje nadzora, obavijeste Skupštinu, Glavni odbor i ostala tijela Stranke.

TAJNIK

Članak 38.

Tajnik stranke stručno je i operativno tijelo Stranke. Za Skupštinu, Glavni odbor i Izvršni odbor, obavlja:

– stručno-političke poslove

– organizacijske poslove

– administrativno-tehničke poslove

– financijske poslove

– protokolarne poslove

– informativne poslove (odnosi s javnošću, politički marketing)

– druge poslove koji mu se nalože u skladu sa Statutom.

Tajnika bira i razrješava Glavni odbor Stranke.

MATERIJALNA SREDSTVA

Članak 39.

Radi ostvarenja svojih političkih ciljeva stranka stječe prihode od;

– članarina

– dobrovoljnih priloga (donacija)

– izdavačke djelatnosti

– prodaje propagandnog materijala

– organizacije stranačkih manifestacija

– iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– iz drugih propisima dozvoljenih izvora

Članak 40.

Svi prihodi i rashodi Stranke utvrđuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Financijski plan donosi Glavni odbor.

Po završetku godine za koju je donijet financijski plan Glavni odbor utvrđuje završni račun i izvješće na temelju završnog računa i izvješća što ga podnosi Tajnik stranke.

Način Financijsko materijalnog poslovanja Stranke, utvrđuje se Pravilnikom o financijskom poslovanju stranke koje usvaja Glavni odbor na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 41.

Stranka je dužna financijsko poslovanje voditi u skladu sa propisima. Članstvo Stranke upoznaje se sa izvorima prihoda preko izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju na sjednici Skupštine ili putem drugih tijela u skladu sa Statutom.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Stranke.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Članak 42.

Članovi Stranke odgovorni su disciplinski za povrede obveza člana Stranke. Povrede članskih obveza mogu biti teže i lakše.

Težom povredom članske obveze smatra se svako činjenje ili nečinjenje člana koje je izazvalo ili moglo izazvati štetne posljedice za rad i ugled Stranke, a posebno kršenje odredbi Statuta i ne pridržavanje Programa stranke i odluka njezinih tijela.

Članak 43.

Disciplinske mjere su:

– opomena

– isključenje iz Stranke

Mjera isključenja iz Stranke članu može se izreći samo za težu povredu članskih obveza.

Članak 44.

Disciplinski postupak pokreće i vodi Disciplinski odbor na prijedlog člana ili tijela Stranke koji smatra da je član Stranke počinio povredu stranačke obveze.

Disciplinski odbor ima 5 članova. Mandat članova Disciplinskog odbora traje 2 godine. Disciplinski odbor imenuje i razrješava Glavni odbor Stranke.

Članak 45.

Ako članu tijela Stranke prestane mandat i prije isteka mandata u tijelu u kojem je izabran, novi član bira se do isteka mandata opozvanog člana.

RASPUŠTANJE ORGANIZACIJE STRANKE

Članak 46.

Glavni odbor Stranke može raspustiti svaki ustrojstveni oblik Stranke ako je došlo do prestanka njezina rada, smanjenja aktivnosti koje ugrožavaju ostvarivanje političkih ciljeva Stranke, ako djeluje suprotno Statutu ili osnovnim političkim ili programskim ciljevima Stranke i odlukama tijela Stranke ili ako duže vrijeme ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate u radu.

Do izbora novih tijela Glavni odbor može imenovati privremeno tijelo organizacije.

PRESTANAK RADA STRANKE

Članak 47.

Stranka prestaje postojati:

– odlukom Skupštine dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine

– na temelju odluke nadležnog tijela državne vlasti

– te sukladno odredbama Zakona o političkim strankama.

Članak 48.

Prijedlog za prestanak rada Stranke može podnijeti Skupština.

Odlukom o prestanku rada Skupština će odlučiti o imovini Stranke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Glavni odbor u roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke Skupštine Stranke, usvojit će Pravilnik o ustroju i načinu rada ustrojstvenih oblika Stranke, Pravilnik o financijsko poslovanju i Etički kodeks.

Glavni odbor u roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke Skupštine imenovat će Tajnika stranke.

Glavni odbor u roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke Skupštine imenovat će Disciplinski odbor.

Klasa: 006-01/15-01/1

Urbroj: 515-03-02-01/4-15-3

Primošten, 27. prosinca 2014.

Predsjednik
Stipe Petrina, v. r.

78 17.07.2015 Statut Nezavisne liste Stipe Petrina (pročišćeni tekst) 78 17.07.2015 Statut Nezavisne liste Stipe Petrina (pročišćeni tekst)