Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline

NN 79/2015 (20.7.2015.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1533

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA RIBOLOVA NA PODRUČJU JABUČKE KOTLINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se radi zaštite naselja oslića i škampa u akvatoriju Jabučke kotline izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske propisuje:

– prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru povlačnim ribolovnim alatima,

– uvjeti pod kojima ribarska plovila koja u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru imaju upisane povlačne ribolovne alate mogu obavljati druge oblike gospodarskog ribolova u akvatoriju Jabučke kotline koji je pod režimom prostornog i vremenskog ograničenja i

– uvjeti plovidbe kroz akvatorij Jabučke kotline koji je pod režimom prostornog i vremenskog ograničenja za plovila koja imaju u povlasticu upisane povlačne ribolovne alate.

Članak 2.

(1) Područje mora na koje se ovaj Pravilnik odnosi obuhvaća dio akvatorija Jabučke kotline izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Područje zabrane) omeđen točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koje su određene koordinatama prema karti koja se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

(2) U području iz stavka 1. ovog članka zabranjuje se u razdoblju od 26. srpnja 2015. godine u 00:00 sati do 25. srpnja 2016. godine u 24:00 sata obavljanje gospodarskog ribolova povlačnim ribolovnim alatima.

(3) Pod povlačnim ribolovnim alatima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se pridnene i pelagijske mreže koće i dredže: rampon i kunjkara.

Članak 3.

(1) Plovila koja u povlasticu imaju upisane ribolovne alate iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, a obavljaju ribolov drugim ribolovnim alatima u Području zabrane, ne smiju na plovilu imati dijelove povlačnih alata koji omogućavaju korištenje tih alata i to: širilice za koće ili okvire s depresorom za dredže.

(2) Najmanje 24 sata prije isplovljavanja u ribolov iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenik povlastice je dužan o svojoj namjeri obavijestiti ribarski monitoring centar elektroničkom porukom.

Članak 4.

(1) Plovilima koja imaju u povlasticu upisane povlačne ribolovne alate za vrijeme prolaska kroz Područje zabrane dozvoljeno je kretanje najmanjom brzinom od 7 čvorova.

(2) Ribarska plovila iz stavka 1. ovoga članka koja prolaze Područjem zabrane moraju imati instaliran VMS.

(3) Prije i tijekom prolaska plovila iz stavka 1. ovoga članka kroz Područje zabrane, povlačni ribolovni alati koji se nalaze na plovilu moraju biti spremljeni i uredno složeni.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/33

Urbroj: 525-13/1282-15-1

Zagreb, 13. srpnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

KARTA PODRUČJA IZ ČLANKA 2. OVOG PRAVILNIKA