Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

NN 79/2015 (20.7.2015.), Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1525

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE

I.

Donosi se Akcijski plan za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Zadužuje se Savjet za suzbijanje korupcije da redovito prati provedbu Akcijskog plana te da Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje, a po potrebi i češće, putem Ministarstva pravosuđa, podnosi izvješće o provedbi, uz prijedlog eventualnih izmjena i dopuna Akcijskog plana.

III.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da o ovoj Odluci izvijesti sva tijela uključena u provedbu Akcijskog plana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-07/245

Urbroj: 50301-09/09-15-3

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

AKCIJSKI PLAN ZA 2015. I 2016. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE

Skraćenice

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

APZ – Agencija za poljoprivredno zemljište

ARR – Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

AZVO – Agencija za znanost i visoko obrazovanje

ASZ – Agencija za sigurnost željezničkog prometa

CERP – Centar za restrukturiranje i prodaju

CVH – Centar za vozila Hrvatske

DIP – Državno izborno povjerenstvo

DKOM – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

DORH – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

DOV – Državnoodvjetničko vijeće

DSV – Državno sudbeno vijeće

DUR – Državni ured za reviziju

DUUDI – Državni ured za upravljanje državnom imovinom

DŠJU – Državna škola za javnu upravu

HAC – Hrvatske autoceste

HAMAG BICRO – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HC – Hrvatske ceste

HGK – Hrvatska gospodarska komora

HNB – Hrvatska narodna banka

HS – Hrvatski sabor

HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

HŽI – HŽ Infrastruktura

JLP(R)S – Jedinice lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava

MFIN – Ministarstvo financija

MGIPU – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

MINGO – Ministarstvo gospodarstva

MINPO – Ministarstvo poduzetništva i obrta

MIZ – Ministarstvo zdravlja

MP – Ministarstvo pravosuđa

MPOLJ – Ministarstvo poljoprivrede

MPPI – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

MRMS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

MRRFEU – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

MU – Ministarstvo uprave

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MZOS – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

PA – Pravosudna akademija

PZI – Povjerenik za informiranje

PZOSI – Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

UZUVRH – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

VRH – Vlada RH

VUS – Visoki upravni sud

STRATEŠKA PODRUČJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

5.1. Horizontalni ciljevi

5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti

1.

Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja zastupnika Hrvatskog sabora

HS

PZOSI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađen nacrt kodeksa ponašanja

– Provedena javna rasprava

– Usvojen kodeks ponašanja

2.

Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja članova Vlade RH

VRH

PZOSI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađen nacrt kodeksa ponašanja

– Provedena javna rasprava

– Usvojen kodeks ponašanja

3.

Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja dužnosnika Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Ured predsjednice RH

PZOSI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađen nacrt kodeksa ponašanja

– Provedena javna rasprava

– Usvojen kodeks ponašanja

4.

Istraživanje o provedenim postupcima na temelju internih akata i broju etičkih kodeksa tijela javne vlasti (pokazatelj stanja koliko tijela javne vlasti u svoje interne akte ugrađuju pravila o sukobu interesa te provode li postupke u slučaju kršenja istih)

PZOSI

MU

IV. kvartal 2016

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađeno izvješće o rezultatima provedenog istraživanja

5.

Donošenje zakona kojim će se propisati obveza uspostave etičkog sustava i način njegove provedbe u javnoj upravi

MU

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

6.

Izrada i provedba novih programa edukacije iz područja etike i integriteta

MU

DŠJU

IV. kvartal 2016.

30.000,00 kn

– Izrađena dva nova programa

– Provedeno 6 radionica

Jačanje transparentnosti izbornih kampanja i regulacija financiranja referendumskih kampanja

7.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (zakonsko uređenje financiranja referendumskih aktivnosti i referendumske promidžbe)

MU

-

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

8.

Izrada brošure o provedbi zakona u odnosu na financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

DIP

MU

IV. kvartal 2015.

5.000,00 kn

Izrađena brošura o provedbi Zakona

9.

Izrada i primjena softverske aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvješća u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

DIP

MU

IV. kvartal 2015.

500.000,00 kn

Izrađena softverska aplikacija i u punoj primjeni

10.

Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

DIP

-

IV. kvartal 2015.

100.000,00 kn

Razvijena on-line edukacija

11.

Provedba Savjetovanja obveznika primjene Zakona o provedbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u odnosu na financiranje političkih aktivnosti i financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima

DIP

MU,

DUR

IV. kvartal 2016

43.250,00 kn

Provedeno 4 savjetovanja

Regulacija lobiranja u Republici Hrvatskoj

12.

Izrada analize za uređenje zakonskog okvira za lobiranje

MP

UZUVRH

PZI

DUUDI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena analiza i preporuke za prilagodbu sustava lobiranja

5.1.2 Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje integriteta, odgovornosti i učinkovitosti dužnosnika i zaposlenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

13.

Donošenje Zakona kojim će se propisati obveza uspostave etičkog sustava i način njegove provedbe u javnoj upravi (kojim će se obuhvatiti i zaposlenici u tijelima JLP(R)S)

MU

DUUDI

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

Jačanje svijesti o potrebi suzbijanja sukoba interesa među dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

14.

Provedba edukacija o koruptivnim i reputacijskim rizicima u dodjeli sredstava udrugama civilnog društva iz proračuna JLP(R)S, bagatelnoj nabavi i u trgovačkim društvima i ustanovama u kojima JLP(R)S imaju udjele u vlasništvu

PZOSI

UZUVRH

DUUDI

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena 1 edukativna aktivnost kvartalno

Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje osnivaju (agencije, škole i druge ustanove)

15.

Izrada smjernica za proaktivnu objavu podataka za JLP(R)S (npr. ugovora o javnoj nabavi, ugovora o bagatelnoj javnoj nabavi, dodijeljenih sponzorstava i donacija te svih ostalih sklopljenih ugovora)

PZI

MU,

udruge JLP(R)S, udruge civilnog društva

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađene smjernice

– Održane 4 regionalne edukacije o proaktivnoj objavi podataka

16.

Objava: a) Registra ugovora o javnoj nabavi; b) Registra bagatelne nabave; c) Popisa sponzorstava i donacija i d) Popisa preostalih sklopljenih ugovora na službenim stranicama JLP(R)S-a

JLP(R)S

MP

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Objavljeni: a) Registar ugovora o javnoj nabavi; b) Registar bagatelne nabave; c) Popis sponzorstava i donacija i d) Popis preostalih sklopljenih ugovora u 2/3 JLP(R)S-a na njihovim službenim stranicama

17.

Izrada upute za donošenje akcijskih planova na razini županija i Grada Zagreba koji uključuju osnivanje antikorupcijskih povjerenstava

Županije i Grad Zagreb,

MP

MU,

PZI,

PZOSI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

-Izrađena uputa

– Osnovana antikorupcijska povjerenstva u 2/3 JLP(R)S

Pojačane aktivnosti s ciljem jačanja transparentnosti na razini trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju vlasničke udjele

18.

Izrada i objava popisa trgovačkih društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S uz objavu podataka o članovima upravnih i nadzornih odbora (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)

MP

PZI,

JLP(R)S

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađen i objavljen popis trgovačkih društva u vlasništvu JLP(R)S na internet stranici MP

– Objavljeni podaci o članovima upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S

19.

Izrada Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2016.-2018.

MP

PZI,

PZOSI,

DUUDI,

JLP(R)S

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađen Antikorupcijski program za trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2016.-2018.

5.1.3. Javna nabava

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje zakonodavnog okvira javne nabave – sistematizacija i usklađivanje zakona, postupaka i priručnika u području javne nabave

20.

Donošenje novog Zakona o javnoj nabavi (jačanje sustava nadzora i pravne zaštite javne nabave sukladno pravnoj stečevini EU)

MINGO

DKOM

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

21.

Standardizacija propisanog obrasca za Registar ugovora o javnoj nabavi i izrađene upute o popunjavanju i ažuriranju

MINGO

-

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađen i objavljen standardizirani obrazac na portalu www.javnanabava.hr

Unapređenje sustava pravne zaštite u području javne nabave i nadzora nad provedbom ugovora o javnoj nabavi

22.

Izrada analize korupcijskih rizika u sustavu postupaka i nadzora javne nabave (u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a)

DKOM

MINGO

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađena Analiza – definirana u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a i prihvaćena od strane HS

– Dostavljena MINGO i MP te objavljena na internet stranicama DKOM-a

23.

Donošenje Zakona o DKOM-u (usklađivanje s novim Zakonom o javnoj nabavi)

MINGO

DKOM

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

Praćenje provedbe pravila o transparentnosti, prava na pristup informacijama i sprječavanja sukoba interesa, sustavna procjena rizika i određivanje prioriteta u nadzoru javne nabave

24.

Izrada godišnjih izvješća o detektiranim korupcijskim rizicima u sustavu javne nabave (u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a)

DKOM

MINGO

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađena Izvješća – definirana u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a i prihvaćena od strane HS

– Dostavljena MINGO i MP te objavljena na internet stranicama DKOM-a

Jačanje i unaprjeđenje antikorupcijske i etičke edukacije stručnih osoba naručitelja i ponuditelja

25.

Intenziviranje provođenja programa izobrazbe i programa stručnog usavršavanja

MINGO

DŠJU,

HGK, DKOM

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih programa izobrazbe i stručnog usavršavanja u odnosu na prethodnu godinu

5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom

vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja

26.

Izrada Antikorupcijskog programa (program 2016.-2018.) za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu (uključuje naputak za izradu kataloga pravila o sprječavanju sukoba interesa koja sadrže upute za postupanje članova upravnih odbora trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu u situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa i njegovo ugrađivanje u etičke kodekse i interne akte trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu)

MP

MFIN,

DUUDI

PZI, PZOSI

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađen Antikorupcijski programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2016.-2018.

Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

27.

Izrada smjernica i uputa o sprječavanju sukoba interesa i o pravilnom upravljanju sukobom interesa prilikom imenovanja članova uprave i nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

PZOSI

DUUDI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađena smjernica i uputa

– Dostava smjernica i uputa svim trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

28.

Donošenje Odluke o smjernicama za postupanje predstavnika države u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu u pogledu politike plaća

DUUDI

-

III. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Donesena Odluka

Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

29.

Objava i ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama koje su trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)

MP

Nadležna trgovačka društva,

PZI

DUUDI

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Objavljen i redovito ažuriran popis sponzorstava i donacija

– Objavljen i ažuriran popis poveznica koje su, trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu dostavila MP

30.

Provedba programa edukacije trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva

UZUVRH

MP

DUUDI

II. kvartal 2016

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena 3 edukacijska programa

5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa razvojem potrebnih pravnih, tehničkih i informatičkih alata te uspostavom međunarodnih i bilateralnih programa stručnog osposobljavanja

31.

Razvoj informatičkih alata i programa koji se koriste za provjeru podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju

PZOSI

-

IV. kvartal 2016.

50.000,00 kn (ostatak sredstava potrebno je osigurati iz fondova EU ili iz drugih izvora)

Razvijeni informatički alati i programi

32.

Daljnja edukacija savjetnika u Uredu Povjerenstva

PZOSI

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Povećan broj edukativnih programa za savjetnike u Uredu u odnosu na prethodnu godinu

– Provedena 2 programa stručnog usavršavanja za svakog savjetnika u PZOSI

– Provedene bilateralne i međunarodne studijske posjete predstavnika tijela nadležnih za sprječavanje sukoba interesa i suzbijanja korupcije

Proširenje kruga dužnosnika u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa na nositelje javnih dužnosti s javnim ovlastima ili uz koje je obzirom na sadržaj njihovih ovlasti prirodno povezan visoki koruptivni rizik

33.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa (proširenje kruga nositelja javnih dužnosti iz kruga obveznika postupanja sukladno odredbama ZSSI-a, osobito kada je riječ o dužnostima koje sadrže snažne javne ovlasti i imaju ovlast raspolaganja sa značajnim novčanim sredstvima – HBOR, FINA i dr.)

MU

PZOSI

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

Integracija odredbi o sukobu interesa u interne akte pravnih osoba koje se u širem smislu mogu smatrati dijelom javne uprave

34.

Izrada smjernica i uputa o integraciji pravila o sukobu interesa u interne akte i etičke kodekse tijela koja se u širem smislu smatraju dijelom javne uprave te izrada prioritetnog popisa tijela javne vlasti koje trebaju razviti i integrirati mehanizme upravljanja sukobom interesa u interne akte

PZOSI

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađene smjernice i upute

– Dostava smjernica i uputa tijelima koja se u širem smislu smatraju dijelom javne uprave

Jačanje mehanizma provjere imovinskog stanja javnih dužnosnika

35.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa (postupak redovite provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju)

MU

PZOSI

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

Podizanje svijesti o sukobu interesa svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u cilju osvješćivanja o problematici etike i integriteta

36.

Izrada smjernica za upravljanje sukobom interesa u obavljanju državne službe (uspostavljanje procedura za identificiranje, upravljanje i rješavanje sukoba interesa)

MU

-

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađene smjernice

37.

Izrada i upućivanje smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa u odnosu na određenu tematiku na osobni korisnički račun dužnosnika na kojeg se takva tematika odnosi

PZOSI

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađene smjernice i upute

– 5 upućenih smjernica i uputa na korisnički račun dužnosnika

38.

Daljnja provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava o sprječavanju sukoba interesa

PZOSI

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena 1 edukativna aktivnost kvartalno

5.1.6. Pravo na pristup informacijama

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih propisa kojima se ostvaruje transparentnost

39.

Izrada upute za provedbu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (proaktivna objava informacija)

PZI

-

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena uputa i objavljena na internet stranici PZI-a

40.

Izrada Smjernica o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupka izbora i imenovanja putem javnih poziva u tijelima javne vlasti

PZI

MU,

DUUDI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađene Smjernice i objavljene na internet stranici PZI-a

Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama

41.

Izrada upute za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (radi jačanja kapaciteta tijela javne vlasti za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama)

PZI

-

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena uputa i objavljena na internet stranici PZI-a

42.

Jačanje kapaciteta Povjerenika za informiranje zapošljavanjem 5 službenika tijekom 2015. i 2016. godine

PZI

Vlada RH, MFIN

IV. kvartal 2016.

200.000,00 kn

(za 2015. godinu)

400.000,00 kn

(2016. godinu)

Zaposleno 5 novih državnih službenika

43.

Nastavak jačanja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama putem edukacija službenika za informiranje

PZI

DŠJU, udruge JLP(R)S

IV. kvartal 2016.

25.000,00 kn

(za 2015. godinu)

25.000,00 kn

(za 2016. godinu)

Provedeno najmanje 10 edukacija godišnje, s najmanje 200 polaznika ukupno

44.

Unaprjeđivanje sustava izvješćivanja o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

PZI

-

IV. kvartal 2016.

30.000,00 kn

Unaprjeđen sustav izvješćivanja – izrađena aplikacija za dostavu godišnjih izvješća

Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama i potrebi transparentnog rada tijela javne vlasti

45.

Izrada pretraživača odluka Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija

PZI

VUS,

MP

III. kvartal 2016.

50.000,00 kn

– Izrađen pretraživač

– Objavljene odluke PZI i VUS, dostupne putem pretraživača

46.

Podizanje javne svijesti o pravu na pristup informacijama putem javnih događanja, radionica i promotivnih materijala za građane, medije i civilno društvo

PZI

-

IV. kvartal 2016.

40.000,00 kn

– Održano 6 edukacija za novinare i civilno društvo, 2 okrugla stola/konferencije

– Izrađeni i objavljeni promotivni materijali

47.

Provedba istraživanja o informiranosti građana o pravu na pristup informacijama

PZI

MP, MU

IV. kvartal 2016.

100.000,00 kn

– Provedeno istraživanje –Javno prezentirani rezultati istraživanja

Poboljšanje pravnog okvira za ostvarivanje načela transparentnosti u javnom upravljanju

48.

Izrada upute o klauzuli transparentnosti u ugovorima o zakupu poslovnog prostora koje tijela javne vlasti sklapaju s trećim osobama

PZI

DUUDI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena uputa i objavljena na internet stranici PZI-a

49.

Izrada Smjernica za uređivanje instituta vijećničkih pitanja u statutima i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

PZI

MU,

Udruge JLP(R)S

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađene smjernice i objavljene na internet stranici PZI-a

50.

Izrada analize pravilnika i drugih akata kojima se uređuje dodjela javnih sredstava tijela državne uprave, agencija i zaklada na natječajima te izrada preporuka za usklađivanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

PZI

UZUVRH

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena i javno objavljena analiza i

preporuke

5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom

51.

Objavljivanje sastava radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela (uključujući ona u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva i ostali predstavnici zainteresirane javnosti) u sklopu savjetovanja.gov.hr

UZUVRH

Nadležna TDU,

PZI

III. kvartal2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Objavljeni sastavi radnih skupina i povjerenstava na savjetovanja.gov.hr

52.

Unaprjeđenje sustava objave podataka o rezultatima financiranih programa organizacija civilnog društva putem zajedničkog informacijskog sustava (usklađivanje s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge)

UZUVRH,

NZRCD

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Unaprijeđen informacijski sustav te usklađen s Uredbom

– Objavljeni podaci o rezultatima financiranih programa organizacija civilnog društva

– Broj tijela državne uprave koja koriste zajednički informacijski sustav

53.

Nastavak provođenja programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

UZUVRH

DŠJU

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera

54.

Uključenje predstavnika civilnog sektora u institucionalni okvir za praćenje provedbi mjera Akcijskog plana

MP

-

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izabran predstavnik civilnog sektora od strane Savjeta za razvoj civilnog društva te uključen u rad tijela za praćenje provedbe Akcijskog plana

55.

Nastavak provođenja programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

UZUVRH

DŠJU

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S

Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

56.

Pokretanje i primjena zajedničkog interaktivnog internetskog sustava (e-Savjetovanja) – za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata

UZUVRH

MU,

PZI

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Pokrenut zajednički internetski sustav

– Sustav javno objavljen i dostupan za korištenje na Središnjem državnom portalu, (savjetovanja.gov.hr)

– Sva tijela državne uprave koriste središnji portal »e-Savjetovanja« za provedbu savjetovanja

57.

Nastavak provođenja programa edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata

UZUVRH

DŠJU,

PZI

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S

5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja

5.2.1 Pravosuđe

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Proaktivna primjena etičkih standarda i jačanje sustava upravljanja sukobom interesa pravosudnih dužnosnika

58.

Provedba istraživanja o percepciji korupcije u pravosudnim tijelima Republike Hrvatske

MP

Pravosudna tijela,

PZI

II. kvartal 2016.

100.000,00 kn

Izrađeno izvješće o percepciji korupcije

59.

Izrada Smjernica za tumačenje etičkih načela i sprječavanja sukoba interesa iz Etičkog kodeksa

Sudačko vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske

-

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađene Smjernice

60.

Intenziviranje provođenja edukativnih aktivnosti za pravosudne dužnosnike na temu etike i integriteta

PA

DORH,

Sudačka vijeća

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih edukativnih programa u odnosu na prethodnu godinu

Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika

61.

Definiranje postupka provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika u suradnji s Ministarstvom financija – Porezna uprava

DOV, DSV

MFIN – Porezna uprava

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Definirani postupci provjere

– Dostavljeno izvješće Porezne uprave o provjeri imovinskih kartica DOV-u i DSV-u

62.

Izrada baze podataka i informatičkog programa za obradu imovinskih kartica

MP

DOV, DSV

II. kvartal 2016.

200.000,00 kn

Izrađena baza podataka i informatički program

63.

Uvođenje elektroničkih obrazaca za podnošenje imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika

MP

DOV, DSV

III. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Uvedeni elektronički obrasci

Jačanje sustava prijave koruptivnog ponašanja i uređenje zakonskog okvira za zaštitu zviždača

64.

Izrada analize zakonodavnog i institucionalnog okvira te učinkovitosti zaštite u području zaštite »zviždača«

MP

MRMS,

PZI

I. kvartal 2016

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena analiza i preporuke za prilagodnu sustava zaštite zviždača

5.2.2.Gospodarstvo

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti subjektima iz gospodarskog sektora

65.

Izrada analize korupcijskih rizika u prodaji nekretnina, stanova, poslovnih prostora u većinskom državnom vlasništvu te dionica i udjela u trgovačkim društvima

DUUDI

CERP

III. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena i objavljena analiza

66.

Nastavak objavljivanja i ažuriranje informacija koje se odnose na dodjelu javnih ovlasti u gospodarstvu radi transparentnosti postupaka dodjele javih ovlasti gospodarskim subjektima

MINGO

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Objavljene ažurne informacije na internet stranici MINGO-a

67.

Osiguranje naknadnog praćenja (ex post) izvršavanja javnih ovlasti

MINGO

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih naknadnih kontrola u odnosu na prethodnu godinu

Osiguranje učinkovite i transparentne dodjele potpora (subvencija), donacija i pomoći iz područja poduzetništva i obrta te gospodarstva (industrija, energetika, trgovina, investicije)

68.

Izrada popisa javnih tijela koja dodjeljuju potpore (subvencije), donacije i pomoći iz područja poduzetništva, obrta i gospodarstva

MINGO

MINPO

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađen i javno objavljen popis na internet stranicama MINGO-a

69.

Određivanje formalnih procedura za sve postupke dodjele pojedinačnih potpora (subvencija), donacija i pomoći te osnivanje evaluacijskih timova za dodjelu sredstava

MINGO

-

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Određene formalne procedure

– Osnovani evaluacijski timovi

70.

Osiguranje naknadnog praćenja namjenskog trošenja dodijeljenih potpora (subvencija), donacija i pomoći

MINGO

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Povećan broj provedenih naknadnih kontrola u odnosu na prethodnu godinu

– Prikupljeni dokazi o namjenskom trošenju

71.

Intenziviranje provođenja administrativnog i inspekcijskog nadzora (nadzor na terenu) nad korištenjem poticajnih mjera za investicije sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06; 61/11) i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12; 28/13)

MINPO

MINGO,

MFIN – Porezna uprava

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu

Unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih poslova u gospodarstvu

72.

Donošenje Pravilnika o lakim povredama službene dužnosti inspektora u gospodarstvu (propisivanje dodatnih lakih povreda dužnosti)

MINGO

-

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Donesen Pravilnik

73.

Intenziviranje edukacija državnih službenika o poštivanju načela integriteta inspekcije, suprotstavljanja svim oblicima korupcije te o potrebi transparentnosti i jačanju profesionalne etike

MINGO

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Povećan broj edukativnih programa u odnosu na prethodnu godinu

– Održan jedan seminar godišnje u svim Područnim jedinicama – službama inspekcijskog nadzora unutar Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu

Jačanje kontrole i koordinacije u postupcima provedbe natječaja i sklapanja ugovora u vezi s korištenjem financijskih sredstava EU

74.

Intenziviranje suradnje među tijelima uključenim u proces koja uključuje razmjenu iskustava kroz radne skupine

MRRFEU

SAFU

ARR

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Održano 8 sastanaka Mreže koordinatora za područje javne nabave

5.2.3. Javne financije

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Ministarstva financija

75.

Jačanje administrativnih kapaciteta popunjavanjem nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta (službenici-inspektori)

MFIN

-

IV. kvartal 2016.

370.000,00 kn

(za 2015. godinu)

500.000,00 kn

(za 2016. godinu)

– Ojačani administrativni kapaciteti putem natječaja ili premještajem službenika

– Zaposleno 9 službenika (novozaposlenih/premještenih)

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu zaposlenika Ministarstva financija

76.

Potpisivanje sporazuma o suradnji i razmjeni podataka s tijelima nadležnim za provedbu zakona iz nadležnosti Financijskog inspektorata

MFIN

HNB, HANFA

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Potpisani sporazumi o suradnji

77.

Intenziviranje provođenja stručnog usavršavanje osoba odgovornih za financijsko upravljanje i kontrole, inspektora financijskog i proračunskog nadzora i unutarnjih revizora (osnovna izobrazba, radionice, seminari)

MFIN

-

IV. kvartal 2016.

142.550,00 kn

(za 2015. godinu)

214.050,00 kn

(za 2016. godinu)

Povećan broj provedenih edukativnih programa u odnosu na prethodnu godinu

78.

Nabava tehničke opreme (programskih alata i računala)

MFIN

-

IV. kvartal 2016.

141.800,00 kn

(za 2015. godinu)

165.700,00 kn

(za 2016. godinu)

Povećanje broja analitičko obavještajnih obrada sumnjivih transakcija i osoba

Uspostava automatizirane obrade transakcija i osoba radi ubrzanja poslovnih procesa Ureda za sprječavanje pranja novca

79.

Uspostava sustava za nabavu usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti informacijskog sustava Ministarstva financija

MFIN

APIS IT d.o.o.

IV. kvartal 2016.

198.000,00 kn

(za 2015. godinu)

791.730,00 kn

(za 2016. godinu)

(sredstva osigurana u okviru Okvirnog sporazuma)

Uspostavljen sustav automatizirane obrade transakcija i osoba vezanih za otkrivanje konkretnih slučajeva pranja novca i financiranja terorizma povezanim s koruptivnim kaznenim djelima

Daljnje jačanje i implementacija projekta eOvrha

80.

Daljnji razvoj portalske aplikacije eOvrhe (II. faza) te prilagodba novom organizacijskom ustrojstvu PU (uvođenje elektronskog poslovanja u dijelu prisilne naplate, kontrola poduzetih mjera prisilne naplate)

MFIN – Porezna uprava

-

IV. kvartal 2015.

500.000,00 kn

Unaprijeđena i implementirana portalska aplikacija eOvrha

Jačanje integriteta i odgovornosti zaposlenika Carinske uprave te osiguravanje adekvatnih tehničkih preduvjeta učinkovitom provođenju carinskih postupaka

81.

Intenziviranje obrazovanja i stručnog usavršavanja carinskih službenika

MFIN

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih edukativnih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu

82.

Intenziviranje provođenja postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole nad postupanjem zaposlenih na svim razinama Carinske uprave

MFIN

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih postupaka unutarnjeg nadzora i kontrola u odnosu na prethodnu godinu

5.2.4. Poljoprivreda

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa

83.

Nadogradnja i objava informacijskih sustava i objedinjavanje postojećih u jedinstveni informacijski sustav poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

MPOLJ

APZ

-

IV. kvartal 2016.

800.000,00 kn

(za 2015. godinu)

1.700.000,00 kn

(za 2016. godinu)

– Nadograđen i uspostavljen jedinstveni informacijski sustav

– Odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem objavljena na internet stranici APZ-a

84.

Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva poljoprivrede i Agencije za poljoprivredno zemljište

MPOLJ

APZ

-

IV. kvartal 2016.

1.500.000,00 kn

(za 2015. godinu)

2.100.000,00 kn

(za 2016. godinu)

– Zaposleno 20 djelatnika u APZ-u

– Provedeno stručno usavršavanje djelatnika APZ-a, koje će prvenstveno ovisiti o broju stručnih simpozija, seminara, radionica

Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020.

85.

Izrada i objava provedbenih pravilnika (po mjerama) koji propisuju detaljne uvjete i kriterije za korisnike mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

MPOLJ

-

IV. kvartal 2015.

60.000,00 kn

Izrađeni i objavljeni provedbeni pravilnici na internet stranicama MPOLJ i APPRRR

86.

Intenziviranje edukacija za (potencijalne) korisnike i/ili konzultante vezano za uvjete i kriterije i načine prijavljivanja na natječaje Programa ruralnog razvoja RH

MPOLJ

APPRRR

-

IV. kvartal 2015.

240.000,00 kn

Povećan broj provedenih edukativnih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu

87.

Nadogradnja postojećeg AGRONET sustava za elektroničko popunjavanje i podnošenje prijava/zahtjeva za potpore i elektroničku obradu istih za potrebe provedbe mjera ruralnog razvoja

APPRRR

-

IV. kvartal 2015.

165.000,00 kn

Razvijen te u potpunosti operativan modul za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja u okviru sustava AGRONET za elektronsko popunjavanje, podnošenje i obradu te kontrolu prijava/projekata iz Programa ruralnog razvoja

88.

Redovna objava ažurirane liste korisnika i priopćenja o isplaćenim potporama za projekte od APRRR-a

MPOLJ

APPRRR

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Objavljena priopćenja i ažurirana lista korisnika (ugovoreni projekti i isplaćena potpora) jednom mjesečno na internet stranicama MPOLJ i APPRRR

Transparentno i učinkovito davanje koncesija i kontrola obračuna te praćenje naplate naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda

89.

Kontrola obračuna godišnje naknade za koncesiju za 2014. i kontrola obračuna godišnje naknade za koncesiju za 2015.

MINPOLJ

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Broj izvršenih prijava podataka u Registar koncesija MFIN

– Dostavljeno godišnje izviješće MFIN

90.

Provedba koordiniranog financijskog i inspekcijskog nadzora Ministarstva financija, Carinske uprave i Ministarstva poljoprivrede

MFIN – Carinska uprava

MINPOLJ

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izvršeno 10 koordiniranih nadzora

5.2.5. Zdravstvo

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje povjerenja korisnika u pružene zdravstvene usluge te podizanje svijesti o štetnosti korupcije i neformalnog plaćanja zdravstvenih usluga

91.

Provođenje kampanje informiranja korisnika (pacijenata) o njihovim pravima, cijenama usluga i obveznom izdavanju računa i druge promotivne aktivnosti o štetnosti korupcije

MIZ

HZZO

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena kampanja i

distribuirani promotivni materijali

92.

Osnivanje zajedničkog antikorupcijskog vijeća Ministarstva zdravlja i HZZO-a (transparentnost rada antikorupcijskog vijeća, omogućeno komuniciranje)

HZZO

MIZ

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Osnovano zajedničko antikorupcijsko vijeće

– Objavljeno izvješće o radu zajedničkog antikorupcijskog vijeća

93.

Provođenje anonimne ankete u zdravstvenim ustanovama o korupciji u zdravstvu

MIZ

Zdravstvene ustanove

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Provedena anonimna anketa

– Javno objavljeni rezultati ankete

94.

Izrada godišnjeg izvješća o korupcijskim rizicima u području zdravstva i o poduzetim mjerama

Antikorupcijsko vijeće

HZZO/MIZ

-

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađeno i objavljeno izvješće

Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar zdravstvenog sustava

95.

Izrada analize transparentnosti rada povjerenstava

(povećanje transparentnosti rada Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala, Povjerenstva za lijekove i Povjerenstva za ortopedska pomagala)

HZZO

-

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Izrađena analiza transparentnosti rada povjerenstava

– Primjena preporuka proizašlih iz analize

96.

Izrada Protokola za podnošenje pritužbi na rad liječnika (uspostava sustava sigurnog mehanizma pritužbi na rad liječnika i za liječničke pogreške u suradnji s zainteresiranim udrugama pacijenata)

MIZ

Zdravstvene ustanove

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađen i objavljen Protokol

97.

Donošenje Zakona o inspekcijama u zdravstvu (radi jačanja ovlasti i učinkovitosti)

MIZ

-

II. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

98.

Izrada analize financijskih koristi za bolnice u provedbi naručenih kliničkih studija, te pratećih koruptivnih rizika

HZZO

MIZ

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena i javno objavljena analiza

99.

Izrada analize korupcijskih rizika u ugovorima o doniranju medicinske opreme bolnicama, s naglaskom na financijske obveze koje proizlaze iz ekskluzivnog prava na redovito servisiranje i održavanje uređaja

MIZ

Zdravstvene ustanove

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena i javno objavljena analiza

100.

Edukacija zdravstvenih i farmaceutskih inspektora iz područja upravljanja kvalitetom i rizicima te iz područja nadzora dobre kliničke prakse

MIZ

-

IV. kvartal 2016.

60.000,00 kn

Provedene 4 radionice

Transparentno i učinkovito upravljanje listama čekanja

101.

Osnivanje bolničkih povjerenstava za provjeru liste čekanja i pritužbe na liste čekanja

MIZ

Zdravstvene ustanove

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Osnovana bolnička povjerenstva

102.

Uvođenje besplatnog telefona i e-mail adrese za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja

MIZ

Zdravstvene ustanove

IV. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Uveden besplatni telefon i e-mail adresa

103.

Izrada i uvođenje procedura za transparentno vođenje listi čekanja, normativno uređenje

MIZ

HZZO, Zdravstvene ustanove

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađene i uvedene procedure

Objedinjavanje javne nabave roba, radova i usluga u zdravstvenim ustanovama

104.

Izrada analiza objave podataka o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi od strane bolnica

MIZ

HZZO,

Zdravstvene ustanove

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena analiza i objavljena na internet stranicama HHZO-a, te dostavljena MIZ-u i MP-u

105.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (definiranje nadležnog tijela kroz objedinjenu nabavu)

MIZ

-

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

Reguliranje načina i uvjeta edukacije za zdravstvene radnike iz doniranih sredstava

106.

Donošenje Pravilnika kojim će se regulirati načini i uvjeti edukacije za zdravstvene radnike iz doniranih sredstava

MIZ

-

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Donesen Pravilnik

5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje mehanizama nadzora i transparentnosti u obrazovnom sustavu

107.

Sustavno unaprjeđivanje sustava elektroničke prijave i upisa učenika u 1. razred srednje škole

MZOS

AZVO, osnivači škola; osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, uredi državne uprave u županiji i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba; CARNet; CARNet, FER i KING

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Unaprijeđen sustav elektroničke prijave i upisa učenika u 1. razred srednje škole

Podizanje svijesti među mladima o nužnosti preveniranja i suzbijanja korupcije

108.

Sustavno provoditi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

MZOS

AZOO

III. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Program integriran u nastavne planove i programe, godišnje planove i programe i školske kurikulume

109.

Intenziviranje provođenja stručnih usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja škola s naglaskom na podizanje svijesti među mladima o nužnosti sprečavanja i suzbijanja korupcija

AZOO

MZOS

III. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih programa stručnih usavršavanja u odnosu na prethodnu godinu

Onemogućavanje korupcije u postupku uvrštavanja i odabira udžbenika i pripadajućih dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama

110.

Ustrojavanje i objava Registra primljenih donacija te drugih oblika materijalnih potpora školama

MZOS

-

III. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Ustrojen i objavljen Registar primljenih donacija

Jačanje nadzora nad radom visokoškolskih ustanova

111.

Izrada internih akata kojim će se uspostaviti jasna pravila za angažman vanjskih evaluatora

AZVO

MZOS

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađeni interni akti

Jačanje transparentnosti i integriteta u sustavu dodjele državnih potpora za znanost

112.

Uspostavljanje sustava za prijavu, praćenje i vrednovanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte 2015.-2020.

MZOS

HAMAG – BICRO

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Uspostavljen sustav

Jačanje transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava u sportu

113.

Uvođenje nacionalnog informacijskog sustava u sportu (uključuje sve propisane registre i baze podataka u sportu i programe financirane javnim sredstvima)

MZOS

-

I. kvartal 2016.

1.000.000,00 kn

(400.000,00 za 2015. godinu)

(600.000,00 za 2015. godinu)

Uveden i implementiran informacijski sustav

114.

Donošenje Zakona o sportu (uvođenje programskog financiranja programa javnih potreba u sportu koje provode krovne sportske organizacije i nacionalni sportski savezi; uređenje postupka izvještavanja o trošenju programski dodijeljenih javnih sredstava; definiranje prekršajnih odredbi za nezakonito trošenje programski dodijeljenih javnih sredstava u sportu)

MZOS

MFIN

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije

115.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportskoj inspekciji

MZOS

-

I. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH

– Donesen Zakon

5.2.7. Infrastruktura, okoliš i promet

Broj

Aktivnost

Nositelj

Sunositelj

Rok za provedbu

Potrebna sredstva

Pokazatelji provedbe

Jačanje povjerenja korisnika usluga u sektoru graditeljstva i prostornog uređenja te podizanje svijesti o štetnosti korupcije

116.

Intenziviranje stručnog usavršavanje i izobrazbe službenika pri korištenju aplikacije E – dozvola

MGIPU

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj provedenih programa stručnih usavršavanja u odnosu na prethodnu godinu

Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar sustava zaštite okoliša, prometa i infrastrukture

117.

Izrada analize rada inspektora

MPPI

-

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađena analiza o radu inspektora

118.

Sudjelovanje predstavnika ministarstva u provođenju javnih nadmetanja od strane javnih poduzeća za upravljanje prometnom infrastrukturom za nabavu radova i usluga vrijednosti veće od 5 mil. kn.

HAC

HC

HŽI

MPPI

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Provedena javna nadmetanja uz sudjelovanje predstavnika ministarstva

Transparentnost rada nadležnih inspekcija

119.

Izrada i primjena jedinstvenih procedura inspekcijskih nadzora

MPPI

H&D info (ugovorni izvoditelj)

III. kvartal 2015.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Izrađene i primijenjene jedinstvene procedure inspekcijskih nadzora

120.

Uspostava informacijskog sustava e-inspekcija

MGIPU

-

II. kvartal 2016.

1.200.000,00 kn

Uspostavljen sustav e-inspekcija

121.

Nadogradnja i primjena aplikacije CRIS

(program za usklađivanje rada inspektora)

MPPI

MUP

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Nadograđena i u primjeni CRIS aplikacija

122.

Intenziviranje provedbe zajedničkih inspekcijskih nadzora s drugim nadležnim tijelima

MPPI

MUP, MFIN, CVH, HC

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj uspješno provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu

Transparentno izdavanje dozvola i licenci

123.

Uspostava informacijskog sustava za izdavanje energetskih certifikata – IEC

MGIPU

-

IV. kvartal 2015.

1.200.000,00 kn

Uspostavljen informacijski sustav

Uspostavljanje neovisnog nadzornog mehanizma za vrijeme trajanja projekta gradnje infrastrukturnog objekta

124.

Uspostava informacijskog sustava cjenovnih blokova za procjenu vrijednosti nekretnina

MGIPU

-

IV. kvartal 2015.

2.500.000,00 kn

Uspostavljen informacijski sustav

Provođenje internog nadzora i interne revizije među svim dionicima provođenja projekta u području prometa i infrastrukture

125.

Intenziviranje inspekcijskih nadzora pri gradnji i održavanju cesta te pri isteku garantnih rokova

MPPI

MGIPU

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj uspješno provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu

126.

Intenziviranje inspekcijskih nadzora pri gradnji i održavanju željezničke infrastrukture te pri isteku garantnih rokova

ASZ

MGIPU

IV. kvartal 2016.

Nisu potrebna dodatna sredstva

Povećan broj uspješno provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu

79 20.07.2015 Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine 79 20.07.2015 Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine 79 20.07.2015 Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine