Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

NN 79/2015 (20.7.2015.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1526

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 68. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

I.

U Odluci o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 105/2004, 98/2005 i 108/2010), u nazivu i cijelom tekstu Odluke riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede«, u odgovarajućem padežu.

II.

U točki I. riječi: »do 10 godina« zamjenjuju se riječima: »do 5 godina«.

III.

U točki III. riječi: »60% popusta« zamjenjuju se riječima: »80% popusta«, a riječi: »40% popusta« zamjenjuju se riječima: »70% popusta«.

IV.

U točki VII. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odobrava se otpis duga po kreditu u cijelosti za 618 korisnika kredita u iznosu od 133.513.593,71 kuna, od čega se iznos od 69.470.224,11 kuna odnosi na glavnicu i redovnu kamatu, iznos od 63.453.020,96 kuna odnosi na zateznu kamatu, te iznos od 590.348,64 kuna odnosi na druge troškove i naknade po kreditu, s Popisa III., koji se nalazi u Prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio, a kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) potraživanja su prema dužnicima pravnim osobama, koja se ne mogu naplatiti u stečajnom postupku na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra,

b) potraživanja su prema pravnim i fizičkim osobama s područja pogođenog poplavama 2014. godine, a koja područja su utvrđena Odlukom o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, br. 65/2014 i 151/2014),

c) potraživanja su prema pravnim i fizičkim osobama, koja nisu namirena i ne mogu se namiriti u ovršnom postupku i/ili potraživanja koja nisu namirena i naplata nije izvjesna iz postojećih instrumenata osiguranja povrata, te

d) potraživanja su prema fizičkim osobama teškog gospodarskog i/ili socijalnog položaja i/ili zdravstvenog stanja.«.

V.

U točki VIII. riječi: »40% popusta« zamjenjuju se riječima: »70% popusta«, a riječi: »60% popusta« zamjenjuju se riječima: »80% popusta«.

VI.

Postupci započeti prema uvjetima iz Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 105/2004, 98/2005 i 108/2010) završit će se sukladno ovoj Odluci.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/284

Urbroj: 50301-05/25-15-4

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

Popis III. Otpis duga korisnicima kredita u cijelosti

Redni broj

Plasman

Korisnik

Program

Br.

Uvjet

Nedospjela i dospjela glavnica

Redovna kamata

Zatezna kamata

Troškovi

Naknada

Ukupno

1

5810083432

ŠIRACCO d.o.o. ZA PROIZV. TRGOVINU I USLUGE

HBOR – MP

1

A

210.135,15

34.377,93

77.045,19

0,00

0,00

321.558,27

2

5810083511

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VUKŠIĆ

HBOR – MP

2

A

2.133.625,41

297.481,72

309.021,66

0,00

0,00

2.740.128,79

3

5810089704

CONTRACTOR d.o.o. – U STEČAJU

HBOR – MP

3

A

1.230.008,68

93.613,72

233.709,06

0,00

0,00

1.557.331,46

4

5810093130

STOČAR d.d. – U STEČAJU

HBOR – MP

4

A

2.208.626,02

98.680,99

39.663,05

0,00

0,00

2.346.970,06

5

5810067616

VSF d.d. ZA PROIZV. I PROM. STOKE – U STEČAJU

HBOR – MP

5

A

0,00

0,00

61.809,98

0,00

0,00

61.809,98

6

5810067719

VGD-JABUKA d.o.o.

HBOR – MP

6

A

415.326,07

71.562,79

921.666,71

0,00

0,00

1.408.555,57

7

5810067757

VGD-JABUKA d.o.o.

HBOR – MP

7

A

236.856,29

40.810,81

559.276,26

0,00

0,00

836.943,36

8

5810092818

RIBARSKI CENTAR d.o.o. ZA PROIZVODNJU I RAZV

HBOR – MP

8

A

1.342.726,22

158.566,29

76.421,11

0,00

0,00

1.577.713,62

9

5810071705

MEDNIK d.d. U STEČAJU

MF-ŽUBA-BLB

9

A

2.064.575,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2.064.575,12

10

5810093178

HANA ŠIPOVAC d.o.o. ZA POLJODJELSKU PROIZVODNJU – STEČAJ

MF-ŽUBA-BLB

10

A

54.593,35

2.256,91

3.311,33

0,00

0,00

60.161,59

11

5810094160

CROMAX MESNA INDUSTRIJA d.d. – SUBJEKT UGAŠEN

MP – FOND

11

A

814.404,00

43.931,11

0,00

0,00

0,00

858.335,11

12

5810094641

CROMAX MESNA INDUSTRIJA d.d. – SUBJEKT UGAŠEN

MP – FOND

12

A

528.181,00

16.508,09

0,00

0,00

0,00

544.689,09

13

5810094603

SAVA d.o.o. U STEČAJU

MP – FOND

13

A

620.399,20

39.816,31

69.160,28

0,00

0,00

729.375,79

14

5810090164

RIBARSKI CENTAR d.o.o. ZA PROIZVODNJU I RAZV.

MP – FOND

14

A

324.833,88

38.441,27

18.416,18

0,00

0,00

381.691,33

15

5810083463

TRIANGL d.o.o.

MP – FOND

15

A

649.976,58

122.320,25

733.478,17

0,00

0,00

1.505.775,00

16

5810092478

CRV d.o.o.

MP – FOND

16

A

25.000,00

2.577,69

37.027,62

0,00

0,00

64.605,31

17

5810094665

SZ BELICA – U STEČAJU

MP – NAKNADA

17

A

1.495.951,00

0,00

362.225,06

0,00

0,00

1.858.176,06

18

5810093635

POLJOOPSKRBA – VANJSKA TRGOVINA d.o.o.

MP – NAKNADA

18

A

0,00

138.335,04

88.997,17

0,00

0,00

227.332,21

19

5810092265

STOČARSTVO d.d. – U STEČAJU

MP – POREZ

19

A

10.885,90

453,36

507,91

0,00

0,00

11.847,17

20

5810091589

SALONACOOP d.d. – U STEČAJU

MP – POREZ

20

A

78.427,04

2.480,79

13.446,83

0,00

0,00

94.354,66

21

5810093460

STOČAR d.d. – U STEČAJU

MP – POREZ

21

A

14.134,72

330,74

3.234,25

0,00

0,00

17.699,71

22

5810072735

DOMIL d.d. MLJEKARSKA INDUSTRIJA U STEČAJU

MP – POREZ

22

A

83.837,76

1.859,63

12.722,17

0,00

0,00

98.419,56

23

5810072601

DOMIL d.d. MLJEKARSKA INDUSTRIJA U STEČAJU

MP – POREZ

23

A

132.274,41

3.011,11

21.934,42

0,00

0,00

157.219,94

24

5810091950

DOMIL d.d. MLJEKARSKA INDUSTRIJA U STEČAJU

MP – POREZ

24

A

220.582,84

4.966,48

27.962,27

0,00

0,00

253.511,59

25

5810091974

KOOPERACIJA d.d. – VIROVITICA

MP – POREZ

25

A

413.782,72

22.018,23

49.518,24

0,00

0,00

485.319,19

26

5810092021

DOMIL d.d. MLJEKARSKA INDUSTRIJA U STEČAJU

MP – POREZ

26

A

119.008,01

3.548,86

8.260,87

0,00

0,00

130.817,74

27

5810092124

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUKAVEC

MP – POREZ

27

A

1.595.909,59

78.792,41

597.059,66

0,00

0,00

2.271.761,66

28

5810086381

TORPEDO d.d. U STEČAJU

MP – POREZ

28

A

2.000.000,00

299.002,11

248.691,61

0,00

0,00

2.547.693,72

29

5810074094

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ERNESTINOVO S P.O.

MP – POREZ

29

A

1.350.000,00

235.022,78

473.887,09

0,00

0,00

2.058.909,87

30

5810093491

KARABIA d.o.o. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

MP – POREZ

30

A

550.000,00

68.010,70

26.292,05

0,00

0,00

644.302,75

31

5810093594

OBITELJSKA TVRTKA BALOG d.o.o. ZA PROIZVODNJU

MP – POREZ

31

A

100.000,00

256,49

57.872,50

0,00

0,00

158.128,99

32

5810088190

POLJOPRIVREDA SUHOPOLJE d.d. U STEČAJU

MP – POREZ

32

A

0,00

8.181,80

445,72

0,00

0,00

8.627,52

33

5810093604

KOOPERACIJA DAD MALA NERETVA d.o.o.

MP – POREZ

33

A

486.832,90

98.013,30

133.724,36

0,00

0,00

718.570,56

34

5810088327

ISTRA GENETSKI CENTAR KOZA I OVACA d.o.o.

MP – POREZ

34

A

400.000,00

38.675,98

332.146,18

0,00

0,00

770.822,16

35

5810088451

DOMIL d.d. MLJEKARSKA INDUSTRIJA U STEČAJU

MP – POREZ

35

A

900.000,00

86.850,93

235.860,13

0,00

0,00

1.222.711,06

36

5810093611

PLODNA RAVNICA d.o.o. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZV

MP – POREZ

36

A

139.258,69

0,00

17.883,15

0,00

0,00

157.141,84

37

5810088626

CONTRACTOR d.o.o. – U STEČAJU

MP – POREZ

37

A

2.000.000,00

153.106,87

136.794,72

0,00

0,00

2.289.901,59

38

5810092076

DVIGRAD d.o.o.

MP – POREZ

38

A

46.472,99

0,00

5.618,38

0,00

0,00

52.091,37

39

5810085227

VETERINARSKA STANICA d.d. – U STEČAJU

MP – SVJETSKA BANKA

39

A

201.482,12

0,00

13.206,37

0,00

0,00

214.688,48

40

5810085485

VETERINARSKA STANICA METKOVIĆ

MP – SVJETSKA BANKA

40

A

62.562,69

0,00

38.534,73

0,00

0,00

101.097,41

41

5810085313

VETERINARSKA STANICA d.d. – U STEČAJU

MP – SVJETSKA BANKA

41

A

3.570,18

0,00

233,96

0,00

0,00

3.804,14

42

5810071712

BANEKS – AGROKRBAVA d.o.o. U LIKVIDACIJI

MP – SVJETSKA BANKA

42

A

389.313,55

204.747,62

150.681,95

0,00

0,00

744.743,12

43

5810074197

RIMES-TRGOVINA d.o.o. ZA TRGOVINU

MP TORPEDO

43

A

99.159,78

12.620,13

153.775,21

0,00

0,00

265.555,12

44

5810094490

VOĆIN d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI (stečaj)

MP TORPEDO

44

A

106.520,75

6.515,47

6.912,57

0,00

0,00

119.948,79

45

5810075543

POLJIČAN – RAŠICA d.o.o. ZA TRGOVINU I USLUGE

MP TORPEDO

45

A

108.047,98

12.251,79

160.276,46

0,00

0,00

280.576,24

46

5810075330

ZVONIMIR d.o.o., DAVOR – stečaj

MP TORPEDO

46

A

109.078,50

13.890,86

164.292,58

0,00

0,00

287.261,94

47

5810094634

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NADIN

MP TORPEDO

47

A

226.902,41

16.458,57

10.148,91

0,00

0,00

253.509,89

48

5810094610

SEQUOIA d.o.o. – U LIKVIDACIJI

MP TORPEDO

48

A

92.252,28

6.149,64

0,00

0,00

0,00

98.401,92

 

 

 

 

 

A

26.395.515,78

2.576.497,58

6.693.154,08

0,00

0,00

35.665.167,43

49

5810071200

VAREŠEVAC, STJEPAN

HBOR – MP

1

B

15.203,79

5.576,85

0,00

0,00

0,00

20.780,64

50

5810045126

GRGIĆ, STJEPAN

HBOR – MP

2

B

149.411,90

24.680,57

44.058,04

0,00

0,00

218.150,51

51

5810030674

VLAHINIĆ, ZDENKO

HBOR – MP

3

B

163.450,14

17.584,76

341.767,25

0,00

0,00

522.802,15

52

5810029939

DOMINKOVIĆ, LUKA

HBOR – MP

4

B

65.900,35

12.018,72

144.543,36

0,00

0,00

222.462,43

53

5810070775

OBITELJSKO GOSPODARSTVO STJEPAN MARŠIĆ, BOŠNJACI

MF-ŽUBA-BLB

5

B

318.520,88

54.214,33

484.041,52

89,20

0,00

856.865,94

54

5810070926

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I PRODAJA IVICA ABRAMOVIĆ

MF-ŽUBA-BLB

6

B

354.247,67

69.794,09

564.975,17

89,20

0,00

989.106,13

55

5810070988

ĆUKURAN d.o.o.

MF-ŽUBA-BLB

7

B

108.993,21

0,00

0,00

0,00

0,00

108.993,21

56

5810071138

KALISTOVIĆ d.o.o. U STEČAJU

MF-ŽUBA-BLB

8

B

661.618,38

73.298,60

571.430,19

0,00

0,00

1.306.347,17

57

5810047447

LEŠIĆ, MATO

MF-ŽUBA-BLB

9

B

354.247,67

53.713,38

501.480,91

89,20

0,00

909.531,16

58

5810048240

MISIR, NIKOLA

MF-ŽUBA-BLB

10

B

105.123,97

16.362,95

149.862,37

89,20

0,00

271.438,49

59

5810048587

ALEKSIĆ, ANTUN

MF-ŽUBA-BLB

11

B

17.930,71

102,21

119,71

0,00

0,00

18.152,63

60

5810050094

STRGAR, FRANJO

MF-ŽUBA-BLB

12

B

205.641,01

7.749,10

234.515,95

3.801,50

0,00

451.707,55

61

5810051127

ZORIĆ, JAKOB

MF-ŽUBA-BLB

13

B

119.692,97

9.673,47

177.539,01

0,00

0,00

306.905,46

62

5810051419

BABOGREDAC, TOMISLAV

MF-ŽUBA-BLB

14

B

196.675,27

16.694,65

284.182,96

90,00

0,00

497.642,89

63

5810051581

MARŠIĆ, STJEPAN

MF-ŽUBA-BLB

15

B

163.383,59

2.572,25

184.523,35

89,20

0,00

350.568,39

64

5810051677

TOMIĆ, ANTUN

MF-ŽUBA-BLB

16

B

194.690,58

7.816,45

226.195,11

89,20

0,00

428.791,34

65

5810051701

IVANKOVIĆ, MILAN

MF-ŽUBA-BLB

17

B

311.295,06

25.926,57

386.865,48

89,20

0,00

724.176,31

66

5810039118

LJUBIČIĆ, PERO

MF-ŽUBA-BLB

18

B

178.112,21

8.962,45

231.737,21

89,20

0,00

418.901,07

67

5810055989

VUKOVAC, JOSIP

MF-ŽUBA-HYPO

19

B

247.686,13

41.822,13

354.185,37

90,00

0,00

643.783,64

68

5810008486

BEŠKER, IVAN

MP – FOND

20

B

19.454,39

1.756,75

35.428,50

0,00

0,00

56.639,64

69

5810026530

ERAKOVIĆ, MATO

MP – FOND

21

B

24.600,00

2.541,09

37.912,79

0,00

0,00

65.053,88

70

5810074173

SPAJIĆ, IVAN

MP – FOND

22

B

82.242,77

4.371,31

93.390,97

0,00

0,00

180.005,05

71

5810067104

VLAHINIĆ, ELENA

MP – FOND

23

B

73.686,90

3.916,54

80.775,83

0,00

0,00

158.379,27

72

5810097576

NIKOLIĆ, BORIS

MP – FOND

24

B

21.510,35

812,64

22.949,45

0,00

0,00

45.272,44

73

5810039565

JELIĆ, STJEPAN

MP – NAKNADA

25

B

114.898,05

10.180,94

33.035,29

2.412,21

0,00

160.526,49

74

5810067197

SPAJIĆ, IVAN

MP – POREZ

26

B

6.972,00

7.602,63

197.491,23

0,00

0,00

212.065,86

75

5810054681

BABOGREDAC, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

27

B

120.846,00

0,00

167.248,55

0,00

0,00

288.094,55

76

5810050977

MARIJANOVIĆ, ANDRIJA

MP – SVJETSKA BANKA

28

B

47.521,03

0,00

67.305,09

0,00

0,00

114.826,11

77

5810072429

LUBENICA d.o.o. ZA POLJOPR.TRGOV.I USLUGE

MP – SVJETSKA BANKA

29

B

157.152,04

36.563,49

78.090,64

20,00

0,00

271.826,17

78

5810071774

KALISTOVIĆ d.o.o. U STECAJU

MP – SVJETSKA BANKA

30

B

479.938,20

198.726,57

448.765,41

0,00

0,00

1.127.430,18

79

5810083669

DOMAČINOVIĆ, ANTUN

MP TORPEDO

31

c

100.267,54

12.016,85

130.357,08

0,00

0,00

242.641,47

80

5301155292

MARKO BRČINA

HBOR – HPB

32

B

25.080,94

2.178,59

98.043,15

2.517,00

100,00

127.919,68

81

5301155565

KATICA GRGIĆ

HBOR – HPB

33

B

127.912,79

11.110,84

500.134,33

14.250,00

100,00

653.507,96

82

5301155338

LUKA KOMESAROVIĆ

HBOR – HPB

34

B

25.080,94

2.178,59

76.550,92

0,00

0,00

103.810,45

83

5301144095

IVAN GRGIĆ

HBOR – HPB

35

B

24.692,68

2.348,63

77.629,74

1.558,80

0,00

106.229,85

84

5301070723

GRGIĆ IVAN

MP – HPB

36

B

35.104,05

2.776,57

122.326,44

3.531,50

100,00

163.838,56

85

5301073260

MARIJANČEVIĆ MATO

MP – HPB

37

B

0,00

0,00

23.878,68

0,00

0,00

23.878,68

86

5301079222

VLAHINIĆ ZDENKO

MP – HPB

38

B

0,00

0,00

33.924,84

0,00

0,00

33.924,84

87

5301083068

MAROŠEVAC ANTUN

MP – HPB

39

B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88

5301118991

TOMAIĆ JOSIP

MP – HPB

40

B

8.114,43

632,14

17.079,64

670,00

0,00

26.496,21

89

5301127889

ANIĆ ADAM

MP – HPB

41

B

10.004,17

790,33

46.275,75

1.800,00

0,00

58.870,25

90

5301131249

MARIJANČEVIĆ MATO

MP – HPB

42

B

0,00

0,00

10.655,27

0,00

0,00

10.655,27

91

5301135743

STOJANOVIĆ NIKOLA

MP – HPB

43

B

18.945,53

1.499,19

61.363,09

5.218,00

100,00

87.125,81

92

5301140115

STOJANOVIĆ NIKOLA

MP – HPB

44

B

37.625,20

2.972,38

169.753,40

2.256,00

130,00

212.736,98

93

5301140319

KALISTOVIĆ MATO

MP – HPB

45

B

150.500,79

11.589,57

465.915,01

36.145,39

0,00

664.150,76

94

5591216186

GELJIĆ JOSIP

MP – HPB

46

B

8.723,68

0,00

5,56

0,00

0,00

8.729,24

 

 

 

 

 

B

5.652.699,97

765.129,16

7.978.309,62

75.074,00

530,00

14.471.742,76

95

5810058979

ŠIMIČIĆ, ŽELJKO

MP – SVJETSKA BANKA

1

C

0,00

0,00

9.288,11

0,00

0,00

9.288,11

96

5810054519

RAMAČ, VESNA

MP – SVJETSKA BANKA

2

C

95.466,94

0,00

135.186,19

0,00

0,00

230.653,13

97

5810046101

JAZBEC, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

3

C

127.453,99

0,00

181.775,34

2.838,79

0,00

312.068,13

98

5810047375

HEREGA, JAKOB

MP – SVJETSKA BANKA

4

C

33.569,26

0,00

44.598,65

1.863,45

0,00

80.031,36

99

5810047818

RADULOVIĆ, ZDRAVKO

MP – SVJETSKA BANKA

5

C

44.853,44

0,00

60.995,54

1.904,30

0,00

107.753,29

100

5810048972

TOLJ, NENAD

MP – SVJETSKA BANKA

6

C

81.475,19

0,00

115.371,86

0,00

0,00

196.847,05

101

5810053077

GRGIĆ, MILE

MP – SVJETSKA BANKA

7

C

116.963,54

0,00

152.803,40

0,00

0,00

269.766,94

102

5810049005

MAMIĆ, JOSIP

MP – SVJETSKA BANKA

8

C

136.731,32

0,00

193.620,80

0,00

0,00

330.352,12

103

5810048893

ŠIRAC, FRANJO

MP – SVJETSKA BANKA

9

C

105.395,97

0,00

149.247,89

0,00

0,00

254.643,86

104

5810048628

IVANOVIĆ, KARLA

MP – SVJETSKA BANKA

10

C

62.117,24

0,00

87.961,63

0,00

0,00

150.078,86

105

5810047186

MARTINOVIĆ, ANTUN

MP – SVJETSKA BANKA

11

C

128.565,90

0,00

182.052,23

0,00

0,00

310.618,13

106

5810047351

ANČIĆ, TOMISLAV

MP – SVJETSKA BANKA

12

C

31.510,95

0,00

40.426,15

0,00

0,00

71.937,10

107

5810047519

BELANČIĆ, ĐURO

MP – SVJETSKA BANKA

13

C

48.628,80

0,00

63.909,59

0,00

0,00

112.538,39

108

5810047571

IROUT, DARKO

MP – SVJETSKA BANKA

14

C

19.754,55

0,00

25.960,21

0,00

0,00

45.714,76

109

5810048305

JURKOVIĆ, VELIMIR

MP – SVJETSKA BANKA

15

C

83.570,65

0,00

117.543,38

0,00

0,00

201.114,03

110

5810047959

POKORNI, SLAVKO

MP – SVJETSKA BANKA

16

C

34.732,99

0,00

47.459,33

0,00

0,00

82.192,33

111

5810050324

SEKIĆ, STJEPAN

MP – SVJETSKA BANKA

17

C

7.549,50

0,00

11.180,07

0,00

0,00

18.729,57

112

5810050692

OLUJEVIĆ, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

18

C

48.804,48

0,00

63.596,46

0,00

0,00

112.400,94

113

5810050403

MUŠIĆ, LOVRO

MP – SVJETSKA BANKA

19

C

79.269,95

0,00

116.084,72

0,00

0,00

195.354,67

114

5810049988

MILČIĆ, VLADO

MP – SVJETSKA BANKA

20

C

94.221,17

0,00

133.436,50

0,00

0,00

227.657,67

115

5810056191

BEDENIKOVIĆ, STJEPAN

MP – SVJETSKA BANKA

21

C

120.197,89

0,00

170.222,75

0,00

0,00

290.420,65

116

5810056081

DOMITROVIĆ, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

22

C

52.251,65

0,00

74.002,44

0,00

0,00

126.254,10

117

5810047021

OMRČEN, MILKA

MP – SVJETSKA BANKA

23

C

79.110,41

0,00

138.874,48

0,00

0,00

217.984,89

118

5810050922

MARNIKA, FIORENTINO

MP – SVJETSKA BANKA

24

C

30.775,16

0,00

52.021,32

0,00

0,00

82.796,48

119

5810051763

STANKOVIĆ, SINIŠA

MP – SVJETSKA BANKA

25

C

38.722,71

0,00

54.837,06

0,00

0,00

93.559,76

120

5810053424

ANAKOVIĆ, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

26

C

30.096,39

0,00

50.566,40

0,00

0,00

80.662,80

121

5810053510

ZEČIĆ, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

27

C

26.759,53

0,00

44.960,39

0,00

0,00

71.719,92

122

5810053826

BERAKOVIĆ, TOMISLAV

MP – SVJETSKA BANKA

28

C

29.213,44

0,00

49.082,82

0,00

0,00

78.296,26

123

5810055439

VUKOVIĆ, SLOBODAN

MP – SVJETSKA BANKA

29

C

75.598,79

0,00

127.020,77

0,00

0,00

202.619,56

124

5810055680

STUBIČAN, MARJAN

MP – SVJETSKA BANKA

30

C

25.035,21

0,00

41.433,10

0,00

0,00

66.468,31

125

5810055707

ŽIVKOVIĆ, DAMIR

MP – SVJETSKA BANKA

31

C

33.441,13

0,00

56.179,75

0,00

0,00

89.620,89

126

5810056067

MRKONJIĆ, MARKO

MP – SVJETSKA BANKA

32

C

20.146,03

0,00

33.851,34

0,00

0,00

53.997,37

127

5810056074

KNEŽEVIĆ, ANDRIJA

MP – SVJETSKA BANKA

33

C

30.096,39

0,00

50.570,61

0,00

0,00

80.667,00

128

5810059545

RAMAČ, VESNA

MP – SVJETSKA BANKA

34

C

24.092,10

0,00

40.090,02

0,00

0,00

64.182,12

129

5810059583

CULI, JOSIP

MP – SVJETSKA BANKA

35

C

24.102,26

0,00

39.952,65

0,00

0,00

64.054,91

130

5810059844

JAZBEC, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

36

C

29.238,13

0,00

49.129,60

0,00

0,00

78.367,73

131

5810060314

STANKOVIĆ, SINIŠA

MP – SVJETSKA BANKA

37

C

56.925,64

0,00

95.653,70

0,00

0,00

152.579,33

132

5810058254

BLAŽEKOVIĆ, MIJO

MP – SVJETSKA BANKA

38

C

37.620,43

0,00

63.220,27

0,00

0,00

100.840,71

133

5810059394

GABRIĆ, JURE

MP – SVJETSKA BANKA

39

C

79.110,41

0,00

132.930,35

0,00

0,00

212.040,76

134

5810059930

ANDRAKOVIĆ, JOSIP

MP – SVJETSKA BANKA

40

C

22.572,28

0,00

37.927,98

0,00

0,00

60.500,25

135

5810060864

CURIĆ, ANTO

MP – SVJETSKA BANKA

41

C

20.060,03

0,00

34.364,75

0,00

0,00

54.424,78

136

5810061746

MAROŠEVIĆ, ŽELJKO

MP – SVJETSKA BANKA

42

C

22.693,14

0,00

38.140,42

0,00

0,00

60.833,55

137

5810061588

BALENOVIĆ, STIPICA

MP – SVJETSKA BANKA

43

C

31.644,12

0,00

53.183,38

0,00

0,00

84.827,50

138

5810061997

CICIJELJ, FILIP

MP – SVJETSKA BANKA

44

C

47.466,29

0,00

79.775,95

0,00

0,00

127.242,24

139

5810063146

MARINOVIĆ, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

45

C

115.960,88

0,00

194.896,38

0,00

0,00

310.857,25

140

5810063304

SORIĆ, JOSIP

MP – SVJETSKA BANKA

46

C

37.620,43

0,00

63.200,93

0,00

0,00

100.821,37

141

5810063452

SLANEC, IVO

MP – SVJETSKA BANKA

47

C

37.620,43

0,00

63.200,93

0,00

0,00

100.821,37

142

5810062989

BRNATOVIĆ, ZLATKO

MP – SVJETSKA BANKA

48

C

37.620,43

0,00

63.200,93

0,00

0,00

100.821,37

143

5810065137

TURK, PLAMENKO

MP – SVJETSKA BANKA

49

C

74.728,45

0,00

126.034,54

0,00

0,00

200.762,99

144

5810065560

BALAŽ, STEVICA

MP – SVJETSKA BANKA

50

C

58.684,12

0,00

98.608,03

0,00

0,00

157.292,15

145

5810066545

JAZBEC, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

51

C

26.720,54

0,00

44.629,92

0,00

0,00

71.350,45

146

5810066514

MIKOLA, FRANJO

MP – SVJETSKA BANKA

52

C

24.951,27

0,00

41.926,18

0,00

0,00

66.877,45

147

5810065814

ZADRAVEC, STJEPAN

MP – SVJETSKA BANKA

53

C

91.324,87

0,00

129.339,91

0,00

0,00

220.664,78

148

5810065845

TOMIĆ, PAVO

MP – SVJETSKA BANKA

54

C

91.324,87

0,00

129.339,91

0,00

0,00

220.664,78

149

5810065852

ĐEKEMATI, MIJO

MP – SVJETSKA BANKA

55

C

91.324,87

0,00

129.339,91

0,00

0,00

220.664,78

150

5810066624

ŠTIVIĆ, STJEPAN

MP – SVJETSKA BANKA

56

C

91.324,94

0,00

129.339,91

0,00

0,00

220.664,86

151

5810066686

LONČARIĆ, DRAGO

MP – SVJETSKA BANKA

57

C

924.329,97

0,00

1.553.165,11

0,00

0,00

2.477.495,07

152

5810055147

BOGDANOVIĆ, MATO

MP – SVJETSKA BANKA

58

C

14.863,85

0,00

35.628,41

0,00

0,00

50.492,26

153

5810055257

MATAS, ANTE

MP – SVJETSKA BANKA

59

C

19.341,96

0,00

45.340,57

0,00

0,00

64.682,53

154

5810055271

PLETIKOSIĆ, STIPE

MP – SVJETSKA BANKA

60

C

23.436,96

0,00

56.399,67

0,00

0,00

79.836,64

155

5810055295

MALOVAN, JOŠKO

MP – SVJETSKA BANKA

61

C

23.436,96

0,00

57.236,89

0,00

0,00

80.673,86

156

5810055343

MATKOVIĆ, STJEPAN

MP – SVJETSKA BANKA

62

C

23.436,96

0,00

56.392,06

0,00

0,00

79.829,03

157

5810055350

TITLIĆ, LOVRO

MP – SVJETSKA BANKA

63

C

12.186,09

0,00

28.813,99

0,00

0,00

41.000,08

158

5810055381

BULJAN, IVAN

MP – SVJETSKA BANKA

64

C

23.436,96

0,00

56.392,06

0,00

0,00

79.829,03

159

5810055415

ZORICA, STANKO

MP – SVJETSKA BANKA

65

C

18.988,39

0,00

38.219,81

0,00

0,00

57.208,20

160

5810055532

GALIĆ, JAKOV

MP – SVJETSKA BANKA

66

C

14.875,76

0,00

42.489,73

0,00

0,00

57.365,49

161

5810055831

MUŠTERIĆ, PETAR

MP – SVJETSKA BANKA

67

C

23.436,96

0,00

55.415,39

0,00

0,00

78.852,35

162

5810091424

AGROSLAVONIJA POLJ.ZADRUGA

MP – SVJETSKA BANKA

68

C

523.388,31

230.886,96

1.363.985,34

0,00

0,00

2.118.260,61

163

5810030306

PALM, JOSIP

HBOR – MP

69

C

0,00

0,00

5.415,15

0,00

0,00

5.415,15

164

5810028356

MARKOVAC, IVICA

HBOR – MP

70

C

0,00

0,10

607,83

0,00

0,00

607,93

165

5810030083

KUS, ANITA

HBOR – MP

71

C

0,00

0,00

12.570,87

0,00

0,00

12.570,87

166

5810030760

KUTEN, ŽELJKO

HBOR – MP

72

C

0,00

0,00

1.393,71

0,00

0,00

1.393,71

167

5810035387

KURBEGOVIĆ, VESNA

HBOR – MP

73

C

26.168,74

516,21

53.312,36

0,00

0,00

79.997,31

168

5810067788

GORAN I JELENA d.o.o.

HBOR – MP

74

C

2.526.853,35

435.389,64

5.647.510,59

0,00

0,00

8.609.753,58

169

5810034364

KELEMEN, DRAGO

HBOR – MP

75

C

657.846,72

70.774,44

1.081.769,96

0,00

0,00

1.810.391,12

170

5810038937

MINAUF, ZDENKA

HBOR – MP

76

C

80.941,78

8.708,12

143.756,22

0,00

0,00

233.406,12

171

5810039060

SENTA, RADOSLAV

HBOR – MP

77

C

29.442,74

3.167,59

55.163,63

0,00

0,00

87.773,96

172

5810038999

ŽARIĆ, GORAN

HBOR – MP

78

C

22.980,81

2.472,39

47.901,63

0,00

0,00

73.354,83

173

5810038164

CRNEKOVIĆ, STJEPAN

HBOR – MP

79

C

18.817,37

1.114,21

28.753,25

0,00

0,00

48.684,83

174

5810036111

ŠOŠ, STJEPAN

HBOR – MP

80

C

32.240,45

3.468,57

52.798,46

0,00

0,00

88.507,48

175

5810037196

PLIVALIĆ, ROZALIJA

HBOR – MP

81

C

19.428,98

1.150,44

29.964,40

0,00

0,00

50.543,82

176

5810037464

BERDIK, IVICA

HBOR – MP

82

C

19.572,56

4.364,98

48.779,18

0,00

0,00

72.716,72

177

5810037976

BARIŠIĆ, ZDRAVKO

HBOR – MP

83

C

113.082,18

12.165,96

200.843,34

0,00

0,00

326.091,48

178

5810037385

RITAR EMIL

HBOR – MP

84

C

36.607,74

2.604,82

60.215,94

0,00

0,00

99.428,50

179

5810067599

RIBARSTVO d.d.

HBOR – MP

85

C

1.183.542,32

207.209,68

1.450.822,79

0,00

0,00

2.841.574,79

180

5810091558

VELTRUSKI, ŽELJKO

HBOR – MP

86

C

58.218,04

4.142,50

15.914,47

0,00

0,00

78.275,01

181

5810093123

HODALJ, MARIJAN

HBOR – MP

87

C

43.256,59

0,00

0,00

0,00

0,00

43.256,59

182

5810048831

IŠTOKOVIĆ, PAVO

MF-ŽUBA-BLB

88

C

208.016,41

10.395,43

239.126,48

89,20

0,00

457.627,52

183

5810050300

ILIČIĆ, DARKO

MF-ŽUBA-BLB

89

C

178.112,28

8.914,75

200.553,99

4.056,00

0,00

391.637,02

184

5810051000

VOJTKUF, IVAN

MF-ŽUBA-BLB

90

C

184.332,39

6.093,05

209.473,02

89,20

0,00

399.987,65

185

5810050623

IVANKOVIĆ, MILAN

MF-ŽUBA-BLB

91

C

153.230,73

7.949,08

187.514,22

3.441,00

0,00

352.135,03

186

5810051859

MATEJAŠ, DAVORKO

MF-ŽUBA-BLB

92

C

276.749,05

16.818,95

327.558,40

59,20

0,00

621.185,61

187

5810051990

PITINAC, IVICA

MF-ŽUBA-BLB

93

C

203.150,93

9.304,85

260.857,08

95,66

0,00

473.408,53

188

5810052188

PIŠKOR, STJEPAN

MF-ŽUBA-BLB

94

C

267.537,01

22.313,35

324.325,50

126,10

0,00

614.301,96

189

5810052638

KIRŠA, KRUNOSLAV

MF-ŽUBA-BLB

95

C

267.908,38

22.313,12

389.734,96

105,88

0,00

680.062,35

190

5810052827

DRAŠKOVIĆ, BRANKO

MF-ŽUBA-BLB

96

C

207.229,33

17.259,97

258.758,57

89,20

0,00

483.337,06

191

5810053046

KLJUS, JOSIP

MF-ŽUBA-BLB

97

C

203.201,62

13.487,13

345.182,71

4.075,00

0,00

565.946,46

192

5810051495

HODALJ, MARIJAN

MF-ŽUBA-BLB

98

C

229.368,38

19.635,22

278.664,87

126,10

0,00

527.794,57

193

5810050441

GOLIĆ, ŽELJKO

MF-ŽUBA-HYPO

99

C

142.617,12

27.711,51

231.937,04

0,00

0,00

402.265,67

194

5810014542

PRIBIČEVIĆ, SLAVKA

MP – FOND

100

C

0,00

0,00

10.027,92

0,00

0,00

10.027,92

195

5810024020

PETROVIĆ, STJEPAN

MP – FOND

101

C

0,00

0,00

294,38

0,00

0,00

294,38

196

5810070335

MAVRIN, GORAN

MP – FOND

102

C

0,00

0,00

1.575,28

0,00

0,00

1.575,28

197

5810074386

STAMENKOVIĆ, IVAN

MP – FOND

103

C

0,00

0,00

1.836,47

0,00

0,00

1.836,47

198

5810052126

NEDIĆ, BUDIMIR

MP – FOND

104

C

0,00

0,00

479,83

0,00

0,00

479,83

199

5810072670

BOČKAJ, GORANA

MP – FOND

105

C

0,00

0,00

741,57

0,00

0,00

741,57

200

5810082275

BENAČEK, MARIJANA

MP – FOND

106

C

0,00

0,00

200,75

0,00

0,00

200,75

201

5810098104

RATAJEC, KATICA

MP – FOND

107

C

0,00

0,00

1.513,79

0,00

0,00

1.513,79

202

5810098135

ČATOŠ, SLAVKO

MP – FOND

108

C

0,00

0,00

349,59

0,00

0,00

349,59

203

5810097174

LALIĆ, VIŠNJA

MP – FOND

109

C

0,00

0,00

148,97

0,00

0,00

148,97

204

5810000130

DUBOVEČAK, ZLATKO

MP – FOND

110

C

25.725,96

4.432,74

51.356,31

0,00

0,00

81.515,01

205

5810000965

KOVAČ, MIRKO

MP – FOND

111

C

29.356,31

3.158,29

61.403,45

1.390,70

0,00

95.308,75

206

5810000886

HALUGA, MARA

MP – FOND

112

C

21.785,40

2.343,77

38.759,78

1.083,20

0,00

63.972,15

207

5810000707

JURIŠANEC, ŽELJKO

MP – FOND

113

C

41.457,30

2.763,06

34.443,74

0,00

0,00

78.664,10

208

5810000154

HREN, ĐURĐICA

MP – FOND

114

C

43.570,79

4.687,56

76.919,54

1.698,20

0,00

126.876,09

209

5810000240

ĐIPALO, DARKO

MP – FOND

115

C

26.997,56

2.454,11

45.960,70

1.390,70

0,00

76.803,07

210

5810003010

BONTEK, ZLATKO

MP – FOND

116

C

36.920,37

3.356,07

62.804,48

1.698,20

0,00

104.779,12

211

5810000996

RADIĆ, STJEPAN

MP – FOND

117

C

27.713,18

2.543,29

47.149,50

1.390,70

0,00

78.796,67

212

5810001081

ČAČIJA, NIKOLA

MP – FOND

118

C

31.784,29

3.556,97

57.197,93

1.390,70

0,00

93.929,89

213

5810000910

JAZBEC, SLAVA

MP – FOND

119

C

22.041,29

2.371,33

36.896,21

1.083,20

0,00

62.392,03

214

5810002107

PASTOR, IVAN

MP – FOND

120

C

14.249,23

1.347,58

12.541,97

0,00

0,00

28.138,78

215

5810001029

BALAŽ, GORAN

MP – FOND

121

C

27.363,85

1.080,21

44.769,72

1.390,70

0,00

74.604,48

216

5810001139

HADŽIJA, MIRKO

MP – FOND

122

C

27.713,18

2.543,29

47.102,25

1.390,70

0,00

78.749,42

217

5810002303

MUTAVDŽIJA, BRANISLAV

MP – FOND

123

C

25.506,74

2.333,92

46.158,86

1.390,70

0,00

75.390,22

218

5810002293

JENDRIJEV, TEREZIJA

MP – FOND

124

C

43.595,92

4.690,28

74.982,04

0,00

0,00

123.268,24

219

5810003034

DŽAJIĆ, MLADEN

MP – FOND

125

C

25.410,83

1.544,78

41.733,24

1.390,70

0,00

70.079,55

220

5810003450

MAJAČIĆ, JOSIP

MP – FOND

126

C

29.528,44

2.101,06

50.000,53

1.390,70

0,00

83.020,73

221

5810002547

JAMBROVIĆ, MAGDALENA

MP – FOND

127

C

17.905,76

720,36

13.781,02

0,00

0,00

32.407,14

222

5810012843

DINČEC, JOSIP

MP – FOND

128

C

42.237,56

4.544,14

78.933,29

1.698,20

0,00

127.413,19

223

5810003333

MARTINJAŠ, GORAN

MP – FOND

129

C

43.666,07

4.697,82

74.668,22

1.698,20

0,00

124.730,31

224

5810003508

KESEK, MARIO

MP – FOND

130

C

18.509,83

1.698,72

31.092,95

1.083,20

0,00

52.384,70

225

5810004026

MILAK, GORAN

MP – FOND

131

C

37.071,06

3.397,24

60.932,99

0,00

0,00

101.401,29

226

5810004260

MUŽA, STJEPAN

MP – FOND

132

C

43.899,74

4.722,94

75.362,56

1.698,20

0,00

125.683,44

227

5810004844

MAJAČIĆ, DARKO

MP – FOND

133

C

29.244,13

2.080,88

47.363,48

1.390,70

0,00

80.079,19

228

5810005568

GOLUB, IVAN

MP – FOND

134

C

23.378,05

402,09

39.857,93

1.083,20

0,00

64.721,27

229

5810005630

GOLUB, NADA

MP – FOND

135

C

35.935,88

2.680,23

49.970,64

1.390,70

0,00

89.977,45

230

5810007906

MIKETEK, MARIJA

MP – FOND

136

C

17.232,24

1.313,71

31.894,88

1.083,20

0,00

51.524,03

231

5810006770

DOLENEC, MARIJA

MP – FOND

137

C

26.262,39

213,67

48.701,53

1.390,70

0,00

76.568,29

232

5810006361

ŠOSTARIĆ, MILKA

MP – FOND

138

C

40.985,49

3.659,97

75.359,29

1.698,20

0,00

121.702,95

233

5810007621

LAČOK, VLADIMIR

MP – FOND

139

C

37.556,13

1.418,83

70.159,59

1.698,20

0,00

110.832,75

234

5810008644

ARTIĆ, MARIJA

MP – FOND

140

C

27.102,47

1.714,81

45.771,54

0,00

0,00

74.588,82

235

5810010209

SARŠON, ZDRAVKO

MP – FOND

141

C

40.701,71

2.822,98

62.210,36

0,00

0,00

105.735,05

236

5810012001

HRELIĆ, NIKICA

MP – FOND

142

C

19.112,00

868,58

21.783,60

0,00

0,00

41.764,18

237

5810010450

ĐURĐEVIĆ, MLADEN

MP – FOND

143

C

34.679,58

2.614,64

60.334,00

0,00

0,00

97.628,22

238

5810011985

LUKAČIĆ, ZDRAVKO

MP – FOND

144

C

25.788,96

1.058,87

42.006,28

0,00

0,00

68.854,11

239

5810012537

ŽILIĆ, STJEPAN

MP – FOND

145

C

33.752,62

1.760,05

55.200,18

0,00

0,00

90.712,85

240

5810011181

MALEK, STJEPAN

MP – FOND

146

C

19.889,00

1.776,06

34.182,55

0,00

0,00

55.847,61

241

5810015118

BALENT, IVAN

MP – FOND

147

C

25.000,00

2.551,37

43.809,66

0,00

0,00

71.361,03

242

5810013347

NOVAK, DEJAN

MP – FOND

148

C

40.124,01

2.642,52

54.446,60

0,00

0,00

97.213,13

243

5810013732

SUBOTIČANEC, ANDRIJA

MP – FOND

149

C

35.173,14

2.457,41

58.251,82

0,00

0,00

95.882,37

244

5810012063

ŠOSTARIĆ, JAKOB

MP – FOND

150

C

41.091,95

3.669,49

68.387,08

0,00

0,00

113.148,52

245

5810014322

BOROVEC, ŽELJKO

MP – FOND

151

C

34.916,02

1.086,60

52.126,85

0,00

0,00

88.129,47

246

5810013062

LASKOVIĆ, DARINKA

MP – FOND

152

C

40.938,74

2.175,94

64.791,43

0,00

0,00

107.906,11

247

5810014968

BRLOŠIĆ, ANTUN

MP – FOND

153

C

38.953,23

3.663,64

54.801,68

0,00

0,00

97.418,55

248

5810017491

ILEŠ, IVAN

MP – FOND

154

C

30.855,61

2.755,42

46.177,12

0,00

0,00

79.788,15

249

5810016818

PUŠKADIJA, MIHAJLO

MP – FOND

155

C

20.000,00

2.043,84

35.333,66

0,00

0,00

57.377,50

250

5810017398

BERTEK, MATIJA

MP – FOND

156

C

37.500,00

3.827,05

65.714,82

0,00

0,00

107.041,87

251

5810015376

ŠOBAN, ZLATKO

MP – FOND

157

C

25.625,11

1.953,51

42.358,95

0,00

0,00

69.937,57

252

5810017185

HAĐIM, JASMINKA

MP – FOND

158

C

22.500,00

1.362,95

37.650,38

0,00

0,00

61.513,33

253

5810017037

STANKOVIĆ, SINIŠA

MP – FOND

159

C

25.000,00

2.568,49

43.497,11

0,00

0,00

71.065,60

254

5810016526

MARKOVIĆ, DANIJEL

MP – FOND

160

C

35.657,93

2.256,15

61.718,58

0,00

0,00

99.632,66

255

5810014339

TOMASOVIĆ, NEVEN

MP – FOND

161

C

40.256,81

1.520,87

66.961,47

0,00

0,00

108.739,15

256

5810015345

MAMULA, PERICA

MP – FOND

162

C

26.891,45

810,76

43.015,89

0,00

0,00

70.718,10

257

5810013725

GLIGIĆ, DRAŽEN

MP – FOND

163

C

30.475,29

1.619,80

49.437,54

0,00

0,00

81.532,63

258

5810016021

RADOJEVIĆ, SAVO

MP – FOND

164

C

39.075,95

1.476,25

64.746,77

1.577,50

0,00

106.876,47

259

5810015424

ĐUKIĆ, IRENA

MP – FOND

165

C

29.989,27

1.132,97

50.503,66

1.280,00

0,00

82.905,90

260

5810014731

MILAK, GORANKA

MP – FOND

166

C

34.122,31

3.789,71

33.793,36

0,00

0,00

71.705,38

261

5810020969

ILEŠ, IVAN

MP – FOND

167

C

17.500,00

1.802,74

28.889,11

0,00

0,00

48.191,85

262

5810021092

HAĐIM, VERA

MP – FOND

168

C

37.500,00

2.296,23

61.529,61

1.537,50

0,00

102.863,34

263

5810015400

MALTARSKI, KAROLINA

MP – FOND

169

C

19.743,08

2.642,81

47.680,14

0,00

0,00

70.066,03

264

5810017996

ŠURINA, MLADEN

MP – FOND

170

C

20.498,68

1.830,52

33.555,72

0,00

0,00

55.884,92

265

5810016100

DOJDER, IVICA

MP – FOND

171

C

25.584,82

1.162,74

40.134,27

1.280,00

0,00

68.161,83

266

5810018153

NOVOSELIC, MIRKO

MP – FOND

172

C

20.000,00

2.060,27

34.696,62

972,50

0,00

57.729,39

267

5810018373

VINKOVIĆ, MARICA

MP – FOND

173

C

22.500,00

1.362,95

36.445,50

0,00

0,00

60.308,45

268

5810017532

PRIBIČEVIĆ, MILUTIN

MP – FOND

174

C

7.057,89

1.550,04

21.568,02

0,00

0,00

30.175,95

269

5810029214

TOMAŠEVIĆ, DRAGAN

MP – FOND

175

C

42.039,97

3.559,86

52.626,68

1.280,00

0,00

99.506,51

270

5810019963

JOZINOVIĆ, MILAN

MP – FOND

176

C

0,00

2.578,77

30.891,76

1.280,00

0,00

34.750,53

271

5810020505

HANŽEK, KRUNOSLAV

MP – FOND

177

C

20.000,00

2.032,88

33.808,73

922,50

0,00

56.764,11

272

5810020244

NOVOSELIĆ, MIRKO

MP – FOND

178

C

20.000,00

2.081,05

33.100,76

980,95

0,00

56.162,76

273

5810024288

MIKETEK, PAVICA

MP – FOND

179

C

12.500,00

1.275,68

19.136,43

1.031,70

0,00

33.943,81

274

5810028813

NOVOSELAC, ROZA

MP – FOND

180

C

12.500,00

1.275,68

18.638,86

0,00

0,00

32.414,54

275

5810023519

ADAMOVIĆ, MIOMIR

MP – FOND

181

C

37.500,00

3.801,37

44.705,60

1.407,18

0,00

87.414,15

276

5810025555

HORVAT, MIRELA

MP – FOND

182

C

15.000,00

2.554,79

26.118,59

0,00

0,00

43.673,38

277

5810023904

NIKŠIĆ, STEVO

MP – FOND

183

C

9.000,00

1.287,67

14.866,35

0,00

0,00

25.154,02

278

5810089508

KORONSOVAC, DUBRAVKA

MP – FOND

184

C

3.500,00

1.559,58

6.684,80

327,50

0,00

12.071,88

279

5810024934

BABIĆ, MATO

MP – FOND

185

C

25.000,00

2.589,04

35.339,53

972,50

0,00

63.901,07

280

5810024628

MIKETEK, NENAD

MP – FOND

186

C

12.500,00

1.297,95

17.727,96

972,50

0,00

32.498,41

281

5810082457

TURČIĆ, STJEPAN

MP – FOND

187

C

72.775,50

4.345,55

88.693,28

0,00

0,00

165.814,33

282

5810068000

DERGEZ, DRAGA

MP – FOND

188

C

60.265,99

5.381,73

74.037,91

0,00

0,00

139.685,63

283

5810068677

TOMAŠEVIĆ, DRAGAN

MP – FOND

189

C

73.960,54

3.931,10

88.750,99

1.895,00

0,00

168.537,63

284

5810068206

BODO, MIRJANA

MP – FOND

190

C

12.500,00

1.265,51

16.893,99

0,00

0,00

30.659,50

285

5810068512

LOVRIĆ, DRAGO

MP – FOND

191

C

67.885,95

3.149,32

66.625,17

0,00

0,00

137.660,44

286

5810054076

GRGIĆ, MIJO

MP – FOND

192

C

34.886,04

2.207,29

44.815,43

1.476,80

0,00

83.385,56

287

5810071248

JOBAČ, TIHOMIR

MP – FOND

193

C

17.618,72

3.194,65

23.516,15

0,00

0,00

44.329,52

288

5810078076

DOMLADOVAC, ROBERT

MP – FOND

194

C

25.000,00

1.560,11

31.624,65

0,00

0,00

58.184,76

289

5810077709

KOS, MILORAD

MP – FOND

195

C

55.964,03

5.622,69

68.128,57

0,00

0,00

129.715,29

290

5810072474

HUBER, IGOR

MP – FOND

196

C

62.142,54

4.365,99

66.195,76

0,00

0,00

132.704,29

291

5810078014

NOVOSELAC, ROZA

MP – FOND

197

C

41.896,63

3.741,37

46.448,56

0,00

0,00

92.086,56

292

5810078368

JANEKOVIĆ, STJEPAN

MP – FOND

198

C

75.658,64

6.630,78

89.143,84

0,00

0,00

171.433,26

293

5810077682

BAKMAZ, MARIO

MP – FOND

199

C

82.209,16

4.369,53

93.352,33

0,00

0,00

179.931,02

294

5810076982

GUDIĆ, VILIM

MP – FOND

200

C

15.000,00

1.515,19

19.454,13

0,00

0,00

35.969,32

295

5810046864

SITO, TIHOMIR

MP – FOND

201

C

35.378,63

2.697,08

39.160,05

0,00

0,00

77.235,76

296

5810078045

MILAK, GORANKA

MP – FOND

202

C

19.000,00

3.022,20

26.344,52

0,00

0,00

48.366,72

297

5810045432

LUKAČIĆ, ZDRAVKO

MP – FOND

203

C

41.420,87

3.698,87

48.091,03

0,00

0,00

93.210,77

298

5810052205

KOS, MILORAD

MP – FOND

204

C

13.935,41

1.869,54

17.631,54

0,00

0,00

33.436,49

299

5810083078

HORVAT, MIRELA

MP – FOND

205

C

18.332,68

2.546,68

24.898,45

0,00

0,00

45.777,81

300

5810066796

PARABUCKI, ĐORĐE

MP – FOND

206

C

82.045,18

3.099,60

94.942,42

0,00

0,00

180.087,20

301

5810092203

POLJAREVIĆ, KATICA

MP – FOND

207

C

15.000,00

937,91

17.771,90

0,00

0,00

33.709,81

302

5810067111

SEVER, DARINKA

MP – FOND

208

C

63.072,90

5.632,40

70.695,68

0,00

0,00

139.400,98

303

5810092306

DERGEZ, DRAGA

MP – FOND

209

C

12.500,00

1.297,39

15.560,99

0,00

0,00

29.358,38

304

5810067812

GAZDEK, BISTRAN

MP – FOND

210

C

83.735,83

5.298,10

98.199,80

0,00

0,00

187.233,73

305

5810069913

BODO, MIRJANA

MP – FOND

211

C

62.934,34

5.620,03

69.701,45

0,00

0,00

138.255,82

306

5810092416

MAJ, DAMIR

MP – FOND

212

C

4.169,38

1.264,95

8.139,11

0,00

0,00

13.573,44

307

5810069298

POPOVIĆ, VOJISLAV

MP – FOND

213

C

26.448,52

1.714,20

28.117,84

0,00

0,00

56.280,56

308

5810069975

BARBIR, ĐURĐA

MP – FOND

214

C

2.272,32

1.518,46

9.384,03

0,00

0,00

13.174,81

309

5810070043

GAL, ZLATICA

MP – FOND

215

C

10.566,94

238,34

9.584,59

0,00

0,00

20.389,87

310

5810095200

BUKAL, IVAN

MP – FOND

216

C

12.500,00

1.258,40

15.171,98

0,00

0,00

28.930,38

311

5810079185

RADULOVIĆ, ZDRAVKO

MP – FOND

217

C

79.047,97

7.505,47

87.166,77

0,00

0,00

173.720,21

312

5810073167

ILEŠ, MARIJA

MP – FOND

218

C

25.000,00

1.522,20

29.573,88

0,00

0,00

56.096,08

313

5810094861

NOVOSELIĆ, LJUBICA

MP – FOND

219

C

83.729,09

7.477,00

91.614,91

0,00

0,00

182.821,00

314

5810096364

LUKAČIĆ, JOSIP

MP – FOND

220

C

82.735,52

7.388,27

89.424,82

0,00

0,00

179.548,61

315

5810095121

NOVOSELIĆ, MIRKO

MP – FOND

221

C

83.690,53

7.473,55

90.456,67

0,00

0,00

181.620,75

316

5810097277

BAŠIĆ, IVONA

MP – FOND

222

C

12.606,36

285,19

10.905,57

0,00

0,00

23.797,12

317

5810095523

MIHALINEC, BOŽICA

MP – FOND

223

C

75.372,75

6.730,77

81.466,53

0,00

0,00

163.570,05

318

5810097624

SVIBIĆ, ŽELJKICA

MP – FOND

224

C

28.370,90

3.095,50

31.246,15

0,00

0,00

62.712,55

319

5810097679

LUKAČIĆ, ZDRAVKO

MP – FOND

225

C

83.645,70

7.469,54

87.085,07

0,00

0,00

178.200,31

320

5810097765

ŠIMUNOVIĆ, IVAN

MP – FOND

226

C

16.532,76

984,68

15.091,24

0,00

0,00

32.608,68

321

5810097820

GAZDEK, LJERKA

MP – FOND

227

C

83.679,34

5.294,52

90.374,61

0,00

0,00

179.348,47

322

5810098111

ANDOV, ZORAN

MP – FOND

228

C

63.503,35

5.670,84

65.277,68

0,00

0,00

134.451,87

323

5810098159

KOS, MILORAD

MP – FOND

229

C

76.971,38

7.498,62

79.642,99

0,00

0,00

164.112,99

324

5810098197

HORVAT, MIRELA

MP – FOND

230

C

69.107,80

5.382,74

66.562,99

0,00

0,00

141.053,53

325

5810098489

GRGIĆ, TIHOMIR

MP – FOND

231

C

42.512,45

3.240,90

40.942,53

0,00

0,00

86.695,88

326

5810098661

LAPČEVIĆ, MIODRAG

MP – FOND

232

C

82.351,27

4.377,09

80.792,89

0,00

0,00

167.521,25

327

5810098850

BALENTOVIĆ, ILIJA

MP – FOND

233

C

25.000,00

2.534,24

28.654,41

0,00

0,00

56.188,65

328

5810097088

ORIŠKOVIĆ, DALIBOR

MP – FOND

234

C

8.021,66

553,40

7.769,77

0,00

0,00

16.344,83

329

5810097112

KOŽUL, VILMA

MP – FOND

235

C

77.750,68

3.099,05

84.234,75

0,00

0,00

165.084,48

330

5810097215

MARJANOVIĆ, FABIJAN

MP – FOND

236

C

83.780,46

7.481,58

74.631,62

0,00

0,00

165.893,66

331

5810095695

PALAIĆ, IVAN

MP – FOND

237

C

6.883,31

911,07

11.064,97

0,00

0,00

18.859,35

332

5810095884

SKLIZOVIĆ, SILVANA

MP – FOND

238

C

70.702,44

5.389,95

71.976,50

0,00

0,00

148.068,89

333

5810097253

KEDVEŠ, MARIO

MP – FOND

239

C

7.252,57

496,95

6.671,36

0,00

0,00

14.420,88

334

5810095987

GAZDEK, LJERKA

MP – FOND

240

C

83.937,64

5.310,86

93.961,29

0,00

0,00

183.209,79

335

5810096089

BELOBRAJDIĆ, KRUNOSLAV

MP – FOND

241

C

37.076,26

3.747,81

39.404,96

0,00

0,00

80.229,03

336

5810096302

BRITVIĆ, VINKO

MP – FOND

242

C

28.133,48

2.220,98

28.760,00

0,00

0,00

59.114,46

337

5810096319

NOVOSELAC, ZLATKO

MP – FOND

243

C

37.721,38

3.368,50

40.267,44

0,00

0,00

81.357,32

338

5810096515

DOMLADOVAC, ROBERT

MP – FOND

244

C

25.000,00

2.130,13

28.913,95

0,00

0,00

56.044,08

339

5810097404

GAŠPIĆ VRTARIĆ, ANAMARIJA

MP – FOND

245

C

25.000,00

2.037,67

28.815,44

0,00

0,00

55.853,11

340

5810097473

ADAMOVIĆ, LIDIJA

MP – FOND

246

C

41.890,23

3.740,79

43.612,64

0,00

0,00

89.243,66

341

5810011686

BRLAS, MARIJA

MP – FOND

247

C

0,00

0,00

4.718,95

988,20

0,00

5.707,15

342

5810093453

DELTA d.d. AGROINDUSTRIJA – MARIKULTURA

MP – NAKNADA

248

C

0,00

0,00

15.913,41

0,00

0,00

15.913,41

343

5810040231

LANJŠČAK, DANIMIR

MP – NAKNADA

249

C

0,00

0,00

3.016,05

0,00

0,00

3.016,05

344

5810072058

PLEJIĆ, MIRKO

MP – NAKNADA

250

C

37.901,65

9.077,36

37.014,56

0,00

0,00

83.993,57

345

5810051914

TUŠEK, BRANKO

MP – NAKNADA

251

C

23.444,68

3.027,01

16.988,07

0,00

0,00

43.459,76

346

5810071396

IVANKOVIĆ, STJEPAN

MP – NAKNADA

252

C

65.154,23

8.914,05

19.116,92

0,00

0,00

93.185,20

347

5810094658

PLOD d.d.

MP – NAKNADA

253

C

88.703,25

0,00

0,00

0,00

0,00

88.703,25

348

5810039668

GRŽAN, VLADIMIR

MP – NAKNADA

254

C

105.908,25

9.517,41

32.794,84

3.000,00

0,00

151.220,50

349

5810093336

DELTA d.d. AGROINDUSTRIJA-MARIKULTURA

MP – POREZ

255

C

0,00

0,00

3.654,70

0,00

0,00

3.654,70

350

5810092007

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DRAVA U STEČAJU

MP – POREZ

256

C

0,00

0,00

915,59

0,00

0,00

915,59

351

5810071255

KARAKAŠ, STIPE

MP – POREZ

257

C

83.675,75

4.321,61

23.740,29

0,00

0,00

111.737,65

352

5810054179

JELAVIĆ, VIBOR

MP – POREZ

258

C

51.104,80

1.287,50

27.172,21

0,00

0,00

79.564,51

353

5810099244

DOLANČIĆ, ANĐELIN

MP – PVT

259

C

403.277,94

136.188,34

412.138,89

0,00

0,00

951.605,18

354

5810099251

RONJAK, IVAN

MP – PVT

260

C

437.949,77

147.896,98

447.563,28

0,00

0,00

1.033.410,03

355

5810099275

KIRŠA, KRUNOSLAV

MP – PVT

261

C

52.737,84

17.809,62

53.902,71

0,00

0,00

124.450,16

356

5810099323

RONJAK, MARIO

MP – PVT

262

C

411.399,17

138.931,15

420.418,17

0,00

0,00

970.748,49

357

5810099361

GRUDENIĆ, STJEPAN

MP – PVT

263

C

146.528,27

49.483,24

149.754,24

0,00

0,00

345.765,74

358

5810099385

ODOLJEVIĆ, ŽELJKO

MP – PVT

264

C

341.770,65

115.417,07

349.279,13

0,00

0,00

806.466,86

359

5810099392

ODOLJEVIĆ, ŽELJKO

MP – PVT

265

C

91.184,44

30.793,24

93.186,83

0,00

0,00

215.164,51

360

5810099419

POSAVEC, BRANKO

MP – PVT

266

C

133.977,49

45.244,45

136.925,60

0,00

0,00

316.147,54

361

5810099440

HRUŠKO, VLADO

MP – PVT

267

C

45.323,24

15.305,74

46.320,05

0,00

0,00

106.949,03

362

5810099529

DOMJANIĆ, ŽELJKO

MP – PVT

268

C

364.836,88

123.206,88

372.825,83

0,00

0,00

860.869,58

363

5810099536

RADOČAJ, STANISLAV

MP – PVT

269

C

55.920,41

18.884,30

57.154,38

0,00

0,00

131.959,09

364

5810099574

BROZOVIĆ, MATO

MP – PVT

270

C

50.985,30

17.218,02

52.086,38

0,00

0,00

120.289,70

365

5810099581

BROZOVIĆ, MATO

MP – PVT

271

C

76.148,41

25.715,46

77.813,84

0,00

0,00

179.677,71

366

5810099639

FRANK, GORAN

MP – PVT

272

C

120.168,12

40.581,35

122.800,97

0,00

0,00

283.550,44

367

5810099646

MAKOVICA, DRAGUTIN

MP – PVT

273

C

218.079,61

76.074,69

224.793,42

0,00

0,00

518.947,72

368

5810099732

DIJAK, ALEN

MP – PVT

274

C

209.477,45

70.741,14

214.076,44

0,00

0,00

494.295,02

369

5810067434

LUBINA, MARKO

MP TORPEDO

275

C

75.640,28

9.605,90

101.606,12

0,00

0,00

186.852,30

370

5810067489

BARIČEVIĆ, DARKO

MP TORPEDO

276

C

74.280,83

8.503,33

98.399,23

0,00

0,00

181.183,39

371

5810067496

BARIČEVIĆ, JOSIP

MP TORPEDO

277

C

75.032,54

8.503,33

99.379,00

0,00

0,00

182.914,87

372

5810067506

DURMIŠEVIĆ, HUSEIN

MP TORPEDO

278

C

75.908,12

9.664,73

105.029,55

0,00

0,00

190.602,39

373

5810068550

MATANIĆ, JURE

MP TORPEDO

279

C

76.115,50

9.691,42

95.104,81

0,00

0,00

180.911,73

374

5810068897

ŠTIMAC, MIJO

MP TORPEDO

280

C

72.909,67

7.464,04

95.255,12

0,00

0,00

175.628,83

375

5810069126

HORVAT, IGOR

MP TORPEDO

281

C

60.531,88

6.353,83

77.423,44

0,00

0,00

144.309,16

376

5810069157

BRAJDIĆ, DRAGAN

MP TORPEDO

282

C

4.655,18

453,61

4.893,20

0,00

0,00

10.001,99

377

5810069164

KRIZMANIĆ, LUKA

MP TORPEDO

283

C

67.794,74

10.174,78

92.157,61

0,00

0,00

170.127,14

378

5810069171

LONČARIĆ, DRAGO

MP TORPEDO

284

C

72.314,41

11.250,60

99.450,67

0,00

0,00

183.015,68

379

5810069315

PETROVIĆ, VINKO

MP TORPEDO

285

C

108.983,08

13.882,65

139.402,05

0,00

0,00

262.267,78

380

5810069322

ŽILIĆ, MLADEN

MP TORPEDO

286

C

2.393,84

28,27

322,20

0,00

0,00

2.744,31

381

5810069377

DUJIĆ, KAJA

MP TORPEDO

287

C

67.652,52

10.154,17

91.969,84

0,00

0,00

169.776,54

382

5810069456

VIDOVIĆ, PETAR

MP TORPEDO

288

C

47.510,58

4.465,22

62.770,60

0,00

0,00

114.746,40

383

5810069786

KNEZ, ANTUN

MP TORPEDO

289

C

72.314,41

11.250,60

99.450,67

0,00

0,00

183.015,68

384

5810069896

VIDMAR, MILAN

MP TORPEDO

290

C

91.217,57

5.505,07

108.485,67

0,00

0,00

205.208,31

385

5810069937

LUCIĆ, MIJO

MP TORPEDO

291

C

99.538,76

12.004,25

123.886,66

0,00

0,00

235.429,67

386

5810072041

KADIĆ, IVAN

MP TORPEDO

292

C

109.008,33

13.880,65

127.901,21

0,00

0,00

250.790,19

387

5810075086

ŽUŽA, JOSIP

MP TORPEDO

293

C

91.233,17

7.541,79

110.112,33

0,00

0,00

208.887,29

388

5810075244

TOKIĆ, NIKOLA

MP TORPEDO

294

C

103.800,55

12.010,14

134.951,37

0,00

0,00

250.762,05

389

5810075536

IŽAK, IVAN

MP TORPEDO

295

C

100.257,58

12.013,15

130.356,77

0,00

0,00

242.627,50

390

5810087005

DŽIGUMOVIĆ, MIJO

MP TORPEDO

296

C

106.829,57

13.615,44

138.917,93

0,00

0,00

259.362,93

391

5810083274

MAROŠEVIĆ, MATO

MP TORPEDO

297

C

106.602,51

13.562,87

140.653,42

0,00

0,00

260.818,80

392

5810088334

MATIČIĆ, MIRKO

MP TORPEDO

298

C

90.921,78

9.092,27

114.396,67

0,00

0,00

214.410,72

393

5810074908

WOLF-obrt

MP TORPEDO

299

C

99.159,78

12.620,13

153.775,21

0,00

0,00

265.555,12

394

5810073442

RANTEŠ SLAVEN-obrt

MP TORPEDO

300

C

99.510,07

12.682,60

152.984,84

0,00

0,00

265.177,51

395

5810073765

TINA TRGOVINA-obrt

MP TORPEDO

301

C

97.732,54

11.162,57

148.002,30

0,00

0,00

256.897,41

396

5810078083

DIMIĆ, ĐURO

MP TORPEDO

302

C

100.908,98

11.991,53

129.705,74

0,00

0,00

242.606,26

397

5810090463

ROŽDIJEVAC, ADAM

MP TORPEDO

303

C

105.874,80

13.486,94

135.419,26

0,00

0,00

254.780,99

398

5810089618

VUČKOVIĆ, STJEPAN

MP TORPEDO

304

C

99.228,69

11.907,52

124.699,21

0,00

0,00

235.835,42

399

5810074348

DENI UZGOJ ŽITARICA I VOĆA – obrt

MP TORPEDO

305

C

90.369,43

13.486,00

125.919,56

0,00

0,00

229.774,99

400

5810087490

JURANOVIĆ, VITOMIR

MP TORPEDO

306

C

99.111,41

11.892,54

117.088,56

0,00

0,00

228.092,51

401

5810087445

GIACOBI, ANTUN

MP TORPEDO

307

C

100.934,55

11.936,27

129.211,66

0,00

0,00

242.082,48

402

5810087452

NAGY, IVAN

MP TORPEDO

308

C

66.045,10

5.450,87

72.292,41

0,00

0,00

143.788,38

403

5810087665

HAĐIM, FRANJO

MP TORPEDO

309

C

105.866,28

12.930,33

134.685,15

0,00

0,00

253.481,76

404

5810087878

KASANA, VINKO

MP TORPEDO

310

C

105.900,30

13.490,13

135.461,42

0,00

0,00

254.851,85

405

5810087885

HADŽIM, KREŠO

MP TORPEDO

311

C

105.866,28

13.485,62

135.409,61

0,00

0,00

254.761,51

406

5810090085

BIČANIĆ, TADIJA

MP TORPEDO

312

C

72.059,66

9.170,52

95.545,32

0,00

0,00

176.775,50

407

5810092148

MUŽA, STJEPAN

MP TORPEDO

313

C

99.412,64

12.660,04

126.417,65

0,00

0,00

238.490,34

408

5810088437

BALENOVIĆ, STIPICA

MP TORPEDO

314

C

100.308,71

12.771,31

126.083,52

0,00

0,00

239.163,54

409

5810080813

KOVAČ, DRAŽEN

MP TORPEDO

315

C

100.057,78

12.746,44

121.767,80

0,00

0,00

234.572,02

410

5810092870

ŠALOV, DAMIR

MP TORPEDO

316

C

100.281,45

12.782,28

122.867,80

0,00

0,00

235.931,52

411

5810092904

LIPOŠČAK, DRAGAN

MP TORPEDO

317

C

100.379,88

12.794,87

123.001,37

0,00

0,00

236.176,12

412

5301144131

PETTERS DARKO

HBOR – HPB

318

C

35.349,54

0,00

89.621,35

3.589,35

0,00

128.560,24

413

5301144288

RUNJEVEC ANA

HBOR – HPB

319

C

3.617,97

0,00

20.655,36

6.213,09

0,00

30.486,42

414

5301144357

CESAR ŽELJKO

HBOR – HPB

320

C

8.230,88

782,87

25.903,26

1.699,88

0,00

36.616,89

415

5301144391

BELANČIĆ ĐURO

HBOR – HPB

321

C

0,00

0,00

14.432,87

800,00

0,00

15.232,87

416

5301144482

MIROVIĆ ANTUN

HBOR – HPB

322

C

21.949,06

2.087,67

104.314,17

7.003,26

18,87

135.373,03

417

5301144608

UGARKOVIĆ MILENKO

HBOR – HPB

323

C

24.692,68

2.348,63

78.092,65

7.865,56

1.132,00

114.131,52

418

5301145303

BLAŽINČIĆ MLADEN

HBOR – HPB

324

C

8.230,88

782,87

25.903,58

1.302,40

0,00

36.219,73

419

5301145723

ĐURAJEC MLADEN

HBOR – HPB

325

C

10.022,40

952,15

41.873,87

1.308,20

0,00

54.156,62

420

5301145870

GRGIČIN ŽELJKO

HBOR – HPB

326

C

0,00

0,00

27.297,04

2.384,72

0,00

29.681,76

421

5301145881

ĐURIŠEVIĆ JOSIP

HBOR – HPB

327

C

15.840,12

0,00

54.665,80

2.398,86

0,00

72.904,78

422

5301146155

SORIĆ IVICA

HBOR – HPB

328

C

16.524,15

0,00

48.666,28

3.170,00

0,00

68.360,43

423

5301146188

HAĐIM FRANJO

HBOR – HPB

329

C

61.112,38

0,00

130.844,04

0,00

0,00

191.956,42

424

5301146439

SLUKIĆ MIRJANA

HBOR – HPB

330

C

7.507,46

713,19

16.604,77

841,70

0,00

25.667,12

425

5301146440

TRNSKI FRANJO

HBOR – HPB

331

C

12.503,11

1.187,80

15.621,37

0,00

0,00

29.312,28

426

5301146508

BENOVIĆ STJEPAN

HBOR – HPB

332

C

10.002,49

950,24

43.988,84

1.651,20

0,00

56.592,77

427

5301147145

ARTIĆ SINIŠA

HBOR – HPB

333

C

8.214,54

781,32

25.852,05

1.342,39

0,00

36.190,30

428

5301147429

ČRNČEC STJEPAN

HBOR – HPB

334

C

25.006,22

2.375,60

109.846,55

4.320,00

100,00

141.648,37

429

5301147474

ŠARDI PETAR

HBOR – HPB

335

C

37.509,33

3.563,39

152.997,65

1.974,71

0,00

196.045,08

430

5301147543

ANAKOVIĆ IVAN

HBOR – HPB

336

C

3.434,62

0,00

36.223,19

2.031,00

0,00

41.688,81

431

5301148113

PAVIČIĆ DRAGUTIN

HBOR – HPB

337

C

8.214,54

781,32

25.852,03

3.966,50

0,00

38.814,39

432

5301148635

FIRST ANĐELA

HBOR – HPB

338

C

8.214,54

781,32

25.852,03

1.180,00

0,00

36.027,89

433

5301148828

BENOVIĆ STJEPAN

HBOR – HPB

339

C

16.429,08

1.562,62

51.663,93

2.171,60

0,00

71.827,23

434

5301149023

POK.MALČIĆ PAVAO

HBOR – HPB

340

C

8.214,54

781,32

25.835,27

5.385,00

0,00

40.216,13

435

5301150479

ŠARDI NADICA

HBOR – HPB

341

C

37.677,58

3.579,38

148.656,82

6.903,23

100,00

196.917,01

436

5301150606

POK. GRGIĆ SLAVKO

HBOR – HPB

342

C

11.961,11

0,00

28.277,69

0,00

0,00

40.238,80

437

5301150684

GOJKOVIĆ BRANKO

HBOR – HPB

343

C

20.094,71

1.908,99

79.517,65

11.298,12

100,00

112.919,47

438

5301150844

TOMIČIĆ JOSIP

HBOR – HPB

344

C

22.606,55

2.147,63

89.314,45

14.435,00

100,00

128.603,63

439

5301151061

DEKANIĆ ANDRIJA

HBOR – HPB

345

C

13.752,30

1.307,73

38.215,66

3.468,83

0,00

56.744,52

440

5301151152

ŠĆAP VID

HBOR – HPB

346

C

8.251,38

784,63

39.042,63

2.876,02

53,88

51.008,54

441

5301151221

BAČEK STJEPAN

HBOR – HPB

347

C

8.251,38

784,63

25.437,88

1.670,96

0,00

36.144,85

442

5301151710

TROŠIĆ MARIJA

HBOR – HPB

348

C

6.870,47

0,00

9.936,46

0,00

0,00

16.806,93

443

5301152108

TOMIČIĆ JOSIP

HBOR – HPB

349

C

11.001,87

1.046,19

33.903,92

10.105,00

0,00

56.056,98

444

5301152131

ŠKVORC DARKO

HBOR – HPB

350

C

0,00

0,00

4.009,24

1.199,20

0,00

5.208,44

445

5301153267

STRNIŠĆAK JOSIP

HBOR – HPB

351

C

0,00

0,00

6.775,12

0,00

0,00

6.775,12

446

5301154406

VEČENAJ JOSIP

HBOR – HPB

352

C

8.177,85

844,52

24.876,69

735,20

0,00

34.634,26

447

5301154713

STOJANOVIĆ NIKOLA

HBOR – HPB

353

C

19.081,67

1.970,51

57.991,61

3.908,00

0,00

82.951,79

448

5301155156

BRANILOVIĆ VALENTINO

HBOR – HPB

354

C

7.524,28

653,57

11.366,15

610,00

0,00

20.154,00

449

5301155349

STOJANOVIĆ NIKOLA

HBOR – HPB

355

C

37.621,41

3.267,90

147.334,14

2.722,50

100,00

191.045,95

450

5301155394

KNEŽEVIĆ KATA

HBOR – HPB

356

C

32.605,22

2.832,17

127.720,22

5.037,60

100,00

168.295,21

451

5301155941

SRBLJINOVIĆ BOŽO

HBOR – HPB

357

C

36.783,73

0,00

104.602,41

3.921,79

0,00

145.307,93

452

5301156022

BURIĆ MIRJANA

HBOR – HPB

358

C

29.229,32

0,00

169.496,05

1.445,10

0,00

200.170,47

453

5301156113

SUDAŠ DARKO

HBOR – HPB

359

C

7.524,28

653,57

16.514,67

740,00

0,00

25.432,52

454

5301156226

SVIBIĆ DARKO

HBOR – HPB

360

C

35.113,32

3.050,03

137.518,15

3.830,00

100,00

179.611,50

455

5301156340

POK. GLAVINA MARICA

HBOR – HPB

361

C

2.508,09

217,87

4.991,73

0,00

0,00

7.717,69

456

5301156408

KRAŠIĆ DRAGUTIN

HBOR – HPB

362

C

2.508,09

217,87

10.105,79

498,00

100,00

13.429,75

457

5301156475

MUŽA STJEPAN

HBOR – HPB

363

C

30.097,13

2.614,32

117.908,76

2.772,00

100,00

153.492,21

458

5301156511

MILKOVIĆ IVAN

HBOR – HPB

364

C

7.524,28

653,57

29.706,51

2.840,00

100,00

40.824,36

459

5301160288

OPET STJEPAN

HBOR – HPB

365

C

377,50

0,00

18.165,29

0,00

0,00

18.542,79

460

5301160506

PODHRAŠKI MARTIN

HBOR – HPB

366

C

10.955,43

1.041,25

35.497,03

1.283,88

660,00

49.437,59

461

5301161198

MILKOVIĆ IVAN

HBOR – HPB

367

C

8.216,58

780,94

24.339,20

1.092,30

0,00

34.429,02

462

5301161267

ADRIĆ IVO

HBOR – HPB

368

C

21.910,90

2.082,53

70.336,62

1.290,00

0,00

95.620,05

463

5301161336

PITINAC ANTONIO

HBOR – HPB

369

C

10.955,43

1.041,25

35.190,49

820,00

0,00

48.007,17

464

5301161585

MARIĆ STOJAN

HBOR – HPB

370

C

10.955,43

876,49

35.010,98

1.702,91

0,00

48.545,81

465

5301162428

VRŠČAK JOSIP

HBOR – HPB

371

C

0,00

0,00

19.073,87

320,00

0,00

19.393,87

466

5301163678

ISKRA DRAŽEN

HBOR – HPB

372

C

8.216,58

780,94

26.403,95

1.236,24

0,00

36.637,71

467

5301163770

ŠTEFEK JOSIP

HBOR – HPB

373

C

8.216,58

780,94

26.403,97

640,00

0,00

36.041,49

468

5301164362

GAL RAJKO

HBOR – HPB

374

C

7.501,87

712,68

48.599,51

1.096,80

100,00

58.010,86

469

5301164420

TRUPKOVIĆ IVAN

HBOR – HPB

375

C

15.003,73

1.425,37

56.981,80

2.850,00

100,00

76.360,90

470

5301164602

MARIĆ STOJAN

HBOR – HPB

376

C

15.003,73

1.425,37

56.989,57

1.037,15

100,00

74.555,82

471

5301164680

RADULOVIĆ ZDRAVKO

HBOR – HPB

377

C

7.501,87

712,68

28.646,74

2.268,93

100,00

39.230,22

472

5301164748

ČOVIĆ BOŠKO

HBOR – HPB

378

C

25.006,22

2.375,61

94.772,06

11.036,20

100,00

133.290,09

473

5301164839

DEVČIĆ MILENKO

HBOR – HPB

379

C

7.501,87

712,68

28.638,93

1.650,60

100,00

38.604,08

474

5301165443

ŠČETAR JADRANKO

HBOR – HPB

380

C

24.866,51

0,00

73.901,22

3.080,48

100,00

101.948,21

475

5301165476

SRBLJINOVIĆ JOSIP

HBOR – HPB

381

C

12.503,11

1.187,79

47.543,21

3.526,16

100,00

64.860,27

476

5301165523

ĐURAJEC MLADEN

HBOR – HPB

382

C

7.501,87

712,68

28.642,83

1.099,10

100,00

38.056,48

477

5301165603

POK. KONJUŠIĆ BRANKO

HBOR – HPB

383

C

10.002,49

950,25

34.812,05

2.499,30

0,00

48.264,09

478

5301165670

ŠOSTARIĆ JOSIP

HBOR – HPB

384

C

10.002,49

950,25

38.091,72

2.631,20

100,00

51.775,66

479

5301165818

PUCAK JOSIP

HBOR – HPB

385

C

2.575,09

0,00

22.662,83

680,00

0,00

25.917,92

480

5301117694

BARIČEVIĆ ŠIME

MP – HPB

386

C

8.119,52

642,81

27.563,38

1.106,73

206,55

37.638,99

481

5301071122

PITINAC IVICA

MP – HPB

387

C

7.945,13

0,00

24.738,79

952,00

100,00

33.735,92

482

5301071202

KELEMEN DRAGO

MP – HPB

388

C

21.602,48

1.708,65

75.315,38

2.243,87

100,00

100.970,38

483

5301071304

VUKOVIĆ IVICA

MP – HPB

389

C

10.801,25

854,36

37.841,82

1.970,10

100,00

51.567,53

484

5301072838

GOJKOVIĆ BRANKO

MP – HPB

390

C

22.542,22

1.568,64

97.979,57

2.110,00

0,00

124.200,43

485

5301072985

PITINAC IVICA

MP – HPB

391

C

0,00

0,00

14.051,69

839,27

0,00

14.890,96

486

5301073215

BURIĆ MATO

MP – HPB

392

C

0,00

0,00

42.983,94

237,94

0,00

43.221,88

487

5301073544

ISKRA DRAŽEN

MP – HPB

393

C

7.514,07

593,62

36.875,15

1.689,76

0,00

46.672,60

488

5301073555

BUTKOVIĆ IVICA

MP – HPB

394

C

12.523,46

939,34

61.301,91

550,00

0,00

75.314,71

489

5301073760

BARILAR FRANJO

MP – HPB

395

C

17.699,39

0,00

161.138,60

5.377,16

0,00

184.215,15

490

5301073908

VUKOVIĆ IVICA

MP – HPB

396

C

12.523,46

989,34

61.394,01

2.412,17

0,00

77.318,98

491

5301075795

RADAČIĆ MIRKO

MP – HPB

397

C

13.529,73

1.071,39

46.429,66

1.143,40

100,00

62.274,18

492

5301076661

OSLAKOVIĆ DRAGUTIN

MP – HPB

398

C

10.823,76

857,10

35.039,77

2.948,32

0,00

49.668,95

493

5301076821

VEDRIŠ GJURO

MP – HPB

399

C

10.823,76

857,10

30.602,52

4.440,82

0,00

46.724,20

494

5301077297

BIČANIĆ IVAN

MP – HPB

400

C

12.540,92

0,00

40.468,88

0,00

0,00

53.009,80

495

5301078334

ŽABJAČAN MATO

MP – HPB

401

C

8.898,06

0,00

42.619,88

1.238,40

0,00

52.756,34

496

5301078367

ŽIVKO STJEPAN

MP – HPB

402

C

10.524,07

0,00

47.505,06

2.577,60

0,00

60.606,73

497

5301078607

MUŽA STJEPAN

MP – HPB

403

C

7.520,34

594,10

32.914,60

877,06

0,00

41.906,10

498

5301078685

GREGAČEVIĆ STIPO

MP – HPB

404

C

17.547,46

1.386,27

84.320,59

4.681,04

0,00

107.935,36

499

5301078721

RADAČIĆ MIRKO

MP – HPB

405

C

7.520,34

594,10

36.232,35

4.397,70

0,00

48.744,49

500

5301078732

DOLANČIĆ MARA

MP – HPB

406

C

15.040,68

1.188,21

38.270,02

0,00

0,00

54.498,91

501

5301078765

MIKIČIĆ JOSIP

MP – HPB

407

C

13.786,14

0,00

60.166,83

1.442,99

0,00

75.395,96

502

5301078925

TADIJEVIĆ ZDRAVKO

MP – HPB

408

C

1.931,53

0,00

54.128,20

0,00

0,00

56.059,73

503

5301079175

SORIĆ JOSIP

MP – HPB

409

C

22.561,01

1.782,32

76.929,47

4.710,00

0,00

105.982,80

504

5301082603

BARILAR STJEPAN

MP – HPB

410

C

30.111,39

0,00

162.233,11

5.000,00

0,00

197.344,50

505

5301082681

BERTEK ANTUN

MP – HPB

411

C

7.506,25

593,00

5.863,50

0,00

0,00

13.962,75

506

5301082921

KADIĆ PAVO

MP – HPB

412

C

150.125,04

11.859,87

719.960,67

13.374,13

0,00

895.319,71

507

5301082932

BAKALAR IVICA

MP – HPB

413

C

150.125,04

11.859,87

710.216,61

10.920,40

0,00

883.121,92

508

5301083295

OREŠAN BORIS

MP – HPB

414

C

15.012,50

885,96

71.747,62

2.327,20

0,00

89.973,28

509

5301111610

POSAVAC STEVO

MP – HPB

415

C

10.841,83

858,35

29.116,14

0,00

0,00

40.816,32

510

5301112213

LAKTAŠIĆ JOSIP

MP – HPB

416

C

8.131,37

643,77

27.570,03

2.383,90

100,00

38.829,07

511

5301114077

BELANČIĆ ĐURO

MP – HPB

417

C

16.262,72

1.287,49

38.924,69

0,00

0,00

56.474,90

512

5301114840

ŽULJ JOSIP

MP – HPB

418

C

12.557,42

992,03

50.867,52

0,00

0,00

64.416,97

513

5301115114

MUŽAK TIHOMIR

MP – HPB

419

C

17.580,39

1.388,85

82.862,60

10.217,60

100,00

112.149,44

514

5301115136

VLAJNIĆ BOŽO

MP – HPB

420

C

7.534,45

595,23

35.583,92

3.353,78

0,00

47.067,38

515

5301115330

PAVKOVIĆ IVAN

MP – HPB

421

C

0,00

0,00

14.548,89

0,00

0,00

14.548,89

516

5301115363

LAKTAŠIĆ JOSIP

MP – HPB

422

C

0,00

0,00

14.988,03

750,00

0,00

15.738,03

517

5301116682

LEPESIĆ ZRINKA

MP – HPB

423

C

8.119,52

642,81

27.530,07

1.755,60

100,00

38.148,00

518

5301117945

KOZLOVIĆ ROMILDO

MP – HPB

424

C

18.945,53

1.499,90

63.861,26

6.346,25

100,00

90.752,94

519

5301118208

RADOTOVIĆ ŽELJKO

MP – HPB

425

C

7.525,04

585,14

33.045,10

954,20

0,00

42.109,48

520

5301118231

IVAČIN IVAN

MP – HPB

426

C

0,00

0,00

23.331,84

0,00

0,00

23.331,84

521

5301118242

GLAVINA MARICA

MP – HPB

427

C

5.016,69

396,32

31.446,52

8.282,68

0,00

45.142,21

522

5301120291

LESKOVAR MIRJANA

MP – HPB

428

C

24.938,78

0,00

116.011,88

1.455,70

0,00

142.406,36

523

5301120564

NOVAK STEVO

MP – HPB

429

C

7.520,34

594,09

35.496,69

1.168,75

0,00

44.779,87

524

5301120597

VEČENAJ JOSIP

MP – HPB

430

C

0,00

0,00

31.710,76

0,00

0,00

31.710,76

525

5301120791

TOMINAC ANTUN

MP – HPB

431

C

7.520,34

594,09

14.634,19

0,00

0,00

22.748,62

526

5301120893

MARKOVINOVIĆ DRAŽEN

MP – HPB

432

C

4.690,00

0,00

23.496,87

550,00

0,00

28.736,87

527

5301123078

DOMINKOVIĆ VINKO

MP – HPB

433

C

35.051,07

2.769,03

150.895,97

930,00

0,00

189.646,07

528

5301123329

CRNOGAJ VJERAN

MP – HPB

434

C

30.144,08

2.100,96

241.125,50

327,63

64,60

273.762,77

529

5301123330

MAJHEN IVAN

MP – HPB

435

C

17.584,05

1.270,95

142.630,19

5.477,89

220,80

167.183,88

530

5301123443

GUDELJ ŽIVKO

MP – HPB

436

C

18.511,73

0,00

143.353,59

0,00

0,00

161.865,32

531

5301123501

MATEJAŠ DAVORKO

MP – HPB

437

C

12.560,03

907,81

50.120,70

200,00

0,00

63.788,54

532

5301123761

RODIĆ VIKTOR

MP – HPB

438

C

9.014,42

0,00

46.011,74

1.542,36

0,00

56.568,52

533

5301123783

HRPALO RUŽICA

MP – HPB

439

C

7.536,02

0,00

34.627,99

653,42

0,00

42.817,43

534

5301124115

BOSANAC ZDRAVKO

MP – HPB

440

C

12.560,03

907,81

58.906,88

960,00

100,00

73.434,72

535

5301124262

BATRENJAK STEVO

MP – HPB

441

C

7.536,02

544,68

32.505,14

2.172,00

100,00

42.857,84

536

5301124660

KONJUŠIĆ GORAN

MP – HPB

442

C

8.080,70

639,75

27.099,92

1.558,83

100,00

37.479,20

537

5301124795

NOVOSELIĆ MIRKO

MP – HPB

443

C

8.080,70

639,75

25.777,81

1.479,24

0,00

35.977,50

538

5301124820

MAJHEN IVAN

MP – HPB

444

C

12.500,00

1.761,88

76.570,46

2.226,55

104,51

93.163,40

539

5301124886

BILIĆ FRANJO

MP – HPB

445

C

7.500,00

1.057,14

26.431,64

5.422,32

0,00

40.411,10

540

5301124911

DAMJANOVIĆ ŠIMO

MP – HPB

446

C

15.000,00

2.114,30

34.733,70

0,00

0,00

51.848,00

541

5301124944

KERCEL GEZA

MP – HPB

447

C

7.500,00

1.057,14

28.613,37

1.171,00

100,00

38.441,51

542

5301124977

BAŠIĆ TIHOMIR

MP – HPB

448

C

22.617,82

0,00

40.431,88

2.616,65

0,00

65.666,35

543

5301125116

CINDRIĆ ZLATKO

MP – HPB

449

C

29.629,26

2.345,72

98.629,57

1.920,00

100,00

132.624,55

544

5301125310

ŠČETAR JADRANKO

MP – HPB

450

C

8.080,70

639,75

27.099,91

4.126,96

100,00

40.047,32

545

5301125821

OSLAKOVIĆ DRAGUTIN

MP – HPB

451

C

16.161,44

1.267,76

53.911,15

1.244,40

100,00

72.684,75

546

5301126526

BRKIĆ MIŠKO

MP – HPB

452

C

10.004,17

288,58

35.845,26

7.315,64

0,00

53.453,65

547

5301126606

FILIPOVIĆ MILAN

MP – HPB

453

C

25.010,42

1.786,44

115.213,60

14.809,98

0,00

156.820,44

548

5301126742

GOJKOVIĆ BRANKO

MP – HPB

454

C

35.014,59

2.766,15

148.007,84

12.430,00

100,00

198.318,58

549

5301126946

BENKOVIĆ KORNELI

MP – HPB

455

C

8.959,96

0,00

38.566,99

0,00

0,00

47.526,95

550

5301127185

VIDALINA DAMIR

MP – HPB

456

C

0,00

0,00

38.187,70

5.500,00

0,00

43.687,70

551

5301127481

HUKLIN BRANKO

MP – HPB

457

C

5.002,08

395,15

23.357,15

1.472,09

100,00

30.326,47

552

5301128142

BAKALAR IVICA

MP – HPB

458

C

37.515,63

2.963,73

172.780,10

3.972,20

100,00

217.331,66

553

5301128153

BAKALAR ZDENKA

MP – HPB

459

C

37.515,63

2.963,73

122.454,50

0,00

0,00

162.933,86

554

5301128211

VUKOVIĆ KLARA

MP – HPB

460

C

15.006,25

1.185,49

69.242,49

790,84

0,00

86.225,07

555

5301128711

ŠTEFEK JOSIP

MP – HPB

461

C

8.095,88

640,81

26.866,22

862,20

100,00

36.565,11

556

5301128959

SALOPEK MARINKO

MP – HPB

462

C

8.095,88

640,81

21.164,56

0,00

0,00

29.901,25

557

5301130204

ĐAMBIĆ JOZO

MP – HPB

463

C

8.095,88

640,81

42.006,91

2.696,23

202,71

53.642,54

558

5301135152

MAKOVICA JOSIP

MP – HPB

464

C

8.119,52

642,52

28.740,30

1.150,00

100,00

38.752,34

559

5301137563

HAĐIM KREŠO

MP – HPB

465

C

25.639,19

0,00

78.093,31

4.333,74

0,00

108.066,24

560

5301138791

RAKITNIČAN KATA

MP – HPB

466

C

11.858,55

0,00

43.889,73

0,00

0,00

55.748,28

561

5301139269

BERGER LADISLAV

MP – HPB

467

C

11.544,73

0,00

62.075,36

0,00

0,00

73.620,09

562

5301139292

GURDON DRAGAN

MP – HPB

468

C

22.575,12

1.783,43

102.023,98

3.036,40

130,00

129.548,93

563

5301139338

VUGIĆ MILAN

MP – HPB

469

C

0,00

0,00

9.266,91

0,00

0,00

9.266,91

564

5301139349

VUKOVIĆ IVICA

MP – HPB

470

C

10.033,39

792,66

41.645,17

1.549,51

0,00

54.020,73

565

5301139441

KALINIĆ JURICA

MP – HPB

471

C

35.116,85

2.774,24

158.366,94

3.859,20

0,00

200.117,23

566

5301139598

ŽAGAR IVAN

MP – HPB

472

C

20.066,77

1.585,26

90.749,93

3.853,21

130,00

116.385,17

567

5301139667

KOVAČ DARKO

MP – HPB

473

C

5.838,15

0,00

62.488,24

817,59

0,00

69.143,98

568

5301139816

KOROŠEC MLADEN

MP – HPB

474

C

1.088,85

0,00

0,00

200,00

0,00

1.288,85

569

5301139883

HRPALO RUŽICA

MP – HPB

475

C

0,00

0,00

21.597,73

0,00

0,00

21.597,73

570

5301140159

MIŠIĆ ŽELJKO

MP – HPB

476

C

3.420,13

0,00

8.192,69

0,00

0,00

11.612,82

571

5301140295

ŠARIĆ JOSIP

MP – HPB

477

C

37.625,20

2.972,38

125.258,37

0,00

0,00

165.855,95

572

5301140308

ZAVOĐA NENAD

MP – HPB

478

C

35.935,58

0,00

132.215,46

17.275,00

0,00

185.426,04

573

5301140422

BOŽIĆ IVAN

MP – HPB

479

C

100.333,86

7.926,35

445.896,88

0,00

0,00

554.157,09

574

5301138508

KORAJAC STANKO

MP – HPB

480

C

4.860,11

0,00

30.448,03

0,00

60,00

35.368,14

 

 

 

 

 

C

26.973.090,26

3.292.141,46

45.905.445,75

498.330,03

6.983,92

76.675.991,43

575

5810083061

ŠOSTAR, ZLATKO

HBOR – MP

1

D

51.043,43

1.009,01

150,50

0,00

0,00

52.202,94

576

5810089955

BOGDAN, TIHOMIR

HBOR – MP

2

D

448.733,74

50.864,95

51.977,33

0,00

0,00

551.576,02

577

5810028473

UJDUR, DINKO

HBOR – MP

3

D

71.195,02

6.043,01

39.108,85

0,00

0,00

116.346,88

578

5810030337

BUDOR, ŽELJKO

HBOR – MP

4

D

48.097,04

11.169,83

8.924,04

0,00

0,00

68.190,91

579

5810030447

GEŽIĆ, JOSIP

HBOR – MP

5

D

30.774,44

8.553,88

10.713,17

0,00

0,00

50.041,49

580

5810034319

LERGA, ZORAN

HBOR – MP

6

D

136.944,49

23.596,22

240.136,07

0,00

0,00

400.676,78

581

5810033853

BEDEKOVIĆ, STJEPAN

HBOR – MP

7

D

75.693,39

17.910,41

17.951,21

0,00

0,00

111.555,01

582

5810032232

ŠKARA, PETAR

HBOR – MP

8

D

25.066,58

1.163,87

1.368,58

0,00

0,00

27.599,03

583

5810036867

BARKIĆ, IVICA

HBOR – MP

9

D

132.729,90

30.484,75

50.256,65

0,00

0,00

213.471,30

584

5810034704

GOLUB, MIRKO

HBOR – MP

10

D

77.113,14

8.296,21

142.641,61

0,00

0,00

228.050,96

585

5810036427

JURIĆ, ŽELJKO

HBOR – MP

11

D

20.584,62

1.749,33

37.295,17

0,00

0,00

59.629,12

586

5810035909

KUKOVEC, BARICA

HBOR – MP

12

D

17.656,56

3.626,68

13.135,47

0,00

0,00

34.418,71

587

5810000790

SEKULIĆ, IVAN

MP – FOND

13

D

171.335,29

14.048,52

109.863,14

0,00

0,00

295.246,95

588

5810003467

DRMEČIĆ, MIRKO

MP – FOND

14

D

88.583,23

14.490,40

90.309,44

0,00

0,00

193.383,07

589

5810005764

DOLENEC, BARBARA

MP – FOND

15

D

37.433,23

2.536,43

69.319,13

1.698,20

0,00

110.986,99

590

5810007669

BOŠNJAK, ALEKSANDAR

MP – FOND

16

D

40.506,39

2.152,95

71.173,10

0,00

0,00

113.832,44

591

5810008008

ZANOŠKI, ZLATKO

MP – FOND

17

D

12.341,28

915,75

12.143,54

0,00

0,00

25.400,57

592

5810012032

PAVČEVIĆ, IVAN

MP – FOND

18

D

16.887,38

0,00

0,00

0,00

0,00

16.887,38

593

5810013189

SIJARTO, ŽELJKO

MP – FOND

19

D

116.710,09

21.074,23

64.438,60

0,00

0,00

202.222,92

594

5810013581

RATKAJEC, MARIJA

MP – FOND

20

D

30.435,66

2.753,64

51.294,68

0,00

0,00

84.483,98

595

5810012977

LUKIĆ, BRANKO

MP – FOND

21

D

21.309,04

1.074,23

31.587,25

0,00

0,00

53.970,52

596

5810018469

KOVAČEVIĆ, JOSIP

MP – FOND

22

D

50.215,94

12.564,84

16.881,95

0,00

0,00

79.662,73

597

5810016605

MIKOLAŠ, ZORAN

MP – FOND

23

D

32.743,17

6.967,40

20.058,89

0,00

0,00

59.769,46

598

5810014580

VUKSANOVIĆ, PETAR

MP – FOND

24

D

40.507,16

3.667,54

68.876,10

0,00

0,00

113.050,80

599

5810022352

BOŠNJAK, ALEKSANDAR

MP – FOND

25

D

40.661,81

2.161,22

65.156,82

1.697,50

0,00

109.677,35

600

5810070153

ŠTOKIĆ, DARIO

MP – FOND

26

D

42.370,14

4.501,06

53.108,46

1.487,50

0,00

101.467,16

601

5810070940

CRNOJEVIĆ, MIRKO

MP – FOND

27

D

36.927,84

194,11

41.649,07

1.482,95

0,00

80.253,97

602

5810067939

FIJAČKO, ANKA

MP – FOND

28

D

66.531,58

5.959,12

74.784,44

0,00

0,00

147.275,14

603

5810097662

GUDIĆ, VILIM

MP – FOND

29

D

76.472,72

7.409,45

82.292,79

0,00

0,00

166.174,96

604

5810097992

ALEKSIĆ, ŽELJKO

MP – FOND

30

D

82.384,63

4.378,85

81.875,92

0,00

0,00

168.639,40

605

5810098128

ŠTOKIĆ, DARIO

MP – FOND

31

D

30.631,52

3.369,43

33.341,54

0,00

0,00

67.342,49

606

5810097198

SEVER, KATICA

MP – FOND

32

D

50.484,32

4.500,02

1.394,76

0,00

0,00

56.379,10

607

5810096292

NOVOSEL, BRANKO

MP – FOND

33

D

37.263,97

4.845,76

43.044,99

0,00

0,00

85.154,72

608

5810071451

BOGDAN, TIHOMIR

MP – NAKNADA

34

D

58.071,96

3.484,45

5.615,48

0,00

0,00

67.171,89

609

5810036977

MLIKOTIĆ, MARKO

MP – NAKNADA

35

D

100.522,54

9.033,42

160.939,35

0,00

0,00

270.495,31

610

5810040592

KRZNARIĆ, IVAN

MP – NAKNADA

36

D

110.803,95

25.851,46

42.522,39

0,00

0,00

179.177,80

611

5810072814

POKOS IVAN pok.

MP – NAKNADA

37

D

30.016,58

3.888,47

6.591,68

1.074,80

0,00

41.571,53

612

5810099543

BENDA, VLADO

MP – PVT

38

D

375.595,03

126.839,99

383.840,76

0,00

0,00

886.275,78

613

5810053589

VUKSANOVIĆ, PETAR

MP – SVJETSKA BANKA

39

D

24.603,29

0,00

44.714,24

0,00

0,00

69.317,53

614

5810054564

CICIJELJ, FILIP

MP – SVJETSKA BANKA

40

D

79.110,48

0,00

132.920,11

0,00

0,00

212.030,59

615

5810069346

TRBUŠIĆ, JANKO

MP TORPEDO

41

D

108.983,08

13.882,65

139.402,05

0,00

0,00

262.267,78

616

5810071822

VRBAN, MARINKO

MP TORPEDO

42

D

103.283,03

11.986,02

134.989,59

0,00

0,00

250.258,64

617

5810090205

OREŠKOVIĆ, ANTE

MP TORPEDO

43

D

67.679,21

8.110,56

88.455,13

0,00

0,00

164.244,90

618

5301150184

DUŠAN GRBIĆ, POK.

HBOR – HPB

44

D

10.047,35

954,52

39.867,48

1.889,74

100,00

52.859,09

 

 

 

 

 

D

3.327.085,24

488.064,64

2.876.111,51

9.330,69

100,00

6.700.692,08

SVEUKUPNO  

A-D

62.348.391,26

7.121.832,85

63.453.020,96

582.734,72

7.613,92

133.513.593,71

79 20.07.2015 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja