Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

NN 79/2015 (20.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

79 20.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1531

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 76/07) u svezi s člankom 77. stavak 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine«, broj 51/05, 127/10, 34/13 i 88/13) u članku 104. stavak 1. nakon riječi »petrolejske luke« dodaju se riječi »ili benzinske postaje«.

Članak 2.

Iza članka 111. dodaju se novi članci 111.a i 111.b koji glase:

»Članak 111.a

»Pored luka iz članka 98. stavak 1. ovoga Pravilnika, na benzinskim postajama koje služe za prihvat plovnih objekata u svrhu opskrbe pogonskim gorivom, dopušteno je rukovanje uljima odnosno obavljanje prekrcaja ulja iz tankera u nepokretne spremnike benzinske postaje.

Obavljanje prekrcaja ulja iz tankera u nepokretne spremnike benzinske postaje dopušteno je isključivo danju.

Prilikom obavljanja prekrcaja ulja iz tankera u nepokretne spremnike benzinske postaje odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 10., 16., 43., 44., 45., 47., 98. stavka 3., 99., 101. do 108., 111., 143. i 145. ovoga Pravilnika.

U primjeni odredbi ovog članka, benzinskom postajom upravlja ovlaštenik koncesije.

Članak 111.b

Tijekom prekrcaja ulja iz tankera u nepokretne spremnike benzinske postaje, rad benzinske postaje mora biti privremeno obustavljen.

Tijekom prekrcaja ulja iz tankera u nepokretne spremnike benzinske postaje, zabranjuje se pristup vezovima benzinske postaje za druge brodove, brodice i jahte.

Tankeri mogu boraviti na benzinskoj postaji samo dok traje iskrcaj odnosno ukrcaj ulja u nepokretne spremnike.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/61

Urbroj: 530-04-15-25

Zagreb, 14. srpnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.